Proċedura : 2018/2561(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : RC-B8-0109/2018

Testi mressqa :

RC-B8-0109/2018

Dibattiti :

PV 08/02/2018 - 8.2
CRE 08/02/2018 - 8.2

Votazzjonijiet :

PV 08/02/2018 - 12.2

Testi adottati :

P8_TA(2018)0035

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PDF 451kWORD 51k
7.2.2018
PE614.418v01-00}
PE614.420v01-00}
PE614.421v01-00}
PE614.422v01-00}
PE614.423v01-00}
PE616.038v01-00}
PE616.039v01-00} RC1
 
B8-0109/2018}
B8-0111/2018}
B8-0112/2018}
B8-0113/2018}
B8-0114/2018}
B8-0115/2018}
B8-0116/2018} RC1

imressqa skont l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura

li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:

PPE (B8-0109/2018)

ECR (B8-0111/2018)

Verts/ALE (B8-0112/2018)

EFDD (B8-0113/2018)

ALDE (B8-0114/2018)

S&D (B8-0115/2018)

GUE/NGL (B8-0116/2018)


dwar l-eżekuzzjonijiet fl-Eġittu (2018/2561(RSP))


Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Seán Kelly, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Željana Zovko f'isem il-Grupp PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Isabella De Monte f'isem il-Grupp S&D
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Karol Karski, Branislav Škripek, Monica Macovei f'isem il-Grupp ECR
Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE
Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen f'isem il-Grupp GUE/NGL
Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Jordi Solé, Igor Šoltes, Molly Scott Cato, Bart Staes, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Alyn Smith, Margrete Auken, Jakop Dalunde f'isem il-Grupp Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi f'isem il-Grupp EFDD

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-eżekuzzjonijiet fl-Eġittu (2018/2561(RSP))  

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-Eġittu, b'mod partikolari dik tas-9 ta' Marzu 2016 dwar l-Eġittu, b'mod partikolari l-każ ta' Giulio Regeni(1), dik tas-17 ta' Diċembru 2015 dwar Ibrahim Halawa, li qed jiffaċċa l-possibiltà tal-piena tal-mewt(2) u dik tas-15 ta' Jannar 2015 dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu(3); dwar l-eżekuzzjonijiet fil-Kuwajt u fil-Bahrain, tas-16 ta' Frar 2017(4) u dwar il-piena tal-mewt, tat-8 ta' Ottubru 2015(5); u dwar il-Jum Dinji kontra l-Piena tal-Mewt, tas-7 ta' Ottubru 2010(6),

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE dwar il-Piena tal-Mewt, dwar it-Tortura, dwar il-Libertà ta' Espressjoni u dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet Barranin tal-UE dwar l-Eġittu ta' Awwissu 2013 u Frar 2014,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Eġittu tal-2001, li daħal fis-seħħ fl-2004, u msaħħaħ permezz tal-Pjan ta' Azzjoni tal-2007; wara li kkunsidra l-Prijoritajiet tas-Sħubija UE-Eġittu 2017-2020, adottati fil-25 ta' Lulju 2017, u d-dikjarazzjoni konġunta maħruġa wara l-Kunsill ta' Assoċjazzjoni UE-Eġittu,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tal-10 ta' Ottubru 2017 mill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, Federica Mogherini, u s-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa, dwar il-Jum Ewropew u Dinji kontra l-Piena tal-Mewt,

–  wara li kkunsidra l-istqarrija konġunta tas-26 ta' Jannar 2018 minn esperti tan-NU fosthom Nils Melzer, ir-Rapporteur Speċjali dwar it-tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, li tħeġġeġ lill-awtoritajiet Eġizzjani jwaqqfu l-eżekuzzjonijiet imminenti,

–  wara li kkunsidra l-Kostituzzjoni tal-Eġittu, u b'mod partikolari l-Artikolu 93 tagħha (in-natura vinkolanti tad-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem),

–  wara li kkunsidra s-Salvagwardji tan-Nazzjonijiet Uniti li Jiggarantixxu l-Protezzjoni tad-Drittijiet ta' dawk li jiffaċċjaw il-Piena tal-Mewt,

–  wara li kkunsidra l-Prinċipji u l-Linji Gwida Afrikani dwar id-Dritt għal Proċess Ġust u Assistenza Legali, li jipprojbixxu proċessi militari ta' persuni ċivili fi kwalunkwe ċirkostanza,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni finali adottata mis-6 Kungress Dinji kontra l-Piena tal-Mewt, li sar f'Oslo bejn il-21 u t-23 ta' Ġunju 2016,

