Eljárás : 2018/2562(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0100/2018

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0100/2018

Viták :

PV 08/02/2018 - 8.3
CRE 08/02/2018 - 8.3

Szavazatok :

PV 08/02/2018 - 12.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0036

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 290kWORD 54k
7.2.2018
PE614.409v01-00}
PE614.410v01-00}
PE614.413v01-00}
PE614.416v01-00}
PE614.417v01-00} RC1
 
B8-0100/2018}
B8-0101/2018}
B8-0104/2018}
B8-0107/2018}
B8-0108/2018} RC1

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

amely a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

ECR (B8-0100/2018)

Verts/ALE (B8-0101/2018)

PPE (B8-0104/2018)

ALDE (B8-0107/2018)

S&D (B8-0108/2018)


a gyermekrabszolgaságról Haitin (2018/2562(RSP))


Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalogiannis, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a PPE képviselőcsoport nevében
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Norbert Neuser az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Notis Marias az ECR képviselőcsoport nevében
Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström az ALDE képviselőcsoport nevében
Michèle Rivasi, Bart Staes, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Florent Marcellesi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini az EFDD képviselőcsoport nevében
Lola Sánchez Caldentey
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása a gyermekrabszolgaságról Haitin (2018/2562(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel Haitiról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság alelnökének, valamint a fejlesztésért felelős biztosnak a gyermekmunka elleni világnap alkalmából tett, 2017. június 12-i együttes nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának éves jelentésére, amely kiemeli az emberi jogok területén Haiti által 2017-ben tett előrelépéseket és az ország előtt álló kihívásokat,

–  tekintettel a haiti emberkereskedelemről szóló, 2017. július 20-i AKCS–EU migrációs cselekvési tanulmányra,

–  tekintettel Haitiról szóló végrehajtási jelentésre, amelyet az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága 2016. január 15-én vitatott meg,

–  tekintettel az UNHCR Haitiről szóló, időszakos egyetemes emberi jogi helyzetértékelésére (2016. október 31. – november 11.),

–  tekintettel az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának fakultatív jegyzőkönyvére,

–  tekintettel a minden egyénnek az erőszakos eltüntetéssel szembeni védelméről szóló nemzetközi egyezményre,

–  tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumára,

–  tekintettel a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményre,

–  tekintettel a rabszolgaság, a rabszolga-kereskedelem és a rabszolgasághoz hasonló intézmények és gyakorlatok eltörléséről szóló, 1956. szeptember 7-i kiegészítő egyezményre, különösen 1. cikkének d) pontjára,

–  tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a gyermekmunka legrosszabb formáiról szóló 182. egyezményére, valamint a foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló 138. egyezményére,

–  tekintettel az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2010. december 3-án Port-au-Prince-ben, Haitin tartott 34. ülésszakára,

–  tekintettel a Cotonoui Megállapodásra,

–  tekintettel az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaira,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel Haiti a világ egyik legszegényebb országa, ahol elsősorban a súlyos korrupció, a rossz infrastruktúra, az egészségügyi ellátás hiánya, az alacsony iskolázottsági szint és a történelmi politikai instabilitás okozza a bénító szegénységet;

B.  mivel a gyermekek háztartási alkalmazottként való dolgoztatása, amelyre gyakran a kreol „restavek” kifejezéssel utalnak, rendszeresen előfordul Haiti egész területén, és főképpen a zord gazdasági feltételek és a gyermekekkel kapcsolatos kulturális attitűdök miatt létezik;

C.  mivel a „restavek” a házi emberkereskedelem és a modernkori rabszolgaság formájaként írható le, amely mintegy 400 000 gyermeket – köztük 60%-nyi leányt – érint Haitin; mivel sok haiti gyermek nem rendelkezik születési anyakönyvi kivonattal, és ki van téve az emberkereskedelem és a bántalmazás veszélyének; mivel az UNICEF szerint a gyermekek erőszaknak és bántalmazásnak, többek között testi fenyítésnek és nemi alapú erőszaknak való kiszolgáltatottsága komoly problémát jelent; mivel minden negyedik nő és minden ötödik férfi 18 éves kora előtt szexuális bántalmazás áldozatává válik; mivel a 2–14 éves gyermekek 85%-a otthoni erőszakos fegyelmezés, 79%-a testi fenyítés és 16%-a súlyos testi fenyítés áldozata; mivel becslések szerint mintegy 30 000 gyermek él körülbelül 750, többnyire magánirányítású és -finanszírozású árvaházban;

D.  mivel a „restavek” gyermekek jellemzően olyan szegény vidéki családokba születnek, amelyek a gyermekneveléshez szükséges jövedelemmel kevéssé vagy egyáltalán nem rendelkeznek, és a gyermeket pénzért vagy élelmiszerért cserébe eladják egy másik családnak;

