Proċedura : 2017/2868(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : RC-B8-0543/2017

Testi mressqa :

RC-B8-0543/2017

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 05/10/2017 - 4.1

Testi adottati :

P8_TA(2017)0381

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PDF 442kWORD 49k
4.10.2017
PE611.649v01-00}
PE611.470v01-00}
PE611.473v01-00}
PE611.479v01-00}
PE611.479v01-00}
PE611.480v01-00} RC1
 
B8-0543/2017}
B8-0544/2017}
B8-0547/2017}
B8-0551/2017}
B8-0553/2017}
B8-0554/2017} RC1

imressqa skont l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura

li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:

Verts/ALE (B8-0543/2017)

ALDE (B8-0544/2017)

PPE (B8-0547/2017)

S&D (B8-0551/2017)

ECR (B8-0553/2017)

EFDD (B8-0554/2017)


dwar is-sitwazzjoni ta' persuni bl-albiniżmu fl-Afrika, partikolarment fil-Malawi (2017/2868(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere f'isem il-Grupp PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post f'isem il-Grupp S&D
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Branislav Škripek, Raffaele Fitto f'isem il-Grupp ECR
Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset, Jozo Radoš f'isem il-Grupp ALDE
Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Laura Agea, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD
EMENDI

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni ta' persuni bl-albiniżmu fl-Afrika, partikolarment fil-Malawi (2017/2868(RSP))  

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-albiniżmu fl-Afrika, b'mod partikolari dik tas-7 ta' Lulju 2016 dwar is-sitwazzjoni ta' persuni bl-albiniżmu fl-Afrika, partikolarment fil-Malawi(1), u tal-4 ta' Settembru 2008 dwar il-qtil tal-albini fit-Tanzanija(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Espert Indipendenti tan-NU dwar it-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem mill-persuni bl-albiniżmu tal-24 ta' Marzu 2017 u tat-18 ta' Jannar 2016,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) tat-13 ta' Ġunju 2017 dwar il-Jum Internazzjonali ta' Sensibilizzazzjoni dwar l-Albiniżmu,

–  wara li kkunsidra l-istqarrijiet għall-istampa tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem (OHCHR) tad-19 ta' Settembru 2017, intitolata "Ground-breaking step to tackle impunity for witchcraft related human rights violations" (Pass rivoluzzjonarju biex tiġi indirizzata l-impunità għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem relatati mas-seħer), u tat-28 ta' Lulju 2017, intitolata "Tanzania: 'Reported attacks against persons with albinism decline, but root causes still rife in rural areas' – UN expert" (It-Tanzanija - Qed jonqsu l-attakki rrapurtati kontra l-persuni bl-albiniżmu, iżda l-kawżi fundamentali għadhom jeżistu sew f'żoni rurali – espert tan-NU),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 69/170 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tat-18 ta' Diċembru 2014 dwar il-Jum Internazzjonali ta' Sensibilizzazzjoni dwar l-Albiniżmu,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 70/229 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tat-23 ta' Diċembru 2015 dwar il-persuni bl-albiniżmu,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 263 tal-5 ta' Novembru 2013 tal-Kummissjoni Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli (ACHPR) dwar il-prevenzjoni ta' attakki u diskriminazzjoni kontra l-persuni bl-albiniżmu,

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni Reġjonali biex jintemmu l-attakki fuq persuni bl-albiniżmu fl-Afrika għall-perjodu 2017-2021, u r-riżoluzzjoni 373 tal-ACHPR tat-22 ta' Mejju 2017 dwarha,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-10 ta' Diċembru 1948,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Internazzjonali dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha ta' Diskriminazzjoni Razzjali,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni li jappartjenu għal Minoranzi Nazzjonali, Etniċi, Reliġjużi u Lingwistiċi tat-18 ta' Diċembru 1992,

–  wara li kkunsidra l-Karta Afrikana tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija ta' Cotonou,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-albiniżmu huwa kundizzjoni ġenetika li tintiret, li taffettwa persuna waħda f'madwar 20 000 persuna fid-dinja, u billi hemm proporzjon ta' persuni konsiderevolment ogħla fil-pajjiżi sub-Saħarjani, speċifikament it-Tanzanija, il-Malawi u l-Burundi, li għandhom l-ogħla konċentrazzjonijiet ta' persuni bl-albiniżmu;

