Postupak : 2017/2831(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0513/2017

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0513/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/09/2017 - 8.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0350

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 350kWORD 52k
13.9.2017
PE605.659v01-00}
PE611.437v01-00}
PE611.439v01-00}
PE611.441v01-00}
PE611.443v01-00} RC1
 
B8-0513/2017}
B8-0517/2017}
B8-0519/2017}
B8-0521/2017}
B8-0532/2017} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

Verts/ALE (B8-0513/2017)

S&D (B8-0517/2017)

ECR (B8-0519/2017)

ALDE (B8-0521/2017)

PPE (B8-0532/2017)


o Laosu, osobito o slučajevima Somphonea Phimmasonea, Lod Thammavong i Soukanea Chaithada (2017/2831(RSP))


Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, David McAllister, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias, Angel Dzhambazki u ime Kluba zastupnika ECR-a
Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Michel Reimon, Davor Škrlec, Reinhard Bütikofer u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o Laosu, osobito o slučajevima Somphonea Phimmasonea, Lod Thammavong i Soukanea Chaithada (2017/2831(RSP))  

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Laosu,

–  uzimajući u obzir rezultate 8. sastanka Zajedničkog odbora Europske unije i Laoske Narodne Demokratske Republike održanog 17. veljače 2017. u Vientianeu,

–  uzimajući u obzir izjavu koju je Delegacija Europske unije u Laoskoj Narodnoj Demokratskoj Republici dala u prigodi Svjetskog dana slobode tiska 3. svibnja 2017.,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju UN-a o borcima za ljudska prava iz 1998.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima od 10. prosinca 1948.,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966.,

–  uzimajući u obzir Sporazum o suradnji između EU-a i Laoske Narodne Demokratske Republike od 1. prosinca 1997.,

–  uzimajući u obzir Povelju ASEAN-a,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da su u ožujku 2017. tri laoska radnika, gospoda Somphone Phimmasone i Soukane Chaithad i gospođa Lod Thammavong, osuđena na zatvorske kazne u trajanju od 12 do 20 godina i novčane kazne u vrijednosti od desetaka tisuća eura jer su, dok su radili u Tajlandu, na društvenim medijima kritizirali vladu zbog navodne korupcije, deforestacije i kršenja ljudskih prava; budući da su bili optuženi i za sudjelovanje u protuvladinim prosvjedima ispred laoskog veleposlanstva u Tajlandu u prosincu 2015.;

B.  budući da je 25. svibnja 2016. državna televizija snimila Phimmasonea, Chaithada i Thammavong u pritvoru u sjedištu policije u Vientianeu; budući da je u novinskom izvješću navedeno da su uhićeni zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti korištenjem društvenih medija za narušavanje ugleda vlade;

C.  budući da su policijske snage iz Vientianea 2012. zaustavile aktivista civilnog društva Sombatha Somphonea i da se otad ne zna za njega; budući da do danas nema nikakvih informacija o tome gdje se nalazi Sompawn Khantisouk, poduzetnik koji je bio aktivan u pitanjima očuvanja prirode, koji je 2007. bio žrtva prisilnog nestanka; budući da je Bounthanh Thammavong, poljski državljanin, 2015. osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od četiri i pol godine za kritiziranje vlade na internetu;

D.  budući da su na prostor za djelovanje civilnog društva u Laosu nametnuta ozbiljna ograničenja; budući da je Laos 2016. predsjedao ASEAN-om, ali je odbio biti domaćinom tradicionalnog usporednog sastanka civilnog društva, zbog čega se Narodni forum ASEAN-a morao sastati u Timor-Lesteu;

E.  budući da laoska vlada ne poduzima nikakve važne korake za poboljšanje lošeg stanja ljudskih prava, koje uključuje loše postupanje prema manjinama, i da i dalje ozbiljno ograničava slobodu govora, udruživanja i mirnog okupljanja; budući da su pojave nedostatka standarda poštenog suđenja, korupcije u pravosuđu i ustaljenog nekažnjavanja slučajeva kršenja ljudskih prava i dalje prisutne i neometane;

F.  budući da laoske vlasti i dalje provode uznemiravanje i represiju nad vjerskim manjinama, posebno nad kršćanima; budući da je zabilježen cijeli niz slučajeva oduzimanja imovine, podmetanja požara u crkvama i domovima, premlaćivanja kršćana jer su slavili Božić i prisilnog odricanja od kršćanske vjere;

G.  budući da je Laos potpisao Međunarodnu konvenciju o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka, ali je još nije ratificirao;

