Postup : 2018/2566(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0137/2018

Predkladané texty :

RC-B8-0137/2018

Rozpravy :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Hlasovanie :

PV 15/03/2018 - 10.13

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0091

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 353kWORD 52k
13.3.2018
PE616.082v01-00}
PE616.083v01-00}
PE616.091v01-00}
PE616.093v01-00}
PE616.094v01-00}
PE616.095v01-00}
PE616.097v01-00} RC1
 
B8-0137/2018}
B8-0138/2018}
B8-0145/2018}
B8-0147/2018}
B8-0148/2018}
B8-0149/2018}
B8-0151/2018} RC1

predložený v súlade s článkom 128 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

ECR (B8-0137/2018)

S&D (B8-0138/2018)

PPE (B8-0145/2018)

EFDD (B8-0147/2018)

ALDE (B8-0148/2018)

GUE/NGL (B8-0149/2018)

Verts/ALE (B8-0151/2018)


o opatreniach USA týkajúcich sa podpory poskytovanej poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami) (2018/2566(RSP))


Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin v mene skupiny PPE
Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Alessia Maria Mosca v mene skupiny S&D
James Nicholson, Jørn Dohrmann v mene skupiny ECR
Ivan Jakovčić, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v mene skupiny ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga v mene skupiny GUE/NGL
Florent Marcellesi v mene skupiny Verts/ALE
Tiziana Beghin, Marco Zullo v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o opatreniach USA týkajúcich sa podpory poskytovanej poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami) 2018/2566(RSP)  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na predbežné rozhodnutie ministerstva obchodu USA, ktorým sa zavádza clo na španielske olivy po tom, ako dospelo k záveru, že v dôsledku subvencií, ktoré producenti olív dostávajú v EÚ, by sa výrobky z olív mohli dovážať do Spojených štátov za nižšiu ako trhovú cenu,

–  so zreteľom na otázku Komisii s názvom Útok USA na podporu poskytovanú poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami) (O-000006/2018 – B8 0007/2018),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. december 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009(1),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže rozhodnutie o uložení ciel rôznej percentuálnej výšky na výrobky z olív, ktoré vyvážajú španielske podniky, vychádza z úvahy, že pomoc poskytovaná odvetviu olív v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) by mohla predstavovať nekalú súťaž voči producentom z USA;

B.  keďže sa týmto rozhodnutím nespravodlivo a svojvoľne spochybňujú všetky programy EÚ na podporu poľnohospodárstva, čo by mohlo mať dosah na všetkých príjemcov platieb v rámci SPP;

C.  keďže existujú vážne pochybnosti o tom, či vzorec, ktorý vyšetrovatelia Spojených štátov používajú na výpočet predbežného antidumpingového rozpätia, je v súlade s pravidlami WTO;

D.  keďže Komisia pri viacerých príležitostiach potvrdila, že podporné opatrenia, ktoré sú predmetom antisubvenčných prešetrovaní (vrátane režimu základnej platby, propagačných opatrení a platieb pre mladých poľnohospodárov), nenarúšajú obchod;

E.  keďže subvencie prideľované z SPP primárnym producentom stolových olív v Španielsku podľa prílohy II k Dohode WTO o poľnohospodárstve patria do kategórie zeleného koša, pretože nie sú viazané na výrobu a nemajú narúšajúci vplyv na obchod;

F.  keďže opatrenia SPP, ktoré sú predmetom prešetrovania, nie sú zamerané na konkrétne výrobky, a preto nie sú podľa článku 2 Dohody WTO o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach napadnuteľné;

G.  keďže prešetrovanie vo veci španielskych olív je jedným z mnohých prešetrovaní týkajúcich sa ochrany obchodu, ktoré už Spojené štáty začali;

