Postup : 2017/2829(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0506/2017

Predkladané texty :

RC-B8-0506/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/09/2017 - 8.2

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0348

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 361kWORD 56k
13.9.2017
PE605.652v01-00}
PE605.653v01-00}
PE605.655v01-00}
PE605.656v01-00}
PE605.657v01-00} RC1
 
B8-0506/2017}
B8-0507/2017}
B8-0509/2017}
B8-0510/2017}
B8-0511/2017} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy uznesenia skupín:

Verts/ALE (B8-0506/2017)

S&D (B8-0507/2017)

ECR (B8-0509/2017)

ALDE (B8-0510/2017)

PPE (B8-0511/2017)


o Kambodži, najmä o prípade Kema Sokhu (2017/2829(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Michaela Šojdrová, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Julia Pitera, Stanislav Polčák, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, David Martin v mene skupiny S&D
Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Urszula Krupa, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR
Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o Kambodži, najmä o prípade Kema Sokhu (2017/2829(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Kambodži,

–  so zreteľom na miestne vyhlásenia EÚ o zatvorení denníka Cambodia Daily z 5. septembra 2017, o prepustení piatich obhajcov ľudských práv z 30. júna 2017 a o politickej situácii v Kambodži z 22. februára 2017 a na vyhlásenia hovorcu delegácie EÚ z 3. septembra 2017 a 25. augusta 2017 o obmedzeniach politického priestoru v Kambodži,

–  so zreteľom na správu z 5. septembra 2016 a vyhlásenie osobitného spravodajcu OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Kambodži z 18. augusta 2017,

–  so zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre ľudské práva k druhej pravidelnej správe o Kambodži z 27. apríla 2015,

–  so zreteľom na správu poslancov združenia ASEAN pre ľudské práva z marca 2017,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ z roku 2008 o obhajcoch ľudských práv,

–  so zreteľom na Dohodu o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Kambodžským kráľovstvom z roku 1997,

–  so zreteľom na Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN z 8. marca 1999 o práve a povinnosti jednotlivcov, skupín a orgánov spoločnosti podporovať a chrániť všeobecne uznávané ľudské práva a základné slobody,

–  so zreteľom na Parížske mierové dohody z roku 1991, v ktorých sa v článku 15 zakotvuje záväzok dodržiavať ľudské práva a základné slobody v Kambodži, a to aj zo strany medzinárodných signatárov,

–  so zreteľom na kambodžskú ústavu, najmä jej článok 41, ktorý zakotvuje právo a slobodu prejavu a zhromažďovania, článok 35 o práve na politickú účasť a článok 80 o parlamentnej imunite,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v Kambodži rastie počet zatknutí členov politickej opozície, aktivistov za ľudské práva a zástupcov občianskej spoločnosti;

B.  keďže 3. mája 2017 bol zatknutý kambodžský líder opozičnej strany Kem Sokha a zdá sa, že k tomu došlo bez rešpektovania záruk riadneho konania vrátane jeho poslaneckej imunity;

C.  keďže Kem Sokha čelí obvineniam zo „spolčovania sa s cudzincami“ podľa článku 443 kambodžského trestného zákonníka, ktoré mestský súd v Phnom Penh považuje za zradu; keďže v prípade odsúdenia by mohol čeliť až 30 rokov väzenia;

D.  keďže údajne bol Kem Sokha zatknutý bez zatýkacieho príkazu a nemal prístup k advokátovi; keďže bol obžalovaný na základe videozáznamu prejavu z roku 2013, ktorý bol odvtedy po celý čas verejne dostupný; keďže organizácia pre ľudské práva vyjadrila obavu, že vyhlásenia kambodžskej vlády ohrozujú jeho právo na spravodlivý proces a prezumpciu neviny;

E.  keďže bývalý veliteľ Červených Kmérov a súčasný predseda vlády Hun Sen je pri moci už viac ako 30 rokov; keďže Sam Rainsy, bývalý predseda poprednej opozičnej strany, Kambodžskej strany národnej záchrany (CNRP), zostáva v dobrovoľnom exile, do ktorého odišiel po predchádzajúcich trestných stíhaniach na základe vykonštruovaných politicky motivovaných obvinení;

