Postup : 2018/2515(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0054/2018

Předložené texty :

RC-B8-0054/2018

Rozpravy :

PV 18/01/2018 - 4.3
CRE 18/01/2018 - 4.3

Hlasování :

PV 18/01/2018 - 6.3

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0015

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 366kWORD 52k
17.1.2018
PE614.356v01-00}
PE614.357v01-00}
PE614.358v01-00}
PE614.359v01-00}
PE614.360v01-00}
PE614.362v01-00} RC1
 
B8-0054/2018}
B8-0055/2018}
B8-0056/2018}
B8-0057/2018}
B8-0058/2018}
B8-0060/2018} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

ECR (B8-0054/2018)

S&D (B8-0055/2018)

Verts/ALE (B8-0056/2018)

GUE/NGL (B8-0057/2018)

ALDE (B8-0058/2018)

PPE (B8-0060/20189)


o Demokratické republice Kongo (2018/2515(RSP))


Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Jiří Pospíšil, Ramona Nicole Mănescu, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manolis Kefalogiannis, Stanislav Polčák za skupinu PPE
Elena Valenciano, Soraya Post, Maria Arena za skupinu S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Ruža Tomašić za skupinu ECR
Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Robert Rochefort za skupinu ALDE
Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o Demokratické republice Kongo (2018/2515(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Demokratické republice Kongo (DRK), zejména na usnesení ze dne 14. června 2017(1), 2. února 2017(2) a 1. prosince 2016(3),

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové a její mluvčí k situaci v DRK,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí ESVČ ze dne 9. listopadu 2017 ke zveřejnění harmonogramu voleb v DRK,

–  s ohledem na rezoluci přijatou Radou OSN pro lidská práva dne 29. září 2017 o technické pomoci a budování kapacit v oblasti lidských práv v DRK a na zprávu generálního tajemníka Organizace spojených národů o Stabilizační misi OSN v DRK (MONUSCO) z října 2017,

–  s ohledem na závěrečná zjištění ze dne 9. listopadu 2017, která jsou výsledkem čtvrtého pravidelného přezkumu uplatňování Mezinárodního paktu OSN o občanských a politických právech Demokratickou republikou Kongo,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2348 (2017) o obnovení mandátu mise MONUSCO,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady SZBP 2017/2282 ze dne 11. prosince 2017, kterým se prodlužují sankce vůči osobám, které jsou odpovědné za násilí a závažné porušování lidských práv v DRK, až do 12. prosince 2018,

–  s ohledem na závěry Rady ze 6. března a 11. prosince 2017 týkající se DRK,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 19. června 2017 o o spolupráci EU s občanskou společností v oblasti vnějších vztahů,

–  s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU ze dne 15. června 2016 o předvolební a bezpečnostní situaci v DRK,

–  s ohledem na udělení Sacharovovy ceny Evropského parlamentu za svobodu myšlení dr. Denisi Mukwegemu v roce 2014,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na Dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z roku 1981,

–  s ohledem na pokyny ke svobodě sdružování a shromažďování, které vydala Africká komise pro lidská práva a práva národů v květnu 2017,

–  s ohledem na ústavu DRK přijatou dne 18. února 2006,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že rok po podpisu Silvestrovské dohody ze dne 31. prosince 2016 se celková situace v DRK i nadále zhoršuje, a to v celé zemi, v níž dochází k násilným represím, zabíjení a široce rozšířenému porušování lidských práv; vzhledem k tomu, že rok 2017 byl jedním z nejnásilnějších roků v soudobých dějinách DRK;

B.  vzhledem k tomu, že OSN označila situaci nejvyšším stupněm humanitární krize úrovně 3; vzhledem k tomu, že dne 8. března 2017 vysoký komisař OSN pro lidská práva Zajd Raad Husajn vyzval k vytvoření vyšetřovací komise, která by vyšetřila násilí v provincii Kasai;

