Postopek : 2017/2831(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0513/2017

Predložena besedila :

RC-B8-0513/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/09/2017 - 8.4

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0350

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 342kWORD 52k
13.9.2017
PE605.659v01-00}
PE611.437v01-00}
PE611.439v01-00}
PE611.441v01-00}
PE611.443v01-00} RC1
 
B8-0513/2017}
B8-0517/2017}
B8-0519/2017}
B8-0521/2017}
B8-0523/2017} RC1

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

Verts/ALE (B8-0513/2017)

S&D (B8-0517/2017)

ECR (B8-0519/2017)

ALDE (B8-0521/2017)

PPE (B8-0523/2017)


o Laosu, zlasti o primerih Somphona Phimasona, Loda Thamavonga in Sukana Čajthada (2017/2831(RSP))


Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, David McAllister, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere v imenu skupine PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki) v imenu skupine ECR
Frédérique Ries, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Michel Reimon, Davor Škrlec, Reinhard Bütikofer v imenu skupine EFDD
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o Laosu, zlasti o primerih Somphona Phimasona, Loda Thamavonga in Sukana Čajthada (2017/2831(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Laosu,

–  ob upoštevanju izida 8. srečanja skupnega odbora Evropske unije in Laoške ljudske demokratične republike, ki je potekalo v Vientianu 17. februarja 2017,

–  ob upoštevanju izjave, ki jo je delegacija Evropske unije v Laoški ljudski demokratični republiki dala v Vientianu 3. maja 2017, ob svetovnem dnevu svobode tiska,

–  ob upoštevanju deklaracije OZN o zagovornikih človekovih pravic iz leta 1998,

–  ob upoštevanju splošne deklaracije o človekovih pravicah z dne 10. decembra 1948,

–  ob upoštevanju mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

–  ob upoštevanju sporazuma o sodelovanju med EU in Laoško ljudsko demokratično republiko z dne 1. decembra 1997,

–  ob upoštevanju listine združenja ASEAN,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker so bili marca 2017 trije laoški delavci, Somphon Phimason, Lod Thamavong in Sukan Čajthad, obsojeni na zaporne kazni od 12 do 20 let in na globe v vrednosti na desettisoče evrov, ker so med tem, ko so delali na Tajskem, v družbenih medijih kritizirali vlado v povezavi z domnevno korupcijo, krčenjem gozdov in kršitvami človekovih pravic; ker so bili obtoženi tudi sodelovanja na protivladnih protestih pred laoškim veleposlaništvom na Tajskem decembra 2015;

B.  ker je državna televizijska postaja 25. maja 2016 predvajala posnetek, na katerem so Phimason, Thamavong in Čajthad v priporu na policijski postaji v Vientianu; ker je bilo v prispevku rečeno, da so bili aretirani zaradi ogrožanja državne varnosti, saj so skušali prek družbenih medijev oblatiti ugled vlade;

C.  ker je aktivista civilne družbe Sombatha Somphona leta 2012 ustavila vientianska policija in se je od takrat za njim izgubila vsakršna sled; ker pri preiskavi primera podjetnika Sompavna Khantisuka, dejavnega okoljevarstvenika, ki je pod prisilo izginil leta 2007, doslej ni bilo nikakršnega napredka; ker je bil poljski državljan Bunthanh Thamavong leta 2015 zaradi spletnih kritik vlade obsojen na štiri leta in pol zaporne kazni in tudi zaprt;

D.  ker je prostor civilne družbe v Laosu zelo omejen; ker je Laos leta 2016 predsedoval združenju ASEAN, vendar ni hotel organizirati tradicionalnega vzporednega srečanja civilne družbe, zato se je moral državljanski forum združenja ASEAN sestati v Vzhodnem Timorju;

E.  ker laoška vlada ni naredila nobenega pomembnejšega koraka, da bi izboljšala slabe razmere na področju človekovih pravic, vključno z ravnanjem z manjšinami, in še vedno močno omejuje svobodo govora, združevanje in mirno zbiranje; ker še vedno nihče ne poskuša zajeziti pristranskih sodnih postopkov, korupcije v sodstvu in globoko zakoreninjenega nekaznovanja kršiteljev človekovih pravic;

F.  ker laoške oblasti še naprej nadlegujejo in zatirajo verske manjšine, zlasti kristjane; ker so pogoste zaplembe premoženja, požigi cerkev in domov, pa tudi pretepanje ljudi, ki praznujejo božič, ter siljenje posameznikov, naj se odrečejo krščanski veri;