E.  mivel a haiti kormány erőfeszítéseket tett a „restavek” gyermekek kizsákmányolása elleni fellépés érdekében, például átfogó törvényt fogadott el az emberkereskedelem elleni küzdelemről, és intézkedéseket tett a házi szolgaságban tartott gyermekek azonosítása és támogatása, valamit a tudatosság növelése érdekében; mivel az állam kötelessége támogatni a szülőket annak érdekében, hogy feladataikat elláthassák;

F.  mivel sok haiti gyermek nem részesül megfelelő oktatásban és iskoláztatásban; mivel az UNICEF szerint Haitin a 6–11 éves gyermekek 18%-a nem jár általános iskolába; mivel a 15 éves és ennél idősebb haiti lakosságnak mintegy fele analfabéta, mert az iskolák 85%-át magánszervezetek működtetik, ezt pedig az alacsony jövedelmű családok nem tudják megfizetni; mivel a Matthew hurrikán jelentős hatással volt az oktatáshoz való hozzáférésre, mert a leginkább sújtott területeken 1991 iskola közül 1633-ban kárt okozott;

G.  mivel a Matthew hurrikán 2016. októberi átvonulását követően több mint 175 000 ember, köztük több tízezer gyermek kényszerült elhagyni lakóhelyét, akik továbbra is rendkívül bizonytalan és nem biztonságos körülmények között élnek; mivel a 2010. évi földrengés több mint 220 000 emberéletet követelt, és mintegy 800 000 gyermek kényszerült elhagyni lakóhelyét, ennek következtében közülük sokat rabszolgaságba kényszerítettek;

H.  mivel Haiti forrása, tranzit- és célországa a kényszermunkának és a gyermekkereskedelemnek; mivel a „restavek” jelenségnek nemzetközi dimenziója is van, mert sok haiti gyermek emberkereskedelem révén a szomszédos Dominikai Köztársaságba kerül;

I.  mivel a 2016. évi elnökválasztásokat követő választási és politikai patthelyzet komolyan akadályozza, hogy Haiti fontos jogszabályokat és nemzeti költségvetést fogadjon el a sürgető társadalmi és gazdasági kihívások elleni fellépés érdekében;

J.  mivel a tisztviselők számonkérhetőségének hiánya, különösen a rendőrség által alkalmazott erőszak és a széles körben alkalmazott illegális vagy önkényes letartóztatások módszeres kivizsgálásának hiánya táplálja a büntetlenséget Haitin; mivel Haiti a Transparency International korrupciós mutatója szerint 176 ország közül a 159. helyen szerepel;

K.  mivel Haiti az UNDP humán fejlettségi mutatója szerint a 163. helyen áll, és folyamatosan humanitárius és fejlesztési segélyre szorul;

L.  mivel 2017 szeptemberében a haiti parlament elfogadta a 2018. évi nemzeti költségvetést, amely aránytalanul magas adót vet ki a már eleve elszegényedett népességre, ennek következtében erőszakos tüntetések és zavargások törtek ki a fővárosban, Port-au-Prince-ben; mivel Patrick Salomon, gazdasági és pénzügyminiszter olyan költségvetést terjesztett elő, amely például a kormányzati intézmények takarítását előbbre sorolja a közegészségügyi programoknál;

M.  mivel az Unió a 11. Európai Fejlesztési Alapon belül 420 millió eurót különített el, különös hangsúlyt helyezve a gyermekek táplálkozására és oktatására a gyermeknevelés támogatása érdekében;

N.  mivel 2017-ben az Unió „La promotion des droits des enfants et la protection des enfants victimes d’exploitation, discrimination, violence et abandon” (A gyermekek jogainak előmozdítása és a kizsákmányolás, megkülönböztetés, erőszak és elhanyagolás gyermek áldozatinak védelme) címmel pályázati felhívást tett közzé, amelynek fő célja a bebörtönzött gyermekek biológiai családjukhoz való visszatérése vagy nevelőcsaládba helyezése volt;

1.  sajnálattal állapítja meg, hogy Haitin a „restavek” jelenség részeként sok gyermeket erőszakkal elszakítanak a családjától, és munkára kényszerítik; felszólít ennek a gyakorlatnak a felszámolására;

