Eljárás : 2017/2829(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0506/2017

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0506/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 14/09/2017 - 8.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0348

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 287kWORD 54k
13.9.2017
PE605.652v01-00}
PE605.653v01-00}
PE605.655v01-00}
PE605.656v01-00}
PE605.657v01-00} RC1
 
B8-0506/2017}
B8-0507/2017}
B8-0509/2017}
B8-0510/2017}
B8-0511/2017} RC1

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

Verts/ALE (B8-0506/2017)

S&D (B8-0507/2017)

ECR (B8-0509/2017)

ALDE (B8-0510/2017)

PPE (B8-0511/2017)


Kambodzsáról, nevezetesen Kem Sokha ügyéről (2017/2829(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Michaela Šojdrová, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Julia Pitera, Stanislav Polčák, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere a PPE képviselőcsoport nevében
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, David Martin az S&D képviselőcsoport nevében
Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Urszula Krupa, Angel Dzhambazki az ECR képviselőcsoport nevében
Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis az ALDE képviselőcsoport nevében
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon, Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara az EFDD képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása Kambodzsáról, nevezetesen Kem Sokha ügyéről (2017/2829(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Kambodzsáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel az EU 2015. szeptember 5-i helyi nyilatkozatára a Cambodia Daily bezárásáról, 2017. június 30-i nyilatkozatára öt emberijog-védő szabadon bocsátásáról, és 2017. február 22-i nyilatkozatára a kambodzsai politikai helyzetről, valamint az uniós küldöttség szóvivőjének 2017. szeptember 3-i és 2017. augusztus 25-i nyilatkozatára a kambodzsai politikai tér korlátozásairól,

–  tekintettel az ENSZ különleges előadójának a kambodzsai emberi jogi helyzetről szóló 2016. szeptember 5-i jelentésére és 2017. augusztus 18-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága 2015. április 27-i, a Kambodzsáról szóló második időszaki jelentésről szóló záró észrevételeire,

–  tekintettel a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) emberi jogokkal foglalkozó parlamenti képviselőinek 2017. márciusi jelentésére,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948. december 10-én fogadtak el,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1966. évi Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel az emberi jogok védelmezőiről szóló 2008-as európai uniós iránymutatásokra,

–  tekintettel az Európai Közösség és a Kambodzsai Királyság közötti 1997. évi együttműködési megállapodásra,

–  tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről szóló egyezményére,

–  tekintettel az egyéneknek, csoportoknak és a társadalmi szervezeteknek az egyetemesen elismert emberi jogok és alapvető szabadságok előmozdításához és védelméhez való jogáról és az ezek iránti felelősségéről szóló, az ENSZ Közgyűlése által 1999. március 8-án elfogadott állásfoglalásra,

–  tekintettel az 1991-es párizsi békemegállapodásokra, melyek 15. cikkében többek közt a nemzetközi aláírók részéről kötelezettségvállalás szerepel az emberi jogok és alapvető szabadságok Kambodzsában való fenntartására,

–  tekintettel a kambodzsai alkotmányra és különösen annak 41. cikkére, amely szentesíti a véleménynyilvánítási és a gyülekezési szabadságot, a politikai részvételről szóló 35. cikkére, valamint a parlamenti mentelmi jogról szóló 80. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel Kambodzsában folyamatosan nő a politikai ellenzék tagjai, emberijog-védők és a civil társadalom képviselői körében végrehajtott letartóztatások száma;

B.  mivel 2017. szeptember 3-án letartóztatták Kem Sokha ellenzéki vezetőt, egy olyan művelet során, amelyet úgy tűnik, a jogszerű eljárás garanciáinak – például a parlamenti mentelmi jog – figyelmen kívül hagyásával hajtottak végre;

C.  mivel Kem Sokhát a kambodzsai büntető törvénykönyv 443. cikke szerinti „külföldiekkel való összejátszással” vádolják, ami a phnompeni Városi Bíróság szerint hazaárulásnak minősül; mivel elítélése esetén akár 30 év börtönbüntetést is kaphat;

D.  mivel a jelentések szerint Kem Sokhát letartóztatási parancs nélkül tartóztatták le és azóta sem találkozhatott ügyvéddel; mivel egy 2013-ban adott beszéd videofelvétele alapján vádolták meg, amely azóta végig elérhető volt a nyilvánosság számára; mivel az emberi jogi szervezetek aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy a kambodzsai kormány nyilatkozatai veszélyeztetik Kem Sokha tisztességes tárgyaláshoz való jogát és az ártatlanság vélelmét;

