Postupak : 2017/2756(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0465/2017

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0465/2017

Rasprave :

PV 06/07/2017 - 8.3
CRE 06/07/2017 - 8.3

Glasovanja :

PV 06/07/2017 - 11.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0310

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 371kWORD 56k
5.7.2017
PE605.592v01-00}
PE605.595v01-00}
PE605.596v01-00}
PE605.601v01-00}
PE605.602v01-00}
PE605.603v01-00}
PE605.603v01-00} RC1
 
B8-0465/2017}
B8-0468/2017}
B8-0469/2017}
B8-0471/2017}
B8-0474/2017}
B8-0475/2017}
B8-0476/2017} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

Verts/ALE (B8-0465/2017)

ECR (B8-0468/2017)

S&D (B8-0469/2017)

ALDE (B8-0471/2017)

EFDD (B8-0474/2017)

GUE/NGL (B8-0475/2017)

PPE (B8-0476/2017)


o stanju u Burundiju (2017/2756(RSP))


Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Victor Boştinaru u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Ruža Tomašić, Branislav Škripek u ime Kluba zastupnika ECR-a
Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Filiz Hyusmenova u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Jordi Solé u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Laura Ferrara u ime Kluba zastupnika EFDD-a
Barbara Kappel

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Burundiju (2017/2756(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir izmijenjeni Sporazum iz Cotonoua, a posebno njegov članak 96.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966.,

–  uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda,

–  uzimajući u obzir Afričku povelju o demokraciji, izborima i upravljanju,

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda br. 2248 (2015) od 12. studenoga 2015. i br. 2303 (2016) od 29. srpnja 2016. o stanju u Burundiju,

–  uzimajući u obzir izvješće Međunarodnog istražnog povjerenstva koje je 15. lipnja 2017. podneseno Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih naroda,

–  uzimajući u obzir prvo izvješće glavnog tajnika Ujedinjenih naroda o Burundiju, objavljeno 23. veljače 2017.,

–  uzimajući u obzir izjavu za medije Vijeća sigurnosti o stanju u Burundiju od 9. ožujka 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće proizašlo iz neovisno istrage Ujedinjenih naroda o Burundiju, objavljeno 20. rujna 2016.,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju o stanju ljudskih prava u Burundiju koju je 30. rujna 2016. usvojilo Vijeće Ujedinjenih naroda za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir Sporazum o miru i pomirenju u Burundiju, potpisan u Aruši 28. kolovoza 2000.,

–  uzimajući u obzir izjavu o Burundiju sa sastanka na vrhu Afričke unije održanog 13. lipnja 2015.,

–  uzimajući u obzir Odluku o aktivnostima Vijeća za mir i sigurnost te o stanju mira i sigurnosti u Africi (Assembly/AU/Dec.598 (XXVI.)), donesenu na 26. redovnoj sjednici Skupštine čelnika država i vlada Afričke unije, održane 30. i 31. siječnja 2016. u Adis Abebi (Etiopija),

–  uzimajući u obzir odluke i izjave skupštine Afričke unije (Assembly/AU/Dec.605 (XXVI.)), donesene na 27. redovnoj sjednici Skupštine čelnika država i vlada Afričke unije, održane 17. i 18. srpnja 2016. u Kigaliju (Ruanda),

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Afričkog povjerenstva za ljudska prava i prava naroda od 4. studenog 2016. o stanju ljudskih prava u Republici Burundiju,

–  uzimajući u obzir izjavu o Burundiju sa sastanka na vrhu Istočnoafričke zajednice od 31. svibnja 2015.,

–  uzimajući u obzir rezolucije Europskog parlamenta o Burundiju, a posebno one od 9. srpnja 2016., 17. prosinca 2016. i 18. siječnja 2017.

