Postup : 2018/2553(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0085/2018

Předložené texty :

RC-B8-0085/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/02/2018 - 12.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0042

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 351kWORD 46k
7.2.2018
PE614.394v01-00}
PE614.395v01-00}
PE614.397v01-00}
PE614.398v01-00}
PE614.399v01-00}
PE614.402v01-00} RC1
 
B8-0085/2018}
B8-0086/2018}
B8-0088/2018}
B8-0089/2018}
B8-0090/2018}
B8-0093/2018} RC1

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

GUE/NGL (B8-0085/2018)

ECR (B8-0086/2018)

S&D (B8-0088/2018)

ALDE (B8-0089/2018)

Verts/ALE (B8-0090/2018)

PPE (B8-0093/2018)


o situaci agentury UNRWA (2018/2553(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi za skupinu PPE
Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post, Marita Ulvskog za skupinu S&D
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski za skupinu ECR
Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström za skupinu ALDE
Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL
Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde za skupinu Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea

Usnesení Evropského parlamentu o situaci agentury UNRWA (2018/2553(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o mírovém procesu na Blízkém východě,

–  s ohledem na Společné prohlášení Evropské unie a Agentury OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (UNRWA) ze dne 7. června 2017 o evropské podpoře agentuře UNRWA (2017–2020),

–  s ohledem na rezoluce Valného shromáždění OSN č. 194 ze dne 11. prosince 1948 a č. 302 ze dne 8. prosince 1949 a na další relevantní rezoluce OSN,

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 30. března 2017 nazvanou „Operace Agentury OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě“,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že UNRWA je agentura OSN zřízená Valným shromážděním v roce 1949, které byl svěřen mandát poskytovat pomoc a ochranu přibližně 5 milionům registrovaných palestinských uprchlíků; vzhledem k tomu, že služby agentury UNRWA zahrnují vzdělávání, zdravotní péči, pomoc a sociální služby, infrastrukturu táborů a zlepšování podmínek v nich, ochranu osob a mikrofinancování; vzhledem k tomu, že Valné shromáždění prodloužilo opakovaně její mandát – naposledy do 30. června 2020 hlasy 167 členských států OSN;

B.  vzhledem k tomu, že EU a jejích členské státy jsou v souhrnu největším dárcem agentury UNRWA, přičemž v roce 2017 dosáhla celková výše jejich pomoci 441 milionů EUR; vzhledem k tomu, že Spojené státy, které jsou největším dárcem, srovnáváme-li pouze jednotlivé státy, oznámily, že agentuře UNRWA pomohou příspěvkem ve výši 60 milionů US dolarů, ale současně nevyplatí 65 milionů US dolarů z celkové plánované platby ve výši 125 milionů US dolarů; vzhledem k tomu, že podle ministerstva zahraničí USA je zamýšleným účelem tohoto rozhodnutí motivovat ostatní země ke zvýšení pomoci a podpořit interní reformu agentury;

C.  vzhledem k tomu, že agentura UNRWA se již mnoho let potýká se závažnými strukturálními finančními nedostatky a že by přetrvávajícím obtížím čelila v roce 2018 i nezávisle na rozhodnutí vlády Spojených států;

D.  vzhledem k tomu, že generální tajemník OSN ve své zprávě ze dne 30. března 2017 předložil několik doporučení týkajících se zajištění přiměřeného, předvídatelného a udržitelného financování agentury UNRWA;

1.  je i nadále pevně odhodlán podporovat agenturu UNRWA v jejím poskytování služeb, které jsou zásadní pro životní podmínky, ochranu a lidský rozvoj palestinských uprchlíků v Pásmu Gazy, na Západním břehu Jordánu, v Jordánsku, Libanonu a Sýrii; vyjadřuje uznání agentuře UNRWA za její mimořádné úsilí, včetně ochrany a podpory více než 400 000 palestinských uprchlíků a mnoha dalších lidí ve válkou zmítané Sýrii; připomíná, že agentura UNRWA byla zřízena v duchu solidarity s palestinskými uprchlíky s cílem zmírnit jejich utrpení;