C.  vzhledem k tomu, že politická krize se prohloubila poté, co prezident Kabila odmítl odstoupit v roce 2016 na konci svého ústavou daného funkčního období; vzhledem k tomu, že v Silvestrovské dohodě uzavřené pod záštitou Národní konžské biskupské konference (CENCO) bylo domluveno, že se do prosince 2017 uskuteční volby; vzhledem k tomu, že tento termín nebyl dodržen a že Nezávislá národní volební komise (CENI) oznámila, že se volby budou konat dne 23. prosince 2018;

D.  vzhledem k tomu, že volební komise CENI provádí logistické přípravy na volby, včetně rozpočtových opatření a seznamu voličů;

E.  vzhledem k tomu, že protesty proti politické situaci narazily na mimořádně násilný odpor vládou podporovaných sil;

F.  vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) konstatoval „vědomý úmysl potlačit občanská a politická práva“ ze strany bezpečnostních sil, včetně použití ostré munice, slzného plynu a gumových projektilů proti civilnímu obyvatelstvu, včetně ministrantů, odepírání přístupu do nemocnic, márnic a detenčních zařízení pracovníkům OSN a bránění pracovníkům OSN v působení v roli pozorovatelů při protestech;

G.  vzhledem k tomu, že DRK dosud neratifikovala Africkou chartu pro demokracii, volby a správu věcí veřejných;

H.  vzhledem k tomu, že pokračují ozbrojené srážky mezi konžskou armádou a místními milicemi, zejména v provincii Kasai; vzhledem k tomu, že situace vyústila v závažnou humanitární krizi, neboť dochází k zabíjení, mučení a znásilňování, k ničení domů, zdravotnických zařízení a škol a v Kasai bylo objeveno 40 masových pohřebišť; vzhledem k tomu, že v úsilí postavit pachatele těchto činů před soud nenastal žádný pokrok;

I.  vzhledem k tomu, že DRK má celosvětově nejvyšší zaznamenaný počet vnitřně vysídlených osob v důsledku konfliktu; vzhledem k tomu, že od ledna 2017 bylo nuceno opustit své domovy a uchýlit se jinam na území DRK přes 1,9 milionu lidí, čímž se celkový počet vysídlenců v zemi zvýšil na 4,25 milionu, většina z nich je v provinciích Kasai, Tanganyika a Kivu; vzhledem k tomu, že v DRK také nalezli útočiště uprchlíci z Burundi, ze Středoafrické republiky a z Jižního Súdánu; vzhledem k tomu, že EU uvolnila prostředky na pomoc při mimořádných událostech ve výši 5 milionů EUR pro oběti násilí v provincii Kasai;

J.  vzhledem k tomu, že v březnu 2017 byly sníženy početní stavy příslušníků mise MONUSCO a v červnu byl její rozpočet zkrácen o 8 %;

K.  vzhledem k tomu, že orgány v DRK provádějí systematické pronásledování organizací občanské společnosti a obránců lidských práv, mj. organizací Lutte pour le Changement (Lucha), Filimbi, katolické církve a Comité Laic de Coordination (CLC); vzhledem k tomu, že podle lidskoprávních skupin je nyní v DRK zbaveno svobody nejméně 358 politických vězňů;

L.  vzhledem k tomu, že ve dnech 29. a 30. prosince 2017 bylo zadrženo a bez zatykače vzato do vazby sedm obránců lidských práv – Carbone Beni, Mino Bompomi, Roger Katanga Mwenyemali, Bony Dickson Mputu, Grâce Tshiunza, Cedrick Kalonji a Arciel Beni, ve všech případech jde o členy nebo spolupracovníky občanského hnutí Filimbi – a že není známo, kde se nachází další obránce lidských práv, Palmer Kabeya;

M.  vzhledem k tomu, že se množí únosy humanitárních pracovníků a příslušníků mírových sborů a útoky na ně, což přinutilo humanitární organizace pozdržet dodávky pomoci a přerušit svou činnost;

