Procedure : 2018/2626(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0139/2018

Indgivne tekster :

RC-B8-0139/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/03/2018 - 10.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0090

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 303kWORD 60k
13.3.2018
PE616.084v01-00}
PE616.087v01-00}
PE616.089v01-00}
PE616.090v01-00}
PE616.092v01-00} RC1
 
B8-0139/2018}
B8-0142/2018}
B8-0143/2018}
B8-0144/2018}
B8-0146/2018} RC1

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

S&D (B8‑0139/2018)

Verts/ALE (B8‑0142/2018)

ECR (B8‑0143/2018)

ALDE (B8‑0144/2018)

PPE (B8‑0146/2018)


om situationen i Syrien (2018/2626(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė for PPE-Gruppen
Victor Boştinaru, Elena Valenciano for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anna Elżbieta Fotyga, Peter van Dalen for ECR-Gruppen
Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen
Barbara Lochbihler, Helga Trüpel, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Syrien (2018/2626(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Syrien, navnlig beslutningen af 18. maj 2017 om EU's strategi for Syrien(1),

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948 og andre FN-traktater og -instrumenter på menneskerettighedsområdet, herunder FN's konvention om barnets rettigheder,

–  der henviser til Genèvekonventionerne fra 1949 og tillægsprotokollerne dertil,

–  der henviser til erklæringerne om Syrien fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini, navnlig erklæringen af 9. juli 2017 om våbenhvilen i Syrien, af 25. november 2017 om den syriske oppositions konference i Riyadh og af 23. februar 2018 om massakren i det østlige Ghouta, og til hendes bemærkninger ved ankomsten til Udenrigsrådets møde den 26. februar 2018,

–  der henviser til de fælles erklæringer fra NF/HR, Federica Mogherini, og kommissær Christos Stylianides, af henholdsvis 3. oktober 2017 om de nylige angreb i Syrien, af 20. februar 2018 om den humanitære situation i det østlige Ghouta og Idlib og af 6. marts 2018 om situationen i det østlige Ghouta og andre steder i Syrien,

–  der henviser til erklæringen fra NF/HR, Federica Mogherini, under plenarmødet den 6. februar 2018 om menneskerettighedssituationen i Tyrkiet og situationen i Afrin i Syrien,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2011/273/FUSP af 9. maj 2011 om restriktive foranstaltninger over for Syrien(2) og til Rådets konklusioner af 26. februar 2018 om tilføjelse af to nye ministre til sanktionslisten,

–  der henviser til den fælles meddelelse af 14. marts 2017 til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen "Elementer i en EU-strategi for Syrien" (JOIN(2017)0011) og til Rådets konklusioner om Syrien af 3. april 2017, der tilsammen udgør den nye EU-strategi for Syrien,

–  der henviser til erklæringen af 5. april 2017 fra formændene på konferencen om støtte til Syriens og regionens fremtid og til tidligere konferencer om situationen i Syrien, der blev afholdt i London, Kuwait, Berlin og Helsingfors,

–  der henviser til redegørelserne fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra'ad Al Hussein, til Menneskerettighedsrådet i Genève om situationen i Syrien, navnlig dem af 26. februar 2018 og 2. marts 2018, og til hans mundtlige opdatering om hans kontors aktiviteter og den seneste udvikling for så vidt angår menneskerettighederne af 7. marts 2018,

–  der henviser til de erklæringer om det østlige Ghouta i Den Syriske Arabiske Republik af 20. og 24. februar 2018, der tilskrives talsmanden for FN's generalsekretær,

–  der henviser til De Forenede Nationers pagt og til alle de FN-konventioner, som Syrien er part i,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Syrien, navnlig resolution 2254 (2015) af 18. december 2015, resolution 2393 (2017) af 19. december 2017 om tilladelse til levering af grænseoverskridende bistand og bistand på tværs af linjer i Syrien og resolution 2401 (2018) af 24. februar 2018 om en 30-dages indstilling af fjendtlighederne i Syrien for at gøre det muligt at levere humanitær bistand,

