Postup : 2017/3001(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0685/2017

Predkladané texty :

RC-B8-0685/2017

Rozpravy :

PV 14/12/2017 - 5.1
CRE 14/12/2017 - 5.1

Hlasovanie :

PV 14/12/2017 - 8.1

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0496

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 361kWORD 52k
13.12.2017
PE614.308v01-00}
PE614.310v01-00}
PE614.311v01-00}
PE614.313v01-00}
PE614.316v01-00} RC1
 
B8-0685/2017}
B8-0687/2017}
B8-0688/2017}
B8-0690/2017}
B8-0693/2017} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy uznesenia skupín:

ECR (B8-0685/2017)

Verts/ALE (B8-0687/2017)

S&D (B8-0688/2017)

ALDE (B8-0690/2017)

PPE (B8-0693/2017)


o slobode prejavu vo Vietname, najmä o prípade Nguyena Vana Hou (2017/3001(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák, Elmar Brok v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Urszula Krupa, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR
Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Sven Giegold, Michel Reimon, Michèle Rivasi, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD
Barbara Kappel

Uznesenie Európskeho parlamentu o slobode prejavu vo Vietname, najmä o prípade Nguyena Vana Hou (2017/3001(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Vietname,

–  so zreteľom na siedme kolo dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Vietnamom z 1. decembra 2017,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom, podpísanú 27. júna 2012,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o obhajcoch ľudských práv z roku 2008,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ku ktorému Vietnam pristúpil v roku 1982,

–  so zreteľom na rozhodnutie európskeho ombudsmana z 26. februára 2016 vo veci 1409/2014/MHZ, ktoré sa týkalo skutočnosti, že Európska komisia nevykonala predchádzajúce hodnotenie vplyvu dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom na oblasť ľudských práv,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ považuje Vietnam za dôležitého partnera v Ázii; keďže na rok 2015 pripadlo 25. výročie vzťahov EÚ a Vietnamu; keďže tieto vzťahy rýchlo prerástli z oblasti obchodu a pomoci na komplexnejšie partnerstvo;

B.  keďže 11. januára 2017 vyhlásila rodina 22-ročného videografika a blogera Nguyena Vana Hou, že je nezvestný, a neskôr sa zistilo, že ho polícia zadržala bez úradného príkazu;

C.  keďže Nguyen Van Hoa bol pôvodne zatknutý podľa článku 258 vietnamského trestného zákonníka a obvinený zo „zneužívania demokratických slobôd s cieľom narušiť záujmy štátu“; keďže v apríli 2017 bolo toto obvinenie prekvalifikované na porušenie článku 88; keďže článok 88 trestného zákona sa vo veľkej miere využíva proti obhajcom ľudských práv, ktorí poukázali na zneužívanie vo Vietname;

D.  keďže 27. novembra 2017 bol Nguyen Van Hoa odsúdený na sedem rokov väzenia za to, že šíril online informácie vrátane videí o ekologickej katastrofe v provincii Ha Tinh, ku ktorej došlo v apríli 2016, keď taiwanská oceliarska spoločnosť Formosa Ha Thinh nezákonne vypustila toxický priemyselný odpad do oceánu, čo malo ničivý vplyv na životné prostredie pozdĺž 200 kilometrov pobrežia a spôsobilo úhyn morských živočíchov a ochorenia ľudí;

E.  keďže táto katastrofa vyvolala všeobecné rozhorčenie vo vietnamskej populácii, rozsiahlu mobilizáciu sociálnych sietí a veľké pokojné demonštrácie vo všetkých veľkých mestách Vietnamu; keďže zatknutie Nguyena Vana Hou bolo súčasťou série zatýkaní uskutočnenej vietnamskými orgánmi v dňoch pred sviatkami Tet;

F.  keďže ľudový súd v provincii Ha Tinh rozhodol o vine Nguyena Vana Hou vo veci šírenia propagandy proti štátu podľa článku 88 trestného zákona po dva a pol hodine konania; keďže Nguyenovi Vanovi Hoovi nepovollili právneho zástupcu, ktorý by ho zastupoval na pojednávaní;

G.  keďže 30. novembra 2017 potvrdil vietnamský súd desaťročný trest blogerky Nguyen Ngoc Nhu Quynhovej za protištátnu propagandu po tom, ako uverejnila kritické články o zhoršovaní životného prostredia, politike a prípadoch smrti v policajnej väzbe;

H.  keďže Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva a jeho experti pre oblasť osobitných postupov a mechanizmov opakovane odsúdili článok 88 trestného zákona a niekoľko jeho ďalších ustanovení ako ustanovenia v rozpore s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv;

I.  keďže väčšinu médií vlastní a kontroluje štát; keďže sloboda tlače je veľmi obmedzená; keďže Vietnam bol zaradený na 175. miesto zo 180 krajín vo Svetovom indexe slobody tlače za rok 2017 Reportérov bez hraníc; keďže po tom, ako vietnamská populácia prejavila rozhorčenie po katastrofe v provincii Ha Tinh, orgány reagovali okamžitým zablokovaním sociálnych sietí, násilne potláčali demonštrácie a zatýkali demonštrantov;

J.  keďže v apríli 2016 Vietnam prijal zákon o prístupe k informáciám a zmenený tlačový zákon, ktorým sa obmedzuje sloboda prejavu a zosilňuje cenzúra, ako aj právne predpisy zakazujúce demonštrácie pred súdmi počas konaní;

K.  keďže sloboda náboženského vyznania alebo viery je vo Vietname potláčaná a katolícka cirkev a ďalšie neuznané cirkvi, ako je Zjednotená budhistická cirkev Vietnamu, viaceré protestantské cirkvi a ďalšie, vrátane etnickej menšiny Montagnardov, sú aj naďalej ostro nábožensky prenasledované;

