Eljárás : 2017/3001(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0685/2017

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0685/2017

Viták :

PV 14/12/2017 - 5.1
CRE 14/12/2017 - 5.1

Szavazatok :

PV 14/12/2017 - 8.1

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0496

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 284kWORD 53k
13.12.2017
PE614.308v01-00}
PE614.310v01-00}
PE614.311v01-00}
PE614.313v01-00}
PE614.316v01-00} RC1
 
B8-0685/2017}
B8-0687/2017}
B8-0688/2017}
B8-0690/2017}
B8-0693/2017} RC1

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

ECR (B8-0685/2017)

Verts/ALE (B8-0687/2017)

S&D (B8-0688/2017)

ALDE (B8-0690/2017)

PPE (B8-0693/2017)


a véleménynyilvánítás szabadságáról Vietnamban, nevezetesen Nguyen Van Hoa esetéről (2017/3001(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák, Elmar Brok a PPE képviselőcsoport nevében
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Urszula Krupa, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Angel Dzhambazki az ECR képviselőcsoport nevében
Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström az ALDE képviselőcsoport nevében
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Sven Giegold, Michel Reimon, Michèle Rivasi, Jordi Solé a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi az EFDD képviselőcsoport nevében
Barbara Kappel

Az Európai Parlament állásfoglalása a véleménynyilvánítás szabadságáról Vietnamban, nevezetesen Nguyen Van Hoa esetéről (2017/3001(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Vietnamról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel a 2017. december 1-jei 7. EU–Vietnam emberi jogi párbeszédre,

–  tekintettel az EU és Vietnam között 2012. június 27-én aláírt partnerségi és együttműködési megállapodásra,

–  tekintettel az emberi jogok védelmezőiről szóló 2008. évi uniós iránymutatásokra,

–  tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel a Politikai és Polgári Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, amelyhez Vietnam 1982-ben csatlakozott,

–  tekintettel az Európai Bizottság által az EU és Vietnam közötti szabadkereskedelmi megállapodás előzetes emberi jogi hatásvizsgálatának elmulasztásáról szóló 1409/2014/MHZ sz. ügyben az európai ombudsman által hozott 2016. február 26-i határozatra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel az EU Vietnamot fontos partnerének tekinti Ázsiában; mivel 2015-ben ünnepeltük az EU–Vietnam kapcsolatok 25. évfordulóját; mivel e kapcsolatok köre a kereskedelem és a segítségnyújtás területéről indulva gyorsan átfogóbb partnerséggé bővült;

B.  mivel a 22 éves videós és blogger, Nguyen Van Hoa családja 2017. január 11-én bejelentette eltűnését, és később kiderült, hogy a rendőrség hivatalos elfogatóparancs nélkül őrizetbe vette;

C.  mivel Nguyen Van Hoát először a vietnami büntető törvénykönyv 258. cikke alapján tartóztatták le, az ellen felhozott vád „a demokratikus szabadságjogokkal való visszaélés az állam érdekeinek megsértése céljával”; mivel 2017 áprilisában e vádak a 88. cikk megsértésére súlyosbodtak; mivel a büntető törvénykönyv 88. cikkét széles körben alkalmazzák az emberi jogok védelmezői ellen, akik felhívják a figyelmet a Vietnamban elkövetett visszaélésekre;

D.  mivel 2017. november 27-én Nguyen Van Hoát hét év börtönbüntetésre ítélték amiatt, hogy a Ha Tinh tartományban 2016 áprilisában bekövetkezett környezeti katasztrófáról információkat, köztük videofelvételeket terjesztett az interneten, amelyek szerint a Formosa Ha Thinh tajvani acélipari vállalat mérgező ipari hulladékot bocsátott ki illegálisan az óceánba, amely 200 km-es partszakaszon pusztító környezeti hatást okozott, megölve a tengeri élővilágot és megbetegítve az embereket;

E.  mivel ez a katasztrófa széles körű felháborodást váltott ki a vietnami lakosság körében, a közösségi hálózatok széles körben mobilizálódtak és Vietnam minden nagyvárosában tömeges békés tüntetésekre került sor; mivel Nguyen Van Hoa letartóztatása a vietnami hatóságok által a Tet-ünnepeket megelőző napokban végrehajtott letartóztatás-sorozat részét képezte;