–  der henviser til rapporter fra den uafhængige internationale undersøgelseskommission om Den Syriske Arabiske Republik, der er nedsat af FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC), og til UNHRC's resolutioner om Den Syriske Arabiske Republik, navnlig den af 5. marts 2018 om den forværrede menneskerettighedssituation i det østlige Ghouta,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution A-71/248 af 21. december 2016 om en international, upartisk og uafhængig mekanisme til at bistå med efterforskningen og retsforfølgningen af de ansvarlige for de alvorligste forbrydelser i henhold til folkeretten, der er begået i Den Syriske Arabiske Republik siden marts 2011,

–  der henviser til Romstatutten og stiftelsesdokumenterne for Den Internationale Domstol samt dem for ad hoc-domstole, herunder Den Internationale Krigsforbryderdomstol for Det Tidligere Jugoslavien, Den Internationale Krigsforbryderdomstol for Rwanda og Den Særlige Domstol for Libanon,

–  der henviser til aftalememorandummet om etablering af nedtrapningszoner i Den Syriske Arabiske Republik, som blev undertegnet af Iran, Rusland og Tyrkiet den 6. maj 2017,

–  der henviser til den rapport, som blev offentliggjort af FN's Befolkningsfond i 2017 med titlen "Voices fra Syrien 2018 – Assessment Findings of the Humanitarian Needs Overview",

–  der henviser til udtalelsen af 5. marts 2018 fra Carnegies Mellemøstcenter om det møde, der angiveligt skulle have fundet sted mellem chefen for Syriens nationale sikkerhedsbureau, Ali Mamlouk, som er opført på EU's sanktionsliste, og den italienske indenrigsminister og direktøren for agenturet for information og ekstern sikkerhed i Rom i åbenbar modstrid med Rådets afgørelse 2011/273/FUSP af 9. maj 2011 om restriktive foranstaltninger over for Syrien;

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at syv års civil konflikt i Syrien fortsætter trods adskillige internationale bestræbelser på at opnå en våbenhvile og skabe et grundlag for en forhandlingsløsning; der henviser til, at den humanitære situation i landet derfor fortsat er katastrofal; der henviser til, at 13 millioner mennesker, herunder seks millioner børn, er registreret som mennesker, der har behov for en eller anden form for humanitær bistand; der henviser til, at 6,1 mio. mennesker er internt fordrevne, tre millioner bor i besatte områder, og mere end fem millioner er registrerede syriske flygtninge bosat i omkringliggende regioner; der henviser til, at mindst 400 000 syrere har mistet livet under konflikten;

B.  der henviser til, at områder og byer såsom Idlib, det østlige Ghouta, Yarmouk, Foua og Kefraya længe har været udsat for blokader med alvorlige konsekvenser for civilbefolkningen og uden mulighed for at yde humanitær bistand på en bæredygtig måde som følge af den militære offensiv og bombardementer, som det syriske regime retter mod sin egen befolkning med støtte fra Rusland og Iran; der henviser til, at det østlige Ghouta har været under belejring af det syriske regime og dets allierede i fem år, hvilket har indebåret, at civile, herunder børn, skoler og sundhedsfaciliteter, er blevet udsat for luftbombardementer, granatbeskydninger og brug af kemiske våben, hvilket har forårsaget flere hundrede dødsfald i området; der henviser til, at terroristgrupper i det østlige Ghouta er blevet anklaget for at bombardere civile bydele i Damaskus;

C.  der henviser til, at situationen i det østlige Ghouta er så kritisk, at FN's generalsekretær António Guterres har beskrevet den som "et helvede på jorden"; der henviser til, at befolkningen i det østlige Ghouta har været afskåret fra enhver form for nødhjælp af en blokade siden den 14. februar 2018, hvor en enkelt konvoj nåede frem til blot 7 200 mennesker ud af de 400 000, der bor i dette område; der henviser til, at det den 5. marts omsider lykkedes en FN-nødhjælpskonvoj at komme ind i Douma og nåede frem til 27 500 mennesker, der havde behov for mad og lægemidler og medicinsk udstyr; der henviser til, at det syriske regime fjernede vigtige lægemidler fra konvojen;

