Eljárás : 2017/2831(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0513/2017

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0513/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 14/09/2017 - 8.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0350

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 281kWORD 53k
13.9.2017
PE605.659v01-00}
PE611.437v01-00}
PE611.439v01-00}
PE611.441v01-00}
PE611.443v01-00} RC1
 
B8-0513/2017}
B8-0517/2017}
B8-0519/2017}
B8-0521/2017}
B8-0523/2017} RC1

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

Verts/ALE (B8-0513/2017)

S&D (B8-0517/2017)

ECR (B8-0519/2017)

ALDE (B8-0521/2017)

PPE (B8-0523/2017)


Laoszról, különösen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong és Soukane Chaithad ügyéről (2017/2831(RSP))


Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, David McAllister, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere a PPE képviselőcsoport nevében
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias, Angel Dzhambazki az ECR képviselőcsoport nevében
Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis az ALDE képviselőcsoport nevében
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Michel Reimon, Davor Škrlec, Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas az EFDD képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása Laoszról, különösen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong és Soukane Chaithad ügyéről (2017/2831(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel Laoszról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel az Európai Unió és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság vegyes bizottsága 2017. február 17-én Vientiánban tartott 8. ülésének eredményeire,

–  tekintettel az Európai Unió Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság mellé rendelt küldöttségének 2017. május 3-án, a sajtószabadság világnapján Vientiánban tett nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ emberijog-védőkről szóló, 1998. évi nyilatkozatára,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948. december 10-én fogadtak el,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1966. évi Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel az EU és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság között 1997. december 1-jén létrejött együttműködési megállapodásra,

–  tekintettel az ASEAN-chartára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel 2017 márciusában három laoszi munkavállalót, Somphone Phimmasone-t, Soukane Chaithadot és Lod Thammavongot 12 és 20 év közötti, különböző időtartamú börtönbüntetésre és több tízezer EUR összegnek megfelelő pénzbüntetésre ítéltek, amiért miközben Thaiföldön dolgoztak, a közösségi médiában bírálták a kormányt az állítólagos korrupció, az erdőirtás és az emberi jogok megsértése miatt; mivel mindhárom személy ellen vádat emeltek azért is, mert 2015 decemberében kormányellenes megmozduláson vettek részt Laosz thaiföldi nagykövetségének épületénél;

B.  mivel 2016. május 25-én az állami televízió megmutatta a vientáni rendőrkapitányságon őrizetben tartott Phimmasone-t, Chaithadot, és Thammavongot; mivel a híradás szerint azért tartóztatták le őket, mert veszélyeztették a nemzetbiztonságot arra használva a közösségi médiát, hogy ártsanak a kormány jó hírnevének;

C.  mivel a civil társadalmi aktivista Sombath Somphone-t 2012-ben tartóztatta le a vientiáni rendőrség, és azóta semmit sem lehet tudni róla; mivel a természetvédelem területén aktív vállalkozót, Sompawn Khantisoukot 2007-ben erőszakosan eltüntették, és tartózkodási helye a mai napig nem ismert; mivel a lengyel állampolgárságú Bounthanh Thammavongot 2015-ben négy és fél év börtönre ítélték, mert online bírálta a kormányt;

D.  mivel súlyosan korlátozzák a laoszi civil társadalom mozgásterét; mivel Laosz 2016-ben az ASEAN elnöke volt, de megtagadta a hagyományos, párhuzamos civil társadalmi találkozó fogadását, arra kényszerítve az ASEAN Nemzetek Fórumát, hogy Kelet-Timorban tartsák meg ülésüket;

E.  mivel a laoszi kormány nem hozott jelentős intézkedéseket annak érdekében, hogy javítson a siralmas emberi jogi helyzeten, beleértve a kisebbségekkel szembeni bánásmódot, és továbbra is súlyosan korlátozza a szólásszabadságot, az egyesülés és a békés gyülekezés szabadságát; mivel továbbra sincsenek a tisztességes tárgyalásra vonatkozó normák, és még mindig zavartalanul fennáll az emberi jogi visszaélésekkel kapcsolatban kialakított büntetlenség;

F.  mivel a laoszi hatóságok továbbra is zaklatják és elnyomják a vallási kisebbségeket, különösen a keresztényeket; mivel számos esetben történt vagyonelkobzás, szándékosan gyújtottak fel templomokat és otthonokat, keresztényeket vertek meg a karácsony megünnepléséért és kényszerítettek a keresztény hit feladására;

G.  mivel Laosz aláírta, de nem erősítette meg a minden egyénnek az erőszakos eltüntetéssel szembeni védelméről szóló nemzetközi egyezményt;

H.  mivel Laoszban nincs médiapluralizmus, a meglévő médiát pedig állami ellenőrzés alatt tartják; mivel a 2008. évi médiatörvényt 2016 novemberében módosították és további korlátozásokat vezettek be, amelyek akadályozzák a kormány politikájának média általi bírálatát, és előírják az újságírók számára, hogy közzététel előtt nyújtsák be írásaikat egy kormányzati cenzorhoz;