L.  keďže počas siedmeho kola dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Vietnamom sa diskutovalo o slobode prejavu, združovania, zhromažďovania, náboženského vyznania a viery a o prístupe k informáciám; keďže EÚ zdôraznila zhoršenie občianskych a politických práv vo Vietname; keďže EÚ vyzvala Vietnam, aby vystavil trvalé pozvania expertom osobitných postupov OSN;

1.  odsudzuje odsúdenie Nguyena Vana Hou na sedem rokov väzenia; zdôrazňuje, že Nguyen Van Hoa využil svoje právo na slobodu prejavu; naliehavo vyzýva vietnamské orgány, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili Nguyena Vana Hou;

2.  vyjadruje znepokojenie nad nárastom počtu zadržaní, zatknutí a odsúdení vietnamských občanov v súvislosti s vyjadrením ich názorov;

3.  vyjadruje svoje znepokojenie nad čoraz reštriktívnejším prístupom orgánov, pokiaľ ide o slobodu prejavu a ostatné slobody; v tejto súvislosti odsudzuje využívanie fyzického a psychického obťažovania orgánmi, mimosúdne domáce väznenie, tlaky na právnikov, zamestnávateľov, prenajímateľov bytov a rodinných príslušníkov aktivistov a dotieravé sledovanie; vyjadruje aj znepokojenie z obmedzovania slobody pohybu s cieľom zabrániť blogerom a aktivistom v účasti na verejných podujatiach, ako sú diskusie o ľudských právach a účasť na súdnych konaniach iných aktivistov;

4.  vyzýva vietnamské orgány, aby prepustili všetkých občanov zadržiavaných za pokojné uplatňovanie slobody prejavu;

5.  vyzýva vietnamské orgány, aby skoncovali so všetkým obmedzovaním a obťažovaním obhajcov ľudských práv a aby za každých okolností zaručili, že budú môcť realizovať legitímne činnosti v oblasti ľudských práv bez obáv z represií a bez akýchkoľvek obmedzení vrátane súdneho obťažovania;

6.  vyjadruje vážne znepokojenie nad rozsiahlym uplatňovaním ustanovení o národnej bezpečnosti vo vietnamskom trestnom kódexe;

7.  odsudzuje využívanie trestu smrti vo Vietname za určité trestné činy týkajúce sa národnej bezpečnosti, ako je stanovené v novelizovanom trestnom zákone, a skutočnosť, že sa tresty smrti naďalej udeľujú; opätovne zdôrazňuje rozhodne odmietavý postoj EÚ voči trestu smrti vo všetkých prípadoch a bez výnimky; opätovne nalieha na vietnamské orgány, aby zaviedli moratórium na výkon trestu smrti ako prvý krok smerom k zrušeniu trestu smrti pre všetky trestné činy;

8.  naliehavo vyzýva vládu Vietnamu, aby zmenila články trestného zákona vrátane článku 88 o propagande a článku 79 o činnostiach zameraných na zvrhnutie vlády, ktoré odsúdil OHCHR ako porušenie medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, a zaručila, že otázky národnej bezpečnosti sa nebudú používať ako zámienka na potláčanie ľudských práv vrátane slobody prejavu a slobody náboženského vyznania a viery; vyjadruje znepokojenie nad novým zákonom o združovaní a zákonom o viere a náboženstve, ktoré sú nezlučiteľné s medzinárodnými normami;

9.  nalieha na Vietnam, aby vystavil trvalé pozvanie pre expertov v oblasti osobitných postupov OSN, najmä osobitnému spravodajcovi pre podporu a ochranu práva na slobodu presvedčenia a prejavu a osobitnému spravodajcovi pre situáciu obhajcov ľudských práv, a poskytol im slobodný a neobmedzený prístup k všetkým stranám, s ktorými by chceli konzultovať;

10.  víta ratifikáciu Dohovoru OSN proti mučeniu Vietnamom a naliehavo ho žiada, aby sa doň zmysluplne zapojil a poskytoval pravidelné a podrobné správy podľa ustanovení dohovoru; trvá na tom, aby sa žiadne výpovede získané mučením alebo iným zlým zaobchádzaním nepovažovali za dôkaz umožňujúci odsúdenie osôb obvinených z propagandy alebo iných politicky motivovaných obvinení;

11.  víta užšie partnerstvo a dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Vietnamom a pripomína význam dialógu ako kľúčového nástroja, ktorý treba uplatňovať efektívnym spôsobom tak, aby sprevádzal a podporoval Vietnam pri realizácii potrebných reforiem;

12.  víta skutočnosť, že EÚ nastolila otázku slobody prejavu a združovania a zvyšujúceho sa počtu prípadov zadržiavania, zatýkania a odsúdení počas siedmeho kola dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Vietnamom; dôrazne vyzýva Komisiu, aby monitorovala pokrok v rámci dialógu prostredníctvom zavedenia referenčných kritérií a mechanizmov monitorovania; naliehavo žiada Komisiu a podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby naďalej nastoľovali otázku slobody prejavu vo svojom pravidelnom dialógu s Vietnamom, a to aj počas ďalšieho samitu ASEM (Asia-Europe Meeting) v Bruseli v roku 2018;

13.  vyzýva vietnamské orgány, aby riešili ekologickú katastrofu v provincii Ha Tinh, ktorá spôsobila rozsiahly úhyn rýb v regióne a ovplyvnila život tisícov ľudí, prostredníctvom legislatívnych opatrení zameraných na obnovu a rehabilitáciu miestneho hospodárstva;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, generálnemu tajomníkovi Združenia štátov juhovýchodnej Ázie a vláde a Národnému zhromaždeniu Vietnamu.

Právne oznámenie