Postup : 2017/2754(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0459/2017

Předložené texty :

RC-B8-0459/2017

Rozpravy :

PV 06/07/2017 - 8.1
CRE 06/07/2017 - 8.1

Hlasování :

PV 06/07/2017 - 11.3

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0308

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 362kWORD 53k
5.7.2017
PE605.586v01-00}
PE605.587v01-00}
PE605.588v01-00}
PE605.589v01-00}
PE605.590v01-00} RC1
 
B8-0459/2017}
B8-0460/2017}
B8-0461/2017}
B8-0462/2017}
B8-0463/2017} RC1

o případech nositele Nobelovy ceny Liou Siao-poa a Li Ming-č´e (2017/2754(RSP))


Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere za skupinu PPE
Elena Valenciano, Soraya Post za skupinu S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Bas Belder, Branislav Škripek, Ruža Tomašić za skupinu ECR
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE
Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Tamás Meszerics za skupinu Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o případech nositele Nobelovy ceny Liou Siao-poa a Li Ming-č´e (2017/2754(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Číně, zejména na usnesení ze dne 21. ledna 2010 o porušování lidských práv v Číně(1), a zejména o případu Liou Siao-po, ze dne14. března 2013 o vztazích mezi EU a Čínou(2) a ze dne 12. března 2015 o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2013 a politice Evropské unie v této oblasti(3),

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Federiky Mogheriniové ze dne 30. června 2017 o statusu Liou Siao-poa,

–  s ohledem na 35. kolo dialogu mezi EU a Čínou o lidských právech, které se uskutečnilo ve dnech 22. a 23. června 2017 v Bruselu, a na prohlášení předsedy podvýboru pro lidská práva (DROI) u příležitosti tohoto dialogu,

–  s ohledem na vrcholnou schůzku EU a Číny konanou v Bruselu ve dnech 1. a 2. června 2017,

–  s ohledem na prohlášení EU na 34. zasedání Rady OSN pro lidská práva (UNHRC) ze dne 14. března 2017,

–  s ohledem na prohlášení Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 9. prosince 2016 o Mezinárodním dnu lidských práv,

–  s ohledem na strategické partnerství EU a Číny zahájené v roce 2003 a na společné sdělení Evropské komise a ESVČ Evropskému parlamentu a Radě ze dne 22. června 2016 s názvem „Prvky pro novou strategii EU vůči Číně“,

–  s ohledem na Chartu 08, což je manifest, v němž více než 350 čínských politických aktivistů, akademických pracovníků a obránců lidských práv požaduje sociální, justiční a vládní reformy a jenž byl zveřejněn dne 10. prosince 2008, na který připadalo 60. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ze dne 16. prosince 1966,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Liou Siao-po, přední čínský spisovatel a aktivista zasazující se o dodržování lidských práv, byl během posledních 30 let čtyřikrát formálně uvězněn; vzhledem k tomu, že v roce 2009 byl poslán do vězení za „podněcování k podvratné činnosti proti státní moci“ poté, co pomáhal sepsat manifest známý jako „Charta 08“; vzhledem k tomu, že formální postupy během trestního stíhání neumožňovaly, aby byl Liou Siao-po během trestního řízení zastupován nebo aby se jich osobně účastnil, a diplomatům z více než desítky států, včetně několika členských států EU, byl během konání procesu odepřen přístup do soudní síně;

B.  vzhledem k tomu, že ačkoli Liou Sia, manželka Liou Siao-poa, nebyla nikdy obviněna z žádného trestného činu, je od roku 2010, kdy byla Liou Siao-povi udělena Nobelova cena míru, držena v domácím vězení a po celou dobu je jí upírán téměř veškerý kontakt s jinými osobami, s výjimkou blízké rodiny a několika přátel;

C.  vzhledem k tomu, že dne 8. října 2010 udělil Nobelův výbor Liou Siao-povi Nobelovu cenu míru za jeho „dlouhý a nenásilný boj za základní lidská práva v Číně“;

D.  vzhledem k tomu, že Liou Siao-po byl nedávno ve vážném zdravotním stavu převezen z vězení v čínské severovýchodní provincii Liao-ning do nemocnice v hlavním provinčním městě Šen-jang, kde se podrobuje léčbě po diagnostikování pokročilého stadia rakoviny jater;

E.  vzhledem k tomu, že čínské orgány odmítly žádosti Liou Siao-poa a jeho manželky o léčbu mimo Čínu nebo o jeho převoz domů do Pekingu;

F.  vzhledem k tomu, že dne 29. června 2017 zaslalo 154 nositelů Nobelovy ceny společný dopis prezidentovi Čínské lidové republiky, v němž naléhají na čínskou vládu, aby Liou Siao-povi a jeho manželce Liou Sie povolila vycestovat ze země za lékařskou péčí;

G.  vzhledem k tomu, že Li Ming-č´, známý tchajwanský demokratický aktivista, který do širšího povědomí vstoupil jako obhájce lidských práv na sociálních sítích, je od 19. března 2017 pohřešován poté, co z Macaa odcestoval do města Ču-chaj v čínské provincii Kuang-tung; vzhledem k tomu, že čínská kancelář pro záležitosti Tchaj-wanu na tiskové konferenci potvrdila, že „příslušné orgány“ Li Ming-č´e zadržely a umístily do vyšetřovací vazby kvůli podezření z „účasti na činnostech, které ohrožují národní bezpečnost“;

