Procedūra : 2017/2829(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0506/2017

Pateikti tekstai :

RC-B8-0506/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/09/2017 - 8.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0348

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 426kWORD 54k
13.9.2017
PE605.652v01-00}
PE605.653v01-00}
PE605.655v01-00}
PE605.656v01-00}
PE605.657v01-00} RC1
 
B8-0506/2017}
B8-0507/2017}
B8-0509/2017}
B8-0510/2017}
B8-0511/2017} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:

Verts/ALE (B8-0506/2017)

S&D (B8-0507/2017)

ECR (B8-0509/2017)

ALDE (B8-0510/2017)

PPE (B8-0511/2017)


dėl Kambodžos, visų pirma Kemo Sokhos atvejo (2017/2829(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Michaela Šojdrová, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Julia Pitera, Stanislav Polčák, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere PPE frakcijos vardu
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, David Martin S&D frakcijos vardu
Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Urszula Krupa, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu
Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl Kambodžos, visų pirma Kemo Sokhos atvejo (2017/2829(RSP))  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kambodžos,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. rugsėjo 5 d. ES pareiškimą vietos lygiu dėl „Kambodžos dienos“ uždarymo, 2017 m. birželio 30 d. ES pareiškimą vietos lygiu dėl penkių žmogaus teisių gynėjų paleidimo ir 2017 m. vasario 22 d. ES pareiškimą vietos lygiu dėl politinės padėties Kambodžoje, taip pat į 2017 m. rugsėjo 3 d. ir 2017 m. rugpjūčio 25 d. ES delegacijos atstovo spaudai pareiškimus dėl politinės laisvės apribojimų Kambodžoje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 5 d. Jungtinių Tautų specialiosios pranešėjos žmogaus teisių padėties Kambodžoje klausimais pranešimą ir į jos 2017 m. rugpjūčio 18 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 27 d. Jungtinių Tautų žmogaus teisių komiteto baigiamąsias išvadas dėl Kambodžos antrosios periodinės ataskaitos,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo mėn. organizacijos „ASEAN parlamentų nariai už žmogaus teises“ pranešimą;

–  atsižvelgdamas į 1948 m. gruodžio 10 d. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų,

–  atsižvelgdamas į 1997 m. Europos bendrijos ir Kambodžos Karalystės bendradarbiavimo susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 1999 m. kovo 8 d. priimtą rezoliuciją dėl asmenų, grupių ir visuomenės institucijų teisės ir pareigos remti ir ginti visuotinai pripažintas žmogaus teises ir pagrindines laisves,

–  atsižvelgdamas į 1991 m. Paryžiaus taikos susitarimus, kurių 15 straipsnyje įtvirtintas įsipareigojimas ginti žmogaus teises ir pagrindines laisves Kambodžoje, įskaitant tarptautinės sutarties šalių įsipareigojimus,

–  atsižvelgdamas į Kambodžos Konstituciją, ypač į jos 41 straipsnį, kuriame įtvirtintos žodžio ir susirinkimų laisvės ir teisės, 35 straipsnį dėl teisės dalyvauti politiniame gyvenime ir 80 straipsnį dėl parlamentinio imuniteto,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Kambodžoje vis daugėja politinės opozicijos narių, žmogaus teisių aktyvistų ir pilietinės visuomenės atstovų sulaikymo atvejų;

B.  kadangi 2017 m. rugsėjo 3 d. sulaikytas Kambodžos opozicijos lyderis Kem Sokha – regis, kad tai padaryta nesilaikant tinkamo proceso garantijų, be kita ko, nepaisyta jo parlamentinio imuniteto;

C.  kadangi Kemui Sokhai keliami kaltinimai sąmokslu su užsieniečiais pagal Kambodžos baudžiamojo kodekso 443 straipsnį, o tokią veiką Pnompenio municipalinis teismas laiko valstybės išdavyste; kadangi jam gali grėsti iki 30 metų kalėjimo, jeigu bus pripažintas kaltu;

D.  kadangi ne kartą pranešta, kad Kem Sokha sulaikytas be orderio ir jam neleidžiama naudotis advokato paslaugomis; kadangi kaltinimai jam keliami remiantis 2013 m. jo pasakytos kalbos vaizdo įrašu, kuris yra viešai prieinamas; kadangi žmogaus teisių organizacija išreiškė susirūpinimą, kad Kambodžos valdžios institucijų pareiškimai kelia grėsmę jo teisei į teisingą bylos nagrinėjimą ir nekaltumo prezumpcijai;

E.  kadangi buvęs raudonųjų khmerų kariuomenės vadas ir dabartinis ministras pirmininkas Hun Sen valdžioje jau daugiau kaip 30 metų; kadangi buvęs pagrindinės opozicinės partijos „Kambodžos tautos gelbėjimo partija“ (CNRP) pirmininkas Sam Rainsy tebėra savanoriškoje tremtyje, į kurią išvyko dėl persekiojimų, kai jam buvo iškelti sufabrikuoti politiškai motyvuoti kaltinimai;