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU) 2016/394 od 14. ožujka 2016. o zaključivanju postupka savjetovanja s Republikom Burundijem na temelju članka 96. Sporazuma o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/1755 Vijeća od 1. listopada 2015. kao i odluke (ZVSP) 2015/1763 i 2016/1745 Vijeća o restriktivnim mjerama zbog stanja u Burundiju,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 16. ožujka, 18. svibnja, 22. lipnja i 16. studenog 2015. te 15. veljače 2016. o Burundiju,

–  uzimajući u obzir izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 28. svibnja 2015., 19. prosinca 2015. i 21. listopada 2016.,

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornika potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 6. siječnja 2017. o zabrani organizacije Ligue Iteka u Burundiju,

–  uzimajući u obzir Ustav Burundija, a posebno njegov članak 96.,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je Burundi zahvatila teška politička kriza i građanski nemiri nakon što je predsjednik Pierre Nkurunziza u travnju 2015. objavio da će se kandidirati za treći mandat, što je u suprotnosti s Ustavom Burundija, kojim se dopuštaju samo dva predsjednička mandata, te sa Sporazumom iz Aruše; budući da je snažno protivljenje njegovu ponovnom izboru vlada ugušila na vrlo grub način, što je rezultiralo zabrinjavajućim pogoršanjem stanja ljudskih prava u toj zemlji;

B.  budući da prema međunarodnim promatračima vlada od srpnja 2015. vrlo strogo kažnjava protivnike njegova ponovnog izbora; budući da je od početka eskalacije nasilja prema navodima UN-a smrtno stradalo 500 osoba; budući da je prema organizacijama za zaštitu ljudskih prava više od 1 200 osoba ubijeno, da ih je između 400 i 900 prisilno nestalo, da su ih stotine ili čak tisuće izložene mučenju te da ih se više od 10 000 još uvijek nalazi u proizvoljnom pritvoru;

C.  budući da predsjednik Pierre Nkurunziza ne isključuje mogućnost izmijene Ustava kako bi se 2020. kandidirao četvrti put te da je u tijeku interni postupak ukidanja ograničenja broja mandata; budući da bi to bilo u suprotnosti s prethodnim izjavama predsjednika Pierrea Nkurunzize i da bi ugrozilo dogovorena zajednička nastojanja za pronalaženje dugoročnog održivog rješenja krize;

D.  budući da se u izvješću proizašlom iz neovisne istrage Ujedinjenih naroda o Burundiju (EINUB) navodi da postoje „brojni dokazi za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljne zlouporabe” u zemlji te da su ih uglavnom počinile sigurnosne snage i tijela vlasti; budući da se broj slučajeva poticanja na nasilje i mržnju povećao od travnja, posebice prilikom okupljanja paravojne skupine mladih Imbonerakure, koja djeluje u okviru vladajuće stranke CNDD-FDD; budući da su vođe oporbe i dionici civilnog društva, osobito borci za ljudska prava, novinari i odvjetnici glavna meta tog nasilja; budući da se u rujnu očekuje konačno izvješće istražnog povjerenstva koje je osnovalo Vijeće za ljudska prava;

E.  budući da prijavljeni slučajevi nasilja uključuju ubojstva, otmice, prisilne nestanke, mučenje, silovanje te proizvoljna uhićenja i pritvaranja; budući da se korupcijom i nedjelovanjem javnih vlasti nastavlja kultura nekažnjavanja kojom se sprečava kazneni progon brojnih počinitelja smrtonosnog nasilja, među kojima su i pripadnici policijskih snaga i obavještajnih službi;

F.  budući da su u listopadu 2016. vlasti Burundija zabranile djelovanje pet organizacija za ljudska prava te da je u siječnju 2017. zabranjena i Lige Iteka, najstarija organizacija te vrste u zemlji; budući da je u prosincu 2016. Parlament donio zakon kojim se predviđa strogi nadzor nad međunarodnim nevladinim organizacijama;

G.  budući da su ograničenja u pogledu slobode medija i neovisnih novina sve izraženija; budući da su neovisni mediji i dalje cenzurirani, obustavljeni, blokirani i/ili zatvoreni; budući da su novinari bili žrtve nestanaka, prijetnji, fizičkih napada i pravosudnog uznemiravanja; budući da je obustavljen rad svih neovisnih radijskih postaja; budući da se Burundi nalazi na 160. mjestu od 180 zemalja na ljestvici indeksa slobode medija za 2017. koju sastavljaju Reporteri bez granica;