E.  mivel Hun Szen volt vörös khmer katonai parancsnok és jelenlegi miniszterelnök több mint 30 éve hatalmon van; mivel Szam Rainszi, a vezető ellenzéki párt, a Kambodzsai Nemzeti Megmentés Pártjának (CNRP) korábbi elnöke továbbra is önként vállalt száműzetésben él, melyet politikai indíttatású, koholt vádak alapján kezdett büntetőeljárások váltottak ki;

F.  mivel a 2017. június 4-i helyi választásokon a CNRP jelentős teret nyert 2012-höz képest, annak ellenére, hogy a választási folyamatban alapvető hiányosságok voltak, például megfélemlítették a szabad médiát és a kritikus polgárokat, nem biztosították az ellenzék rádióhoz és televízióhoz való méltányos hozzáférését, a hatalmon lévő párt ellenőrizte a választáshoz kapcsolódó intézményeket, halálosan megfenyegették az ellenzéki jelölteket és nem volt független vitarendezési mechanizmus; mivel a parlamenti választások 2018. júliusban várhatók;

G.  mivel két másik ellenzéki jogalkotót is bebörtönöztek és legalább nyolc másik ellen vannak függőben bűncselekményekkel kapcsolatos vádak; mivel az ellenzéki párt 11 tagja és támogatója tölti jelenleg hét és húsz év közötti börtönbüntetését a 2014. júliusi demonstrációval kapcsolatban felkelés vezetése vagy abban való részvétel koholt vádja alapján;

H.  mivel a politikai pártokról szóló jogszabály kambodzsai parlament általi 2017. évi módosításai lehetővé teszik a pártok feloszlatását, ha vezetőik büntetőjogi felelősségét állapítják meg; mivel a kambodzsai belügyminiszter széles körű jogokkal rendelkezik, hogy homályosan meghatározott kritériumok alapján politikai pártokat függesszen fel; mivel 2017. szeptember 11-én Hun Szen kambodzsai miniszterelnök a CNRP feloszlatásával fenyegetőzött, ha a párt továbbra is kiáll Kem Sokha letartóztatott vezető mellett;

I.  mivel letartóztatási parancsot adtak ki a CNRP ifjúsági tagozatának vezetője ellen;

J.  mivel Kem Sokha letartóztatására a nem kormányzati szervezeteket, az emberi jogi szervezeteket és a civil társadalmat sújtó, fokozódó korlátozások, köztük adóügyi és szabályozási vizsgálatok, megfélemlítés és erőszakkal való fenyegetőzés hátterében került sor; mivel a nemzetközi közösség az egyesületekről és nem kormányzati szervezetekről szóló 2015. évi törvényt széles körű kritikával illette a nem kormányzati szervezetek elnyomására irányuló széles körű és önkényes hatáskörök miatt;

K.  mivel az utóbbi hetekben más jelentős rádióállomások programját sugárzó rádióállomást zártak be; mivel a kormány ezeket a rádióállomásokat „programon kívüliség és engedélykérés elmulasztása” miatti szabálysértések miatt zárta be; mivel e rádióállomások bezárása komolyan korlátozza a független médiaközvetítésekhez való hozzáférést, különösen Phnompenen kívül; mivel ezek a független tömegtájékoztatási orgánumok olyan politikailag érzékeny témákat fedtek le, mint a korrupció, az illegális fakitermelés és az emberi jogok megsértése;

L.  mivel 2016 áprilisában a Kambodzsai Emberi Jogi és Fejlesztési Szervezet (ADHOC) öt emberijog-védőjét tartották fogva több mint 400 napig Kem Sokha ügyében való vesztegetés vádjával, és jelenleg tárgyalásra várnak; mivel Tep Vanny földjogi aktivistát a hatóságok többször is célba vették és zaklatták, és jelenleg is politikai indíttatású vádak miatt tölti börtönbüntetését;

M.  mivel 2017. szeptember 4-én az 1993-ban alapított független napilap, a Cambodia Daily 6,3 millió USD összegű adófizetési kötelezettség miatt bezárni kényszerült;

N.  mivel 2017. augusztus 23-án a kambodzsai kormány bejelentette, hogy az egyesületekről és nem kormányzati szervezetekről szóló törvény alapján kiutasítja az egyesült államokbeli székhelyű nem kormányzati Nemzeti Demokratikus Intézetet (NDI) és az ország hét napon belüli elhagyására utasította annak nemzetközi személyzetét;

O.  mivel a kambodzsai kormány a közelmúltban vizsgálatot indított a választások ellenőrzéséért együttműködő nem kormányzati szervezetek csoportja ellen, amiért állítólag megsértették a nem kormányzati csoportosulásokról szóló új törvényt, és amiért egy lehetséges „színes forradalom” kiindulási pontjaként szolgáltak a kormány megdöntése céljából;

