Postopek : 2018/2553(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0085/2018

Predložena besedila :

RC-B8-0085/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 08/02/2018 - 12.12

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0042

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 340kWORD 51k
7.2.2018
PE614.394v01-00}
PE614.395v01-00}
PE614.397v01-00}
PE614.398v01-00}
PE614.399v01-00}
PE614.402v01-00} RC1
 
B8-0085/2018}
B8-0086/2018}
B8-0088/2018}
B8-0089/2018}
B8-0090/2018}
B8-0093/2018} RC1

v skladu s členom 123(2) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

GUE/NGL (B8-0085/2018)

ECR (B8-0086/2018)

S&D (B8-0088/2018)

ALDE (B8-0089/2018)

Verts/ALE (B8-0090/2018)

PPE (B8-0093/2018)


o stanju v agenciji OZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (2018/2553(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi v imenu skupine PPE
Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post, Marita Ulvskog v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski v imenu skupine ECR
Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE
Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL
Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde v imenu skupine Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea

Resolucija Evropskega parlamenta o stanju v agenciji OZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (2018/2553(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o bližnjevzhodnem mirovnem procesu,

–  ob upoštevanju skupne izjave Evropske unije ter Agencije Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA) z dne 7. junija 2017 o pomoči EU za UNRWA (2017–2020),

–  ob upoštevanju resolucij generalne skupščine OZN št. 194 z dne 11. decembra 1948 in št. 302 z dne 8. decembra 1949 ter drugih pomembnih resolucij OZN,

–  ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja OZN z dne 30. marca 2017 z naslovom Operacije Agencije Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu,

  ob upoštevanju člena 123(2) in (4) Poslovnika,

A.  ker je UNRWA agencija OZN, ki jo je leta 1949 ustanovila generalna skupščina OZN in ji dodelila mandat, naj zagotovi pomoč in zaščito približno 5 milijonom registriranih palestinskih beguncev; ker storitve agencije zajemajo izobraževanje, zdravstveno oskrbo, pomoč in socialno varstvo, taboriščno infrastrukturo in njeno izboljšanje, zaščito in mikrofinanciranje; ker je generalna skupščina OZN večkrat obnovila njen mandat, nazadnje do 30. junija 2020, in sicer z glasom 167 držav članic OZN;

B.  ker so EU in njene države članice skupaj največje donatorice agencije UNRWA in so v letu 2017 prispevale 441 milijonov EUR; ker so Združene države kot največja država donatorica napovedale, da bodo prispevale 60 milijonov USD, a da bodo zadržale 65 milijonov USD od načrtovanega izplačila 125 milijonov USD; ker je bil po navedbah ministrstva za zunanje zadeve ZDA namen te odločitve spodbuditi druge države k povečanju pomoči, pa tudi podpreti reforme v agenciji;

C.  ker se agencija UNRWA že več let spoprijema z velikim strukturnim finančnim primanjkljajem in bi tudi v letu 2018 imela težave, neodvisno od odločitve vlade ZDA;

D.  ker je generalni sekretar OZN v svojem poročilu z dne 30. marca 2017 predstavil več priporočil, katerih cilj je zagotavljanje ustreznega, predvidljivega in trajnostnega financiranja agencije UNRWA;

1.  je še naprej trdno zavezan podpori agencije UNRWA pri njenem zagotavljanju bistvenih storitev za blaginjo, zaščito in človeški razvoj palestinskih beguncev v Gazi, na Zahodnem bregu, v Jordaniji, Libanonu in Siriji; izraža pohvalo agenciji UNRWA za njena izredna prizadevanja, katerih cilj je zaščititi in podpirati več kot 400.000 palestinskih beguncev in številnih drugih oseb, ki jih je prizadela vojna v Siriji; želi spomniti, da je bila agencija UNRWA ustanovljena v duhu solidarnosti s palestinskimi begunci, da bi olajšali njihovo trpljenje;