N.  vzhledem k tomu, že tři předlohy zákonů předložené Konžskému národnímu shromáždění – o regulaci nevládních organizací, o obráncích lidských práv a o boji proti terorismu – jsou ve své stávající podobě v rozporu s regionálními a mezinárodními standardy v oblasti lidských práv a jsou bezprecedentní hrozbou pro nezávislé fungování občanské společnosti v Kongu;

O.  vzhledem k tomu, že EU prodloužila do prosince 2018 omezující opatření vůči jednotlivcům přijatá v reakci na maření volebního procesu a na porušování lidských práv;

1.  opakuje, že je hluboce znepokojen zhoršující se humanitární, politickou a bezpečnostní situací v Demokratické republice Kongo (DRK); důrazně odsuzuje všechny případy porušování lidských práv a všechny násilné činy, obzvláště činy namířené proti pokojným demonstrantům, včetně zákazu pokojných veřejných demonstrací, a politiku zastrašování, zatýkání a zadržování všech osob vyjadřujících nesouhlas; vyzývá konžské úřady, aby přistoupily k neprodlenému a bezpodmínečnému propuštění všech vězňů svědomí a umožnily nezávislé vyšetřování násilné represe demonstrací z prosince 2017 a masových hrobů, které byly objeveny;

2.  připomíná, že vláda DRK nese hlavní odpovědnost za ochranu civilistů na svém území a ve své jurisdikci, včetně ochrany před zločiny proti lidskosti a válečnými zločiny;

3.  vyjadřuje své nejhlubší znepokojení nad zjištěními organizací na ochranu lidských práv, zejména ve zprávě z šetření Mezinárodní federaci pro lidská práva (FIDH) z prosince 2017 ohledně masakrů v provincii Kasai, podle které je uvádějí konžské bezpečnostní složky a vládou podporované milice do praxe „promyšlenou strategii teroru a ničení, která vyústila ve zločiny proti lidskosti“; naléhavě vybízí Mezinárodní trestní soud (ICC) a OSN, aby tato tvrzení vyšetřily;

4.  vyjadřuje znepokojení nad situací žen a dětí v DRK; bezpodmínečně odsuzuje využívání znásilňování, sexuálního násilí a mučení; je velmi znepokojen tvrzeními, podle nichž dochází k protiprávnímu náboru a používání dětských vojáků ze strany milic, které jsou podporovány z Konga, a je přesvědčen, že ukončení využívání dětských vojáků musí být pro konžské úřady a mezinárodní společenství prioritou;

5.  s hlubokým politováním konstatuje, že ve lhůtě stanovené na rok 2017 nebyly uspořádány volby; připomíná, že konžské úřady a instituce podle konžské ústavy a tzv. „silvestrovské dohody“ zodpovídají za účinné provedení nového harmonogramu voleb; trvá na tom, aby se dne 23. prosince 2018 konaly transparentní, svobodné a spravedlivé prezidentské a parlamentní volby; připomíná, že volební komise CENI musí být nezávislá, nestranná a inkluzivní instituce, a vyzývá vládu DRK, aby zajistila, aby byly na tyto účely poskytnuty dostatečné prostředky; dále požaduje, aby CENI a vláda zavedly v harmonogramu voleb čtvrtletní lhůty umožňující monitorovat pokrok, jehož bylo dosaženo, a představující jednoznačný signál, že je vláda rozhodnuta volby uspořádat; připomíná, že jen důvěryhodné volby nabízejí východisko z této krize;

6.  zdůrazňuje, že opozičním představitelům v exilu musí být umožněn bezpečný a bezpodmínečný návrat a že každý občan musí mít právo kandidovat ve volbách; vítá zřízení koordinované skupiny odborníků, pověřené realizací volebního procesu a usnadněním mobilizace finanční, logistické a technické podpory ve prospěch DRK, a to za účasti Africké unie (AU), Mezinárodní organizace frankofonních zemí (OIF), Jihoafrického společenství pro rozvoj (SADC) a OSN; podporuje přínos EU k volebnímu procesu v DRK a vyzývá EU, aby poskytování jakýchkoli finančních prostředků na volby podmínila přijetím konkrétních opatření ze strany konžské vlády, která ukážou jednoznačnou politickou vůli uspořádat dne 23. prosince 2018 volby, včetně zejména zveřejnění realistického rozpočtu těchto voleb a záruk týkajících se všech základních práv a svobod pro všechny politické strany a organizace občanské společnosti;