F.  kadangi per 2017 m. birželio 4 d. vykusius vietos rinkimus CNRP gavo gana daug balsų nepaisant esminių rinkimų proceso trūkumų, visų pirma laisvos žiniasklaidos ir kritiškai mąstančių piliečių bauginimo, nelygiateisių opozicijos galimybių naudotis radiju ir televizija, valdančiosios partijos vykdytos su rinkimais susijusios institucijos kontrolės, grasinimų mirtimi opozicijos kandidatams ir nepriklausomo ginčų sprendimo mechanizmo nebuvimo; kadangi 2018 m. liepos mėn. numatyti visuotiniai rinkimai;

G.  kadangi kiti du opozicijai priklausantys teisės aktų leidėjai taip pat įkalinti ir dar bent aštuoniems iškelti kaltinimai padarius baudžiamąją veiką; kadangi 11 opozicijos partijos narių ir jų rėmėjų šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmes nuo septynerių iki 20 metų, paskirtas remiantis sufabrikuotais kaltinimais vadovavimu sukilimui, susijusiam su 2014 m. liepos mėn. demonstracija, arba dalyvavimu jame;

H.  kadangi 2017 m. Kambodžos parlamento priimti Politinių partijų įstatymo pakeitimai suteikia galimybę nutraukti partijos veiklą, jeigu jos lyderiai nuteisiami už baudžiamąją veiką; kadangi Kambodžos vidaus reikalų ministerija turi labai plačius įgaliojimus sustabdyti politinių partijų veiklą remiantis neapibrėžtais kriterijais; kadangi 2017 m. rugsėjo 11 d. Kambodžos ministras pirmininkas Hun Sen pagrasino nutraukti CNRP veiklą, jeigu ji ir toliau rems sulaikytą lyderį Kemą Sokhą;

I.  kadangi išduotas orderis sulaikyti CNRP jaunimo grupės vadovą;

J.  kadangi Kem Sokha sulaikytas tuo metu, kai vis labiau ribojama NVO, žmogaus teisių organizacijų ir pilietinės visuomenės veikla, įskaitant mokesčių ir reguliavimo priemones, bauginimą ir grasinimus susidoroti; kadangi tarptautinė bendruomenė griežtai sukritikavo 2015 m. Asociacijų ir nevyriausybinių organizacijų įstatymą (LANGO), nes jis suteikia plačius ir neteisėtus įgaliojimus vykdyti NVO represijas;

K.  kadangi per pastarąsias savaites uždaryta daug radijo stočių, transliavusių kitų pripažintų radijo stočių programas; kadangi valdžios institucijos šias stotis uždarė už tokius pažeidimus, kaip užsienio programų transliacija be leidimo; kadangi jų uždarymas labai apribojo nepriklausomos žiniasklaidos transliacijų galimybes, ypač už Pnompenio ribų; kadangi šios nepriklausomos žiniasklaidos priemonės nagrinėjo politinius opius klausimus, tokius kaip korupcija, neteisėtas miškų kirtimas ir žmogaus teisių pažeidimai;

L.  kadangi 2016 m. balandžio mėn. penki Kambodžos žmogaus teisių ir vystymosi asociacijai (ADHOC) priklausantys žmogaus teisių gynėjai sulaikyti daugiau kaip 400 dienų, remiantis kaltinimais kyšininkavimu byloje prieš Kemą Sokhą, ir šiuo metu laukia teismo proceso; kadangi valdžios institucijos ne kartą ėmėsi veiksmų prieš ir persekiojo žemės nuosavybės teisių aktyvistę Tep Vanny ir šiuo metu ji atlieka įkalinimo bausmę, paskirtą remiantis politiškai motyvuotais kaltinimais;

M.  kadangi 2017 m. rugsėjo 4 d. „Kambodžos diena“, 1993 m. įsteigtas nepriklausomas laikraštis, buvo priverstas užsidaryti, nes gavo mokesčių sąskaitą, kurios suma prilygsta 6,3 mln. JAV dolerių;

N.  kadangi 2017 m. rugpjūčio 23 d. Kambodžos vyriausybė paskelbė, kad pagal LANGO įstatymą iš šalies iškeldinamas nevyriausybinis JAV įsikūręs Nacionalinis demokratijos institutas (NDI), ir nurodė užsienio darbuotojams išvykti iš šalies per septynias dienas;

O.  kadangi Kambodžos vyriausybė neseniai pradėjo Situacijų kabineto, rinkimų stebėjimo tikslais bendradarbiaujančių NVO sąjungos, veiklos tyrimą dėl įtariamo naujojo nevyriausybinių grupių įstatymo pažeidimo ir vadinamos spalvotosios revoliucijos siekiant nuversti vyriausybę organizavimo bazės;

