Procedură : 2018/2553(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0085/2018

Texte depuse :

RC-B8-0085/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/02/2018 - 12.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0042

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 409kWORD 45k
7.2.2018
PE614.394v01-00}
PE614.395v01-00}
PE614.397v01-00}
PE614.398v01-00}
PE614.399v01-00}
PE614.402v01-00} RC1
 
B8-0085/2018}
B8-0086/2018}
B8-0088/2018}
B8-0089/2018}
B8-0090/2018}
B8-0093/2018} RC1

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

GUE/NGL (B8-0085/2018)

ECR (B8-0086/2018)

S&D (B8-0088/2018)

ALDE (B8-0089/2018)

Verts/ALE (B8-0090/2018)

PPE (B8-0093/2018)


referitoare la situația UNRWA (2018/2553(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi în numele Grupului PPE
Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post, Marita Ulvskog în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski în numele Grupului ECR
Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström în numele Grupului ALDE
Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee în numele Grupului GUE/NGL
Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde în numele Grupului Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația UNRWA (2018/2553(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la procesul de pace din Orientul Mijlociu,

–  având în vedere declarația comună din 7 iunie 2017 a Uniunii Europene și a Agenției Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA) privind sprijinul acordat de Uniunea Europeană către UNRWA (2017-2020),

–  având în vedere rezoluțiile Adunării Generale a ONU nr. 194 din 11 decembrie 1948 și nr. 302 din 8 decembrie 1949, precum și alte rezoluții relevante ale ONU,

–  având în vedere raportul Secretarului General al ONU din 30 martie 2017 intitulat „Operațiuni ale Agenției Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat”,

  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât UNRWA este o agenție a ONU, înființată de Adunarea Generală a ONU în 1949 cu mandatul de a oferi asistență și protecție unui număr de aproximativ 5 milioane de refugiați palestinieni înregistrați; întrucât serviciile UNRWA includ educația, asistența medicală, serviciile de ajutorare și serviciile sociale, infrastructura și îmbunătățirea taberelor, protecția și microfinanțarea; întrucât Adunarea Generală a ONU a reînnoit în repetate rânduri mandatul UNRWA, cel mai recent până la 30 iunie 2020, prin votul a 167 de state membre ale ONU;

B.  întrucât UE împreună cu statele sale membre reprezintă principalul donator către UNRWA, contribuind 441 de milioane de EUR în 2017; întrucât Statele Unite, țara care donează individual cele mai multe fonduri către UNRWA, a anunțat că va contribui cu 60 de milioane de USD, dar că va reține 65 de milioane de USD dintr-o plată programată de 125 de milioane de USD către UNRWA; întrucât, potrivit Departamentului de Stat, această decizie a avut ca obiectiv să încurajeze alte țări să mărească cuantumul ajutorului acordat, precum și să promoveze reforma în cadrul agenției;

C.  întrucât UNRWA se confruntă de mulți ani cu probleme financiare structurale majore și ar fi continuat să se confrunte cu dificultăți în 2018, independent de decizia guvernului SUA;

D.  întrucât, în raportul său din 30 martie 2017, Secretarul General al ONU a formulat o serie de recomandări menite să asigure o finanțare adecvată, previzibilă și sustenabilă pentru UNRWA,

1.  își menține angajamentul ferm de a sprijini UNRWA să furnizeze servicii esențiale pentru bunăstarea, protecția și dezvoltarea umană a refugiaților palestinieni în Fâșia Gaza, Cisiordania, Iordania, Liban și Siria; felicită UNRWA pentru eforturile sale extraordinare, inclusiv pentru protejarea și sprijinirea unui număr de peste 400 000 de refugiați palestinieni, precum și a multor alte persoane, într-o Sirie sfâșiată de război; reamintește că UNRWA a fost înființată în spirit de solidaritate cu refugiații palestinieni, cu scopul de a le ușura suferința;

2.  își exprimă preocuparea față de criza de finanțare prin care trece UNRWA; îndeamnă toți donatorii să-și respecte promisiunile făcute față de agenție;

3.  ia act de faptul că orice reduceri sau întârzieri neprevăzute ale plăților preconizate din partea donatorilor către UNRWA pot avea efecte negative asupra accesului la asistența alimentară de urgență pentru 1,7 milioane de refugiați palestinieni și la asistența medicală primară pentru 3 milioane de persoane, asupra accesului la educație a mai bine de 500 000 de copii palestinieni în 702 școli ale UNRWA, inclusiv aproape 50 000 de copii în Siria, precum și asupra stabilității în regiune;

4.  ia act de faptul că UE și-a luat angajamentul de a continua să asiste UNRWA în vederea asigurării resurselor financiare care să permită agenției să își execute mandatul conferit de Adunarea Generală a ONU, să își desfășoare activitatea în mod sustenabil și eficient din punctul de vedere al costurilor și să garanteze calitatea și nivelul serviciilor oferite refugiaților palestinieni;

5.  salută deciziile luate de UE și de mai multe dintre statele sale membre de a transmite mai repede finanțarea către UNRWA și îndeamnă și alți donatori să urmeze acest exemplu; îndeamnă Statele Unite să își reconsidere decizia și să onoreze plata integrală a contribuției lor către agenție, astfel cum a fost prevăzută inițial; salută contribuțiile statelor membre ale Ligii Arabe către UNRWA, dar le invită să mărească suma la care se ridică angajamentul lor în vederea reducerii decalajului de finanțare;

6.  încurajează Uniunea Europeană și statele sale membre să mobilizeze o finanțare suplimentară pentru UNRWA pentru ca aceasta să își poată acoperi nevoile financiare pe termen scurt; subliniază, cu toate acestea, că orice soluție pe termen lung la deficitele financiare recurente ale agenției poate fi găsită numai prin intermediul unui sistem de finanțare sustenabil, într-un cadru multilateral global; îndeamnă UE să își asume un rol de lider în cadrul comunității internaționale în vederea înființării unui astfel de mecanism; subliniază importanța recomandărilor făcute în această privință de Secretarul General al ONU în raportul său din 30 martie 2017;

7.  salută faptul că UNRWA are în vedere sprijinirea măsurilor interne menite să limiteze costurile și să ducă la o creștere și mai mare a eficienței, explorând în același timp alte domenii în care se poate crește eficiența; îndeamnă Agenția să își îmbunătățească în continuare structura de conducere și planificarea strategică pentru a asigura o transparență, responsabilitate și supraveghere internă mai bune, să asigure informarea precisă și în timp util a UE cu privire la programe și la aspectele financiare, să investigheze acuzațiile de încălcare a neutralității de către membrii personalului său și să ia măsuri disciplinare corespunzătoare acolo unde se impune; subliniază că este foarte important să se respecte neutralitatea instalațiilor UNRWA în conformitate cu dreptul internațional umanitar și cu statutul diplomatic al ONU de care beneficiază agenția;

8.  reafirmă că obiectivul principal al UE este să se ajungă la o soluție la conflictul israelo-palestinian care să fie bazată pe coexistența a două state, pe baza frontierelor din 1967, cu Ierusalimul drept capitală a ambelor state, un stat Israel sigur și un stat palestinian independent, democratic, contiguu și viabil, conviețuind alături în pace și securitate, pe baza dreptului la autodeterminare și a respectării pe deplin a dreptului internațional;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, reprezentantului special al UE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Comisarului General al UNRWA, reprezentantului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, precum și Congresului și Departamentului de Stat ale Statelor Unite ale Americii.

 

Ultima actualizare: 7 februarie 2018Notă juridică