Postupak : 2017/2829(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0506/2017

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0506/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/09/2017 - 8.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0348

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 352kWORD 54k
13.9.2017
PE605.652v01-00}
PE605.653v01-00}
PE605.655v01-00}
PE605.656v01-00}
PE605.657v01-00} RC1
 
B8-0506/2017}
B8-0507/2017}
B8-0509/2017}
B8-0510/2017}
B8-0511/2017} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

Verts/ALE (B8-0506/2017)

S&D (B8-0507/2017)

ECR (B8-0509/2017)

ALDE (B8-0510/2017)

PPE (B8-0511/2017)


o Kambodži, a posebno o slučaju Kema Sokhe (2017/2829(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Michaela Šojdrová, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Julia Pitera, Stanislav Polčák, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, David Martin u ime Kluba zastupnika S&D-a
Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Urszula Krupa, Angel Dzhambazki u ime Kluba zastupnika ECR-a
Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon, Reinhard Bütikofer u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara u ime Kluba zastupnika EFDD-a
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o Kambodži, a posebno o slučaju Kema Sokhe (2017/2829(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Kambodži,

–  uzimajući u obzir lokalne izjave EU-a od 5. rujna 2017. o gašenju novina Cambodia Daily, od 30. lipnja 2017. o oslobađanju petero branitelja ljudskih prava i od 22. veljače 2017. o političkom stanju u Kambodži te izjave glasnogovornika Izaslanstva EU-a od 3. rujna 2017. i 25. kolovoza 2017. o ograničenjima političkog prostora u Kambodži,

–  uzimajući u obzir izvješće posebne izvjestiteljice UN-a o stanju ljudskih prava u Kambodži od 5. rujna 2017. te njezinu izjavu od 18. kolovoza 2017.,

–  uzimajući u obzir zaključne napomene Odbora UN-a za ljudska prava od 27. travnja 2015. o drugom periodičkom izvješću o Kambodži,

–  uzimajući u obzir izvješće organizacije Parlamentarci za ljudska prava u okviru Zajednice naroda jugoistočne Azije (ASEAN) iz ožujka 2017.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima od 10. prosinca 1948.,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966.,

–  uzimajući u obzir smjernice EU-a o braniteljima ljudskih prava iz 2008.,

–  uzimajući u obzir Sporazum o suradnji između Europske zajednice i Kraljevine Kambodže iz 1997.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju Međunarodne organizacije rada o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju koju je 8. ožujka 1999. usvojila Opća skupština UN-a o pravu i odgovornosti pojedinaca, skupina i društvenih tijela da promiču i štite univerzalno priznata ljudska prava i temeljne slobode,

–  uzimajući u obzir Pariški mirovni sporazum iz 1991., u čiji je članak 15. uvrštena obveza poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda u Kambodži, među ostalim i od strane međunarodnih potpisnika,

–  uzimajući u obzir Ustav Kambodže, a posebno njegov članak 41. kojim se utvrđuju pravo i sloboda izražavanja i okupljanja, članak 35. o pravu na sudjelovanje u političkom životu i članak 80. o zastupničkom imunitetu,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je u Kambodži u stalnom porastu broj uhićenja članova političke oporbe, aktivista za ljudska prava i predstavnika civilnog društva;

B.  budući da je kambodžanski oporbeni vođa Kem Sokha uhićen 3. rujna 2017. te da se čini da to uhićenje nije provedeno uz poštovanje jamstava pravičnog suđenja, uključujući poštovanje njegova zastupničkog imuniteta;

C.  budući da je Kem Sokha na temelju članka 443. kaznenog zakona Kambodže optužen za „urotu sa strancima”, što Općinski sud u Phnom Penhu smatra činom izdaje; budući da mu, ako bude proglašen krivim, prijeti do 30 godina zatvora;

D.  budući da je Kem Sokha navodno uhićen bez uhidbenog naloga i da nije imao pristup odvjetniku; budući da je optužen na temelju videosnimke govora koji je održao 2013. i koji je otad javno dostupan; budući da su organizacije za ljudska prava izrazila zabrinutost da izjave kambodžanske vlade ugrožavaju njegovo pravo na pošteno suđenje i pretpostavku nedužnosti;

E.  budući da je bivši zapovjednik vojske Crvenih Kmera i sadašnji premijer Hun Sen na vlasti dulje od 30 godina; budući da je Sam Rainsy, bivši predsjednik glavne oporbene stranke, Kambodžanske stranke nacionalnog spasa (CNRP), i dalje u samonametnutom egzilu zbog prethodnih progona na temelju izmišljenih politički motiviranih optužbi;

F.  budući da je na lokalnim izborima održanim 4. lipnja 2017. stranka CNRP bila znatno uspješnija nego 2012. unatoč bitnim nedostacima u izbornom postupku, koji obuhvaćaju zastrašivanje slobodnih medija i kritičnih građana, neravnopravan pristup oporbe radiju i televiziji, nadzor vladajuće stranke nad institucijama povezanim s izborima, prijetnje smrću oporbenim kandidatima i nepostojanje neovisnog mehanizma za rješavanje sporova; budući da se opći izbori trebaju održati u srpnju 2018.;

G.  budući da su još dva oporbena zastupnika također u zatvoru i da je protiv još najmanje osmorice podignuta optužba za kaznena djela; budući da 11 članova i pristaša oporbene stranke trenutno služi zatvorske kazne od 7 do 20 godina na temelju izmišljenih optužbi da su u vezi s prosvjedima u srpnju 2014. vodili pobunu ili sudjelovali u njoj;

H.  budući da se izmjenama Zakona o političkim strankama koje je 2017. usvojio kambodžanski parlament omogućuje raspuštanje stranaka ako su njihovi vođe osuđeni za kaznena djela; budući da kambodžansko Ministarstvo unutarnjih poslova ima široke ovlasti za obustavu rada političkih stranaka na temelju nejasno određenih kriterija; budući da je 11. rujna 2017. kambodžanski premijer Hun Sen zaprijetio raspuštanjem stranke CNRP ako nastavi pružati podršku pritvorenom vođi Kemu Sokhi;

I.  budući da je izdan uhidbeni nalog za vođu mladeži stranke CNRP;

J.  budući da je uhićenje Kema Sokhe provedeno u kontekstu sve većih ograničenja za nevladine organizacije, organizacije za ljudska prava i civilno društvo, uključujući detaljan porezni i regulatorni nadzor, zastrašivanje i prijetnje nasiljem; budući da je 2015. međunarodna zajednica snažno kritizirala Zakon o udrugama i nevladinim organizacijama (LANGO) zbog njegovih širokih i arbitrarnih ovlasti za represiju nad nevladinim organizacijama;

K.  budući da je u proteklim tjednima zatvoren znatan broj radio postaja koje su prenosile programe drugih renomiranih radio postaja; budući da je te radio postaje zatvorila vlada zbog kršenja kao što je „prenošenje vanjskih programa bez prethodnog odobrenja”; budući da se njihovim zatvaranjem ozbiljno ograničava pristup emitiranju neovisnih medija, osobito izvan Phnom Penha; budući da su ti neovisni mediji izvještavali o politički osjetljivim temama poput korupcije, nezakonite sječe šuma i kršenja ljudskih prava;

L.  budući da je u travnju 2016. petero branitelja ljudskih prava Kambodžanske udruge za ljudska prava i razvoj (ADHOC) bilo u pritvoru dulje od 400 dana na temelju optužbi za podmićivanje u vezi sa slučajem Kema Sokhe te da sad čeka suđenje; budući da je aktivist u području zemljišnih prava opetovano bio na meti vlasti te predmet uznemiravanja od strane vlasti i da trenutačno služi zatvorsku kaznu na temelju politički motiviranih optužbi;

M.  budući da su 4. rujna 2017. neovisne novine Cambodia Daily, osnovane 1993., bile prisiljene na zatvaranje nakon što su dobile rješenje o poreznom dugovanju u iznosu od 6,3 milijuna USD;

N.  budući da je 23. kolovoza 2017. kambodžanska vlada u skladu sa Zakonom o udrugama i nevladinim organizacijama (LANGO) najavila protjerivanje nevladinog Nacionalnog demokratskog instituta sa sjedištem u SAD-u i njegovom međunarodnom osoblju naredila na u roku od sedam dana napusti zemlju;

O.  budući da je kambodžanska vlada nedavno počela istraživati konzorcij nevladinih organizacija koje su zajedno nadzirale izbore, poznat pod nazivom Situation Room, zbog navodnog kršenja novog zakona o nevladinim skupinama te zbog toga što je poslužio kao baza za moguću „obojenu revoluciju” s ciljem rušenja vlade;