–  wara li kkunsidra l-Qafas Strateġiku u l-Pjan ta' Azzjoni l-ġodda tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, li għandhom l-għan li jqiegħdu l-protezzjoni u s-sorveljanza tad-drittijiet tal-bniedem fil-qalba tal-politiki kollha tal-UE,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 2 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Protokolli 6 u 13 tagħha,

–  wara li kkunsidra s-sitt riżoluzzjonijiet tal-Assemblea Ġenerali tan-NU favur l-adozzjoni ta' moratorju fuq il-piena tal-mewt,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni kontra t-Tortura u Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti oħra, il-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-Karta Għarbija tad-Drittijiet tal-Bniedem, li ġew ratifikati mill-Eġittu,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR), li l-Eġittu hu parti tiegħu, u b'mod partikolari l-Artikolu 18 tiegħu u t-tieni protokoll fakultattiv dwar il-piena tal-mewt, kif ukoll l-Artikolu 14 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-piena tal-mewt hija l-iktar kastig inuman u degradanti, li jikser id-dritt għall-ħajja kif imħaddan fid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem; billi l-Unjoni Ewropea għandha pożizzjoni qawwija u ta' prinċipju kontra l-piena tal-mewt u favur moratorju universali fuq il-piena tal-mewt bil-għan li diġà tiġi abolita globalment, bħala wieħed mill-objettivi ewlenin tal-politika tagħha dwar id-drittijiet tal-bniedem;

B.  billi ġie rappurtat li minn Jannar 2014, mill-inqas 2116-il persuna ġew ikkundannati għall-mewt fl-Eġittu; billi l-ebda sentenza ta' mewt ma ġiet approvata taħt l-ex-Presidenti Mohamed Morsy u Adly Mansour; billi mill-inqas 81 eżekuzzjoni twettqu mill-1 ta' Jannar 2014;

C.  billi ġie rappurtat li fl-2017 il-qrati Eġizzjani taw mill-inqas 186 sentenza ta' mewt, waqt li 16-il persuna ġew iġġustizzjati; billi f'dawn l-aħħar ġimgħat u mill-aħħar ta' Diċembru 2017 kien hemm żieda allarmanti; billi l-eżekuzzjonijiet kollha li twettqu riċentement saru mingħajr ma ġew notifikati minn qabel il-vittmi jew qrabathom; billi attwalment donnu li 24 Eġizzjan ieħor jinsabu fil-periklu ta' eżekuzzjoni imminenti, għax il-proċessi ta' appell tagħhom ġew eżawriti;

D.  billi mill-inqas 891 persuna bħalissa jinsabu għaddejjin minn proċess ġudizzjarju jew qed jistennew biex jibda proċess ġudizzjarju kontrihom fl-Eġittu fuq akkużi li jaf jinvolvu sentenza ta' mewt; billi mill-inqas 38 persuna li kellhom inqas minn 18-il sena meta allegatament wettqu r-reati ġew ipproċessati ma' kokonvenuti adulti, b'akkużi li jinvolvu l-piena tal-mewt; billi l-qrati rrakkomandaw sentenzi ta' mewt inizjali għal tal-inqas seba' persuni bħal dawn; billi l-impożizzjoni u l-eżekuzzjoni tal-piena tal-mewt kontra persuni li kienu taħt l-età ta' 18 meta jkun twettaq ir-reat huma ksur tad-dritt internazzjonali, inkluża l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, kif ukoll l-Artikolu 111 tal-Liġi tat-Tfal Eġizzjana; billi l-Eġittu huwa parti ta' diversi konvenzjonijiet internazzjonali dwar id-drittijiet ċivili u politiċi, it-tortura, id-drittijiet tat-tfal u tal-minorenni, u l-ġustizzja;

E.  billi l-Kodiċi Militari tinkludi fiha għadd ikbar ta' reati punibbli bil-piena tal-mewt mill-kontroparti ċivili tagħha, u l-leġiżlazzjoni Eġizzjana espandiet b'mod gradwali l-ġurisdizzjoni militari; billi l-għadd ta' persuni ċivili kkundannati għall-mewt mill-qrati militari fl-Eġittu żdied minn 60 fl-2016 għal mill-inqas 112 fl-2017; billi mill-inqas 23 Eġizzjan ġew iġġustizzjati f'dawn l-aħħar xhur, fosthom 22 ċivili li ġew ikkundannati minn qrati militari li huma 'l bogħod ħafna mill-ilħuq tal-istandards ta' proċess ġust; billi ġie rappurtat li b'kollox, mill-anqas 15 000 persuna ċivili, inklużi għexieren ta' tfal, ġew riferuti lill-prosekuturi militari bejn Ottubru 2014 u Settembru 2017;