I.  mivel 2014-ben a laoszi kormány rendeletet hozott, amely tiltja a kormány és a Laoszi Népi Forradalmi Párt (LPRP) online bírálatát;

1.  élesen elítéli, hogy Somphone Phimmasone-t, Soukane Chaithadot és Lod Thammavongot börtönbüntetésre ítélték, és azonnali szabadon bocsátásukra szólít fel;

2.  aggodalommal állapítja meg, hogy ezek az ítéletek tovább növelik azon aktivisták és tiltakozók számát, akiket letartóztattak és erőszakosan eltűntettek, mert bíráló véleményeket fogalmaztak meg többek között a földvitákról, az állítólagos korrupcióról és hatalommal való visszaélésről;

3.  ismételten felszólítja a laoszi kormányt, hogy hagyjon fel az emberijog-védők, a független újságírók és társadalmi aktivisták zaklatásával, önkényes letartóztatásával és fogva tartásával, továbbá hogy tartsa tiszteletben a véleménynyilvánítás és az egyesülés szabadságához fűződő jogot és a kisebbségi jogokat; emlékezteti Laoszt az általa ratifikált emberi jogi szerződések szerinti nemzetközi kötelezettségeire;

4.  felszólítja a laoszi kormányt, hogy tartsa tiszteletben nemzetközi kötelezettségvállalásait és védje meg a békés gyülekezés és a véleménynyilvánítás szabadságát, valamint hogy ratifikálja a minden egyénnek az erőszakos eltüntetéssel szembeni védelméről szóló nemzetközi egyezményt, amelyet Laosz 2008-ben aláírt;

5.  komoly aggodalmának ad hangot az emberi jogok széles körű megsértése miatt, beleértve az erőszakos eltüntetéseket és a tisztességes eljárás hiányát; felszólítja a laoszi hatóságokat, hogy teljesítsék nemzetközi emberi jogi kötelezettségeiket, és haladéktalanul adjanak tájékoztatást legalább 10 eltűnt személy, köztük Sombath Somphone és Sompawn Khantisouk hollétéről, és részletesen ismertessék a bebörtönzött aktivistákkal szemben felhozott vádakat és bizonyítékokat;

6.  kéri, hogy átlátható, alapos és pártatlan vizsgálatot végezzenek az erőszakos eltüntetésekkel kapcsolatos minden folyamatban lévő ügyben, hogy adjanak tájékoztatást az eltűntek hollétéről, és állítsák bíróság elé az elkövetőket;

7.  elítéli a vallási kisebbségek, különösen a keresztények üldözését; felszólítja a kormányt, hogy haladéktalanul szüntessen be a keresztényeket célzó minden tevékenységet, és állítsa bíróság elé azokat, akik felelősek a gyújtogatásokért és a verésekért;

8.  felszólítja a laoszi hatóságokat, hogy engedélyezzék az ENSZ szakosodott ügynökségei és a humanitárius szervezetek képviselői számára a korlátlan hozzáférést, hogy meglátogathassák a laoszi politikai foglyokat és valamennyi etnikai és vallási kisebbséget;

9.  felszólítja a laoszi kormányt, hogy hozzon olyan intézkedéseket, amelyek elősegítik a többpártrendszer kialakulását és biztosítják az egyén azon jogát, hogy az LPRP jóváhagyása nélkül induljon a választásokon;

10.  támogatja a Laoszban meglévő internetkapcsolat bővítésére irányuló erőfeszítéseket; felszólítja a laoszi kormányt, hogy teremtsen olyan környezetet, amely támogatja a véleménynyilvánítás szabadságát, és vessen véget az egyének online ellenőrzésének és az egyénekkel szembeni online fellépésnek; e tekintetben sürgeti a kormányt, hogy helyezze hatályon kívül a számítástechnikai bűnözés megelőzéséről és az ellene folytatott küzdelemről szóló 2015. évi törvény elnyomó elemeit;

11.  felszólítja a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy mielőbb vesse fel a laoszi kormánynál Somphone Phimmasone, Lod Thammavong és Soukane Chaithad ügyét; felszólítja a laoszi uniós küldöttséget, hogy szorosan kövesse nyomon az ország emberi jogi helyzetét, és különösen legyen jelen a Phimmasone, Thammavong és Chaithad elleni bármely eljárás alkalmával, valamint a laoszi hatóságoknál újból és újból vesse fel a bebörtönzött és az eltűnt személyek ügyét;

12.  felszólítja az EKSZ-t, hogy az Európai Unió és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság vegyes bizottsága és az Ázsia–Európa találkozó (ASEM) 2018-ban Brüsszelben tartandó jövőbeli ülésein kiemelt napirendi pontként kezelje ezeket a kérdéseket;

13.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, Laosz kormányának és parlamentjének, az ASEAN főtitkárának, valamint az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának.

Jogi nyilatkozat