Postup : 2017/2831(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0513/2017

Predkladané texty :

RC-B8-0513/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/09/2017 - 8.4

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0350

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 356kWORD 54k
13.9.2017
PE605.659v01-00}
PE611.437v01-00}
PE611.439v01-00}
PE611.441v01-00}
PE611.443v01-00} RC1
 
B8-0513/2017}
B8-0517/2017}
B8-0519/2017}
B8-0521/2017}
B8-0523/2017} RC1

v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

Verts/ALE (B8-0513/2017)

S&D (B8-0517/2017)

ECR (B8-0519/2017)

ALDE (B8-0521/2017)

PPE (B8-0523/2017)


o Laose, najmä o prípadoch Somphoneho Phimmasoneu, Lod Thammavongovej a Soukaneho Chaithada (2017/2831(RSP))


Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, David McAllister, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR
Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Michel Reimon, Davor Škrlec, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD

European Parliament resolution on Laos, notably the cases of Somphone Phimmasone, Lod Thammavong and Soukane Chaithad (2017/2831(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Laose,

–  so zreteľom na výsledok 8. zasadnutia Spoločného výboru Európskej únie a Laoskej ľudovodemokratickej vo Vientiane 17. februára 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenie Delegácie Európskej únie v Laoskej ľudovodemokratickej republike vydané vo Vientiane v svetový deň slobody tlače 3. mája 2017,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o ochrancoch ľudských práv z roku 1998,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na dohodu o spolupráci medzi EÚ a Laoskou ľudovodemokratickou republikou z 1. decembra 1997,

–  so zreteľom na Chartu ASEAN,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v marci 2017 boli traja laoskí pracovníci, pán Somphone Phimmasone, pán Soukane Chaithad a pani Lod Thammavonga, odsúdení počas svojej práce v Thajsku na tresty odňatia slobody na 12 až 20 rokov a ekvivalent desiatok tisíc eur pokút za kritizovanie vlády na sociálnych médiách vo vzťahu k údajnej korupcii, odlesňovaniu a porušovaniu ľudských práv; keďže tieto tri osoby boli obvinené aj z účasti na protivládnej demonštrácii pred laoským veľvyslanectvom v Thajsku v decembri 2015;

B.  keďže 25. mája 2016 štátna televízia odvysielala zábery, na ktorých možno vidieť Phimmasoneho, Chaithada a Thammavongovú vo väzbe na policajnom riaditeľstve vo Vientiane; keďže v spravodajstve sa uvádza, tieto tri osoby boli zadržané za ohrozovanie národnej bezpečnosti použitím sociálnych médií na pošpinenie povesti vlády;

C.  keďže občianskeho aktivistu Sombatha Somphoneho zadržala Vientianská polícia v roku 2012 a odvtedy je nezvestný; keďže v prípade pána Sompawna Khantisouka, podnikateľa pôsobiaceho v oblasti ochrany životného prostredia, ktorý nútene zmizol v roku 2007, nedošlo k podnes žiadnemu pokroku, pokiaľ ide o jeho nájdenie; keďže poľský štátny príslušník Bounthanh Thammavong bol v roku 2015 odsúdený na štyri a pol roka väzenia za online kritiku vlády;

D.  keďže v Laose priestor občianskej spoločnosti čelí závažným obmedzeniam; keďže Laos predsedal združeniu ASEAN v roku 2016, ale odmietol usporiadať tradičné paralelné stretnutie občianskej spoločnosti, a prinútil tak fórom ASEAN, aby sa namiesto toho stretlo vo Východnom Timore;

E.  keďže vláda Laosu neprijala žiadne významné kroky na zlepšenie zlej situácie v oblasti ľudských práv, ako aj v oblasti zaobchádzania s menšinami a naďalej vážne obmedzuje slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania; keďže naďalej nerušene pokračuje nedostatok noriem spravodlivého súdneho procesu, súdna korupcia a trvalá beztrestnosť porušovania ľudských práv;

F.  keďže laoské orgány naďalej zastrašujú a prenasledujú náboženské menšiny, najmä kresťanov; keďže došlo k mnohým prípadom konfiškácie majetku, podpaľačských útokov na kostoly a domovy, bitia kresťanov za slávenie Vianoc a k vynúteným odstúpeniam od kresťanského vierovyznania;