F.  billi ġie rappurtat li għadd preokkupanti ta' xhieda u konfessjonijiet użati fil-proċessi, inklużi l-proċessi militari, inkiseb wara li l-akkużati allegatament għebu b'mod sfurzat jew ġew ittorturati jew maltrattati; billi l-ġlieda kontra t-tortura hija prijorità antika tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, u għan komuni għall-Konvenzjoni Kontra t-Tortura tan-NU, li ġiet iffirmata mill-Eġittu;

G.  billi hu rappurtat li l-eżekuzzjonijiet kollha riċenti u imminenti huma r-riżultat ta' proċessi li naqsu milli jirrispettaw id-drittijiet ta' proċess ġust u proċess dovut; billi s-Salvagwardji tan-Nazzjonijiet Uniti li Jiggarantixxu l-Protezzjoni tad-Drittijiet ta' dawk li jiffaċċjaw il-Piena tal-Mewt jipprojbixxu strettament l-applikazzjoni tal-piena tal-mewt wara proċessi inġusti; billi diversi esperti tad-drittijiet tal-bniedem tan-NU talbu ripetutament lill-Eġittu biex iwaqqaf l-eżekuzzjonijiet kollha pendenti wara allegazzjonijiet ta' proċessi inġusti;

H.  billi huwa importanti li jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex ikun żgurat li l-proċessi jsiru f'kundizzjonijiet li ġenwinament joffru l-garanziji sħaħ stipulati fl-Artikolu 14 tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, li tiegħu l-Eġittu huwa Stat parti; billi f'każijiet ta' piena tal-mewt, il-proċessi jeħtieġ li jilħqu l-ogħla standards ta' imparzjalità u proċess dovut;

I.  billi fid-29 ta' Novembru 2017 il-Kummissjoni Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli ħeġġet lill-Gvern Eġizzjan biex jissospendi minnufih is-sentenzi ta' mewt f'ħames kawżi differenti; billi, madankollu, il-konvenuti ta' waħda minn dawn il-kawżi, il-kawża Kafr el-Sheikh, ġew iġġustizzjati fit-2 ta' Jannar 2018;

J.  billi l-Eġittu għadda minn diversi sfidi diffiċli mir-rivoluzzjoni tal-2011 u l-komunità internazzjonali qed tappoġġa lill-pajjiż fl-indirizzar tal-isfidi ekonomiċi, politiċi u tas-sigurtà tiegħu;

K.  billi jeżistu sfidi serji tas-sigurtà fl-Eġittu, b'mod partikolari fis-Sinaj, fejn xi gruppi terroristiċi wettqu attakki fuq il-forzi tas-sigurtà; billi fl-Eġittu twettqu diversi attakki terroristiċi qerrieda, inkluż l-attakk riċenti fuq moskea Sufi li ħalla 311-il persuna ċivili mejta u mill-inqas 128 oħra midruba; billi fid-9 ta' April 2017 twettqu żewġ attakki suwiċida bil-bombi fil-knisja ta' San Ġorġ f'Tanta u fil-katidral Kopti Ortodoss ta' San Mark, attakki li ħallew mill-inqas 47 persuna mejta;

L.  billi fl-Eġittu għaddej stat ta' emerġenza li ilu fis-seħħ minn April 2017 u li ġie estiż għal tlett xhur mit-13 ta' Jannar 2018, introdott, skont il-mezzi tax-xandir tal-Istat, biex jgħin l-indirizzar tal-"perikli u l-finanzjament tat-terroriżmu" u li jdgħajjef il-libertajiet fundamentali u jagħti lill-President u lil dawk li jaġixxu f'ismu is-setgħa li jirreferu lil persuni ċivili quddiem il-Qrati tal-Emerġenza tas-Sigurtà Statali għat-tul tal-perjodu tat-tliet xhur;

M.  billi s-sitwazzjoni ġenerali tad-drittijiet tal-bniedem qed tkompli tiddeterjora fl-Eġittu; billi r-repressjoni kontra t-terroriżmu ntużat bħala ġustifikazzjoni mill-awtoritajiet Eġizzjani biex iwettqu repressjoni fuq skala kbira;