H.  budući da dužnosnici UN-a ukazuju na to da državni službenici nastoje unijeti razdor, zbog čega postoji bojazan da bi moglo doći do spirale nasilja i moguće „etnizacije” krize; budući da je prijavljeno da stranka CNDD-FDD (Nacionalno vijeće za obranu demokracije – Snage za obranu demokracije) i njezina paravojna skupina mladih Imbonerakure masovno pribjegavaju nasilju i zastrašivanju;

I.  budući da je u listopadu 2016. Burundi započeo postupak povlačenja iz Rimskog statuta i izrazio namjeru da napusti Međunarodni kazneni sud zbog odluke o pokretanju preliminarne istrage u vezi s nasiljem i kršenjem ljudskih prava u toj zemlji;

J.  budući da je u kolovozu 2016. vlada Burundija odbila da se policijski službenici Ujedinjenih naroda rasporede po zemlji kako bi nadzirali stanje; budući da je burundijska vlada odlučila obustaviti suradnju s visokim povjerenikom Ujedinjenih naroda za ljudska prava te da je odbila suradnju s istražnim povjerenstvom koje je osnovalo Vijeće za ljudska prava Ujedinjenih naroda;

K.  budući da je 21. prosinca 2015. burundijski parlament odbio prijedlog o uvođenju mirovnih snaga Afričke unije, tvrdeći da bi svaka vojna intervencija snaga Afričke unije predstavljala invaziju okupacijskih snaga;

L.  budući da je 8. prosinca 2015. Europska unija pokrenula postupak savjetovanja s vladom Burundija na temelju članka 96. Sporazuma iz Cotonoua, u prisutnosti predstavnika Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država, Afričke unije, Istočnoafričke zajednice i Ujedinjenih naroda; budući da je tek u ožujku 2016. Europska unija dovršila ta savjetovanja, nakon zaključka da su obveze koje je burundijska vlada predložila u pogledu ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava nedostatne;

M.  budući da je Europska unija po završetku tog postupka definirala niz iscrpnih mjera koje vlada Burundija mora usvojiti kako bi se omogućio nastavak potpune suradnje;

N.  budući da je Unija obustavila izravnu financijsku potporu burundijskoj državnoj upravi, uključujući i proračunsku potporu; budući da se Unija obvezala i dalje pružati financijsku potporu koja se dodjeljuje stanovništvu u obliku humanitarne pomoći, uključujući i projekte namijenjene osiguravanju pristupa osnovnim uslugama;

O.  budući da je Europska unija uvela sankcije protiv osoba, subjekata i tijela koji ugrožavaju demokraciju ili otežavaju pronalazak političkog rješenja u Burundiju; budući da i sama Afrička unija trenutačno planira uvesti sankcije;

P.  budući da Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda dijalog koji se vodi u Burundiju pod pokroviteljstvom Istočnoafričke zajednice i uz potporu Afričke unije i Europske unije smatra jedinim izvedivim rješenjem za održivo političko rješenje stanja u Burundiju; budući da bi taj dijalog trebao biti otvoren za sve, uključujući i oporbene stranke, civilno društvo i pripadnike dijaspore;

Q.  budući da bezizlazna politička situacija u Burundiju i pogoršanje gospodarske situacije imaju ozbiljne posljedice za stanovništvo; budući da je prema procjenama Agencije Ujedinjenih naroda za izbjeglice iz Burundija pobjeglo više od 420 000 ljudi u potrazi za utočištem u susjednim zemljama; budući da je prema riječima zamjenika glavnog tajnika Ujedinjenih naroda u toj zemlji trenutačno 209 000 interno raseljenih osoba; budući da 3 milijuna osoba treba humanitarnu pomoć i da 2,6 milijuna osoba prijeti akutna nesigurnost opskrbe hranom; budući da 700 000 osoba ovisi o hitnoj pomoći u hrani unatoč činjenici da je vlada ukinula određena ograničenja; budući da to stanje ozbiljno ugrožava stabilnost cijele regije;