H.  budući da u Laosu vlada nedostatak medijskog pluralizma i da država strogo kontrolira postojeću medijsku proizvodnju; budući da je zakon o medijima iz 2008. izmijenjen u studenomu 2016. i da su njime uvedena dodatna ograničenja kojima se onemogućuje medijsko kritiziranje vladinih politika i da se od novinara zahtijeva da svoja izvješća prije objavljivanja daju na državnu cenzuru;

I.  budući da je laoska vlada 2014. izdala uredbu kojom se zabranjuje kritiziranje vlade i vladajuće Narodne revolucionarne stranke Laosa na internetu;

1.  oštro osuđuje izricanje zatvorskih kazni Somphoneu Phimmasoneu, Soukaneu Chaithadu i Lod Thammavong i traži njihovo hitno puštanje na slobodu;

2.  sa zabrinutošću napominje da se tim presudama nastavlja niz uhićenja i prisilnih nestanaka aktivista i prosvjednika koji su izrazili kritička stajališta o raznim temama, od sporova oko zemljišta do optužbi za korupciju i zloporabu ovlasti;

3.  ponavlja svoj poziv laoskoj vladi da zaustavi zlostavljanja i samovoljna uhićenja i pritvaranja boraca za ljudska prava, neovisnih novinara i društvenih aktivista te da poštuje pravo na slobodno izražavanje i udruživanje i prava manjina; podsjeća Laos na njegove međunarodne obveze iz ugovora o ljudskim pravima koje je ratificirao;

4.  odlučno poziva laosku vladu da poštuje svoje međunarodne obveze i štiti slobodu izražavanja i mirnog okupljanja te da ratificira Međunarodnu konvenciju o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka koju je Laos potpisao 2008.;

5.  ozbiljno je zabrinut zbog sveprisutnog kršenja ljudskih prava, uključujući i prisilne nestanke i nedostatak poštenog suđenja; poziva laoske vlasti da ispune svoje međunarodne obveze u području ljudskih prava i da odmah razjasne gdje se nalazi najmanje 10 nestalih osoba, uključujući Sombatha Somphonea i Sompawna Khantisouka, i objasne pojedinosti o optužbama te daju dokaze protiv zatvorenih aktivista;

6.  poziva na provedbu transparentnih, temeljitih i nepristranih istraga svih neriješenih slučajeva prisilnog nestanka, na objavljivanje informacija o mjestu gdje se nalaze nestale osobe i na kazneni progon počinitelja;

7.  osuđuje progon vjerskih manjina, posebno kršćana; poziva vladu da hitno prekine sve aktivnosti usmjerene protiv kršćana i privede pravdi one koji su odgovorni za podmetanje požara i premlaćivanja;

8.  poziva laoske vlasti da specijaliziranim agencijama UN-a i predstavnicima humanitarnih organizacija dopuste neograničen pristup kako bi mogli posjetiti političke zatvorenike i sve etničke i vjerske manjine u Laosu;

9.  poziva laosku vladu da poduzme mjere za promicanje višestranačkog političkog sustava i da osigura pravo pojedinaca da se kandidiraju na izborima bez odobrenja Narodne revolucionarne stranke Laosa;

10.  podržava nastojanja da se poveća razina internetske povezivosti u Laosu; poziva laosku vladu da potiče okruženje pogodno za slobodu izražavanja i da prestane s praćenjem i ciljanjem pojedinaca na internetu; odlučno poziva vladu u tom pogledu da stavi izvan snage represivne elemente zakona o sprečavanju i suzbijanju kiberkriminaliteta iz 2015.;

11.  poziva potpredsjednicu Komisije / visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da s laoskom vladom hitno pokrene pitanje o slučaju Somphonea Phimmasonea, Lod Thammavong i Soukanea Chaithada; poziva Delegaciju EU-a u Laosu da pomno prati stanje ljudskih prava u zemlji i da konkretno bude prisutna u bilo kojem postupku protiv Phimmasonea, Thammavonga i Chaithada te da i dalje raspravlja o slučajevima zatvorenih i nestalih osoba sa laoskim vlastima;

12.  poziva ESVD da ta pitanja stavi kao prioritet na dnevni red budućeg sastanka Zajedničkog odbora Europske unije i Laoske Narodne Demokratske Republike i sljedećeg sastanku na vrhu Azije i Europe koji će se održati 2018. u Bruxellesu;

13.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, vladi i parlamentu Laosa, glavnom tajniku ASEAN-a i Vijeću UN-a za ljudska prava.

 

Pravna napomena