2.  vyjadřuje znepokojení v souvislosti s krizí financování agentury UNRWA; naléhavě vyzývá všechny dárce, aby dostáli svým slibům agentuře;

3.  konstatuje, že nečekaná snížení či opoždění plánovaných plateb dárců agentuře UNRWA mohou mít negativní dopady na přístup ke krizové potravinové pomoci pro 1,7 milionu palestinských uprchlíků a k primární zdravotní péči pro 3 miliony osob, na přístup více než 500 000 palestinských dětí ke vzdělání v 702 školách agentury UNRWA (včetně téměř 50 000 dětí v Sýrii) a na stabilitu v regionu;

4.  konstatuje, že EU je odhodlána i nadále pomáhat agentuře UNRWA při zajišťování finančních zdrojů, jež jí umožňují provádět mandát, který jí svěřilo Valné shromáždění OSN, fungovat udržitelným a nákladově účinným způsobem a zajistit kvalitu a úroveň služeb poskytovaných palestinským uprchlíkům;

5.  vítá rozhodnutí Evropské unie a několika z jejích členských států urychlit poskytování finančních prostředků agentuře UNRWA a naléhavě vyzývá další dárce, aby následovali jejich příkladu; naléhavě vyzývá Spojené státy, aby přehodnotily své rozhodnutí a vyplatily agentuře celý plánovaný příspěvek; vítá příspěvek členských států Ligy arabských států poskytovaný agentuře UNRWA, vyzývá je však, aby svůj příspěvek zvýšily s cílem zaplnit mezeru ve financování;

6.  vybízí Evropskou unii a její členské státy, aby pro agenturu UNRWA uvolnily další finanční prostředky, které pokryjí její krátkodobé finanční potřeby; zdůrazňuje však, že jakéhokoli dlouhodobého řešení opakující se finanční tísně agentury lze dosáhnout pouze prostřednictvím udržitelného režimu financování v globálním vícestranném rámci; naléhavě vyzývá EU, aby v mezinárodním společenství hrála vedoucí úlohu v rámci úsilí o zavedení takového mechanismu; zdůrazňuje význam doporučení generálního tajemníka OSN, která předložil ve své zprávě ze dne 30. března 2017 v této věci;

7.  vítá skutečnost, že agentura UNRWA má v úmyslu zachovat vnitřní opatření zaměřená na omezování nákladů a další zvyšování účinnosti a současně hledat další oblasti, v nichž lze posílit efektivitu; naléhavě vybízí agenturu, aby i nadále zdokonalovala svou řídící strukturu a strategické plánování a usilovala přitom o posílení transparentnosti, odpovědnosti a interního dohledu, aby zajistila včasné a věcně správné informování EU o svých programech a financování, aby zajistila, že zařízení UNRWA nebudou zneužívána, aby vyšetřila údajné případy porušení neutrality ze strany jejích zaměstnanců a aby ve vhodných případech přijala odpovídající disciplinární opatření; zdůrazňuje, že je důležité dodržovat neutralitu zařízení agentury UNRWA v souladu s mezinárodním humanitárním právem a diplomatickým statusem této agentury OSN;

8.  znovu opakuje, že hlavním cílem EU je dosáhnout řešení izraelsko-palestinského konfliktu v podobě existence dvou států na základě hranic z roku 1967, s Jeruzalémem jakožto hlavním městem obou států, s bezpečným Státem Izraelem a nezávislým, demokratickým, souvislým a životaschopným Palestinským státem, které budou žít vedle sebe v míru a bezpečí, na základě práva na sebeurčení a plného dodržování mezinárodního práva;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, parlamentům a vládám členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, generálnímu komisaři agentury UNRWA, vyslanci Kvartetu pro Blízký východ a Kongresu a ministerstvu zahraničních věcí Spojených států.

 

Poslední aktualizace: 8. února 2018Právní upozornění