F.  keďže v miestnych voľbách, ktoré sa konali 4. júna 2017, CNRP získala značnú podporu napriek zásadným nedostatkom vo volebnom procese, napríklad zastrašovaniu slobodných médií a kritických občanov, nerovnomernému prístupu opozície k rozhlasu a televízii, kontrole inštitúcií súvisiacich s voľbami vládnou stranou, hrozbám smrti opozičným kandidátom a neexistencii mechanizmu nezávislého riešenia sporov; keďže všeobecné voľby sú naplánované na júl 2018;

G.  keďže dvaja ďalší opoziční zákonodarcovia boli takisto uväznení a najmenej osem ďalších bolo obvinených z trestného činu; keďže 11 členov opozičných strán a podporovateľov si v súčasnosti odpykáva trest väzenia v trvaní od siedmich do dvadsiatich rokov v súvislosti s vykonštruovanými obvineniami z vedenia povstania alebo účasti na ňom a s demonštráciou v júli 2014;

H.  keďže novela zákona o politických stranách prijatá kambodžským parlamentom v roku 2017 umožňuje rozpustenie strán, ak boli ich vodcovia odsúdení za trestné činy; keďže kambodžské ministerstvo vnútra má rozsiahle právomoci v súvislosti so zastavením činnosti politických strán na základe nejasne definovaných kritérií; keďže 11. septembra 2017 kambodžský predseda vlády Hun Sen pohrozil rozpustením CNRP, ak bude naďalej podporovať zadržiavaného lídra Kema Sokhu;

I.  keďže bol vydaný zatýkací rozkaz na vedúceho mládežníckej skupiny CNRP;

J.  keďže zatknutie Kema Sokhu sa uskutočnilo v situácii vystupňovaných reštrikcií voči mimovládnym organizáciám, organizáciám pre ľudské práva a občianskej spoločnosti vrátane daňových a regulačných kontrol, zastrašovania a hrozieb násilia; keďže zákon o združeniach a mimovládnych organizáciách (LANGO) z roku 2015 bol medzinárodným spoločenstvom veľmi kritizovaný, pokiaľ ide o jeho rozsiahle a arbitrárne právomoci potláčať mimovládne organizácie;

K.  keďže v posledných týždňoch bol zatvorený značný počet rozhlasových staníc vysielajúcich programy iných renomovaných rozhlasových staníc; keďže vláda zatvorila tieto stanice za porušovanie zákonov ako „externé programy bez žiadosti o povolenie“; keďže ich zatváranie veľmi obmedzuje prístup k nezávislým mediálnym vysielaniam, najmä mimo mesta Phnom Penh; keďže tieto nezávislé médiá sa venujú politicky citlivým témam, ako je korupcia, nezákonná ťažba dreva a porušovanie ľudských práv;

L.  keďže v apríli 2016 bolo päť obhajcov ľudských práv kambodžského Združenia pre ľudské práva a rozvoj (ADHOC) zadržaných viac ako 400 dní na základe obvinení z podplácania v súvislosti s prípadom proti Kemovi Sokhovi a v súčasnosti čakajú na súd; keďže aktivista bojujúci za právo na pôdu Tep Vanny bol opakovane cieľom útokov a obťažovania orgánov a v súčasnosti si vykonáva trest odňatia slobody na základe politicky motivovaných obvinení;

M.  keďže 4. septembra 2017 bol nezávislý denník Cambodia Daily, založený v roku 1993, nútený ukončiť svoju činnosť po tom, ako dostal daňovú faktúru vo výške 6,3 milióna USD;

N.  keďže kambodžská vláda oznámila 23. augusta 2017 vyhostenie mimovládneho Národného demokratického inštitútu (NDI), ktorý má centrálu v USA, na základe zákona LANGO a nariadila jeho zahraničným zamestnancom opustiť krajinu do siedmich dní;

O.  keďže kambodžská vláda nedávno začala vyšetrovanie voči „Situačnej miestnosti“, konzorciu mimovládnych organizácií, ktoré spolupracovali pri sledovaní volieb, za údajné porušovanie nového zákona o mimovládnych skupinách a za vytváranie základne pre možnú „farebnú revolúciu“ s cieľom zvrhnúť vládu;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršovaním klímy pre opozičných politikov a aktivistov za ľudské práva v Kambodži a odsudzuje všetky násilné činy, politicky motivované obvinenia, svojvoľné zadržiavanie, vypočúvanie, rozsudky a odsúdenia týchto osôb;