1.  izražava ozbiljnu zabrinutost zbog političkog i sigurnosnog stanja u Burundiju; oštro osuđuje nasilje, ubojstva i ostale oblike kršenja ljudskih prava u Burundiju od 2015.; poziva na poduzimanje djelotvornih i razmjernih mjera kako bi se spriječili novi slučajevi nasilja;

2.  izražava zabrinutost zbog rasprostranjene prakse nekažnjavanja, prije svega slučajeva nasilja i kršenja ljudskih prava i počinitelja tih djela; podsjeća da burundijske vlasti u skladu s međunarodnim i regionalnim propisima o ljudskim pravima imaju obvezu jamčiti, štititi i promicati temeljna prava, uključujući i građanska i politička prava građana; u tom kontekstu traži da se provede temeljita i neovisna istraga o ubojstvima i kršenju prava zabilježenima u Burundiju posljednjih godina i zahtijeva da se počinitelji tih djela pozovu na odgovornost;

3.  izražava duboko žaljenje zbog činjenice da je burundijska vlada pokrenula postupak povlačenja te države iz Rimskog statuta o osnivanju Međunarodnog kaznenog suda; poziva burundijsku vladu da ponovno razmotri postupak povlačenja iz tog statuta i da učini sve što je potrebno kako bi ta država i dalje u potpunosti sudjelovala u radu Međunarodnog kaznenog suda;

4.  hitno poziva burundijsku vladu da u potpunosti poštuje Rezoluciju br. 2303(2016) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i da omogući uvođenje jedinice policijskih snaga Ujedinjenih naroda koja će osigurati praćenje sigurnosnog stanja u zemlji;

5.  pozdravlja osnivanje Istražnog povjerenstva UN-a za ljudska prava u Burundiju u studenom 2016., koje je zaduženo za provedbu istraga slučajeva kršenja ljudskih prava počinjenih u toj zemlji od travnja 2015.; poziva burundijske vlasti da u potpunosti surađuju s članovima Istražnog povjerenstva;

6.  pozdravlja nedavno imenovanje novog posebnog izaslanika UN-a u Burundiju, Michela Kafandoma, od strane glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Antonija Gutierreza, u cilju boljeg razumijevanja aktualnog političkog procesa;

7.  ponavlja svoju predanost slobodi izražavanja i ponovno ističe važnu ulogu civilnog društva, odvjetnika, organizacija za zaštitu ljudskih prava i medija u demokratskom društvu; u tom kontekstu poziva burundijske vlasti da ukinu zabrane i ograničenja nametnuta tim subjektima, da ponovno razmotre novo zakonodavstvo o stranim nevladinim organizacijama i da učine sve što je potrebno kako bi novinari i borci za zaštitu ljudskih prava u toj zemlji mogli slobodno i sigurno obavljati svoje zadaće;

8.  izražava zabrinutost zbog velike opasnosti od nastanka dubljih podjela među različitim etničkim skupinama u trenutačnoj situaciji; osuđuje etnizaciju krize korištenjem propagande utemeljene na etničkoj ideologiji; hitno poziva sve strane u Burundiju da se suzdrže od svih postupaka i svake vrste govora koji bi mogli potaknuti nasilje, pogoršati krizu ili negativno utjecati na dugoročnu regionalnu stabilnost te da u potpunosti poštuju Sporazum iz Aruše;

9.  osuđuje poticanje na mržnju i nasilje prema izbjeglicama i protivnicima od strane vođa paravojne omladinske skupine Imbonerakure, a osobito javne pozive na silovanje žena na protivničkoj strani, te poziva na hitno razoružanje te paravojne skupine; izražava duboku zabrinut zbog donošenja novog zakona o osnivanju dobrovoljnih nacionalnih snaga, koji bi se mogao iskoristiti za davanje legitimiteta aktivnostima takvih paravojnih postrojbi;