N.  billi l-Liġi Kontra t-Terroriżmu adottata fl-2015 timponi l-piena tal-mewt għal kull min jinstab ħati tal-istabbiliment jew it-tmexxija ta' grupp terroristiku, taħt definizzjoni wiesgħa tat-terroriżmu li tinkludi "l-ksur tal-ordni pubbliku, l-ipperikolar tas-sikurezza, l-interessi, jew is-sigurtà tas-soċjetà, l-ostakolar tad-dispożizzjonijiet tal-kostituzzjoni u tal-liġi, jew il-ħsara lill-unità nazzjonali, il-paċi soċjali, jew is-sigurtà nazzjonali", u b'hekk ipoġġi lil kwalunkwe persuna ċivili, inklużi d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, fir-riskju li tiġi ttikkettata bħala terrorista u li tiġi kkundannata għall-mewt;

O.  billi difensuri Eġizzjani tad-drittijiet tal-bniedem li jiddokumentaw u jiddenunzjaw sentenzi tal-mewt, tortura u għajbien sfurzat kienu soġġetti għal miżuri repressivi mmirati, bħall-għeluq taċ-Ċentru El Nadeem fl-2017 u t-tentattiv min-naħa tal-awtoritajiet Eġizzjani li jagħlqu l-uffiċċju tal-Kajr tal-Kummissjoni Eġizzjana għad-Drittijiet u l-Libertajiet (ECRF); billi s-sena li għaddiet l-Eġittu attakka lill-NGOs fil-livell legali b'liġi li tirrikjedi li l-aġenziji tas-sigurtà tal-Istat japprovaw il-finanzjament tagħhom, barrani jew domestiku, u b'hekk virtwalment qed tipprojbihom; billi fil-5 ta' April 2018 l-ogħla qorti tal-appell tal-Eġittu se tiddeċiedi dwar il-kawża tal-hekk imsejjaħ "finanzjament barrani" li tinvolvi NGOs internazzjonali;

P.  billi l-Prijoritajiet tas-Sħubija UE-Eġittu ġodda għall-2017-2020, adottati f'Lulju 2017 huma ggwidati minn impenn komuni favur il-valuri universali tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, u jikkostitwixxu qafas imġedded għal impenn politiku u kooperazzjoni msaħħa, inkluż dwar is-sigurtà, ir-riforma ġudizzjarja u l-ġlieda kontra t-terroriżmu, fuq bażi ta' rispett xieraq għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali; billi s-Sottokumitat dwar Kwistjonijiet Politiċi, id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Eġittu u l-Unjoni Ewropea kellu l-ħames sessjoni tiegħu li saret fil-Kajr fl-10 u l-11 ta' Jannar 2018, u dan indirizza l-kooperazzjoni fl-oqsma tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt;

Q.  billi l-UE hija s-sieħba ekonomika ewlenija tal-Eġittu u s-sors ewlieni ta' investiment barrani tiegħu; billi l-assistenza bilaterali tal-UE lill-Eġittu fl-ambitu tal-Istrument Ewropew tal-Viċinat għall-2017-2020 tammonta għal madwar EUR 500 miljun; billi fil-21 ta' Awwissu 2013 il-Kunsill Affarijiet Barranin inkariga lir-Rappreżentant Għoli biex teżamina mill-ġdid l-assistenza tal-UE lill-Eġittu; billi l-Kunsill iddeċieda li l-kooperazzjoni tal-UE mal-Eġittu għandha tkun aġġustata mill-ġdid skont l-iżviluppi fil-post;

R.  billi kumpaniji bbażati f'diversi Stati Membri tal-UE komplew jesportaw tagħmir ta' sorveljanza u tagħmir militari lejn l-Eġittu;

1.  Jikkundanna bil-qawwa l-użu tal-piena kapitali, u jitlob li kwalunkwe eżekuzzjoni imminenti fl-Eġittu titwaqqaf; jappoġġa bil-qawwa moratorju immedjat fuq il-piena tal-mewt fl-Eġittu bħala pass favur l-abolizzjoni tagħha; f'dan ir-rigward, jikkundanna l-eżekuzzjonijiet kollha kulfejn iseħħu, u għal darb'oħra jenfasizza li l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt tikkontribwixxi għat-tisħiħ tad-dinjità umana kif stabbilit fil-prijoritajiet tal-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem; jistieden lill-awtoritajiet Eġizzjani jirrevedu s-sentenzi tal-mewt pendenti kollha sabiex jiżguraw li dawk li nstabu ħatja fi proċessi vizzjati jkollhom proċess ġdid ġust; ifakkar li minkejja l-isfidi tas-sigurtà fl-Eġittu, l-eżekuzzjonijiet m'għandhomx jintużaw bħala mezz għall-ġlieda kontra t-terroriżmu;

