Procedura : 2017/2831(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B8-0513/2017

Teksty złożone :

RC-B8-0513/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/09/2017 - 8.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0350

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 352kWORD 54k
13.9.2017
PE605.659v01-00}
PE611.437v01-00}
PE611.439v01-00}
PE611.441v01-00}
PE611.443v01-00} RC1
 
B8-0513/2017}
B8-0517/2017}
B8-0519/2017}
B8-0521/2017}
B8-0523/2017} RC1

złożony zgodnie z art. 135 ust. 5 oraz art. 123 ust. 4 Regulaminu

zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:

Verts/ALE (B8‑0513/2017)

S&D (B8‑0517/2017)

ECR (B8‑0519/2017)

ALDE (B8‑0521/2017)

PPE (B8‑0523/2017)


w sprawie Laosu, w szczególności przypadków Somphone Phimmasone’a, Lod Thammavong i Soukane Chaithada (2017/2831(RSP))


Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, David McAllister, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere w imieniu grupy PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post w imieniu grupy S&D
Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR
Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis w imieniu grupy ALDE
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Michel Reimon, Davor Škrlec, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD
POPRAWKI

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Laosu, w szczególności przypadków Somphone Phimmasone’a, Lod Thammavong i Soukane Chaithada (2017/2831(RSP))  

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Laosu,

–  uwzględniając wynik ósmego posiedzenia Wspólnego Komitetu Unii Europejskiej i Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, które odbyło się w Wientianie w dniu 17 lutego 2017 r.,

–  uwzględniając oświadczenie delegatury Unii Europejskiej w Laotańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej w sprawie Światowego Dnia Wolności Prasy, wydane w Wientianie w dniu 3 maja 2017 r.,

–  uwzględniając deklarację ONZ o obrońcach praw człowieka z 1998 r.,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r.,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r.,

–  uwzględniając umowę o współpracy między UE a Laotańską Republiką Ludowo-Demokratyczną z dnia 1 grudnia 1997 r.,

–  uwzględniając Kartę Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN),

–  uwzględniając art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w marcu 2017 r. skazano troje obywateli laotańskich pracujących w Tajlandii – Somphone Phimmasone’a, Soukane Chaithada i Lod Thammavong – na kary pozbawienia wolności od 12 do 20 lat i grzywny o wartości równej dziesiątkom tysięcy euro za krytykowanie rządu w mediach społecznościowych w związku z domniemaną korupcją, wylesianiem i naruszeniami praw człowieka; mając na uwadze, że ww. trójkę oskarżono też o udział w manifestacji antyrządowej zorganizowanej przed ambasadą Laosu w Tajlandii w grudniu 2015 r.;

B.  mając na uwadze, że w dniu 25 maja 2016 r. telewizja państwowa pokazała S. Phimmasone’a, S. Chaithada i L. Thammavong w areszcie w Komendzie Głównej Policji w Wientianie; mając na uwadze, że w reportażu stwierdzono, iż aresztowano ich, ponieważ zagrażali bezpieczeństwu narodowemu, wykorzystując media społecznościowe do szargania reputacji rządu;

C.  mając na uwadze, że w 2012 r. policja zatrzymała w Wientianie działacza społeczeństwa obywatelskiego Sombatha Somphone’a i że od tego czasu brak o nim wiadomości; mając na uwadze, że w przypadku Sompawna Khantisouka, przedsiębiorcy zaangażowanego w ochronę środowiska, który padł ofiarą wymuszonego zaginięcia w 2007 r., nie poczyniono dotychczas żadnych postępów w ustalaniu miejsca jego pobytu; mając na uwadze, że Bounthanha Thammavonga, obywatela Polski, skazano w 2015 r. na cztery i pół roku pozbawienia wolności za krytykowanie rządu w internecie;

D.  mając na uwadze, że przestrzeń społeczeństwa obywatelskiego w Laosie poddano drastycznym ograniczeniom; mając na uwadze, że w 2016 r. Laos przewodniczył ASEAN, lecz odmówił wystąpienia w roli gospodarza tradycyjnego, organizowanego równolegle szczytu społeczeństwa obywatelskiego, zmuszając Forum Narodów Azja–Europa do spotkania się w Timorze Wschodnim;

E.  mając na uwadze, że rząd Laosu nie podjął żadnych znaczących działań, by poprawić złą sytuację w zakresie praw człowieka, w tym traktowanie mniejszości, i nadal poważnie ogranicza wolność słowa, zrzeszania się i pokojowego zgromadzania się; mając na uwadze, że wciąż brak jest standardów rzetelnego procesu sądowego, w sądownictwie szerzy się korupcja i nadal utrzymuje się głęboko zakorzeniona bezkarność za łamanie praw człowieka;

F.  mając na uwadze, że władze laotańskie nadal nękają i represjonują mniejszości religijne, a zwłaszcza chrześcijan; mając na uwadze liczne przypadki konfiskat mienia, podpaleń kościołów i domów, jak również pobić chrześcijan za obchodzenie Bożego Narodzenia i zmuszania do wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej;