B.  billi l-akbar theddida għall-persuni bl-albiniżmu fil-maġġoranza tal-Istati tal-Afrika hija maħluqa minn twemmin qarrieqi u superstizzjuż dwar il-kundizzjoni; billi l-assoċjazzjoni falza bejn l-albiniżmu u setgħat maġiċi toħloq l-aktar theddida serja għal persuni bl-albiniżmu; billi tali miti jimmotivaw il-vjolenza u t-traffikar tal-partijiet tal-ġisem tagħhom li jġibu l-fortuna, is-saħħa u l-ġid; billi n-nisa bl-albiniżmu huma soġġetti għal stupru, minħabba l-kunċett żbaljat li l-konġunġiment karnali magħhom jista' jfejjaq l-HIV/AIDS;

C.  billi skont gruppi tad-drittijiet tal-bniedem, f'dawn l-aħħar għaxar snin, aktar minn 600 attakk kontra persuni bl-albiniżmu ġew irrappurtati fl-Afrika, għalkemm din l-informazzjoni aktarx hija sottovalutazzjoni; billi dawn l-attakki kienu jsiru ferm aktar frekwenti matul dawn l-aħħar snin, b'mod partikolari fil-Malawi, fit-Tanzanija u fil-Możambique;

D.  billi fl-2016, 172 każ ta' qtil u 276 attakk ieħor kontra persuni bl-albiniżmu seħħew f'madwar 25 pajjiż Afrikan; billi din is-sena, minbarra fil-Malawi, każijiet ta' attakki kontra persuni bl-albiniżmu ġew irrappurtati wkoll fil-Burundi, fil-Mozambique, fiż-Żambja u t-Tanzanija, fejn skont rapporti l-maġġoranza tal-vittmi kienu tfal;

E.  billi sa mill-bidu tal-2017, mewġa ġdida ta' każijiet ta' qtil u attakki mmirati kontra persuni bl-albiniżmu tkebbset minn nuqqasijiet sistematiċi fis-sistema tal-ġustizzja kriminali tal-Malawi, li tħalli lill-membri ta' dan il-grupp vulnerabbli f'idejn gruppi kriminali; billi minn Jannar 2017 'l hawn, mill-inqas żewġ persuni bl-albiniżmu nqatlu, filwaqt li sebgħa oħra rrappurtaw reati bħalma huma attentat ta' qtil jew ta' sekwestru;

F.  billi minkejja ġiet introdotta leġiżlazzjoni aktar b'saħħitha fil-Malawi fl-2016, inklużi riformi fil-Kodiċi Penali u l-Att dwar l-Anatomija, dan ma ppreveniex il-bidu mill-ġdid ta' qtil u attakki kontra dan il-grupp vulnerabbli, prinċipalment minħabba infurzar dgħajjef tal-liġi u tal-kapaċitajiet ġudizzjarji dgħajfa, kawżi ewlenin kif ukoll l-ambjent soċjali u kulturali, fejn l-awturi rarament jiġu identifikati jew jitressqu quddiem il-ġustizzja u kkundannati;

G.  billi persuni bl-albiniżmu qed jiffaċċjaw ksur estrem tad-drittijiet tal-bniedem, li jvarjaw minn fastidju, persekuzzjoni, diskriminazzjoni u esklużjoni soċjali għal ħtif, stupru u qtil;

H.  billi n-nisa u t-tfal bl-albiniżmu huma partikolarment vulnerabbli għall-esklużjoni soċjali; billi t-trabi huma abbandunati bħala riżultat tal-kundizzjoni tagħhom; billi l-edukazzjoni tat-tfal tbati bħala riżultat ta' bullying, stigmatizzazzjoni u biża' ġenerali li jistgħu jiġu attakkati;

I.  billi l-Gvern tat-Tanzanija impenja ruħu f'azzjoni serja u tanġibbli biex jindirizza s-seħer fil-pajjiż, inkluża s-sospensjoni tal-liċenzji tal-fejjieqa tradizzjonali u għadd kbir ta' arresti ta' tobba sħaħar; billi l-President tat-Tanzanija ħatar l-ewwel Membru tal-Parlament bl-albiniżmu fl-2008, u l-ewwel Viċi Ministru bl-albiniżmu f'Diċembru 2015;

J.  billi l-Mozambique, in-Niġerja u l-Kenja adottaw pjan ta' azzjoni biex jirrispondu għal attakki, billi ffokaw fuq il-promozzjoni ta' edukazzjoni pubblika dwar l-albiniżmu u żiedu s-sensibilizzazzjoni dwar il-kwistjoni fost il-familji u l-komunitajiet, iggarantew protezzjoni u assistenza soċjali lill-persuni bl-albiniżmu, żguraw assistenza legali, rapidità proċedurali u l-prevenzjoni ta' attakki, il-qsim u l-pubblikazzjoni tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji bħala mezz ta' deterrent, u t-twettiq ta' aktar riċerka biex itejbu l-miżuri identifikati fil-pjan u appoġġjaw it-tfassil ta' politika bbażata fuq l-evidenza;

K.  billi f'Ġunju 2017, l-ACHPR adottat Pjan ta' Azzjoni Reġjonali li jtemm l-attakki fuq persuni bl-albiniżmu għall-perjodu 2017-2021, approvat min-NU u minn diversi partijiet ikkonċernati reġjonali u internazzjonali; billi dan il-Pjan ta' Azzjoni għandu l-għan li jinkoraġġixxi sforzi u azzjonijiet li jiġġieldu l-vjolenza kontra l-persuni bl-albiniżmu u jipproteġu d-drittijiet tagħhom u ta' dawk tal-familji tagħhom;

L.  billi, minkejja ż-żieda tal-viżibilità internazzjonali u l-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni ġdida fil-pajjiżi milquta, l-għadd ta' prosekuzzjonijiet u kundanni jibqa' wieħed baxx ħafna u d-delitti u t-tortura għadhom qed jitwettqu b'impunità totali f'ħafna pajjiżi Afrikani;

M.  billi l-qtil, il-mutilazzjoni, id-diskriminazzjoni, il-fastidju u l-istigmatizzazzjoni keċċew mijiet ta' persuni bl-albiniżmu minn arthom lejn żoni ta' rifuġju f'postijiet temporanji; billi din is-sitwazzjoni ġabet aktar prekarjetà u nuqqas ta' sigurtà għall-persuni bl-albiniżmu, billi llimitat l-aċċess tagħhom għal servizzi bażiċi bħalma huma l-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni, l-opportunitajiet ta' impjieg u l-parteċipazzjoni tagħhom fis-soċjetà; billi kura medika xierqa, inkluża medikazzjoni preventiva għall-kanċer tal-ġilda, hija limitata minħabba l-isfidi li jiffaċċjaw persuni bl-albiniżmu, li jistgħu jingħelbu bl-iżvilupp ta' faċilitajiet mediċi u l-għarfien fir-reġjun;

N.  billi l-ħsara psikoloġika dejjiema u saħansitra permanenti hija kkawżata minn biża' u diskriminazzjoni tul il-ħajja;

O.  billi, f'Marzu 2015, in-NU ħatru l-ewwel Espert Indipendenti tagħhom dwar it-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem mill-persuni bl-albiniżmu, Ikponwosa Ero, u uffiċjalment ipproklamaw it-13 ta' Ġunju bħala l-Jum Internazzjonali ta' Sensibilizzazzjoni dwar l-Albiniżmu;

P.  billi l-UE wettqet kampanji ta' promozzjoni pubblika biex tiġġenera sensibilizzazzjoni aktar mifruxa dwar il-kwistjoni u appoġġjat l-impenn ta' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-isforzi ta' bini tal-kapaċitajiet tal-awtoritajiet lokali fil-ġlieda kontra l-qtil ta' persuni bl-albiniżmu;

Q.  billi l-persuni bl-albiniżmu huma milquta b'mod sproporzjonat mill-faqar, minħabba l-vjolenza, id-diskriminazzjoni u l-marġinalizzazzjoni li huma jiffaċċjaw;

1.  Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar id-diskriminazzjoni u l-persekuzzjoni kontinwi u mifruxa li jħabbtu wiċċhom magħhom il-persuni bl-albiniżmu fl-Afrika, b'mod partikolari wara ż-żieda reċenti fil-vjolenza fil-Malawi; jikkundanna bil-qawwa l-qtil, il-ħtif, il-mutilazzjonijiet kollha u t-trattament inuman u degradanti l-ieħor kollu li ġarrbu l-persuni bl-albiniżmu u jesprimi l-kondoljanzi u s-solidarjetà tiegħu lill-familji tal-vittmi; jikkundanna, barra minn hekk, kwalunkwe kummerċ spekulattiv tal-partijiet tal-ġisem tal-persuni bl-albiniżmu;

2.  Jibqa' ferm imħasseb li l-introduzzjoni ta' leġiżlazzjoni aktar b'saħħitha fil-Malawi ma waqqfitx il-bidu mill-ġdid ta' attakki reċenti kontra l-persuni bl-albiniżmu; jilqa' r-riformi għall-Kodiċi Penali u l-Att dwar l-Anatomija; jistieden, madankollu, lill-awtoritajiet Malawjani biex jinvestigaw bis-sħiħ is-sensiela reċenti ta' delitti kontra l-persuni bl-albiniżmu u jressqu quddiem il-ġustizzja lill-atturi ta' dawn id-delitti relatati mal-albiniżmu;

3.  Ifakkar li r-responsabbiltà primarja ta' Stat hija li jipproteġi liċ-ċittadini tiegħu, inklużi l-gruppi vulnerabbli, u jħeġġeġ lill-Gvern tal-Malawi biex joffri protezzjoni effikaċi lill-persuni bl-albiniżmu biex jirrispetta d-dritt tagħhom għall-ħajja u s-sigurtà personali, f'konformità mal-obbligi u l-impenji internazzjonali tal-Malawi dwar id-drittijiet tal-bniedem;

4.   Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Malawjani biex jaġixxu b'mod proattiv kontra kwalunkwe organizzazzjoni kriminali attiva fis-seħer u t-traffikar tal-bnedmin, jagħtu lill-pulizija taħriġ u riżorsi adegwati, b'mod intensiv jinvestigaw id-delitti relatati mal-albiniżmu, itemmu l-impunità, u jfittxu, bħala kwistjoni ta' urġenza, l-appoġġ internazzjonali biex iwettqu investigazzjonijiet imparzjali u effikaċi dwar l-attakki kollha rrappurtati li saru kontra l-persuni bl-albiniżmu, sabiex dawk responsabbli jitressqu quddiem il-ġustizzja u jinżammu responsabbli;

5.  Jistieden lill-pajjiżi Afrikani milquta biex jestendu l-leġiżlazzjoni fejn meħtieġ, sabiex jikkriminalizzaw il-pussess u t-traffikar ta' partijiet tal-ġisem;

6.  Jistieden lill-Gvern tal-Malawi jissodisfa l-ħtiġijiet mediċi, psikoloġiċi u soċjali tal-persuni bl-albiniżmu b'mod aktar effikaċi billi jiggarantilhom aċċess ugwali għall-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni bħala parti mill-politiki ta' inklużjoni; ifakkar li l-aċċess għall-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni jibqa' sfida konsiderevoli għall-persuni bl-albiniżmu li jeħtieġ tiġi indirizzata; jappella għal aktar investiment fil-ħolqien ta' strutturi soċjali, ta' kura u ta' konsulenza adegwati għall-vittmi, b'mod partikolari għan-nisa u t-tfal, u rispons aħjar għall-ħtiġijiet mediċi u psikoloġiċi tagħhom; jinsisti li għandhom jiġu implimentati politiki biex jiffaċilitaw l-integrazzjoni tagħhom mill-ġdid fil-komunitajiet tagħhom;

7.  Jissottolinja li n-nuqqas ġenerali ta' fehim u ta' tagħrif dwar is-saħħa dwar l-albiniżmu għandu t-tendenza li jaggrava l-kundizzjoni tas-saħħa tal-persuni bl-albiniżmu; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li dawn ikollhom aċċess għall-kura tas-saħħa, b'mod partikolari fiż-żoni rurali u remoti; iqis li l-ħaddiema fil-kura tas-saħħa għandhom jingħataw taħriġ fis-sensittività fir-rigward tal-albiniżmu; jitlob li jkun hemm taħriġ imtejjeb tal-għalliema u tal-amministrazzjonijiet tal-iskejjel dwar l-albiniżmu u li l-awtoritajiet Malawjani jiffaċilitaw l-aċċess tal-persuni bl-albiniżmu għall-edukazzjoni u għat-tgawdija tal-edukazzjoni;

8.  Jilqa' l-isforzi magħmula mill-Gvern tat-Tanzanija biex jiġġieled id-diskriminazzjoni fil-konfront tal-persuni bl-albiniżmu u d-deċiżjoni tiegħu li jiddikjara illegali lit-tobba saħħara bil-ħsieb li jwaqqaf il-qtil ta' dan il-grupp, filwaqt li jirrikonoxxi li huma ftit wisq il-każijiet li jitressqu quddiem il-ġustizzja; jilqa', barra minn hekk, l-isforzi li saru mill-Mozambique, il-Kenja u n-Niġerja;

9.  Itenni li għandu jkun hemm aktar sforz fl-indirizzar tal-kawżi ewlenin ta' diskriminazzjoni u vjolenza kontra l-persuni bl-albiniżmu permezz ta' kampanji ta' sensibilizzazzjoni pubblika; jenfasizza r-rwol kruċjali li għandhom l-awtoritajiet lokali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-persuni bl-albiniżmu, billi jinformaw u jedukaw lill-poplu, u jxejnu l-miti u l-preġudizzji fir-rigward tal-albiniżmu;

10.  Jinsab imħasseb minħabba l-isfidi speċifiċi li jħabbtu wiċċhom magħhom in-nisa u t-tfal bl-albiniżmu, li jħalluhom aktar esposti għall-faqar, in-nuqqas ta' sigurtà u l-iżolament; jinsisti li l-vittmi kollha għandu jkollhom aċċess għal kura medika u psikoloġika xierqa, u li għandhom jiġu stabbiliti politiki adegwati biex tiġi ffaċilitata l-integrazzjoni mill-ġdid tagħhom fil-komunitajiet tagħhom;

11.  Jistieden lill-awtoritajiet tal-pajjiżi milquta, f'kooperazzjoni mas-sħab internazzjonali u reġjonali tagħhom, jimpenjaw ruħhom biex jindirizzaw it-twemmin superstizzjuż ta' ħsara li jipperpetwa l-immirar tal-persuni bl-albiniżmu, billi jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jipprevjenu u jindirizzaw il-kummerċ illegali tal-partijiet tal-ġisem tal-persuni bl-albiniżmu, jerġgħu jqisu l-każijiet ta' suspett ta' serq gravi, jittraċċaw u jidentifikaw is-sors tad-domanda għal tali partijiet tal-ġisem, u jressqu lill-"kaċċaturi tal-persuni bl-albiniżmu" quddiem il-ġustizzja;

12.  Ifakkar li l-vjolenza kontra l-persuni bl-albiniżmu ħafna drabi hija ta' natura transfruntiera u jinsisti dwar il-ħtieġa li tissaħħaħ il-kooperazzjoni reġjonali dwar il-kwistjoni; jilqa', għalhekk, l-inizjattivi kollha meħuda fil-livell reġjonali u internazzjonali biex tkun miġġielda l-vjolenza kontra l-persuni bl-albiniżmu u, b'mod partikolari, l-adozzjoni reċenti ta' Pjan ta' Azzjoni Reġjonali dwar l-albiniżmu għall-perjodu 2017-2021 mill-Unjoni Afrikana u n-NU, li hija sinjal pożittiv u konkret tal-impenn mill-mexxejja Afrikani; jappella għall-implimentazzjoni immedjata u effikaċi tiegħu;

13.  Jitlob li l-UE u l-Istati Membri tagħha jibqgħu jimpenjaw ruħhom mal-pajjiżi milquta bil-għan li jappoġġjaw b'mod effikaċi l-isforzi tagħhom biex jifformulaw politiki li jindirizzaw il-bżonnijiet speċjali u d-drittijiet speċifiċi tal-persuni bl-albiniżmu, fuq il-bażi tan-nondiskriminazzjoni u tal-inklużjoni soċjali, billi jipprovdu l-assistenza finanzjarja u teknika meħtieġa;

14.  Jitlob li l-UE tkompli tissorvelja mill-qrib is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem tal-persuni bl-albiniżmu fl-Afrika, b'mod partikolari permezz ta' rappurtar regolari u xogħol ta' segwitu mid-delegazzjonijiet tagħha, u tkompli tippromwovi titjib sinifikanti fil-protezzjoni u fl-integrazzjoni soċjali tagħhom;

15.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Gvernijiet u lill-Parlamenti tal-Malawi u tat-Tanzanija, lill-Unjoni Afrikana u lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti.

 

 

 

(1)

Testi adottati, P8_TA(2016)0314.

(2)

ĠU C 295 E, 4.12.2009, p. 94.

Avviż legali