F.  mivel a Ha Tinh tartományi népbíróság két és fél órás tárgyalás után bűnösnek találta Nguyen Van Hoát a büntető törvénykönyv 88. cikke szerinti propaganda előállításában; mivel Nguyen Van Hoának nem volt lehetősége ügyvédet fogadni, hogy képviselje őt a tárgyaláson;

G.  mivel 2017. november 30-án a vietnami bíróság megerősítette egy másik bloggerre, Nguyen Ngoc Nhu Quynh-ra államellenes propaganda miatt kiszabott tízéves börtönbüntetést, miután kritikus bejegyzést írt a környezeti romlásról, politikai kérdésekről és a rendőrségi őrizetben bekövetkező halálesetekről;

H.  mivel az ENSZ Emberi Jogi Hivatala, illetve különleges eljárásai és mechanizmusai többször is elítélték a büntető törvénykönyv 88. cikkét, valamint számos más rendelkezését, mint amelyek a nemzetközi emberi jogi jogszabályokat sértik;

I.  mivel a legtöbb médiaorgánum az állam tulajdonában ás ellenőrzése alatt áll; mivel a sajtószabadságot szigorúan korlátozzák; mivel a Riporterek Határok Nélkül szervezet sajtószabadsággal kapcsolatos 2017. évi rangsorában Vietnam 180 ország között a 175. helyen áll; mivel a Ha Tinh tartományban történt katasztrófát követő széles körű lakossági felháborodásra válaszul a hatóságok egy időre megakadályozták a közösségi hálózatokhoz való hozzáférést, erőszakosan leverték a tüntetéseket és tüntetőket tartóztattak le;

J.  mivel 2016 áprilisában Vietnam elfogadott egy az információkhoz való hozzáférésről szóló törvényt és egy a véleménynyilvánítás szabadságát korlátozó és a cenzúrát megerősítő, módosított sajtótörvényt, valamint olyan szabályokat, amelyek megtiltják a bírósági eljárások során a bíróságok előtt tartott tüntetéseket;

K.  mivel Vietnamban elnyomják a vallásszabadságot és a meggyőződés szabadságát, és a katolikus egyház és az olyan el nem ismert egyházak, mint például a Vietnami Egyesült Buddhista Egyház, számos protestáns egyház és mások, köztük etnikai kisebbségek továbbra is komoly vallási üldözésnek vannak kitéve;

L.  mivel a 7. EU–Vietnam emberi jogi párbeszéd során megvitatták a véleménynyilvánítás, az egyesülés és a gyülekezés szabadságát, a vallás és a meggyőződés szabadságát, valamint az információhoz való hozzáférés jogát; mivel az EU felhívta a figyelmet a polgári és politikai jogok romlására Vietnamban; mivel au EU arra ösztönözte Vietnamot, hogy intézzen állandó meghívást az ENSZ különleges eljárásaihoz;

1.  elítéli a Nguyen Van Hoát hétéves börtönbüntetéssel sújtó ítéletet; hangsúlyozza, hogy Nguyen Van Hoa a szólásszabadsághoz való jogát gyakorolta; sürgeti a vietnami hatóságokat, hogy haladéktalanul és feltétel nélkül bocsássák szabadon Nguyen Van Hoát;

2.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy egyre több vietnami állampolgárt tartanak fogva, tartóztatnak le és ítélnek el a véleménynyilvánításukkal kapcsolatosan;

3.  aggodalmát fejezi ki a hatóságok egyre szigorúbb hozzáállásával kapcsolatban, ami a szólásszabadságot és egyéb szabadságjogokat illeti; e tekintetben elítéli a hatóságok által alkalmazott fizikai és pszichológiai zaklatást, a bírósági eljárás nélküli házi őrizetet, az aktivisták ügyvédeire, munkáltatóira, főbérlőire és családtagjaira gyakorolt nyomást, valamint az intruzív megfigyelést; aggodalmát fejezi ki továbbá a mozgásszabadságra vonatkozó korlátozások miatt, amelyek megakadályozzák a bloggereket és az aktivistákat olyan nyilvános eseményeken való részvételben, mint például az emberi jogi megbeszélések és az aktivistákkal szembeni tárgyalások;

4.  felszólítja a vietnami hatóságokat, hogy bocsássák szabadon a szólásszabadság békés gyakorlása miatt fogva tartott állampolgárokat;

5.  felszólítja a vietnami hatóságokat, hogy szüntessék be az emberijog-védőkkel szembeni összes korlátozást és zaklatást, és minden körülmények között garantálják legitim emberi jogi tevékenységeik folytatását, megtorlástól és a bárminemű korlátozástól való félelem nélkül, ideértve az igazságügyi zaklatást is;

6.  komoly aggodalmának ad hangot a vietnami büntető törvénykönyv nemzetbiztonsági rendelkezéseinek kiterjedt alkalmazásával kapcsolatban;

7.  elítéli, hogy Vietnam módosított büntető törvénykönyve halálbüntetést szab ki egyes nemzetbiztonsági bűncselekmények esetén, valamint azt, hogy továbbra is kiszab halálos ítéleteket; megismétli, hogy az EU minden esetben és kivétel nélkül, határozottan ellenzi a halálbüntetést; ismételten felszólítja a vietnami hatóságokat, hogy a halálbüntetés valamennyi bűncselekmény esetében történő eltörlése felé vezető első lépésként vezessenek be moratóriumot a halálbüntetésre;

8.  sürgeti Vietnam kormányát, hogy módosítsa a büntető törvénykönyv egyes cikkeit, beleértve a propagandáról szóló 88. cikket és a hatalom megdöntését célzó tevékenységekről szóló 79. cikket, amelyek az OHCHR elítélt, mint amelyek szembemennek a nemzetközi emberi jogi jogszabályokkal, valamint garantálja, hogy ne lehessen ürügyként használni nemzetbiztonsági megfontolásokat az emberi jogok elnyomására, beleértve a szólásszabadságot, illetve a vallás és a meggyőződés szabadságát; aggodalmát fejezi ki az egyesülési jogra, illetve a meggyőződésre és vallásra vonatkozó új törvény miatt, amelyek nem egyeztethetők össze a nemzetközi normákkal;

9.  sürgeti Vietnamot, hogy intézzen állandó meghívást az ENSZ különleges eljárásaihoz, különösen a véleménynyilvánítás szabadságával foglalkozó különleges előadójához és az emberijog-védők helyzetével foglalkozó különleges előadójához, és biztosítson számukra szabad és akadálymentes hozzáférést minden olyan félhez, akikkel konzultálni kíván;

10.  üdvözli a kínzás elleni ENSZ-egyezmény Vietnam általi ratifikálását, és sürgeti, hogy érdemben foglalkozzon ezzel, többek között azáltal, hogy az egyezmény rendelkezései értelmében rendszeres és részletes adatokat szolgáltat; nyomatékosítja, hogy a kínzással vagy egyéb bántalmazással kicsikart vallomásokat nem lehet bizonyítékként felhasználni a propagandával vagy egyéb politikai indíttatásból vádolt személyek elítélésére;

11.  üdvözli az EU és Vietnam közötti megerősített partnerséget és emberi jogi párbeszédet, és emlékeztet arra, hogy a párbeszéd kulcsfontosságú eszköznek számít, amelynek hatékony felhasználása a szükséges reformok végrehajtása során segíti és ösztönzi Vietnamot;

12.  üdvözli, hogy a 7. EU-Vietnami emberi jogi párbeszéd során az EU felvetette a véleménynyilvánítás és az egyesülés szabadságának kérdését, valamint a fogva tartások, letartóztatások és elítélések egyre növekvő számát; határozottan arra ösztönzi a Bizottságot, hogy referenciaértékek és ellenőrzési mechanizmusok bevezetésével kövesse nyomon a párbeszéd keretében elért eredményeket; sürgeti a Bizottságot és az alelnököt/főképviselőt, hogy a Vietnammal folytatott rendszeres párbeszéd során – így a következő, 2018-as brüsszeli Ázsia-Európa csúcstalálkozón (ASEM) is – továbbra is vessék fel a véleménynyilvánítás szabadságának kérdését;

13.  felszólítja a vietnami hatóságokat, hogy foglalkozzanak a Ha Tinh tartományban történt környezeti katasztrófával, amely tömeges halpusztulást okozott a térségben és több ezer ember életét érintette a helyi gazdaság helyreállítását és rehabilitációját célzó jogalkotási intézkedések révén;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) főtitkárának, valamint Vietnam kormányának és nemzetgyűlésének.

 

Jogi nyilatkozat