Proċedura : 2017/2755(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : RC-B8-0464/2017

Testi mressqa :

RC-B8-0464/2017

Dibattiti :

PV 06/07/2017 - 8.2
CRE 06/07/2017 - 8.2

Votazzjonijiet :

PV 06/07/2017 - 11.4

Testi adottati :

P8_TA(2017)0309

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PDF 466kWORD 58k
5.7.2017
PE605.591v01-00}
PE605.593v01-00}
PE605.594v01-00}
PE605.597v01-00}
PE605.599v01-00}
PE605.600v01-00} RC1
 
B8-0464/2017}
B8-0466/2017}
B8-0467/2017}
B8-0470/2017}
B8-0472/2017}
B8-0473/2017} RC1

imressqa skont l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura

li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:

Verts/ALE (B8-0464/2017)

S&D (B8-0466/2017)

ALDE (B8-0467/2017)

ECR (B8-0470/2017)

GUE/NGL (B8-0472/2017)

PPE (B8-0473/2017)


dwar l-Eritrea, b'mod partikolari l-każijiet ta' Abune Antonios u Dawit Isaak (2017/2755(RSP))


Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere f'isem il-Grupp PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post f'isem il-Grupp S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Notis Marias, Ruža Tomašić, Branislav Škripek f'isem il-Grupp ECR
Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp ALDE
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou f'isem il-Grupp GUE/NGL
Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD

dwar l-Eritrea, b'mod partikolari l-każijiet ta' Abune Antonios u Dawit Isaak (2017/2755(RSP))  

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-Eritrea, b'mod partikolari dik tal-15 ta' Settembru 2011 dwar l-Eritrea: il-każ ta' Dawit Isaak(1), u dik tal-10 ta' Marzu 2016 dwar is-sitwazzjoni fl-Eritrea(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport tat-23 ta' Ġunju 2017 tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Eritrea,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-14 ta' Ġunju 2017 tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Eritrea waqt il-35 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni ta' Inkjesta dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fl-Eritrea, maħruġ fit-8 ta' Ġunju 2016,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet 751 (1992), 1882 (2009), 1907 (2009), 2023 (2011), 2244 (2015) u 2317 (2016) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, li estendew l-embargo fuq l-armi impost fuq l-Eritrea sal-15 ta' Novembru 2017,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għal impetu mġedded tas-Sħubija Afrika-UE, tal-4 ta' Mejju 2017,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija AKP-UE (il-Ftehim ta' Cotonou), kif rivedut fl-2005 u fl-2010, li l-Eritrea hija firmatarja tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/127/PESK tal-1 ta' Marzu 2010 dwar miżuri restrittivi kontra l-Eritrea(3), emendata bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/414/PESK tas-26 ta' Lulju 2010(4) u emendata ulterjorment bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/632/PESK tal-15 ta' Ottubru 2012(5),

–  wara li kkunsidra l-Każ 428/12 (2012) ippreżentat quddiem il-Kummissjoni Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli f'isem Dawit Isaak u priġunieri politiċi oħra,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Finali tas-60 sessjoni tal-Kummissjoni Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli tat-22 ta' Mejju 2017,

–  wara li kkunsidra r-rapport tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna tal-2015 dwar is-Sħubija bejn l-Eritrea u l-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Programm Indikattiv Nazzjonali għall-Eritrea fil-qafas tal-11-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp, tat-3 ta' Frar 2016,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni kontra t-Tortura u Trattamenti jew Pieni Oħra Krudili, Inumani jew Degradanti,

–  wara li kkunsidra l-Kostituzzjoni tal-Eritrea, adottata fl-1997, li tiggarantixxi l-libertajiet ċivili inkluża l-libertà reliġjuża,

–  wara li kkunsidra l-Karta Afrikana għad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli ta' Ġunju 1981,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi tal-1966,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi s-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Eritrea hija fost l-agħar fid-dinja, u l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem sar xi ħaġa ta' kuljum u ma ġie rreġistrat l-ebda titjib f'dawn l-aħħar snin; billi l-Gvern tal-Eritrea għaddej b'kampanja estensiva maħsuba biex iżomm kontroll fuq il-popolazzjoni u jillimita l-eżerċizzju tal-libertajiet fundamentali, bl-iskuża li qed jiddefendi l-integrità tal-Istat;