2.  Jistieden lill-Parlament Eġizzjan jirrevedi l-Kodiċi Kriminali, il-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali, il-leġiżlazzjoni kontra t-terroriżmu u l-Kodiċi Militari tal-Eġittu, u jistieden lill-gvern jirrevedi d-digrieti rilevanti sabiex jiżgura li membri tal-popolazzjoni ċivili akkużati b'reati kriminali punibbli bil-mewt għal ebda raġuni ma jiġu riferiti lil qrati eċċezzjonali jew militari, peress li dawn il-qrati ma jilħqux l-istandards ta' proċess ġust approvati mill-Eġittu fl-impenji internazzjonali tiegħu dwar id-drittijiet u li huma ggarantiti fil-Kostituzzjoni tiegħu; jistieden lill-awtoritajiet Eġizzjani jieqfu mill-proċessi kontra persuni ċivili fi qrati militari;

3.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Eġizzjani jiżguraw is-sikurezza fiżika u psikoloġika tal-persuni kollha akkużati waqt li jkunu miżmuma fil-ħabs; jiddenunzja l-użu ta' tortura jew trattament ħażin; jistieden lill-awtoritajiet Eġizzjani sabiex jiżguraw li dawk li ġew detenuti jirċievu kull attenzjoni medika li jeħtieġu; jistieden lill-UE timplimenta b'mod sħiħ il-kontrolli tal-esportazzjoni tagħha lejn l-Eġittu, b'mod partikolari fir-rigward ta' oġġetti li jistgħu jintużaw għat-tortura jew għall-piena kapitali;

4.  Iħeġġeġ lill-Eġittu jiffirma u jirratifika t-Tieni Protokoll Fakultattiv għall-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi mmirat lejn l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt, u l-Konvenzjoni Internazzjonali tan-NU għall-Ħarsien tal-Persuni Kollha mill-Għajbien Sfurzat; iħeġġeġ lill-Gvern Eġizzjan joħroġ stedina miftuħa lir-Rapporteurs Speċjali rilevanti tan-NU biex iżuru l-pajjiż;

5.  Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar il-proċessi tal-massa mill-qrati Eġizzjani u l-għadd kbir ta' sentenzi tal-mewt mogħtija minnhom; jistieden lill-awtoritajiet ġudizzjarji Eġizzjani biex jonoraw u jirrispettaw il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, li tiegħu l-Eġittu hu parti, u partikolarment l-Artikolu 14 tiegħu dwar id-dritt għal proċess ġust u fil-ħin abbażi ta' akkużi ċari u li jiżgura r-rispett tad-drittijiet tal-konvenuti;

6.  Jistieden lill-VP/RGħ tikkundanna l-għadd allarmanti ta' eżekuzzjonijiet riċenti fl-Eġittu, u jħeġġeġ lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u lill-Istati Membri jkomplu jiġġieldu kontra l-użu tal-piena tal-mewt; iħeġġeġ lis-SEAE biex jindirizza l-iżviluppi riċenti fl-Eġittu, u biex juża l-mezzi kollha ta' influwenza għad-dispożizzjoni tiegħu biex iwaqqaf l-eżekuzzjonijiet imminenti u jinkoraġġixxi lill-awtoritajiet Eġizzjani biex jirrispettaw l-impenji tagħhom lejn l-istandards u l-liġijiet internazzjonali;

7.  Iħeġġeġ lill-VP/RGħ u lill-Istati Membri jiżguraw li d-drittijiet tal-bniedem ma jiġux imminati b'azzjonijiet tal-ġestjoni tal-migrazzjoni jew l-azzjonijiet kontra t-terroriżmu fl-ambitu tal-Prijoritajiet tas-Sħubija UE-Eġittu; jenfasizza l-importanza li l-UE tagħti lill-kooperazzjoni tagħha mal-Eġittu bħala ġar u sieħeb importanti; iħeġġeġ bil-qawwa lill-Eġittu biex jirrispetta l-impenn tiegħu meħud fil-Prijoritajiet tas-Sħubija UE-Eġittu adottati fis-27 ta' Lulju 2017 għall-promozzjoni tad-demokrazija, il-libertajiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem, f'konformità mal-Kostituzzjoni u l-istandards internazzjonali;