1.  mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy Kambodzsában romlik az ellenzéki politikusok és emberijog-védők helyzete, és elítél minden erőszakos cselekedetet, politikai indíttatású vádat, önkényes letartóztatást, kihallgatást, ítéletet és büntetést e személyek tekintetében;

2.  határozottan elítéli a CNRP elnöke, Kem Sokha egy sor politikai indíttatásúnak tűnő vád alapján történő letartóztatását; követeli Kem Sokha azonnali és feltétlen szabadon bocsátását, az ellene felhozott vádak ejtését, és hogy vessenek véget az ellenzéki jogalkotók elleni letartóztatásokkal való fenyegetéseknek;

3.  sajnálja a miniszterelnök és magas rangú tisztviselők Kem Sokha állítólagos bűnösségével kapcsolatban tett nyilvános nyilatkozatait, melyek sértik az ártatlanság vélelmét és a tisztességes tárgyaláshoz való jogot, amelyhez a kambodzsai és a nemzetközi emberi jogi jogszabályok szerint joga van; kéri a miniszterelnököt, hogy védje meg a parlamenti képviselők mentelmi jogát;

4.  sürgeti a kambodzsai hatóságokat, hogy vonják vissza a Szam Rainszi ellenzéki vezető és jogalkotó elleni letartóztatási parancsot és ejtsenek minden ellene felhozott vádat, továbbá engedjék szabadon és ejtsék a vádakat a többi olyan ellenzéki tisztviselő és emberijog-védő ellen, akiket elítéltek, megvádoltak és bebörtönöztek, többek között Um Szam An parlamenti képviselő, Hong Szok Húr szenátor és Tep Vanny földjogi aktivista ellen;

5.  sürgeti a kambodzsai kormányt, hogy garantálja az országban a véleménynyilvánítás és a média szabadságát, és hogy az adó- és egyéb ügyeket a megfelelő jogszerű eljárásokon keresztül oldja meg; sürgeti a kormányt, hogy indítsa újra a bezárt rádióállomásokat; aggodalmának ad hangot a Nemzeti Demokratikus Intézetet (NDI) jogszerű eljárást mellőző bezárása miatt;

6.  sürgeti a kambodzsai kormányt, hogy minden meghozott intézkedés vonatkozásában biztosítsa a jogszerű eljárást, többek közt a fellebbezéshez való jogot, valamint az egyesülés és a véleménynyilvánítás szabadságához való jogok tiszteletben tartását;

7.  felszólítja a kambodzsai kormányt, hogy törekedjen a demokrácia és a jogállamiság megerősítésére és tartsa tiszteletben az emberi jogokat és az alapvető szabadságjogokat, többek közt tartsa be teljes körűen a pluralizmusra, valamint az egyesülés és a véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó alkotmányos rendelkezéseket;

8.  emlékezteti a kambodzsai kormányt, hogy eleget kell tennie a demokratikus elvekkel és az alapvető emberi jogokkal kapcsolatos kötelezettségeinek és kötelezettségvállalásainak, melyek az együttműködési megállapodás alapvető elemei;

9.  komoly aggodalmának ad hangot a folyamatban lévő nagyarányú földszerzések és a kambodzsai kormány által a közelmúltban indított korlátozott és részleges kárpótlási rendszer miatt; felszólítja a kambodzsai kormányt, hogy folytassa a párbeszédet a partnerekkel, köztük az Európai Unióval és a civil társadalommal, hogy átfogó és inkluzív kárpótlási rendszert hozzanak létre;

10.  hangsúlyozza, hogy a 2018. júliusi parlamenti választásokig vezető hiteles demokratikus folyamathoz olyan környezet szükséges, amelyben a politikai pártok, a civil társadalom és a média képesek félelem, fenyegetettség és önkényes korlátozások nélkül játszani legitim szerepeiket;

11.  sürgeti a kambodzsai kormányt, hogy hajtsa végre az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának ajánlásait és járuljon hozzá ténylegesen az emberi jogok kambodzsai helyzetével foglalkozó különleges ENSZ-előadó következő jelentéséhez;

12.  hangsúlyozza az uniós és nemzetközi választási megfigyelő missziók fontosságát és a missziók tisztességes és szabad választásokhoz való hozzájárulásának jelentőségét; felszólítja a kambodzsai országos választási bizottságot (NEC) és az érintett kormányzati hatóságokat annak biztosítására, hogy az összes választásra jogosultnak – beleértve a migráns munkavállalókat és a fogvatartottakat – legyen lehetősége és elegendő ideje a nyilvántartásba vétellel élni;

13.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Európai Külügyi Szolgálatnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint Kambodzsa kormányának és nemzetgyűlésének.

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat