Procedură : 2018/2562(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0100/2018

Texte depuse :

RC-B8-0100/2018

Dezbateri :

PV 08/02/2018 - 8.3
CRE 08/02/2018 - 8.3

Voturi :

PV 08/02/2018 - 12.3

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0036

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 426kWORD 53k
7.2.2018
PE614.409v01-00}
PE614.410v01-00}
PE614.413v01-00}
PE614.416v01-00}
PE614.417v01-00} RC1
 
B8-0100/2018}
B8-0101/2018}
B8-0104/2018}
B8-0107/2018}
B8-0108/2018} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

ECR (B8-0100/2018)

Verts/ALE (B8-0101/2018)

PPE (B8-0104/2018)

ALDE (B8-0107/2018)

S&D (B8-0108/2018)


referitoare la sclavia copiilor în Haiti (2018/2562(RSP))


Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalogiannis, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra în numele Grupului PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Norbert Neuser în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Notis Marias în numele Grupului ECR
Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström în numele Grupului ALDE
Michèle Rivasi, Bart Staes, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Florent Marcellesi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith în numele Grupului Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini în numele Grupului EFDD
Lola Sánchez Caldentey
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la sclavia copiilor în Haiti (2018/2562(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Haiti,

–  având în vedere Declarația comună din 12 iunie 2017 cu ocazia Zilei mondiale împotriva muncii copiilor a Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintei Comisiei și comisarului pentru dezvoltare,

–  având în vedere Raportul anual al Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU care subliniază progresele și provocările în materie de drepturi ale omului în Haiti în 2017,

–  având în vedere studiul de acțiune privind migrația ACP-UE din 20 iulie 2017 privind traficul de ființe umane în Haiti,

–  având în vedere raportul de punere în aplicare al Haiti examinat de Comitetul ONU privind drepturile copilului la 15 ianuarie 2016,

–  având în vedere evaluarea periodică universală din Haiti a UNHCR din 31 octombrie - 11 noiembrie 2016,

–  având în vedere protocolul opțional al ONU la Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale,

–  având în vedere Convenția internațională privind protecția tuturor persoanelor împotriva disparițiilor forțate,

–  având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale,

–  având în vedere Convenția ONU cu privire la drepturile copilului,

–  având în vedere Convenția suplimentară a ONU privind abolirea sclaviei, a comerțului cu sclavi și a instituțiilor și practicilor similare sclaviei, în special articolul 1 litera d), din 7 septembrie 1956,

–  având în vedere Convenția nr. 182 a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind cele mai grave forme ale muncii copiilor și Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă,

–  având în vedere cea de-a 34-a sesiune a Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE din decembrie 2017 de la Port-au-Prince, Haiti

–  având în vedere Acordul de la Cotonou,

–  având în vedere obiectivele ONU de dezvoltare durabilă,

–  având în vedere Declarația drepturilor omului a ONU,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Haiti este una dintre cele mai sărace țări din lume, corupția gravă, infrastructura deficitară, lipsa de asistență medicală, nivelurile scăzute de educație și instabilitatea politică istorică fiind principalele cauze ale sărăciei care o afectează grav;

B.  întrucât folosirea copiilor ca lucrători casnici, denumiți adesea „restavek”, în creolă, este sistematică pe întreg teritoriul țării și există în principal din cauza condițiilor economice dificile și a atitudinilor culturale față de copii;

C.  întrucât fenomenul restavek este o formă a traficului intern și a sclaviei moderne, care afectează aproximativ 400 000 de copii din Haiti, 60 % dintre aceștia fiind fete; întrucât mulți copii haitieni nu au certificate de naștere și sunt expuși riscului de trafic și abuzuri; întrucât, potrivit UNICEF, expunerea copiilor la violență și abuzuri, inclusiv la pedepse corporale și violență pe criterii de gen, reprezintă o problemă importantă; întrucât una din patru femei și unul din cinci bărbați sunt victime ale abuzului sexual înainte de vârsta de 18 de ani; întrucât 85 % dintre copiii cu vârste cuprinse între 2 și 14 de ani sunt victime ale disciplinei violente la domiciliu, 79 % sunt victime ale pedepselor corporale și 16 % suferă de pedepse corporale extreme; întrucât se estimează că 30 000 de copii trăiesc în aproximativ 750 de orfelinate, în cea mai mare parte gestionate și finanțate privat;

D.  întrucât copiii restavek sunt, de regulă, născuți în familii sărace din mediul rural, cu mijloace reduse sau fără mijloace de a-și spori veniturile și care vând un copil unei alte familii în schimbul unor alimente sau bani;

E.  întrucât guvernul din Haiti a depus unele eforturi pentru a aborda exploatarea copiilor restavek, cum ar fi adoptarea unei legislații cuprinzătoare de combatere a traficului de persoane, măsuri pentru identificarea și sprijinirea copiilor în servitute domestică, precum și campanii de sensibilizare; întrucât statului îi revine obligația de a sprijini părinții astfel încât aceștia să își poată îndeplini responsabilitățile;

F.  întrucât mulți copii haitieni nu primesc educație și instrucție în măsură suficientă; întrucât, potrivit UNICEF, 18 % din copiii cu vârste cuprinse între 6-11 ani în Haiti nu frecventează școala primară; întrucât aproximativ jumătate din întreaga populație haitiană cu vârsta peste 15 ani este analfabetă, deoarece 85 % din școli sunt conduse de entități private și sunt prohibitive pentru familiile cu venituri reduse; întrucât uraganul Matthew a avut un impact semnificativ asupra accesului la educație, afectând 1 633 dintre cele 1 991 școli în zonele cel mai grav afectate;

G.  întrucât mai mult de 175 000 de persoane, inclusiv zeci de mii de copii, strămutate în urma uraganului Matthew în octombrie 2016, trăiesc în continuare în condiții extrem de precare și nesigure; întrucât cutremurul produs în 2010 s-a soldat cu pierderea a peste 220 000 de vieți omenești și strămutarea a aproximativ 800 000 de copii, mulți dintre ei fiind forțați să devină sclavi;

H.  întrucât Haiti este o țară de origine, de tranzit și de destinație pentru munca forțată și traficul de copii; întrucât fenomenul restavek are, de asemenea, o dimensiune internațională, mulți copii haitieni fiind supuși traficului către Republica Dominicană învecinată;

I.  întrucât recentul impas electoral și politic în urma alegerilor prezidențiale din 2016 a afectat grav capacitatea statului Haiti de a adopta elemente-cheie ale legislației și un buget național pentru a aborda urgent provocările sociale și economice;

J.  întrucât impunitatea din Haiti a fost alimentată de o lipsă de responsabilitate a funcționarilor și, în special, de lipsa sistematică de anchete cu privire la utilizarea forței și arestările ilegale sau arbitrare pe scară largă de către poliție; întrucât Haiti se situează pe locul 159 din 176 de țări în indicele de corupție al Transparency International;

K.  întrucât Haiti se situează pe locul 163 în ceea ce privește indicele dezvoltării umane al PNUD și are nevoie continuă de ajutorul umanitar și pentru dezvoltare;

L.  întrucât în septembrie 2017, parlamentul haitian a aprobat un buget național pentru anul 2018 care ridică în mod disproporționat impozitele de la o populație deja sărăcită, care a condus la demonstrații violente și revolte în capitala Port-au-Prince; întrucât ministrul economiei și finanțelor, dl Patrick Salomon, a prezentat un buget care acordă prioritate, de exemplu, asanării instituțiilor guvernamentale asupra programelor de sănătate publică;

M.  întrucât UE a alocat Republicii Haiti 420 de milioane EUR în cadrul celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare, punând accent în mod special asupra nutriției copiilor și educației în vederea sprijinirii dezvoltării copiilor;

N.  întrucât, în 2017, UE a lansat o cerere de propuneri cu titlul în limba franceză „La promotion des droits des enfants et la protection des enfants victimes d’exploitation, discrimination, violence et abandon” a cărei prioritate principală a fost de a returna copiii deținuți familiilor lor biologice sau de a-i plasa în familii substitutive;