7.  důrazně odsuzuje všechny formy obtěžování a vyhrožování namířené proti občanské společnosti a nevládním organizacím; je obzvláště znepokojen nedávnými případy vyhrožování smrtí zástupcům FIDH a přidružených organizací; naléhavě vybízí úřady DRK a bezpečnostní složky, aby v plné míře dodržovaly požadavky obsažené v dohodě z Cotonou a v „silvestrovské dohodě“, zejména právo jednotlivců uplatňovat svobodu projevu, svobodu shromažďování a právo na demonstrace; vybízí konžské orgány, aby při nejbližší příležitosti ratifikovaly Africkou chartu pro demokracii, volby a správu věcí veřejných;

8.  odsuzuje návrhy zákonů, které byly předloženy v konžském národním shromáždění ve věci regulace nevládních organizací, obránců lidských práv a boje proti terorismu; naléhavě vybízí konžské orgány, aby plně dodržovaly zásady řádného legislativního procesu a aby návrhy zákonů uvedly v soulad s mezinárodními a regionálními standardy ochrany a prosazování lidských práv;

9.  naléhavě vybízí EU, její členské státy a mezinárodní společenství, aby posílily podporu poskytovanou obráncům lidských práv a jejich ochranu; vyzývá orgány DRK, aby vyšetřily případy útoků na obránce lidských práv a represe namířené proti demokratickým protestům a viníky postavily před soud;

10.  vítá oznámení generálního tajemníka OSN, že bude zahájeno vyšetřování útoku na vojenské jednotky mise MONUSCO ze strany milice a Spojených demokratických sil, k němuž došlo dne 7. prosince 2017 v provincii Severní Kivu a který si vyžádal 15 obětí z řad příslušníků mírových sil;

11.  vyjadřuje znepokojení nad nedávnými škrty, které postihly jednotky a rozpočet OSN; vyzývá Radu bezpečnosti a členské státy OSN, aby zajistily, že mise MONUSCO obdrží dostatečné financování umožňující provádět úkoly, které jí svěřuje její mandát; připomíná, že mandát MONUSCO zahrnuje také napomáhání ochraně civilistů a podporu plnění politické dohody;

12.  naléhavě vybízí EU a její členské státy, aby upřednostňovaly lidskoprávní hodnoty; připomíná, nakolik je důležité, aby jednotlivé osoby nesly odpovědnost za porušování lidských práv a za další činy, které podkopávají mírové řešení konfliktu v DRK; v tomto ohledu vítá uplatňování cílených sankcí ze strany EU a vyzývá EU, aby zvážila použití dodatečných opatření, která umožňuje dohoda z Cotonou, pokud se situace bude i nadále zhoršovat a nebude dosaženo výrazného pokroku na cestě k nalezení mírového řešení;

13.  opakuje, že podporuje AU, OIF a SADC a také mj. Angolu jakožto zprostředkovatele politického dialogu v DRK a v celém regionu;

14.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad šířící se epidemií cholery a vyzývá k navýšení humanitární pomoci určené na boj proti této epidemii, která v zemi propukla; naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby posílily finanční a humanitární pomoc prostřednictvím spolehlivých organizací, aby mohly být uspokojeny naléhavé potřeby obyvatelstva;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Evropské komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, Radě ministrů a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT–EU, Africké unii, Panafrickému parlamentu a prezidentovi, předsedovi vlády a parlamentu Demokratické republiky Kongo.

 

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0264.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0017.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0479.

Poslední aktualizace: 17. ledna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí