Procedură : 2017/2831(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0513/2017

Texte depuse :

RC-B8-0513/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/09/2017 - 8.4

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0350

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 420kWORD 54k
13.9.2017
PE605.659v01-00}
PE611.437v01-00}
PE611.439v01-00}
PE611.441v01-00}
PE611.443v01-00} RC1
 
B8-0513/2017}
B8-0517/2017}
B8-0519/2017}
B8-0521/2017}
B8-0523/2017} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

Verts/ALE (B8‑0513/2017)

S&D (B8‑0517/2017)

ECR (B8‑0519/2017)

ALDE (B8‑0521/2017)

PPE (B8‑0523/2017)


referitoare la Laos, în special cazurile lui Somphone Phimmasone, Lod Thammavong și Soukane Chaithad (2017/2831(RSP))


Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, David McAllister, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere în numele Grupului PPE
Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias, Angel Dzhambazki în numele Grupului ECR
Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis în numele Grupului ALDE
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Michel Reimon, Davor Škrlec, Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas în numele Grupului EFDD
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Laos, în special cazurile lui Somphone Phimmasone, Lod Thammavong și Soukane Chaithad (2017/2831(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Laos,

–  având în vedere rezultatele celei de a 8-a reuniuni a Comitetului mixt Uniunea Europeană - RDP Laos, care a avut loc la Vientiane la 17 februarie 2017,

–  având în vedere declarația dată de Delegația Uniunii Europene în RDP Laos la Vientiane cu ocazia Zilei mondiale a libertății presei, la 3 mai 2017,

–  având în vedere Declarația ONU din 1998 privind apărătorii drepturilor omului,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 10 decembrie 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–  având în vedere Acordul de cooperare dintre UE și Republica Democrată Populară Laos din 1 decembrie 1997,

–  având în vedere Carta ASEAN,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în martie 2017, trei lucrători din Laos, dl Somphone Phimmasone, dl Soukane Chaithad și dna Lod Thammavong, au fost condamnați la pedepse cu închisoarea între 12 și 20 ani și amenzi echivalente cu zeci de mii de euro pentru criticarea guvernului pe platformele de comunicare socială în legătură cu presupuse acte de corupție, defrișări și încălcări ale drepturilor omului, în timp ce lucrau în Thailanda; întrucât cei trei au fost, de asemenea, acuzați de participarea la o demonstrație antiguvernamentală care a avut loc în fața ambasadei Laosului din Thailanda în decembrie 2015;

B.  întrucât, la 25 mai 2016, televiziunea de stat i-a arătat pe Phimmasone, Chaithad și Thammavong în detenție la sediul poliției din Vientiane; întrucât în reportajul de știri s-a afirmat că cei trei au fost arestați deoarece amenință securitatea națională prin folosirea mijloacelor de comunicare socială pentru a păta reputația guvernului;

C.  întrucât dl Sombath Somphone, un activist al societății civile, a fost oprit de poliția din Ventiane în 2012 și de atunci nu se știe nimic despre el; întrucât, în cazul dlui Sompawn Khantisouk, un antreprenor care militează pentru conservarea naturii și care a fost victima unei dispariții forțate în 2007, nu s-a înregistrat până în prezent niciun progres în ceea ce privește locul în care se află acesta; întrucât dl Bounthanh Thammavong, cetățean polonez, a fost condamnat în 2015 la patru ani și jumătate de închisoare pentru criticile aduse guvernului pe internet;

D.  întrucât sunt impuse restricții severe în ceea ce privește spațiul consacrat societății civile din Laos; întrucât Laos a fost președinte al ASEAN în 2016, însă a refuzat să găzduiască reuniunea paralelă tradițională a societății civile, obligând Forumul Popular al ASEAN să se reunească în schimb în Timorul de Est;

E.  întrucât guvernul din Laos nu a luat măsuri semnificative în vederea îmbunătățirii situației precare a drepturilor omului, inclusiv a tratamentului aplicat minorităților, și continuă să restricționeze grav libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică; întrucât lipsa standardelor privind un proces echitabil, corupția judiciară și cultura adânc înrădăcinată a impunității pentru încălcări ale drepturilor omului continuă nestingherite;

F.  întrucât autoritățile din Laos continuă să hărțuiască și să reprime minoritățile religioase, în special creștinii; întrucât s-au înregistrat numeroase cazuri de confiscare a proprietății, acte de incendiere intenționată a bisericilor și caselor, bătăi ale creștinilor pentru sărbătorirea Crăciunului și renunțări forțate la credința creștină;

G.  întrucât Laos a semnat, însă nu a ratificat Convenția internațională privind protecția tuturor persoanelor împotriva dispariției forțate;

H.  întrucât pluralismul mass-media lipsește în Laos și conținutul programelor mass-media existente este strict controlat de stat; întrucât legislația privind mass-media din 2008 a fost modificată în noiembrie 2016, introducându-se noi constrângeri care împiedică criticarea de către mass-media a politicilor guvernului și care le impune jurnaliștilor să își prezinte relatările unui cenzor guvernamental înainte de publicare;

I.  întrucât, în 2014, guvernul din Laos a emis un decret prin care se interzice criticarea online a guvernului și a Partidului Popular Revoluționar din Laos (LPRP),

1.  condamnă cu fermitate pedepsele cu închisoarea împotriva lui Somphone Phimmasone, Soukane Chaithad și Lod Thammavong și solicită eliberarea imediată a acestora;

2.  ia act cu îngrijorare de faptul că aceste verdicte se adaugă la o listă de arestări și dispariții forțate ale activiștilor și protestatarilor care au exprimat opinii critice cu privire la diverse aspecte, de la litigii funciare la acuzații de corupție și de abuz de putere;

3.  își reiterează apelul adresat guvernului din Laos de a pune capăt hărțuirii și arestării și reținerii arbitrare a apărătorilor drepturilor omului, a jurnaliștilor independenți și a activiștilor sociali și de a respecta drepturile la liberă exprimare și de asociere, precum și drepturile minorităților; reamintește țării obligațiile sale internaționale care decurg din tratatele privind drepturile omului pe care le-a ratificat;

4.  îndeamnă guvernul din Laos să își respecte angajamentele internaționale și să protejeze libertatea de exprimare și de întrunire pașnică, precum și să ratifice Convenția internațională privind protecția tuturor persoanelor împotriva dispariției forțate, semnată de Laos în 2008;

5.  este profund preocupat de încălcările larg răspândite ale drepturilor omului, inclusiv disparițiile forțate și lipsa unui proces echitabil; invită autoritățile din Laos să își îndeplinească obligațiile internaționale în domeniul drepturilor omului, furnizând de îndată informații despre locul în care se află cele cel puțin 10 persoane dispărute, printre care Sombath Somphone și Sompawn Khantisouk, și oferind detalii cu privire la acuzațiile și probele împotriva activiștilor aflați în închisori;

6.  solicită anchete transparente, riguroase și imparțiale în legătură cu toate cazurile pendinte de dispariție forțată, divulgarea de informații cu privire la locul în care se află persoanele dispărute și urmărirea penală a autorilor acestor fapte;

7.  condamnă persecutarea minorităților religioase, în special a creștinilor; invită guvernul să pună capăt de îndată tuturor activităților care vizează creștinii și să aducă în fața justiției persoanele responsabile de actele de incendiere intenționată și de bătăi;

8.  invită autoritățile din Laos să permită agențiilor specializate ale ONU și reprezentanților organizațiilor umanitare acces neîngrădit, astfel încât să poată vizita deținuții politici și toate minoritățile etnice și religioase din Laos;

9.  invită guvernul din Laos să ia măsuri pentru a promova un sistem politic pluripartit și să garanteze dreptul persoanelor de a candida la alegeri fără aprobarea LPRP;

10.  sprijină eforturile depuse pentru a crește nivelurile de conectivitate la internet în Laos; îndeamnă guvernul din Laos să promoveze un mediu favorabil libertății de exprimare și să înceteze supravegherea și controlarea persoanelor online; îndeamnă în acest sens guvernul să abroge elementele represive din Legea din 2015 privind prevenirea și combaterea criminalității cibernetice;

11.  invită Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să discute de urgență cazul lui Somphone Phimmasone, Lod Thammavong și Soukane Chaithad cu guvernul din Laos; invită Delegația UE în Laos să monitorizeze îndeaproape situația drepturilor omului în această țară și, în mod specific, să fie prezentă la orice procedură desfășurată împotriva lui Phimmasone, Thammavong și Chaithad și să continue să aducă în discuție cazurile persoanelor aflate în închisori și ale persoanelor dispărute cu autoritățile din Laos;

12.  invită SEAE să acorde prioritate acestor chestiuni în ordinea de zi a viitoarelor reuniuni ale Comitetului mixt UE - RDP Laos și a următoarei Reuniuni la nivel înalt Asia-Europa (ASEM), care va avea loc la Bruxelles în 2018;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și parlamentului din Laos, Secretarului General al ASEAN și Consiliului ONU pentru Drepturile Omului.

 

 

Notă juridică