2.  izraža zaskrbljenost zaradi resnih težav agencije UNRWA s financiranjem; poziva vse donatorje, naj izpolnijo svoje zaveze agenciji;

3.  ugotavlja, da lahko nepričakovana zmanjšanja in zamude pri nakazilih predvidenih donatorskih sredstev agenciji UNRWA škodujejo dostopu do nujne pomoči v hrani za 1,7 milijona ljudi in osnovne zdravstvene oskrbe za 3 milijone ljudi, dostopu do izobraževanja za več kot 500.000 palestinskih otrok v 702 šolah UNRWA, vključno s skoraj 50.000 otroki v Siriji, ter stabilnosti v regiji;

4.  je seznanjen, da je EU zavezana, da bo agenciji UNRWA še naprej pomagala pri zagotavljanju finančnih sredstev, s katerimi bo agencija lahko izvršila mandat, ki ji ga je podelila Generalna skupščina OZN, delovala trajnostno in stroškovno učinkovito ter zagotovila kakovost in raven storitev, ki jih nudi palestinskim beguncem;

5.  pozdravlja odločitev, ki so jo sprejele EU in nekatere njene države članice, da se agenciji UNRWA po hitrem postopku zagotovijo finančna sredstva, ter poziva druge donatorje, naj storijo enako; poziva Združene države, naj ponovno premislijo o svoji odločitvi in izvedejo plačilo svojega vsega načrtovanega prispevka agenciji; pozdravlja prispevke držav članic Arabske lige agenciji UNRWA, vendar jih poziva, naj povečajo svoje zaveze, da bi premostili vrzel v financiranju;

6.  spodbuja Evropsko unijo in njene države članice, naj zberejo dodatna sredstva za agencijo UNRWA, da bo lahko pokrila svoje kratkoročne finančne potrebe; poudarja pa, da bo mogoče dolgoročno rešitev ponavljajočih se finančnih težav agencije doseči le z vzdržnim sistemom financiranja v večstranskem svetovnem okviru; poziva EU, naj pri vzpostavitvi tega mehanizma prevzame vodilno vlogo v mednarodni skupnosti; poudarja, kako pomembna so v zvezi s tem priporočila generalnega sekretarja OZN v njegovem poročilu z dne 30. marca 2017;

7.  pozdravlja, da namerava agencija UNRWA sprejeti notranje ukrepe za omejitev stroškov in nadaljnje izboljšanje učinkovitosti ob obravnavi drugih področij, kjer bi bila mogoča večja učinkovitost; poziva agencijo, naj še naprej izboljšuje svojo upravno strukturo in strateško načrtovanje za večjo preglednost, odgovornost in notranji nadzor, da bi zagotovila pravočasno in natančno programsko in finančno poročanje EU, zagotovila, da se objekti UNRWA ne bodo zlorabljali, preiskala obtožbe glede kršitev nevtralnosti, ki naj bi jih zagrešilo njeno osebje, in po potrebi sprejela ustrezne disciplinske ukrepe; poudarja, kako pomembno je spoštovati nevtralnost objektov agencije UNRWA v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom in diplomatskim statusom agencije v okviru OZN;

8.  ponovno izraža, da je glavni cilj EU doseči dvodržavno rešitev izraelsko-palestinskega konflikta na podlagi meja iz leta 1967 z Jeruzalemom kot glavnim mestom obeh držav, varne države Izrael in neodvisne, demokratične, nedeljive in trajne palestinske države, ki bosta sobivali v miru in varnosti, na podlagi pravice do samoodločbe in popolnega spoštovanja mednarodnega prava;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, posebnemu predstavniku EU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu, parlamentom in vladam držav članic, generalnemu sekretarju OZN in generalnemu komisarju agencije UNRWA, odposlancu četverice za Bližnji vzhod ter kongresu in ministrstvu za zunanje zadeve ZDA.

Zadnja posodobitev: 7. februar 2018Pravno obvestilo