B.  billi l-Kummissjoni ta' Inkjesta tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fl-Eritrea kkonkludiet li vjolazzjonijiet fl-oqsma tal-qtil extraġudizzjarju, it-tortura (inklużi t-tortura u l-jasar sesswali), il-lieva bħala forma ta' jasar, ix-xogħol furzat u l-politika ta' "spara biex toqtol" fil-fruntiera jistgħu jikkostitwixxu delitti kontra l-umanità;

C.  billi f'Settembru 2001 l-awtoritajiet Eritreani arrestaw għexieren ta' ċittadini li kienu taw l-appoġġ tagħhom għal ittra miftuħa li fiha ntalab li jsiru riformi demokratiċi; billi dawk arrestati ma ġewx akkużati b'reat jew imressqa l-qorti, u fil-parti l-kbira għadhom il-ħabs sal-lum; billi minkejja appelli estensivi minn gruppi tad-drittijiet tal-bniedem u osservaturi internazzjonali, intqal li ħafna minn dawn in-nies mietu fil-ħabs; billi fl-20 ta' Ġunju 2016, madankollu, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Eritrea, Osman Saleh, irrefera għad-detenuti bħala priġunieri politiċi, u ddikjara li "kollha kemm huma għadhom ħajjin", u li se jitressqu l-qorti "meta jiddeċiedi l-gvern";

D.  billi Dawit Isaak, ta' ċittadinanza Eritreana u Żvediża, ġie arrestat fit-23 ta' Settembru 2001 wara li l-Gvern tal-Eritrea ipprojbixxa l-mezzi tax-xandir privati; billi l-aħħar li xi ħadd ħa aħbaru kien fl-2005; billi, bl-inkarċerazzjoni tiegħu, Dawit Isaak sar simbolu internazzjonali għall-ġlieda favur il-libertà tal-istampa fl-Eritrea, u dan l-aħħar ġie rikonoxxut minn ġurija internazzjonali indipendenti ta' professjonisti tal-midja li tatu l-Premju Dinji tal-Libertà tal-Istampa tal-UNESCO/Guillermo Cano 2017 b'rikonoxximent għall-kuraġġ, ir-reżistenza u l-impenn tiegħu għal-libertà tal-espressjoni;

E.  billi l-qraba ta' Dawit Isaak ilhom jiffaċċjaw ansjetà u inċertezza insopportabbli sa minn meta għeb, u ftit li xejn għandhom informazzjoni dwar l-istat ta' saħħet dan qaribhom, fejn jinsab jew xi prospetti għandu;

F.  billi fl-azzjoni repressiva ta' Settembru 2001, 11-il politiku – ilkoll ex-membri tal-Kunsill Ċentrali tal-Front Popolari għad-Demokrazija u l-Ġustizzja (PFDJ), il-partit fil-poter, inkluż l-ex-Ministru tal-Affarijiet Barranin Petros Solomon – ġew arrestati wara li ppubblikaw ittra miftuħa lill-gvern u lill-President Isaias Afwerki li fiha talbu riformi u "djalogu demokratiku"; billi 10 ġurnalisti, inkluż Isaak, ġew arrestati tul il-ġimgħa ta' wara;

G.  billi għadd kbir ta' Eritreani jiġu arrestati għal diversi raġunijiet mhux ġustifikabbli, pereżempju għax jesprimu fehmiet indipendenti, jew mingħajr ebda ġustifikazzjoni espliċita, u allura għal perjodi ta' żmien mhux speċifikati; billi d-detenuti, inklużi t-tfal, jinżammu f'kundizzjonijiet ħorox ħafna li f'xi każijiet jammontaw għal tortura u ċaħda ta' kura medika; billi l-organizzazzjonijiet internazzjonali ma ngħatawx aċċess għall-ħabsijiet, ħlief għal ħabs wieħed fuq l-art f'Asmara;