2.  dôrazne odsudzuje zatknutie predsedu CNRP Kema Sokhu v súvislosti s niekoľkými obvineniami, ktoré sa zdajú politicky motivované; vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie Kema Sokhu, stiahnutie všetkých obvinení voči nemu a zastavenie vyhrážok namierených voči iným opozičným zákonodarcom;

3.  vyjadruje poľutovanie nad verejnými vyhláseniami predsedu vlády a vysokých predstaviteľov o údajnej vine Kema Sokhu, ktoré porušujú prezumpciu neviny a právo na spravodlivý proces, na ktoré má Kem Sokha nárok podľa kambodžského a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv; vyzýva predsedu vlády na ochranu poslaneckej imunity poslancov parlamentu;

4.  naliehavo vyzýva kambodžské úrady, aby zrušili zatýkací príkaz na lídra opozície a zákonodarcu Sama Rainsyho a aby zrušili všetky obvinenia voči ostatným členom opozície a obhajcom ľudských práv, ktorí boli odsúdení, obvinení a uväznení, predovšetkým voči poslancovi národného zhromaždenia Umovi Samovi Anovi, senátorke Hong Sok Hourovej a aktivistovi bojujúcemu za práva na pôdu Tepovi Vannyovi;

5.  naliehavo vyzýva kambodžskú vládu, aby zaručila slobodu prejavu a médií v krajine a riešila prípadné daňové alebo iné otázky vhodným a náležitým postupom; naliehavo vyzýva vládu, aby znovu obnovila rozhlasové stanice, ktoré boli zatvorené; vyjadruje znepokojenie nad zatvorením Národného demokratického inštitútu (NDI) bez riadneho konania;

6.  nalieha na kambodžskú vládu, aby zabezpečila riadny proces vo všetkých prijatých opatreniach vrátane práva odvolať sa a práva na slobodu združovania a prejavu;

7.  vyzýva kambodžskú vládu, aby sa usilovala o posilnenie demokracie a právneho štátu a o rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd, čo zahŕňa úplné dodržiavanie ústavných ustanovení týkajúcich sa pluralizmu a slobody združovania a prejavu;

8.  pripomína kambodžskej vláde, že musí plniť svoje záväzky a záväzky týkajúce sa demokratických zásad a základných ľudských práv, ktoré sú základným prvkom dohody o spolupráci;

9.  vyjadruje vážne znepokojenie nad pretrvávajúcim obsadzovaním pozemkov a nedávno zavedeným systémom kambodžskej vlády obmedzených a čiastočných náhrad; vyzýva kambodžskú vládu, aby obnovila dialóg s partnermi vrátane Európskej únie a občianskej spoločnosti s cieľom zaviesť komplexnú a inkluzívnu kompenzáciu;

10.  zdôrazňuje, že dôveryhodný demokratický proces vedúci k voľbám do národného zhromaždenia v júli 2018 si vyžaduje prostredie, v ktorom politické strany, občianska spoločnosť a médiá budú môcť plniť svoje legitímne úlohy bez obáv a bez hrozieb alebo svojvoľnému obmedzovaniu;

11.  naliehavo vyzýva kambodžskú vládu, aby vykonávala odporúčania Vysokého komisára OSN pre ľudské práva a zmysluplne sa zapojila do vypracovania nadchádzajúcej správy osobitného spravodajcu OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Kambodži;

12.  zdôrazňuje význam misií EÚ a medzinárodných misií na pozorovanie volieb a ich prínos k spravodlivým a slobodným voľbám; vyzýva národnú volebnú komisiu Kambodže a príslušné vládne orgány, aby zabezpečili, aby mali všetci oprávnení voliči vrátane migrujúcich pracovníkov a zadržiavaných osôb prístup k možnostiam registrácie a dostatočný čas na to, aby ju mohli využiť;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a národnému zhromaždeniu Kambodže.

 

Právne oznámenie