10.  hitno poziva sve prisutne strane da stvore povoljne uvjete za ponovnu uspostavu povjerenja i za poticanje nacionalnog jedinstva s pomoću otvorenog, transparentnog i uključivog nacionalnog dijaloga između vlade, oporbenih stranaka i civilnog društva, u skladu s burundijskim Ustavom, Sporazumom iz Aruše i međunarodnim obvezama te zemlje;

11.  napominje da stanje u Burundiju ima vrlo štetne posljedice za cijelu regiju; u tom smislu pozdravlja napore oko pregovora koji se vode pod pokroviteljstvom Istočnoafričke zajednice i uz potporu Afričke unije te poziva burundijske vlasti na angažman i suradnju u cilju pronalaska hitnog, održivog i dugoročnog rješenja tog sukoba, ali izražava ozbiljnu zabrinutost zbog sporog napretka tog dijaloga;

12.  poziva Europsku uniju da podupre napore regionalnih aktera u rješavanju krize; poziva na provedbu plana pod vodstvom koordinatora kojeg je imenovala Istočnoafrička zajednica, bivšeg predsjednika Tanzanije g. Mkape;

13.  pozdravlja odluku Vijeća za mir i sigurnost Afričke unije kojom se dopušta upućivanje afričke misije za sprečavanje i zaštitu u Burundi radi promicanja političkog rješenja; odlučno poziva burundijsku vladu da potpuno poštuje preuzete obveze u vezi s omogućavanjem brzog raspoređivanja promatrača i stručnjaka za ljudska prava, prije svega na način da im se omogući hitno izdavanje viza i brzo obavljanje drugih formalnosti;

14.  smatra da bi se većom prisutnosti međunarodnih promatrača u Burundiju moglo znatno doprinijeti poboljšanju stanja u području ljudskih prava i sigurnosti; poziva da se, uz 30 već prisutnih, uputi dodatnih 200 vojnih promatrača i promatrača za ljudska prava pod okriljem Afričke unije;

15.  smatra da se u suradnji s Afričkom unijom treba osigurati sljedivost sredstava namijenjenih burundijskim vojnicima raspoređenima u misiji Afričke unije u Somaliji;

16.  smatra da normalizacija odnosa s Europskom unijom i njezinim državama članicama ovisi o tome provode li burundijske vlasti sve odredbe o savjetovanjima iz rasporeda obveza u skladu s člankom 96. Sporazuma iz Cotonoua;

17.  upoznat je s odlukom Europske unije koja je donesena nakon savjetovanja s burundijskim vlastima u skladu s člankom 96. Sporazuma iz Cotonoua i koja se odnosi na obustavu izravne financijske potpore burundijskoj državnoj upravi i pozdravlja činjenicu da je Europska unija donijela mjere ograničavanja putovanja i zamrzavanja imovine onima koji su odgovorni za ugrožavanje mirovnih napora i borbe za ljudska prava; naglašava da Europska unija nastavlja pružati punu financijsku potporu burundijskom narodu, uključujući izbjeglice, u ključnim sektorima poput zdravstva, prehrane i obrazovanja, kao i izravnu humanitarnu pomoć; podržava produženje ciljanih sankcija Europske unije i odluku Vijeća EU-a o obustavi financijske pomoći Burundiju nakon savjetovanja u skladu s člankom 96.;

18.  duboko je zabrinut zbog priljeva izbjeglica iz Burundija u susjedne zemlje i zbog alarmantne situacije u kojoj se nalaze raseljene osobe u Burundiju te ponovno ističe svoju potporu humanitarnim organizacijama prisutnima u toj regiji i susjednim zemljama koje prihvaćaju izbjeglice; hitno poziva Europsku uniju i ostale donatore sredstava da pojačaju financijsku potporu i humanitarnu pomoć raseljenim osobama i izbjeglicama iz Burundija; podsjeća države članice na njihovu obvezu poštovanja Ženevske konvencije;

19.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi vladi i parlamentu Burundija, Vijeću ministara AKP-a i EU-a, Europskoj komisiji i Vijeću ministara Europske unije, potpredsjednici Komisije i visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica EU-a, državama članicama i institucijama Afričke unije te glavnom tajniku Ujedinjenih naroda.

 

Pravna napomena