H.  billi erba' reliġjonijiet biss huma awtorizzati: il-Knisja Ortodossa tal-Eritrea, il-Knisja Kattolika, il-Knisja Luterana u l-Iżlam; billi r-reliġjonijiet l-oħrajn kollha huma pprojbiti u l-membri ta' dawn il-komunitajiet, kif ukoll il-membri tal-familja tagħhom, jiġu arrestati u mitfugħa l-ħabs; billi mill-2016 'l hawn ġie osservat li reġgħu żdiedu l-intimidazzjoni u l-vjolenza fil-konfront ta' min jipprattika l-fidi; billi l-Christian Solidarity Worldwide (CSW) tikkalkula li, f'Mejju 2017 biss, fl-Eritrea spiċċaw il-ħabs 160 Nisrani;

I.  billi Abune Antonios, il-Patrijarka tal-Knisja Ortodossa tal-Eritrea, l-akbar komunità reliġjuża tal-pajjiż, ilu l-ħabs mill-2007, wara li rrifjuta li jiskomunika 3 000 parruċċan li opponew il-gvern; billi ilu minn dak iż-żmien 'l hawn miżmum f'post mhux magħruf fejn safa mċaħħad mill-kura medika;

J.  billi fl-Eritrea la hemm ġudikatura indipendenti u lanqas assemblea nazzjonali; billi n-nuqqas ta' istituzzjonijiet demokratiċi fil-pajjiż irriżulta f'vojt totali f'dak li għandu x'jaqsam mal-governanza tajba u l-istat tad-dritt u dan ħoloq ambjent ta' impunità għad-delitti kontra l-umanità;

K.  billi hemm biss partit politiku wieħed rikonoxxut legalment, il-Front Popolari għad-Demokrazija u l-Ġustizzja (PFDJ); billi partiti politiċi oħra huma pprojbiti; billi, skont Freedom House, il-PFDJ u l-militar huma prattikament l-uniċi istituzzjonijiet ta' importanza politika fl-Eritrea, u ż-żewġ entitajiet huma taħt l-awtorità diretta tal-President;

L.  billi l-libertà tal-istampa ma teżistix, peress li l-midja indipendenti hija pprojbita fl-Eritrea, u l-Indiċi Dinji tal-Libertà tal-Istampa ta' Reporters Without Borders jikklassifika lill-Eritrea fl-aħħar post fost il-170-180 pajjiż evalwat, u dan għal tmien snin konsekuttivi;

M.  billi l-elezzjonijiet presidenzjali u parlamentari ppjanati għall-1997 ma seħħew qatt, u billi l-kostituzzjoni rratifikata fl-istess sena qatt ma ġiet implimentata; billi l-pajjiż ilu ma jara elezzjoni nazzjonali għal dawn l-aħħar 24 sena, u m'għandu prattikament l-ebda ġudikatura indipendenti, l-ebda assemblea nazzjonali funzjonanti, u l-ebda soċjetà ċivili;

N.  billi, skont ir-Rapport dwar l-Iżvilupp tal-Bniedem tal-UNDP għall-2016, l-Eritrea hija kklassifikata fil-179 post mill-188 pajjiż fl-Indiċi tal-Iżvilupp tal-Bniedem għall-2016;

O.  billi fl-2016 l-Eritreani li ħarbu minn pajjiżhom kienu jikkostitwixxu r-raba' l-akbar għadd ta' nies li ssugraw il-vjaġġ perikoluż lejn l-Ewropa (wara s-Sirjani, l-Iraqin u l-Afgani), li jgħaddu minn taħt idejn traffikanti bla ħniena biex jagħmlu l-qsim perikoluż tal-Mediterran; billi, għaldaqstant, is-sitwazzjoni fl-Eritrea taffettwa lill-Ewropa direttament, peress li kieku d-drittijiet tal-bniedem kellhom jiġu rrispettati u mħarsa fil-pajjiż, u li kieku n-nies jistgħu jgħixu hemmhekk mingħajr biża', kien ikun possibbli għall-Eritreani li jirritornaw lejn pajjiżhom;