H.  keďže SPP bola pozmenená prostredníctvom niekoľkých reforiem s cieľom uviesť väčšinu podporných opatrení do súladu s požiadavkami WTO týkajúcimi sa zeleného koša a v súčasnosti – keď došlo k prechodu od systému viazanej podpory k systému oddelenej podpory – je navrhnutá tak, aby sa zabezpečil úplný súlad s dohodami WTO;

I.  keďže aj USA sú v poľnohospodárstve významným používateľom subvencií kategórie zeleného koša;

J.  keďže Spojené štáty uvalili predbežné antidumpingové clá v priemernej výške 17,13 % na tri španielske spoločnosti, ktoré sú predmetom prešetrovania, a vyrovnávacie clá v priemernej výške 4,47 % na všetky španielske vyvážané výrobky;

K.  keďže predbežné opatrenia predstavujú riziko vzniku špirály ochranných prešetrovaní subvencií na poľnohospodárske výrobky v rámci zeleného koša zo strany Spojených štátov a ďalších krajín; keďže to by v konečnom dôsledku poškodilo producentov z EÚ a USA; keďže toto vyhrotenie ohrozuje dlhodobo zavedené a starostlivo prerokované dohody WTO;

L.  keďže španielski výrobcovia by mohli prísť o trh USA, zatiaľ čo konkurenti z tretích krajín by mali prospech z medzery vo vývoze spôsobenej rozhodnutím USA;

M.  keďže za predpokladu, že tieto clá budú trvalé, hospodársky vplyv na španielske odvetvie olív má byť podľa odhadov odvetvia v nasledujúcich piatich až desiatich rokoch vo výške medzi 350 a 700 miliónov EUR, čo by mohlo znamenať koniec vývozu španielskych zrelých olív;

N.  keďže konkurencieschopnosť španielskeho vývozu, ktorého trhový podiel v USA sa v posledných rokoch postupne zvyšoval, je výsledkom úsilia týchto spoločností o znižovanie nákladov prostredníctvom investícií do najmodernejších technológií a zlepšovania kvality, a nie dôsledkom európskych subvencií;

O.  keďže nárast španielskeho vývozu do USA (+ 20 % od roku 2013) umožnil vytvoriť tisícky pracovných miest a zabezpečil ekonomickú podporu pre oblasti Andalúzie, ktoré patrili k regiónom najviac postihnutým hospodárskou krízou;

1.  vyzýva orgány USA, aby stiahli svoje predbežné rozhodnutie a vrátili sa k vzájomne konštruktívnemu prístupu v tejto oblasti vo vzájomný prospech producentov a spotrebiteľov na oboch kontinentoch;

2.  vyjadruje vážne znepokojenie nad negatívnymi dôsledkami, ktoré môžu mať vyrovnávacie opatrenia USA pre celý európsky poľnohospodársky model;

3.  vyzýva Komisiu, aby na obranu nášho systému podpory v rámci SPP, ktorý podľa WTO nenarúša obchod a bol schválený podľa kritérií kategórie zeleného koša WTO, podnikla všetky potrebné diplomatické kroky tak na dvojstrannej úrovni, ako aj v rámci samotnej WTO;

4.  žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť napadnúť akékoľvek konečné rozhodnutie USA pred WTO;

5.  vyzýva Komisiu, aby naďalej pomáhala španielskemu odvetviu olív a španielskej vláde s cieľom zabezpečiť, aby orgány USA počas týchto prešetrovaní v plnej miere rešpektovali pravidlá WTO;

6.  žiada Komisiu, aby španielskemu odvetviu olív, ktoré je predmetom prešetrovania zo strany USA, poskytla jasné poradenstvo a silnú podporu;

7.  vyzýva Komisiu, aby spojila svoje sily so španielskymi orgánmi a španielskym odvetvím olív a aby pokračovala vo výmene všetkých relevantných informácií s orgánmi USA s cieľom zamedziť uloženiu akéhokoľvek neopodstatneného opatrenia;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a orgánom Spojených štátov.

 

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608.

Posledná úprava: 14. marca 2018Právne oznámenie