D.  der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd den 24. februar 2018 vedtog resolution 2401, hvori det krævede, at alle konfliktens parter omgående indstiller fjendtlighederne i mindst 30 på hinanden følgende dage for i overensstemmelse med den gældende folkeret at muliggøre sikker, uhindret og uafbrudt levering af humanitær bistand og sygetransport for alvorligt syge og sårede; der henviser til, at Sikkerhedsrådets resolution 2401 ikke er blevet gennemført af det syriske regime og de russiske og de iranske styrker på trods af gentagne opfordringer fra det internationale samfund; der henviser til, at militæret benytter "befrielsen" af regionen som et påskud for fortsat at angribe civile; der henviser til, at Rusland har nedlagt veto mod 11 resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd i de seneste år, herunder en fornyelse af den fælles FN-OPCW-undersøgelsesmekanisme i november 2017, og har spillet en aktiv rolle med hensyn til at begrænse indholdet i resolutionerne;

E.  der henviser til, at disse angreb og anvendelsen af udsultning af civile gennem belejring af befolkede områder og tvangsfordrivelser af befolkningen, bl.a. med det formål at gennemføre demokratiske forandringer, som krigstaktik udgør klare overtrædelser af den humanitære folkeret; der henviser til, at hindring af evakuering og levering af humanitær bistand og medicinsk behandling udgør en åbenlys krænkelse af den humanitære folkeret og en række resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd;

F.  der henviser til, at Tyrkiets Operation Olivengren i den kurdisk kontrollerede provins Afrin har føjet en ny dimension til konflikten i Syrien, idet den har givet anledning til yderligere humanitære spørgsmål og bekymringer vedrørende de negative virkninger for den følsomme interne balance i Syrien og/eller bestræbelserne hen imod en forhandlingsløsning; understreger, at der allerede er rapporteret om et stort antal civile ofre, og at flere hundrede civile liv er i fare; der henviser til, at NF/HR på vegne af EU klart har givet udtryk for disse bekymringer og opfordrede den tyrkiske regering til at standse sin offensiv og fremhævede behovet for at fokusere på at besejre de terrororganisationer, der er opført på FN's liste;

G.  der henviser til, at de krænkelser, der er blevet begået under den syriske konflikt af Assadregimet og dets allierede og af terrorgrupper, omfatter målrettede, vilkårlige angreb på civile, bl.a. med kemiske våben, udenretslige henrettelser, tortur og mishandling, tvungne forsvindinger, masseanholdelser og vilkårlige anholdelser, kollektiv straf, angreb på lægepersonale og nægtelse af adgang til mad, vand og lægehjælp; der henviser til, at disse forbrydelser hidtil er forblevet ustraffede;

H.  der henviser til, at ISIS/Da'esh og andre jihadistbevægelser har begået grusomheder og alvorlige krænkelser af folkeretten, herunder brutale henrettelser og seksuel vold, bortførelser, tortur, tvungne konverteringer og slavebinding af kvinder og piger; der henviser til, at børn er blevet rekrutteret og udnyttet i forbindelse med terroraktiviteter; der henviser til, at der er alvorlig bekymring over brugen af civile som menneskelige skjolde i områder, der kontrolleres af ekstremister; der henviser til, at disse forbrydelser udgør krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab;

I.  der henviser til, at den demokratiske opposition er svækket i den aktuelle situation, og at civile er fanget mellem jihadistiske terrorister og islamistiske fundamentalister på den ene side og tilhængere af Assads regime på den anden;

J.  der henviser til, at Rådet den 26. februar 2018 tilføjede den syriske regerings industriminister og informationsminister til listen over personer, der er omfattet af EU's restriktive foranstaltninger over for det syriske regime, i lyset af den alvorlige situation i landet;