G.  mając na uwadze, że Laos podpisał Międzynarodową konwencję o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem, lecz jej nie ratyfikował;

H.  mając na uwadze brak pluralizmu mediów w Laosie, a także mając na uwadze, że istniejące media są ściśle kontrolowane przez państwo; mając na uwadze, że w listopadzie 2016 r. zmieniono ustawę medialną z 2008 r. i wprowadzono do niej dalsze ograniczenia, uniemożliwiające mediom krytykowanie polityki rządu i zmuszające dziennikarzy do przedkładania tekstów cenzorowi rządowemu przed ich opublikowaniem;

I.  mając na uwadze, że w 2014 r. rząd Laosu wydał dekret zakazujący krytykowania rządu i rządzącej Laotańskiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej (LPLR) w internecie;

1.  stanowczo potępia skazanie na karę pozbawienia wolności Somphone Phimmasone’a, Soukane Chaithada i Lod Thammavong oraz domaga się ich natychmiastowego uwolnienia;

2.  zauważa z zaniepokojeniem, że wyroki te wydłużają listę aresztowań i wymuszonych zaginięć działaczy i demonstrantów, którzy wyrazili krytyczne opinie w takich kwestiach jak spory o ziemię, zarzuty korupcji i nadużycia władzy;

3.  ponownie wzywa rząd Laosu do zaprzestania prześladowań, arbitralnych aresztowań i zatrzymań obrońców praw człowieka, niezależnych dziennikarzy i działaczy społecznych oraz do poszanowania prawa do wolności wypowiedzi i stowarzyszania się oraz praw mniejszości; przypomina Laosowi o jego zobowiązaniach międzynarodowych wynikających z ratyfikowanych przez niego traktatów dotyczących praw człowieka;

4.  wzywa rząd Laosu do poszanowania podjętych zobowiązań międzynarodowych oraz ochrony wolności wypowiedzi i pokojowego zgromadzania się, a ponadto do ratyfikowania Międzynarodowej konwencji o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem, którą kraj ten podpisał w 2008 r.;

5.  jest poważnie zaniepokojony powszechnymi naruszeniami praw człowieka, w tym wymuszonymi zaginięciami oraz brakiem rzetelnego procesu sądowego; apeluje do władz Laosu, by wywiązywały się z zobowiązań międzynarodowych w dziedzinie praw człowieka i ujawniły bezzwłocznie miejsce pobytu co najmniej 10 zaginionych osób, w tym Sombatha Somphone’a i Sompawna Khantisouka, oraz poinformowały o zarzutach postawionych uwięzionym działaczom i o przedstawionych przeciwko nim dowodach;

6.  apeluje o przejrzyste, szczegółowe i bezstronne dochodzenia we wszystkich nierozstrzygniętych sprawach dotyczących wymuszonych zaginięć, o ujawnienie informacji na temat miejsca pobytu zaginionych oraz o ściganie sprawców;

7.  potępia prześladowanie mniejszości religijnych, a w szczególności chrześcijan; wzywa rząd do natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań wymierzonych przeciw chrześcijanom oraz do postawienia przed sądem osób odpowiedzialnych za podpalenia i pobicia;

8.  apeluje do władz Laosu o zapewnienie wyspecjalizowanym agencjom ONZ i przedstawicielom organizacji humanitarnych nieograniczonego dostępu, aby mogli odwiedzać więźniów politycznych oraz wszystkie mniejszości etniczne i religijne w tym kraju;

9.  wzywa rząd Laosu do podjęcia środków wspierających wielopartyjny system polityczny oraz do zagwarantowania prawa jednostek do kandydowania w wyborach bez zgody LPLR;

10.  popiera wysiłki na rzecz poprawy łączności internetowej w Laosie; wzywa rząd Laosu, by stworzył warunki sprzyjające wolności wypowiedzi oraz by zaprzestał monitorowania i atakowania jednostek w internecie; w związku z tym apeluje do rządu o uchylenie represyjnych elementów ustawy z 2015 r. w sprawie zapobiegania i zwalczania cyberprzestępczości;

11.  wzywa wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa do pilnego podniesienia sprawy Somphone Phimmasone’a, Lod Thammavong i Soukane Chaithada w rozmowach z rządem Laosu; wzywa delegaturę UE w Laosie do ścisłego monitorowania sytuacji w zakresie praw człowieka w tym kraju, a w szczególności do obecności przy wszelkich postępowaniach toczących się przeciwko S. Phimmasone’owi, L. Thammavong i S. Chaithadowi, oraz do dalszego poruszania w rozmowach z władzami Laosu przypadków osób więzionych i zaginionych;

12.  wzywa ESDZ do priorytetowego traktowania tych kwestii w programach przyszłych spotkań Wspólnego Komitetu UE-Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna oraz w programie następnego szczytu w ramach procesu ASEM, który odbędzie się w 2018 r. w Brukseli;

13.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządowi i parlamentowi Laosu, sekretarzowi generalnemu ASEAN oraz Radzie Praw Człowieka ONZ.

 

 

Informacja prawna