1.  izražava duboku zabrinutost zbog pogoršanja klime za oporbene političare i aktiviste u području ljudskih prava u Kambodži te osuđuje svako nasilje, politički motivirane optužbe, samovoljno pritvaranje, ispitivanje, kazne i osuđujuće presude koje su izrečene tim pojedincima;

2.  snažno osuđuje uhićenje predsjednika stranke CNRP Kema Sokhe na temelju niza optužbi koje su naizgled politički motivirane; poziva na to da se trenutačno i bezuvjetno oslobodi Kem Sokha, da se odbace sve optužbe protiv njega i da se prestane prijetiti uhićenjem drugih oporbenih zastupnika;

3.  žali zbog javnih izjava premijera i visokopozicioniranih dužnosnika o pretpostavljenoj krivnji Kema Sokhe, čime se krši pretpostavka nedužnosti i pravo na pošteno suđenje na koje ima pravo na temelju kambodžanskog i međunarodnog prava u području ljudskih prava; apelira na premijera da zaštiti parlamentarni imunitet zastupnika u Parlamentu;

4.  poziva kambodžanske vlasti da povuku nalog za uhićenje oporbenog vođe i zastupnika Sama Rainsyja i odbace sve optužbe protiv njega te da povuku i odbace sve optužbe protiv drugih oporbenih službenika i branitelja ljudskih prava koji su osuđeni, optuženi i pritvoreni, osobito protiv zastupnika u Narodnoj skupštini Uma Sama Ana, senatora Honga Soka Houra i aktivista u području zemljišnih prava Tepa Vannyja;

5.  apelira na kambodžansku vladu da u zemlji zajamči slobodu izražavanja i slobodu medija te da se sva pitanja u vezi s porezom ili druga pitanja rješavaju u okviru odgovarajućeg službenog postupka; poziva vladu da ponovo omogući rad radio postajama koje su zatvorene; izražava zabrinutost zbog zatvaranja Nacionalnog demokratskog instituta bez pravičnog postupka;

6.  apelira na kambodžansku vladu da zajamči pravičan postupak u svim poduzetim mjerama, uključujući pravo na žalbu, te da poštuje pravo na slobodu udruživanja i izražavanja;

7.  poziva kambodžansku vladu da radi na jačanju demokracije i vladavine prava te da poštuje ljudska prava i temeljne slobode, što podrazumijeva potpuno poštovanje ustavnih odredbi koje se odnose na pluralizam i slobodu udruživanja i izražavanja;

8.  podsjeća kambodžansku vladu na to da treba ispuniti svoje obveze u pogledu demokratskih načela i temeljnih ljudskih prava, koje su bitan element Sporazuma o suradnji;

9.  izražava ozbiljnu zabrinutost zbog trenutačne jagme za zemljištem i nedavnog uvođenja ograničenog i djelomičnog sustava odštete od strane kambodžanske vlade; poziva kambodžansku vladu na nastavi dijalog s partnerima, među ostalim s Europskom unijom i civilnim društvom, kako bi se uvela sveobuhvatna i uključiva odšteta;

10.  naglašava da je za vjerodostojan demokratski proces uoči izbora za Nacionalnu skupštinu u srpnju 2018. potrebno okružje u kojem političke stranke, civilno društvo i mediji mogu ispuniti svoje legitimne uloge bez straha, prijetnji ili proizvoljnih ograničenja;

11.  poziva kambodžansku vladu da provede preporuke Visokog povjerenika UN-a za ljudska prava te da se na smislen način suoči s predstojećim izvješćem posebne izvjestiteljice UN-a o stanju ljudskih prava u Kambodži;

12.  ističe važnost misije EU-a i međunarodnih misija za promatranje izbora i njihova doprinosa poštenim i slobodnim izborima; poziva Državno izborno povjerenstvo Kambodže i relevantna tijela vlasti da se pobrinu za to da svi birači koji imaju pravo glasa, uključujući radnike migrante i zatvorenike, imaju mogućnost registracije za izbore i dovoljno vremena da tu mogućnost iskoriste;

13.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, vladama i parlamentima država članica te vladi i Narodnoj skupštini Kambodže.

 

Pravna napomena