P.  billi, skont il-Kummissarju Għoli tan-NU għar-Rifuġjati (UNHCR), ħarbu aktar minn 400 000 Eritrean, jew 9 % tal-popolazzjoni totali; billi l-UNHCR jikkalkola li madwar 5 000 Eritrean jitilqu mill-pajjiż kull xahar, fil-parti l-kbira tal-każijiet minħabba l-persistenza ta' vjolazzjonijiet gravi tad-drittijiet tal-bniedem; billi fl-2015 l-istatus ta' rifuġjat fl-UE ngħata f'69 % tal-applikazzjonijiet għall-asil minn Eritreani, filwaqt li 27 % tal-applikanti rċevew protezzjoni sussidjarja, ċifri li juru l-gravità tal-persekuzzjoni fl-Eritrea;

Q.  billi l-Eritrea hija favur il-Proċess ta' Khartoum (inizjattiva tal-UE u tal-Unjoni Afrikana mnedija fit-28 ta' Novembru 2014 bil-għan li tindirizza l-kwistjoni tal-migrazzjoni u t-traffikar tal-bnedmin), li jinkludi l-implimentazzjoni ta' proġetti konkreti, inklużi l-bini tal-kapaċità għall-ġudikatura u s-sensibilizzazzjoni;

R.  billi bosta żgħażagħ ħarbu mill-pajjiż biex jiskansaw mill-gvern repressiv u mil-lieva militari mandatorja, li spiss tibda minn età żgħira ħafna, b'tali mod li l-biċċa l-kbira tal-Eritreani jibqgħu fis-servizz militari għal żmien indefinit; billi l-parti l-kbira ta' dawk fis-servizz nazzjonali jibqgħu f'sitwazzjoni ta' jasar, fejn kull xogħol, kull applikazzjoni għal impjieg u kull possibbiltà li wieħed ikollu ħajja tal-familja huma kkontrollati; billi huwa stmat li 400 000 ruħ fil-preżent jinsabu fis-servizz nazzjonali bla limitu, u billi ħafna minnhom huma soġġetti għal xogħol furzat, bi ftit li xejn paga; billi s-suldati tal-lieva nisa jiġu mġiegħla jaħdmu bħala servi domestiċi u jġarrbu abbuż sesswali;

S.  billi d-diskriminazzjoni u l-vjolenza kontra n-nisa huma preżenti fl-oqsma kollha tas-soċjetà Eritreana; billi n-nisa mhux biss huma f'riskju estrem ta' vjolenza sesswali fi ħdan l-armata u f'kampijiet ta' taħriġ militari, iżda wkoll fis-soċjetà ġenerali; billi huwa stmat li 89 % tal-bniet fl-Eritrea ġarrbu mutilazzjoni tal-ġenitali femminili (MĠF); billi f'Marzu 2007, madankollu, il-gvern ħareġ proklama li fiha ddikjara li l-MĠF hija delitt, ipprojbixxa l-prattika tagħha u ppromwova programmi edukattivi tul dik is-sena li jiskoraġġixxu din il-prattika ;

T  billi r-reġim jestendi l-ħakma totalitarja tiegħu fuq id-dijaspora tal-komunità permezz ta' taxxa ta' 2 % fuq id-dħul ta' Eritreani li jgħixu barra minn pajjiżhom, u permezz ta' spjunaġġ fuq l-Eritreani fid-dijaspora u l-mira fuq membri tal-familja tagħhom li baqgħu fl-Eritrea;

U.  billi r-reġim tal-Eritrea ilu mill-2011 jiċħad li l-pajjiż huwa f'riskju ta' karestija; billi din is-sena, nixfa partikolarment serja qed taffettwa l-Afrika tal-Lvant kollha, u billi l-preokkupazzjoni dwar is-sitwazzjoni fl-Eritrea qiegħda tikber; billi, skont l-UNICEF, 1,5 miljun Eritrean intlaqtu minn nuqqas ta' sigurtà tal-ikel f'Jannar 2017, fosthom 15 000 tifel u tifla li qed isofru mill-malnutrizzjoni;

V.  billi l-UE hija donatur importanti lill-Eritrea f'dak li jirrigwarda l-għajnuna għall-iżvilupp; billi f'Jannar 2016, minkejja l-preokkupazzjonijiet serji u l-oppożizzjoni tal-Parlament, l-UE u l-Eritrea ffirmaw Programm Indikattiv Nazzjonali (PIN) taħt il-11-il FEŻ, bl-allokazzjoni ta' EUR 200 miljun; billi l-azzjonijiet għandhom jiffokaw fuq l-enerġija rinnovabbli, il-governanza u l-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi, b'mod partikolari fis-settur tal-enerġija;