2.  súlyos aggodalmának ad hangot amiatt, hogy Haitin továbbra is megsértik az emberi jogokat, többek között nemi alapú erőszak, jogellenes fogva tartás és a gyermekek „restavekként” rabszolgasorban való tartása révén; felhívja a haiti kormányt, hogy kezelje prioritásként azokat a jogalkotási intézkedéseket, jelesül a büntető törvénykönyv reformját, amelyekkel leküzdhetők ezek a problémák, emellett pedig állítsa vissza az ország – közelmúltbeli politikai patthelyzet miatt megrekedt – kulcsfontosságú intézményeit a sürgős reformok végrehajtása érdekében;

3.  felhívja a haiti kormányt, hogy sürgősen hajtson végre olyan intézkedéseket, amelyek orvosolják a gyermekek házi szolgaságához vezető problémákat, ideértve az elhanyagolás, bántalmazás, erőszak és a gyermekmunka áldozatává vált gyermekek védelmét,

4.  felhívja az Uniót és tagállamait, hogy nyújtsanak további segítséget Haitinak a gyermekek védelmét szolgáló intézkedések végrehajtásához, többek között az erőszak, a bántalmazás és a gyermekek kizsákmányolása elleni küzdelmet célzó programok és partnerségek révén; felhívja a haiti kormányt, hogy rangsorolja előre és hozza létre a megfelelő forrásokkal rendelkező eljárásokat a „restavek” gyakorlat felszámolása érdekében, ideértve a szociális szolgálatok képzését, hogy segíthessenek a „restavek” gyermekeket a bántalmazó családból eltávolítani, és számukra a fizikai és pszichológiai szükségleteiknek megfelelő rehabilitációt nyújtani;

5.  felhívja a haiti kormányt, hogy hozzon létre olyan igazgatási rendszert, amely biztosítja, hogy minden újszülöttet születésekor anyakönyveznek, valamint tegyen intézkedéseket annak érdekében, hogy a születésükkor nem anyakönyvezett gyermekeket anyakönyvezzék, és vegyék nyilvántartásba tartózkodási helyüket;

6.  arra ösztönzi a haiti hatóságokat és a donorokat, hogy a jelenleg drága, ám rossz minőségű árvaellátást nyújtó intézményekre fordított jelentős forrásokat irányítsák át a közösségi alapú szolgáltatásokra, amelyek erősítik a családok és közösségek képességét arra, hogy megfelelően gondozzák saját gyermekeiket;

7.  felhívja a haiti kormányt és az érintett uniós tagállammokat, hogy fenntartások nélkül ratifikálják a gyermekkereskedelem és -rabszolgaság elleni küzdelem érdekében alapvetően fontos, alábbi egyezményeket:

•  Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának fakultatív jegyzőkönyve, valamint a vizsgálatban és az államközi eljárásokban való részvétel,

•  Nemzetközi egyezmény minden egyénnek az erőszakos eltüntetéssel szembeni védelméről,

•  Egyezmény a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód ellen,

•  Római Statútum;

8.  szorgalmazza, hogy az uniós fejlesztési támogatás keretében fordítsanak kiemelt figyelmet az igazságszolgáltatási rendszer reformjának, valamint a szexuális erőszakkal kapcsolatos ügyekkel foglalkozó ügyészek és bírák képzésének támogatására annak érdekében, hogy a rendőrség és az igazságszolgáltatás képzést kapjon a nemi alapú erőszakot bejelentő nőkkel és lányokkal szemben tanúsítandó pártatlan magatartásról;

9.  megállapítja, hogy a haiti parlament 2017 szeptemberében éves költségvetést fogadott el; hangsúlyozza az oktatáshoz való jog tekintetében nemrégiben történt előrelépést, különös tekintettel az egyetemes, szabad és kötelező oktatási programra, amely hatékony ellenőrzési és végrehajtási rendszert, valamint tartós pénzügyi erőfeszítést igényel a haiti nemzeti költségvetés és az uniós fejlesztési támogatás részéről egyaránt; kéri, hogy a következő EFA és a haiti nemzeti indikatív program keretében fordítsanak fokozottabb figyelmet a „restavek” gyermekek – köztük a leghátrányosabb helyzetűek, a fogyatékossággal élők, a tanulási nehézségekkel küzdő és a vidéki térségekben élők – jóllétére és rehabilitációjára, többek között a meghozott intézkedésekről és ezek hatékonyságáról szóló rendszeres közös jelentés készítésével;

10.  elvárja, hogy az EU és tagállamai, amelyek a Matthew hurrikán után felajánlották támogatásukat Haitinak, tegyenek eleget vállalásaiknak, és segítsék az országot a hosszú távú kihívások leküzdésében;

11.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az AKCS–EU Miniszterek Tanácsának, a CARIFORUM intézményeinek, Haiti és a Dominikai Köztársaság kormányának és parlamentjének, valamint az ENSZ főtitkárának.

Utolsó frissítés: 2018. február 7.Jogi nyilatkozat