1.  išreiškia didelį susirūpinimą dėl Kambodžoje blogėjančių sąlygų opozicijos politikams ir žmogaus teisių aktyvistams, taip pat smerkia visus šiems asmenims taikomus smurtinius veiksmus ir politiškai motyvuotus kaltinimus, savavališką sulaikymą, apklausas, bausmes ir nuosprendžius;

2.  griežtai smerkia CNRP pirmininko Kemo Sokhos sulaikymą remiantis kaltinimais, kurie, regis, politiškai motyvuoti; ragina nedelsiant ir besąlygiškai paleisti Kemą Sokhą, panaikinti visus jam iškeltus kaltinimus ir nutraukti grasinimus suimti kitus opozicijai priklausančius teisės aktų leidėjus;

3.  apgailestauja dėl viešų ministro pirmininko ir aukšto rango pareigūnų pareiškimų dėl tariamos Kemo Sokhos kaltės; jie pažeidžia nekaltumo prezumpciją ir teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, kurią jis turi pagal Kambodžos ir tarptautinę žmogaus teisių teisę; ragina ministrą pirmininką ginti parlamento narių imunitetą;

4.  primygtinai ragina Kambodžos valdžios institucijas atšaukti arešto orderį ir panaikinti visus kaltinimus opozicijos lyderiui ir teisės aktų leidėjui Samui Rainsy, paleisti kitus nuteistus, apkaltintus ir įkalintus opozicijos narius ir žmogaus teisių gynėjus, būtent Nacionalinės Asamblėjos narį Um Sam Aną, senatorių Hong Sok Hourą ir žemės nuosavybės teisių aktyvistę Tep Vanny, ir panaikinti jiems iškeltus kaltinimus;

5.  primygtinai ragina Kambodžos vyriausybę užtikrinti žodžio ir žiniasklaidos laisvę šalyje, o bet kokie mokesčių ar kiti klausimai turėtų būti sprendžiami laikantis atitinkamų teisėtų procedūrų; primygtinai ragina vyriausybę vėl atidaryti uždarytas radijo stotis; reiškia susirūpinimą dėl to, kad nesilaikant tinkamų procedūrų uždarytas Nacionalinis demokratijos institutas (NDI);

6.  primygtinai ragina Kambodžos vyriausybę užtikrinti, kad imantis bet kokios priemonės būtų visada laikomasi tinkamų procedūrų, įskaitant teisę pateikti skundą, ir gerbti teises į asociacijų ir žodžio laisvę;

7.  ragina Kambodžos vyriausybę stengtis stiprinti demokratiją ir teisinę valstybę, gerbti žmogaus teises ir pagrindines laisves – tai apima visapusišką konstitucinių nuostatų dėl pliuralizmo ir asociacijų bei žodžio laisvės laikymąsi;

8.  primena Kambodžos vyriausybei, kad ji turi vykdyti savo pareigas ir įsipareigojimus, susijusius su demokratiniais principais ir pagrindinėmis žmogaus teisėmis – jie yra esminis bendradarbiavimo susitarimo elementas;

9.  reiškia didelį susirūpinimą dėl vykdomo žemės grobimo ir neseniai Kambodžos vyriausybės pradėtos ribotų ir dalinių kompensacijų programos; ragina Kambodžos vyriausybę atnaujinti dialogą su partneriais, įskaitant Europos Sąjungą ir pilietinę visuomenę, kad būtų nustatytos išsamios ir įtraukios kompensacijos;

10.  pabrėžia, kad norint užtikrinti patikimą demokratinį procesą, rengiantis Nacionalinės Asamblėjos rinkimams 2018 m. liepos mėn., reikalinga aplinka, kurioje politinės partijos, pilietinė visuomenė ir žiniasklaida galėtų atlikti savo teisėtą vaidmenį be jokios baimės ir grasinimų ar neteisėtų apribojimų;

11.  primygtinai ragina Kambodžos vyriausybę įgyvendinti Jungtinių Tautų žmogaus teisių komisaro rekomendacijas ir prasmingai bendradarbiauti, kai bus paskelbtas Jungtinių Tautų specialiosios pranešėjos žmogaus teisių padėties Kambodžoje klausimais pranešimas;

12.  pabrėžia ES ir tarptautinių rinkimų stebėjimo misijų svarbą ir jų indėlį užtikrinant sąžiningus ir laisvus rinkimus; ragina Kambodžos nacionalinį rinkimų komitetą (NEC) ir atitinkamas valdžios institucijas užtikrinti, kad visi teisę balsuoti turintys rinkėjai, įskaitant darbuotojus migrantus ir sulaikytuosius, turėtų galimybę ir pakankamai laiko užsiregistruoti;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, ES valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Kambodžos vyriausybei ir Nacionalinei Asamblėjai.

 

Teisinis pranešimas