1.  Jikkundanna bl-akbar qawwa l-vjolazzjonijiet sistematiċi, mifruxa u gravi tad-drittijiet tal-bniedem min-naħa tal-Eritrea; jistieden lill-Gvern tal-Eritrea biex itemm id-detenzjoni ta' politiċi tal-oppożizzjoni, ġurnalisti, mexxejja reliġjużi u persuni ċivili innoċenti; jesiġi li l-priġunieri tal-kuxjenza kollha fl-Eritrea jinħelsu minnufih u bla kundizzjonijiet, b'mod partikolari Dawit Isaak u l-ġurnalisti l-oħrajn li ilhom detenuti minn Settembru 2001, kif ukoll Abune Antonios; jesiġi li l-Gvern tal-Eritrea jagħti informazzjoni dettaljata dwar x'sar minn dawk kollha li ġew imċaħħda mil-libertà fiżika, u dwar fejn jinsabu;

2.  Ifakkar fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli ta' Mejju 2017, u jesiġi li l-Eritrea tikkonferma minnufih li Dawit Isaak jinsab tajjeb, teħilsu, tħallih jiltaqa' mal-membri tal-familja tiegħu u mar-rappreżentanti legali tiegħu, u tagħtih il-kumpens meħtieġ għas-snin li għadda fil-ħabs; jistieden lill-Eritrea, barra minn hekk, tneħħi l-projbizzjoni fuq il-midja indipendenti, kif iddeċidiet ukoll il-Kummissjoni Afrikana;

3.  Jinnota li, billi tonqos milli tirrispetta d-deċiżjoni tal-Kummissjoni Afrikana, l-Eritrea qed tkompli turi b'mod flagranti li ma tagħtix kas in-normi internazzjonali u d-drittijiet fundamentali, inklużi d-dritt għal proċess ġust, il-projbizzjoni tat-tortura, il-libertà ta' espressjoni, id-dritt għal familja, u l-obbligu li kull pajjiż jirrispetta l-Karta Afrikana għad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli;

4.  Jistieden lill-Gvern tal-Eritrea biex jeħles lil Abune Antonios, iħallih jerġa' lura għall-pożizzjoni tiegħu bħala Patrijarka, u jtemm l-indħil tiegħu fi prattiki reliġjużi paċifiċi fil-pajjiż; ifakkar li l-libertà tar-reliġjon hija dritt fundamentali, u jikkundanna bil-qawwa kull tip ta' vjolenza jew diskriminazzjoni abbażi tar-reliġjon;

5.  Jitlob li l-akkużati jsirulhom proċessi ġusti, u l-abolizzjoni tat-tortura u ta' trattament degradanti ieħor bħalma huma r-restrizzjonijiet fuq l-ikel, l-ilma u l-kura medika; ifakkar lill-Gvern tal-Eritrea fl-obbligi tiegħu ta' diliġenza debita li jinvestiga każijiet ta' qtil extraġudizzjarju;

6.  Ifakkar lill-Gvern tal-Eritrea li ħafna mill-attivitajiet tiegħu jikkostitwixxu delitti kontra l-umanità u li, minkejja li l-Eritrea mhijiex parti fl-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali, ħafna dispożizzjonijiet tal-Istatut ta' Ruma jirriflettu d-dritt internazzjonali konswetudinarju li huwa vinkolanti għall-Eritrea; jissottolinja l-appoġġ tiegħu għar-rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni ta' Inkjesta tan-NU, u għal investigazzjoni bir-reqqa dwar l-allegazzjonijiet ta' vjolazzjonijiet gravi tad-drittijiet tal-bniedem u delitti kontra l-umanità mwettqa mill-awtoritajiet tal-Eritrea, sabiex ikun żgurat li kull min jinstab responsabbli jkun obbligat jagħti kont ta' għemilu;