G.  keďže Laos podpísal, ale neratifikoval Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím;

H.  keďže v Laose je nedostatok plurality médií a výstup existujúcich médií je prísne kontrolovaný štátom; keďže mediálny zákon z roku 2008 bol zmenený v novembri 2016, keď sa zaviedli ďalšie obmedzenia brániace kritike vládnych politík zo strany médií, ktoré od novinárov vyžadujú, aby pred zverejnením predložili svoje správy vláde na cenzúru;

I.  keďže v roku 2014 vláda Laosu vydala dekrét, ktorým zakazuje online kritiku vlády a vládnucej Laoskej ľudovej revolučnej strany (LPRP);

1.  dôrazne odsudzuje tresty odňatia slobody voči Somphonemu Phimmasonemu, Soukanovi Chaithadovi a Lod Thammavongovej a vyzýva na ich okamžité prepustenie;

2.  so znepokojením konštatuje, že tieto rozsudky sa pridali na zoznam zatykačov a nútených zmiznutí aktivistov a protestantov, ktorí vyjadrili kritické stanoviská k záležitostiam od územných sporov až po obvinenia z korupcie a zneužívania moci;

3.  opakuje svoju výzvu vláde Laosu, aby zastavila prenasledovanie a svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie obhajcov ľudských práv, nezávislých novinárov a sociálnych aktivistov, a aby rešpektovala právo na slobodný prejav a združovanie a práva menšín; pripomína Laosu jeho medzinárodné záväzky vyplývajúce z dohôd v oblasti ľudských práv, ktoré ratifikoval;

4.  naliehavo vyzýva laoskú vládu, aby dodržiavala svoje medzinárodné záväzky a chránila slobodu prejavu a pokojného zhromažďovania a aby ratifikovala Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím, ktorý Laos podpísal v roku 2008;

5.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad rozšíreným porušovaním ľudských práv vrátane nedobrovoľných zmiznutí a nad skutočnosťou, že nejestvuje spravodlivý súdny proces; vyzýva laoské orgány, aby dodržiavali svoje medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv tým, že bezodkladne objasnia miesto pobytu aspoň 10 nezvestných osôb vrátane Sombatha Somphoneho a Sompawna Khantisouka, a aby poskytli podrobné informácie o obvineniach a dôkazoch predložených proti uväzneným aktivistom;

6.  požaduje transparentné, dôkladné a nestranné vyšetrovanie všetkých nevyriešených prípadov násilného zmiznutia, zverejnenie informácií o mieste, kde sa nachádzajú zmiznuté osoby, a trestné stíhanie páchateľov;

7.  odsudzuje prenasledovanie náboženských menšín, najmä kresťanov; vyzýva vládu, aby okamžite zastavila všetky činnosti zamerané proti kresťanom a aby postavila pred súd osoby zodpovedné za podpaľačské útoky a bitie;

8.  vyzýva laoské orgány, aby umožnili špecializovaným agentúram OSN a zástupcom humanitárnych organizácií neobmedzený prístup, aby mohli navštíviť politických väzňov a všetky etnické a náboženské menšiny v Laose;

9.  vyzýva laoskú vládu, aby prijala opatrenia na podporu pluralitného politického systému a zabezpečila, aby sa právo jednotlivcov kandidovať bez schválenia LPRP;

10.  podporuje úsilie o zvýšenie úrovne internetového pripojenia v Laose; naliehavo vyzýva vládu, aby rozvíjala prostredie, ktoré podporuje slobodu prejavu a aby prestala monitorovať jednotlivcov na internete a prenasledovať ich; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva vládu, aby zrušila represívne prvky zákona z roku 2015 o predchádzaní počítačovej kriminalite a boji proti nej;

11.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby bezodkladne kontaktovala laoskú vládu v otázke Somphonea Phimmasoneho, Lod Thammavongovej a Soukaneho Chaithada; vyzýva delegáciu EÚ v Laose, aby podrobne sledovala situáciu v oblasti ľudských práv v krajine, a najmä aby bola prítomná na každom konaní vedenom proti Phimmasonemu, Thammavongovej a Chaithadovi, a aby aj naďalej upozorňovala laoské úrady na prípady väznených a nezvestných osôb;

12.  vyzýva ESVČ, aby tieto otázky zaradila na popredné miesto programu budúceho zasadnutia spoločného výboru EÚ – Laoská ľudovodemokratická republika a nasledujúceho samitu Ázia – Európa (ASEM), ktorý sa bude konať v Bruseli v roku 2018;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Laosu, generálnemu tajomníkovi združenia ASEAN a Rade OSN pre ľudské práva.

 

 

Právne oznámenie