G.  ker je Laos podpisal mednarodno konvencijo o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem, vendar je ni ratificiral;

H.  ker v Laosu ni pluralizma medijev, poročanje obstoječih medijev pa država strogo nadzira; ker je bil zakon o medijih iz leta 2008 novembra 2016 spremenjen, tako da še bolj omejuje kritike na račun vlade v medijih, od novinarjev pa zahteva, da svoje prispevke pred objavo pokažejo vladnemu cenzorju;

I.  ker je laoška vlada leta 2014 izdala odlok, ki prepoveduje spletne kritike na račun vlade in vladajoče Revolucionarne stranke laoškega ljudstva (LPRP);

1.  odločno obsoja zaporne kazni Somphona Phimasona, Sukana Čajthada in Loda Thamavonga ter poziva k njihovi takojšnji izpustitvi;

2.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so te sodbe še podaljšale seznam aretacij in prisilnih izginotij aktivistov in protestnikov, ki so bili kritični do vprašanj, kot so spori glede zemlje, domnevna korupcija in zloraba oblasti;

3.  znova poziva laoško vlado, naj preneha nadlegovati, samovoljno zapirati in pridrževati zagovornike človekovih pravic, neodvisne novinarje in družbene aktiviste ter spoštuje pravico do svobodnega izražanja in združevanja in pravice manjšin; Laos spominja na njegove mednarodne obveznosti iz pogodb o človekovih pravicah, ki jih je ratificiral;

4.  poziva laoško vlado, naj spoštuje svoje mednarodne obveznosti ter varuje svobodo govora in pravico do mirnega zbiranja ter ratificira mednarodno konvencijo o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem, ki jo je Laos podpisal leta 2008;

5.  je globoko zaskrbljen zaradi vsesplošno razširjenih zlorab človekovih pravic, vključno s prisilnim izginotjem in pristranskim sojenjem; poziva laoške oblasti, naj izpolnijo svoje mednarodne obveznosti na področju človekovih pravic in nemudoma sporočijo, kje je najmanj deset pogrešanih oseb, med drugim Sombath Somphon in Sompavn Khantisuk, ter posredujejo podrobnosti o obtožnici in dokazih zoper zaprte aktiviste;

6.  poziva k transparentni, temeljiti in nepristranski preiskavi vseh nerešenih primerov prisilnega izginotja, razkritju informacij o lokaciji pogrešanih in kazenskemu pregonu storilcev;

7.  obsoja preganjanje verskih manjšin, zlasti kristjanov; poziva vlado, naj nemudoma ustavi vse dejavnosti, usmerjene zoper kristjane, ter kazensko preganja odgovorne za požige in pretepanje;

8.  poziva laoške oblasti, naj specializiranim agencijam OZN in predstavnikom humanitarnih organizacij dovoli neomejen dostop, da bodo lahko obiskali politične zapornike ter vse etnične in verske manjšine v Laosu;

9.  poziva laoško vlado, naj ukrepa in se zavzame za večstrankarski sistem in pravico posameznikov, da kandidirajo na volitvah brez odobritve LPRP;

10.  podpira prizadevanja za boljše internetne povezave v Laosu; poziva laoško vlado, naj spodbuja okolje, ki bo naklonjeno svobodi izražanja, in naj preneha spremljati in napadati posameznike v spletu; v zvezi s tem jo poziva, naj razveljavi represivne elemente zakona o preprečevanju kibernetskega kriminala in boju proti njemu iz leta 2015;

11.  poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj z laoško vlado nemudoma načne vprašanje Somphona Phimasona, Loda Thamavonga in Sukana Čajthada; poziva delegacijo EU v Laosu, naj tesno spremlja stanje na področju človekovih pravic v tej državi, se zlasti udeleži morebitnih procesov zoper Somphona Phimasona, Loda Thamavonga in Sukana Čajthada ter z laoškimi oblastmi še najprej razpravlja o zaprtih in izginulih posameznikih;

12.  poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj ta vprašanja uvrsti na dnevni red prihodnjih srečanj skupnega odbora EU in Laoške ljudske demokratične republike ter naslednjega vrha Azije in Evrope (ASEM), ki bo leta 2018 v Bruslju;

13.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Laosa, generalnemu sekretarju združenja ASEAN in Svetu OZN za človekove pravice.

 

Pravno obvestilo