7.  Jesprimi l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-ħidma tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Eritrea; jitlob, barra minn hekk, li l-UE, f'kollaborazzjoni man-NU u mal-Unjoni Afrikana, tissorvelja mill-qrib is-sitwazzjoni ġenerali fl-Eritrea u tirrapporta l-każijiet kollha ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali;

8.  Jitlob li l-Eritrea tirrispetta bis-sħiħ u timplimenta minnufih il-Konvenzjoni tan-NU kontra t-Tortura u Trattamenti jew Pieni oħra Krudili, Inumani jew Degradanti u tirrispetta bis-sħiħ l-obbligi tagħha skont il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi u l-Karta Afrikana għad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli, li t-tnejn li huma jipprojbixxu t-tortura; jinnota bi tħassib li l-atturi pubbliċi u privati, inklużi l-kumpaniji, huma ristretti ħafna minħabba l-kontroll min-naħa tal-gvern; jirrikonoxxi li n-nuqqas ta' kwalunkwe ġestjoni tal-finanzi pubbliċi, inkluż in-nuqqas ta' baġit nazzjonali, jagħmel impossibbli l-kontroll baġitarju;

9.  Jistieden lill-Gvern tal-Eritrea biex jippermetti l-ħolqien ta' partiti politiċi oħra bħala għodda primarja tal-promozzjoni tad-demokrazija fil-pajjiż, u jitlob li l-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem jitħallew joperaw liberament fil-pajjiż;

10.  Ifakkar li s-sħubija tal-UE mal-Eritrea hija rregolata bil-Ftehim ta' Cotonou, u li l-partijiet kollha huma marbuta li jirrispettaw u jimplimentaw it-termini ta' dak il-ftehim, b'mod partikolari r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt; jitlob, għalhekk, li l-UE taċċerta l-kondizzjonalità tal-għajnuna tagħha, inkluż li l-Gvern tal-Eritrea għandu jaqdi l-obbligi internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u li l-priġunieri politiċi għandhom jinħelsu qabel ma l-UE tagħti aktar għajnuna lill-Eritrea; jitlob, barra minn hekk, li l-UE tagħmel użu mill-istrumenti u mill-għodod disponibbli kollha biex tiżgura li l-Gvern tal-Eritrea jirrispetta l-obbligi tiegħu li jipproteġi u jiggarantixxi l-libertajiet fundamentali, inkluż billi jikkunsidra t-tnedija ta' konsultazzjonijiet skont l-Artikolu 96 tal-Ftehim ta' Cotonou; jitlob valutazzjoni dettaljata u komprensiva tal-fondi allokati lill-Eritrea u li huma ffinanzjati mill-UE u mill-Istati Membri tagħha;

11.  Jikkundanna l-issuktar ta' għajnuna maġġuri tal-UE lill-Eritrea, u b'mod partikolari l-iffirmar tal-PIN għall-Eritrea għall-valur ta' EUR 200 miljun; jitlob li l-Kummissjoni terġa' teżamina l-arranġamenti ta' skrutinju tagħha mal-Parlament, tikkunsidra sewwa l-preokkupazzjonijiet u s-suġġerimenti espressi mill-Parlament u tiggarantixxi li dawn jiġu kkomunikati lill-Kumitat tal-FEŻ; jemmen li l-Kumitat tal-FEŻ messu qies ir-rakkomandazzjonijiet preċedenti tal-Parlament li l-PIN ma jiġix adottat u li jsiru diskussjonijiet ulterjuri;

12.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-fondi allokati ma jibbenefikax minnhom il-Gvern tal-Eritrea, iżda jkunu assenjati strettament u b'mod trasparenti biex jaqdu l-ħtiġijiet tal-poplu tal-Eritrea rigward l-iżvilupp, id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem, il-governanza tajba u s-sigurtà, u l-libertà tal-espressjoni, tal-istampa u tal-għaqda; iħeġġeġ lill-UE tiżgura l-kondizzjonalità tal-għajnuna li ntlaħaq qbil dwarha reċentement, u tiżgura wkoll li l-PIN jappoġġja lill-Eritrea hija u tagħmel bidla importanti fil-politika tal-enerġija tagħha sabiex l-enerġija tkun aċċessibbli għal kulħadd, speċjalment fiż-żoni rurali, li sal-lum għadhom bla elettriku; jemmen, barra minn hekk, li l-komponent tal-PIN li jirrigwarda l-governanza għandu jikkonċentra bil-qawwa fuq l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Eżami Perjodiku Universali dwar id-drittijiet tal-bniedem immexxi min-NU;