1.  regretă faptul că un număr mare de copii din Haiti sunt luați cu forța de lângă familiile lor ca parte a fenomenului restavek și sunt supuși la muncă forțată; solicită eliminarea acestei practici;

2.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la continuarea încălcării drepturilor omului, incluzând violența pe criterii de gen, detențiile ilegale și practica păstrării copiilor ca sclavi restavek în Haiti; solicită guvernului haitian să acorde prioritate măsurilor legislative, și anume o reformă a Codului penal, pentru a combate aceste probleme, restabilind instituțiile-cheie din țară aflate în blocaj în urma recentului impas politic, în vederea realizării unor reforme urgente;

3.  solicită guvernului din Haiti să pună în aplicare de urgență măsuri pentru a aborda vulnerabilitățile care conduc la servitutea domestică, inclusiv protecția copiilor care sunt victime ale neglijențelor, abuzurilor, violenței și muncii copiilor;

4.  solicită UE și statelor sale membre să continue să ajute Haiti să pună în aplicare măsuri care să protejeze copiii, inclusiv programele și parteneriatele care au ca scop combaterea violenței, abuzului și a exploatării copiilor; solicită guvernului din Haiti să acorde prioritate și să stabilească proceduri dotate cu resurse suficiente pentru a pune capăt practicii restavek, inclusiv formarea serviciilor sociale pentru a contribui la plasarea copiilor restavek în afara familiilor abuzive și asigurarea reabilitării pentru satisfacerea nevoilor lor fizice și psihologice;

5.  invită guvernul haitian să instituie un sistem administrativ care să garanteze că toți nou-născuții sunt înregistrați la naștere, precum și măsuri care să permită înregistrarea celor care nu au fost înregistrați la naștere și înregistrarea lor în locul în care își au reședința;

6.  încurajează autoritățile haitiene și donatorii să transfere resursele importante destinate în prezent orfelinatelor costisitoare dar de slabă calitate, serviciilor la nivel de comunitate, care consolidează capacitățile familiilor și comunităților de a se ocupa în mod adecvat de propriii copii;

7.  solicită guvernului din Haiti și statelor membre ale UE, după caz, să ratifice fără rezerve următoarele convenții care sunt esențiale în lupta împotriva traficului de copii și a sclaviei:

•  Protocolul opțional la Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale și participarea la anchete și procedurile interstatale;

•  Convenția internațională privind protecția tuturor persoanelor împotriva dispariției forțate

•  Convenția împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

•  Statutul de la Roma

8.  solicită ca asistența pentru dezvoltare a UE să acorde o atenție deosebită sprijinirii reformei urgente a sistemului judiciar și formării procurorilor și judecătorilor în tratarea cazurilor de viol și de violență sexuală, asigurând faptul că poliția și sistemul judiciar sunt pregătite să trateze în mod imparțial femeile și fetele care raportează cazuri de violență pe criterii de gen;

9.  ia act de faptul că parlamentul statului haitian a votat un buget anual în septembrie 2017; subliniază că progresele recente înregistrate în ceea ce privește dreptul la educație, în special prin intermediul programului pentru educație universală, liberă și obligatorie, ceea ce presupune atât un sistem de urmărire și punere în aplicare eficiente și un efort financiar susținut atât din bugetul național haitian, cât și asistența pentru dezvoltare acordată de UE; solicită să se acorde o atenție sporită bunăstării și reabilitării copiilor restavek, inclusiv a celor mai defavorizați, cu dizabilități, cu dificultăți de învățare, precum și a celor din mediul rural, în cadrul următorului FED și Programului indicativ național haitian, inclusiv prin intermediul unui raport comun periodic privind progresele măsurilor adoptate și eficacitatea lor pentru a combate fenomenul restavek;

10.  se așteaptă ca UE și statele sale membre, care s-au angajat să acorde asistență pentru Haiti după uraganul Matthew, să își onoreze promisiunile și să ajute această țară să își depășească provocările pe termen lung;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, statelor membre, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului de miniștri ACP-UE, instituțiilor din cadrul Cariforum,
guvernelor și parlamentelor din Haiti și Republica Dominicană și Secretarului General al Națiunilor Unite.

Ultima actualizare: 7 februarie 2018Notă juridică