H.   vzhledem k tomu, že čínské orgány svá vážná obvinění vůči Li Ming-č´ovi nepodložily žádnými věrohodnými důkazy; vzhledem k tomu, že Li Ming-č´ byl zadržen v době, kdy se zhoršují vztahy mezi Čínou a Tchaj-wanem; vzhledem k tomu, že Li Ming-č´ aktivně poskytoval informace o demokratické politické kultuře na Tchaj-wanu svým přátelům v Číně prostřednictvím internetových platforem, které může kontrolovat čínská vláda;

I.   vzhledem k tomu, že Čína v několika posledních letech pokročila s uplatňováním hospodářských a sociálních práv, což odráží její prioritní důraz na právo lidí na obživu, zatímco od roku 2013 se stav lidských práv v Číně neustále zhoršuje, přičemž vláda zvyšuje svůj nátlak na nenásilný disent, omezuje právní stát, svobodu projevu a svobodu vyznání, jak je tomu např. v případě biskupa Petera Šao Ču-mina, který byl dne 18. května 2017 násilně odsunut ze své diecéze ve Wen-čou;

J.   vzhledem k tomu, že čínská vláda přijala nové zákony, zejména zákon o státní bezpečnosti, zákon o boji proti terorismu, zákon o kybernetické bezpečnosti a zákon o řízení zahraničních nevládních organizací, jichž využívá k pronásledování osob, které se zapojují do veřejného aktivismu a nenásilné kritiky vlády, jako hrozeb pro státní bezpečnost a rovněž ke zpřísnění cenzury, dohledu a kontroly nad jednotlivými osobami a sociálními skupinami a k odrazování občanů od vedení kampaní na podporu lidských práv a právního státu;

K.   vzhledem k tomu, že řecká vláda odmítla minulý měsíc podpořit prohlášení EU, v němž se kritizovala tvrdá opatření proti aktivistům a disidentům v Číně a které se mělo dne 15. června v Ženevě předložit Radě OSN pro lidská práva; vzhledem k tomu, že to bylo poprvé, co EU nebyla schopna nejvyššímu orgánu OSN pro oblast lidských práv takové prohlášení předložit;

L.   vzhledem k tomu, že prosazování a dodržování lidských práv, demokracie a právního státu by mělo zůstat těžištěm dlouhodobého partnerství mezi EU a Čínou, a to v souladu se závazkem EU hájit tyto hodnoty v rámci své vnější činnosti a v souladu se zájmem, který vyjádřila Čína, sledovat tytéž hodnoty při svém vlastním rozvoji a mezinárodní spolupráci;

1.   vyzývá čínskou vládu, aby neprodleně a bezpodmínečně propustila držitele Nobelovy ceny míru z roku 2010 Liou Siao-poa z vězení a jeho manželku Liou Siau z domácího vězení a aby mu umožnila lékařské ošetření, kdekoli si to manželé budou přát;

2.   naléhavě vyzývá čínské orgány, aby Liou Siao-povi umožnily neomezený přístup k rodině, přátelům a právnímu poradci;

3.   vyzývá čínské orgány, aby neprodleně propustily Li Ming-č´e, neboť v souvislosti s jeho případem nebyl předložen žádný věrohodný důkaz, aby zveřejnily přesné informace o místě, na kterém se nachází, aby mu prozatím zajistily ochranu před mučením a dalším špatným zacházením a možnost kontaktu s rodinou a právníkem vlastního výběru a přístup k náležité zdravotní péči;

4.  je nadále velice znepokojen pokračujícím úsilím čínské vlády o umlčení subjektů občanské společnosti, včetně obránců lidských práv, aktivistů a právníků;

5.  připomíná, že je důležité, aby EU v souladu se svým závazkem prosazovat ve svém přístupu k Číně silný, jasný a jednotný hlas nadnesla při každém politickém dialogu a každém dialogu o lidských právech vedeném s čínskými orgány otázku porušování lidských práv v této zemi, a to i při pravidelných dialozích o lidských právech, které jsou více zaměřené na výsledky; dále připomíná, že v kontextu svého probíhajícího reformního procesu a rostoucí globální angažovanosti se Čína rozhodla začlenit do mezinárodního rámce pro lidská práva podpisem široké škály mezinárodních smluv v oblasti lidských práv; vyzývá proto k pokračování dialogu s Čínou, aby bylo možné těmto závazkům dostát;

6.  vybízí Čínu, aby ratifikovala Mezinárodní pakt o občanských a politických právech;

7.  vyjadřuje politování nad tím, že EU v červnu v Ženevě nebyla schopna předložit Radě OSN pro lidská práva prohlášení o lidských právech v Číně; vyzývá všechny členské státy EU, aby k Číně zaujaly pevný postoj založený na hodnotách, a očekává od nich, že nebudou podnikat jednostranné iniciativy či kroky, které by mohly podrýt soudržnost, účinnost a konzistentnost činnosti EU;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a vládě a parlamentu Čínské lidové republiky.

 

(1)

Úř. věst. C 305E, 11.11.2010, s. 9.

(2)

Úř. věst. C 36, 29.1.2016, s. 126.

(3)

Úř. C 316, 30.8.2016, s. 141.

Právní upozornění