13.  Jesiġi li l-Kummissjoni tikseb garanziji ċari mill-Gvern tal-Eritrea li dan se jimplimenta r-riformi demokratiċi u jiżgura r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż billi jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet magħmula mit-18-il sessjoni tal-Grupp ta' Ħidma tal-Eżami Perjodiku Universali (EPU), li l-Gvern tal-Eritrea aċċetta fis-7 ta' Frar 2014;

14.  Jitlob li l-Kunsill jivvaluta mill-ġdid ir-relazzjoni bejn l-UE u l-Eritrea kif ukoll l-għajnuna għall-iżvilupp mogħtija lill-pajjiż mill-UE, b'reazzjoni għall-istorja ħażina tal-pajjiż rigward id-drittijiet tal-bniedem, u jippubblika l-eżiti tanġibbli li jirriżultaw mill-programmi ta' għajnuna tul l-aħħar snin; jitlob li l-UE u l-Istati Membri jagħmlu użu mill-miżuri kollha disponibbli, b'mod partikolari permezz tal-Ftehim ta' Cotonou, biex jiżguraw li l-awtoritajiet Eritreani jikkonformaw mal-impenji internazzjonali tagħhom;

15.  Jenfasizza bis-sod li l-Eritrea jeħtiġilha tħalli lil-korpi tad-drittijiet tal-bniedem internazzjonali u reġjonali, inkluż r-rapporteurs speċjali, ikollhom aċċess bla xkiel għall-pajjiż biex jissorveljaw kwalunkwe progress eventwali; jitlob li l-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà tappoġġja attivament it-tiġdid tal-mandat tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Eritrea; iħeġġeġ lill-Gvern tal-Eritrea biex iwettaq riformi urġenti bħall-illaxkar tas-sistema ta' stat b'partit wieħed u l-issuktar tal-Assemblea Nazzjonali u tal-elezzjonijiet;

16.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri tal-UE biex jieħdu miżuri adatti kontra l-applikazzjoni tat-taxxa tad-dijaspora għaċ-ċittadini Eritreani li jgħixu fit-territorju tagħhom, f'konformità mar-Riżoluzzjoni 2023 (2011) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU; ifakkar lill-Gvern tal-Eritrea li d-dritt li persuna tħalli pajjiżha huwa minqux fid-dritt internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem; jistieden lill-gvern jippermetti l-libertà tal-moviment u ma jibqax jiġbor it-taxxa tad-dijaspora minn Eritreani li jgħixu barra l-pajjiż; iħeġġeġ lill-gvern biex itemm il-politiki ta' "ħtija b'assoċjazzjoni" li huma mmirati lejn membri tal-familja ta' dawk li jevadu s-servizz nazzjonali, ifittxu li jaħarbu mill-Eritrea jew jonqsu milli jħallsu taxxa fuq id-dħul ta' 2 % imposta mill-gvern fuq l-Eritreani li jgħixu barra l-pajjiż;

17.  Jistieden lill-Gvern tal-Eritrea jirrispetta l-istatut dwar il-perjodu ta' servizz, ma jibqax juża liċ-ċittadini tiegħu bħala ħaddiema furzati, ma jibqax jippermetti lill-kumpaniji barranin jużaw lil dawn is-suldati tal-lieva bil-ħlas ta' imposta, jippermetti l-possibbiltà ta' oġġezzjoni tal-kuxjenza għas-servizz militari u jiżgura l-protezzjoni ta' suldati tal-lieva;