8.  Jikkundanna l-attakki terroristiċi fl-Eġittu; jestendi l-kondoljanzi l-aktar sinċieri tiegħu lill-familji tal-vittmi tat-terroriżmu; jesprimi s-solidarjetà tiegħu mal-poplu Eġizzjan, u jafferma mill-ġdid l-impenn tiegħu biex jiġġieled it-tixrid ta' ideoloġiji radikali u gruppi terroristiċi;

9.  Ifakkar lill-Gvern Eġizzjan li l-prosperità fuq żmien twil tal-Eġittu u tal-poplu tiegħu timxi id f'id mal-protezzjoni tad-drittijiet universali tal-bniedem u l-istabbiliment u l-ankrar ta' istituzzjonijiet demokratiċi u trasparenti li jkunu impenjati li jipproteġu d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini;

10.  Jappoġġa l-aspirazzjonijiet tal-maġġoranza tal-poplu Eġizzjan li jixtiequ jistabbilixxu pajjiż liberu, stabbli, prosperu, inklużiv u demokratiku li jirrispetta l-impenji nazzjonali u internazzjonali tiegħu dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali;

11.  Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar ir-restrizzjonijiet li għaddejjin fuq id-drittijiet fundamentali demokratiċi, partikolarment il-libertà tal-espressjoni, ta' assoċjazzjoni u ta' għaqda, il-pluraliżmu politiku u l-istat tad-dritt fl-Eġittu; jitlob li jieqfu minnufih l-atti kollha ta' vjolenza, inċitament, diskors ta' mibegħda, fastidju, intimidazzjoni, każijiet ta' għajbien sfurzat jew ċensura diretti kontra avversarji politiċi, persuni li jipprotestaw, ġurnalisti, bloggers, studenti, attivisti tad-drittijiet tan-nisa, atturi tas-soċjetà ċivili, persuni LGBTI, NGOs u minoranzi, inklużi n-Nubjani, min-naħa tal-awtoritajiet tal-istat, il-forzi u s-servizzi tas-sigurtà u gruppi oħra fl-Eġittu; jikkundanna l-użu tal-vjolenza eċċessiva fil-konfront tad-dimostranti; jitlob għall-ħelsien immedjat u mingħajr kundizzjonijiet ta' dawk kollha detenuti talli eżerċitaw b'mod paċifiku d-drittijiet tagħhom tal-libertà ta' espressjoni, ta' għaqda u ta' assoċjazzjoni, u jitlob li ssir investigazzjoni indipendenti u trasparenti tal-vjolazzjonijiet kollha tad-drittijiet tal-bniedem;

12.  Ifakkar fir-rabja kontinwa tiegħu dwar it-tortura u l-qtil tar-riċerkatur Taljan Giulio Regeni, u jiddenunzja, għal darba oħra, in-nuqqas ta' progress fl-investigazzjoni ta' dan il-qtil brutali; jenfasizza li se jkompli jagħmel pressjoni fuq l-awtoritajiet Ewropej biex jimpenjaw ruħhom mal-kontrapartijiet Eġizzjani tagħhom sakemm tkun stabbilita l-verità dwar dan il-każ u dawk ħatja jinżammu responsabbli;

13.  Iħeġġeġ tal-President Sisi u lill-Gvern tiegħu biex jissodisfaw l-impenn tagħhom għal riforma politika ġenwina u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza li elezzjonijiet kredibbli u trasparenti huma essenzjali għal demokrazija, kif iggarantit mill-Kostituzzjoni tal-2014 u skont l-impenji internazzjonali tal-Eġittu;

14.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex jieħdu pożizzjoni ċara, b'saħħitha u unifikata dwar l-Eġittu fis-sessjoni li jmiss tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU u sakemm il-pajjiż ikompli jonqos milli juri titjib sinifikanti fir-rekord tiegħu fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem;

15.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-parlamenti u lill-gvernijiet tal-Istati Membri, u Parlament u lill-Gvern u lill-Parlament tal-Eġittu.

 

 

 

 

 

(1)

Testi adottati, P8_TA(2016)0084.

(2)

ĠU C 399, 24.11.2017, p. 130.

(3)

Testi adottati, P8_TA(2015)0012

(4)

Testi adottati, P8_TA(2017)0044.

(5)

Testi adottati, P8_TA(2015)0348.

(6)

ĠU C 371E , 20.12.2011, p. 5.

Aġġornata l-aħħar: 8 ta' Frar 2018Avviż legali