Postopek : 2018/2566(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0137/2018

Predložena besedila :

RC-B8-0137/2018

Razprave :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Glasovanja :

PV 15/03/2018 - 10.13

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0091

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 338kWORD 52k
13.3.2018
PE616.082v01-00}
PE616.083v01-00}
PE616.091v01-00}
PE616.093v01-00}
PE616.094v01-00}
PE616.095v01-00}
PE616.097v01-00} RC1
 
B8-0137/2018}
B8-0138/2018}
B8-0145/2018}
B8-0147/2018}
B8-0148/2018}
B8-0149/2018}
B8-0151/2018} RC1

v skladu s členoma 128(5) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

ECR (B8-0137/2018)

S&D (B8-0138/2018)

PPE (B8-0145/2018)

EFDD (B8-0147/2018)

ALDE (B8-0148/2018)

GUE/NGL (B8-0149/2018)

Verts/ALE (B8-0151/2018)


o ukrepih ZDA v zvezi s kmetijsko podporo EU v okviru SKP (primer španskih oljk) (2018/2566(RSP))


Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin v imenu skupine PPE
Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Alessia Maria Mosca v imenu skupine S&D
James Nicholson, Jørn Dohrmann v imenu skupine ECR
Ivan Jakovčić, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v imenu skupine ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga v imenu skupine GUE/NGL
Florent Marcellesi v imenu skupine Verts/ALE
Tiziana Beghin, Marco Zullo v imenu skupine EFDD
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o ukrepih ZDA v zvezi s kmetijsko podporo EU v okviru SKP (primer španskih oljk) (2018/2566(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju začasne odločitve ministrstva ZDA za trgovino, ki je uvedlo carino za španske oljke na podlagi ugotovitve, da je oljke v ZDA mogoče uvažati pod tržno ceno zaradi subvencij, ki jih dobivajo proizvajalci oljk v EU,

–  ob upoštevanju vprašanja za Komisijo z naslovom Napad ZDA na kmetijsko podporo EU v okviru SKP (primer španskih oljk) (O-000006/2018 – B8 0007/2018),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009(1),

–  ob upoštevanju členov 128(5) in 123(2) Poslovnika,

A.  ker odločitev ZDA, da uvedejo carine s spremenljivo odstotno stopnjo za oljčne proizvode, ki jih izvažajo španska podjetja, temelji na prepričanju, da lahko pomoč oljčnemu sektorju v okviru skupne kmetijske politike (SKP) pomeni nelojalno konkurenco proizvajalcem v ZDA;

B.  ker ta odločitev nepravično in samovoljno vzbuja pomisleke o vseh programih pomoči kmetijstvu EU in lahko vpliva na vse prejemnike plačil v okviru SKP;

C.  ker obstajajo resni dvomi o tem, ali je formula, ki jo uporabljajo preiskovalci ZDA za izračun predhodne protidampinške marže, združljiva s pravili STO;

D.  ker je Komisija večkrat potrdila, da podporni ukrepi, za katere potekajo preiskave za izravnalne dajatve (tudi shema osnovnih plačil, promocijski ukrepi, plačila za mlade kmete), ne izkrivljajo konkurence;

E.  ker se subvencije SKP, dodeljene primarnim proizvajalcem namiznih oljk v Španiji, v skladu s prilogo II sporazuma STO o kmetijstvu štejejo kot podpora iz „zelene škatle“, saj niso vezane na proizvodnjo in ne izkrivljajo trgovine;

F.  ker ukrepi SKP, o katerih teče preiskava, niso specifični za ta proizvod in zato proti njim ni mogoče uvesti izravnalnih ukrepov na podlagi člena 2 sporazuma STO o subvencijah in izravnalnih ukrepih;

G.  ker je preiskava o španskih oljkah ena od številnih preiskav, ki so jih uvedle ZDA na področju trgovinske zaščite;

H.  ker se je SKP s številnimi reformami spremenila tako, da se je večina podpornih ukrepov prilagodila zahtevam „zelene škatle“ STO, in je sedaj, ko je prešla s sistema vezane podpore na sistem nevezane podpore, zasnovana tako, da je popolnoma skladna s sporazumi STO;

I.  ker so tudi ZDA velik uporabnik kmetijskih subvencij iz „zelene škatle“;

J.  ker so ZDA za tri španske družbe, ki so v postopku preiskave, uvedle začasne protidampinške dajatve v povprečni višini 17,13 %, za vse španske izvozne proizvode pa izravnalne dajatve v povprečni višini 4,47 %;

K.  ker lahko začasni ukrepi sprožijo plaz zaščitnih preiskav ZDA in drugih držav v zvezi s subvencijami iz „zelene škatle“ za kmetijske proizvode; ker bi to v končni fazi škodovalo proizvajalcem v EU in ZDA; ker tovrstno stopnjevanje ogroža že dolgo uveljavljene in skrbno dogovorjene sporazume STO;

L.  ker lahko španski proizvajalci izgubijo trg ZDA, konkurenti iz tretjih držav pa bi imeli korist od izvozne vrzeli zaradi odločitve ZDA;

M.  ker naj bi gospodarske posledice za španski oljčni sektor, če bodo te carine ostale, v naslednjih petih do desetih letih po ocenah sektorja znašale od 350 do 700 milijonov EUR, kar bi lahko pomenilo konec španskega izvoza zrelih oljk;

N.  ker je konkurenčnost španskega izvoza, katerega tržni delež je v zadnjih letih postopoma naraščal v ZDA, rezultat prizadevanja teh družb, da bi znižale stroške z vlaganjem v vrhunske tehnologije in izboljšale kakovost, ne pa posledica evropskih subvencij;

O.  ker je povečanje španskega izvoza v ZDA (+20 % od leta 2013) omogočilo odprtje na tisoče delovnih mest in zagotovilo gospodarsko pomoč območjem v Andaluziji, ki jih je najbolj prizadela gospodarska kriza;

1.  poziva oblasti ZDA, naj umaknejo svojo prehodno odločitev in ponovno vzpostavijo vzajemno konstruktiven pristop na tem področju, ki bo koristil proizvajalcem in potrošnikom obeh celin;

2.  je zelo zaskrbljen zaradi negativnih posledic, ki bi jih lahko imel izravnalni postopek ZDA za ves evropski kmetijski model;

3.  poziva Komisijo, naj sprejme vse potrebne diplomatske ukrepe na dvostranski ravni in v okviru STO, s katerimi bo ubranila sistem pomoči v okviru SKP, za katerega STO meni, da ne izkrivlja konkurence in ki ga je odobrila v postopku „zelene škatle“;

4.  poziva Komisijo, naj preuči možnost izpodbijanja končne odločitve ZDA pred STO;

5.  poziva Komisijo, naj še naprej pomaga španskemu oljčnemu sektorju in španski vladi, da se zagotovi, da bodo organi ZDA v teh preiskavah popolnoma spoštovali pravila STO;

6.  poziva Komisijo, naj španskemu oljčnemu sektorju, ki ga je prizadela preiskava ZDA, nudi jasne nasvete in mu odločno pomaga;

7.  poziva Komisijo, naj združi sile s španskimi organi in španskim oljčnim sektorjem ter naj si še nadalje izmenjuje vse pomembne informacije z organi ZDA, da se preprečijo vsi neupravičeni ukrepi;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in organom ZDA.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 608.

Zadnja posodobitev: 14. marec 2018Pravno obvestilo