18.  Ifakkar lill-Eritrea fl-obbligi tagħha skont il-konvenzjonijiet tal-ILO, b'mod partikolari rigward id-dritt ta' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u ta' trade unions li jorganizzaw, jipprotestaw paċifikament, jipparteċipaw fl-affarijiet pubbliċi, u jmexxu kampanji favur it-titjib tad-drittijiet tal-ħaddiema; jistieden lill-Gvern tal-Eritrea jirrevoka l-politika li tipprojbixxi NGOs li għandhom anqas minn USD 2 miljun fil-kontijiet bankarji tagħhom; huwa mħasseb dwar ir-rabta endemika bejn in-negozju, il-politika u l-korruzzjoni fl-Eritrea; jikkundanna kumpaniji barranin li huma kompliċi fl-użu tax-xogħol furzat, u jitlob li dawk kollha li joperaw fl-Eritrea jkollhom sistemi aħjar ta' responsabbiltà, diliġenza dovuta u rappurtar;

19.  Jieħu nota tat-tentattivi tal-UE biex tikkoopera mal-Eritrea fil-qasam tal-migrazzjoni; jenfasizza r-rati għoljin ħafna osservati f'dak li jirrigwarda l-għoti ta' asil jew protezzjoni sussidjarja mill-Istati Membri tal-UE lil Eritreani, u konsegwentement iħeġġeġ lill-Istati Membri biex ma jirritornawx lill-Eritreani li qed ifittxu asil fl-Ewropa, bi qbil mal-Konvenzjoni ta' Ġinevra; jesiġi li l-Istati Membri tal-UE jaderixxu mal-kunċett ta' non-refoulement, u jfakkarhom li persuni li jiġu rritornati wara li jkunu fittxew l-asil aktarx jisfaw detenuti b'mod arbitrarju u ttorturati minħabba li jkunu ppruvaw jaħarbu;

20.  Iħeġġeġ lill-Eritrea biex taħdem mal-komunità internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem; jitlob li l-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem (HRC) tan-NU jikkoopera mal-Eritrea fil-bini tal-kapaċitajiet fis-sistema ġudizzjarja billi jorganizza seminars u taħriġ għall-imħallfin u l-avukati bħala mezz siewi għall-progress; jirrikonoxxi li delegazzjoni mill-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tal-HRC sejra żżur l-Eritrea f'Lulju, u jistieden lil din id-delegazzjoni tirrapporta dwar dak li tara u tipprova tikseb aċċess għal kull parti tal-pajjiż, b'mod partikolari għall-ħabsijiet, fejn il-faċilitajiet jistgħu jiġu mistħarrġa u rrapportati;

21.  Itenni t-tħassib profond tiegħu dwar il-kundizzjonijiet klimatiċi devastanti li hemm bħalissa fil-Qarn tal-Afrika, inkluż fl-Eritrea, u r-riskju serju ta' kriżi tal-ikel u umanitarja li jġibu magħhom; jitlob li l-UE, flimkien mas-sħab internazzjonali tagħha, tkattar l-appoġġ tagħha għall-popolazzjonijiet affettwati u tiżgura li l-finanzjament u l-għajnuna meħtieġa jiġu pprovduti;

22.  Jikkundanna l-politika tal-Gvern tal-Eritrea li arbitrarjament jirrevoka ċ-ċittadinanza, u jesiġi li kull ċittadin tal-Eritrea jiġi ttrattat b'mod ġust u ugwali quddiem il-liġi; jenfasizza li l-indirizzar tad-defiċit ta' ġustizzja fl-Eritrea, il-governanza demokratika u r-ristawr tal-istat tad-dritt iridu jingħataw prijorità, billi tintemm it-tmexxija awtoritarja msejsa fuq il-biża' ta' detenzjoni arbitrarja u sigrieta, tortura u vjolazzjonijiet oħra tad-drittijiet tal-bniedem, li wħud minnhom jistgħu jitqiesu bħala delitti kontra l-umanità;

23.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE, lill-Kunsill tal-Unjoni Afrikana, lill-Komunità tal-Afrika tal-Lvant, lis-Segretarju Ġenerali tan-NU, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, u lill-awtoritajiet tal-Eritrea.

 

 

 

 

(1)

ĠU C 51 E, 22.2.2013, p. 146.

(2)

Testi adottati, P8_TA(2016)0090.

(3)

ĠU L 51, 2.3.2010, p. 19.

(4)

ĠU L 195, 27.7.2010, p. 74.

(5)

ĠU L 282, 16.10.2012, p. 46

Avviż legali