K.  der henviser til, at det internationale samfund og enkeltstater er forpligtet til at stille de ansvarlige for krænkelser af den internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret, der er begået under konflikten i Syrien, til ansvar, bl.a. gennem anvendelse af princippet om universel jurisdiktion såvel som national lovgivning; der henviser til, at dette kan ske enten på grundlag af eksisterende nationale og internationale retsmidler, herunder nationale og internationale domstole, eller af internationale ad hoc-straffedomstole, der endnu ikke er oprettet; der henviser til, at ud over det personlige strafferetlige ansvar kan også stater under visse omstændigheder retsforfølges for tilsidesættelse af forpligtelser i medfør af internationale traktater og konventioner, som Den Internationale Domstol har jurisdiktion over, herunder konventionen fra 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf og konventionen fra 1948 om forebyggelse af og straf for folkedrab;

L.  der henviser til, at EU fortsat er forpligtet til at bidrage til, at forhandlingerne under ledelse af FN's særlige udsending til Syrien, den såkaldte Genève-proces, bliver en succes; der henviser til, at EU fortsætter med at støtte denne proces, bl.a. gennem afholdelse af den anden Bruxelleskonference om støtte til Syriens og regionens fremtid, der finder sted den 24. og 25. april 2018;

M.  der henviser til, at Genèveforhandlingerne endnu ikke har ført til fremskridt med hensyn til at finde en fredelig løsning på krisen i Syrien efter den 9. forhandlingsrunde i Wien den 25. og 26. januar 2018; der henviser til, at Rusland, Iran og Tyrkiet den 4. maj 2017 i Kasakhstan nåede frem til en aftale om at etablere fire de-eskaleringszoner, som ikke er blevet overholdt og beskyttet af garanterne; der henviser til, at den syriske nationale dialogkongres, der fandt sted i Sotji den 30. januar 2018, bekendtgjorde nedsættelsen af et forfatningsudvalg, som dog ikke er blevet accepteret af alle parter;

N.  der henviser til, at situationen i Syrien og manglen på en omfattende, ægte og inkluderende politisk overgang fortsat er en hindring for en fuld gennemførelse af EU-strategien for Syrien, og navnlig den betydelige støtte, som Unionen kan yde til genopbygning af landet;

O.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater, siden krigen brød ud, har mobiliseret mere end 10,4 mia. EUR til at opfylde de humanitære behov, der er opstået som følge af den syriske krise, både internt og eksternt i de omkringliggende regioner, hvilket gør EU til den største bidragsyder; der henviser til, at EU også har ydet væsentlig støtte til og rost de nabolande, der huser flygtninge;

1.  fordømmer igen kraftigt og i de stærkeste vendinger de grusomheder og de udbredte krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret, der er begået under konflikten, og navnlig de handlinger, der er begået af Assadregimets styrker, bl.a. med støtte fra dets allierede, Rusland og Iran, samt af terrororganisationer, der er opført på FN's lister; beklager, at mindst 400 000 mennesker er blevet dræbt, og at flere tusinde herudover er blevet såret af bombning, granatbeskydning og andre militære midler i Syrien, som er blevet anvendt gennem syv års konflikt, samt at millioner er blevet fordrevet, og civile er blevet nægtet adgang til mad, vand, hygiejne og sundhedspleje som følge af længerevarende belejringer af tæt befolkede områder; giver udtryk for sin alvorlige bekymring over den eskalerende vold i mange dele af landet, som det er tilfældet i det østlige Ghouta, Afrin og Idlib;

2.  beklager de gentagne fejlslåede regionale og internationale forsøg på at ende krigen, og opfordrer indtrængende til et fornyet og intensiveret globalt samarbejde om at opnå en fredelig og holdbar løsning på konflikten; understreger, at det internationale samfund har ydet utilstrækkelig støtte til den demokratiske opposition; bekræfter på ny, at den FN-ledede Genèveproces har forrang, og støtter den indsats, som FN's særlige udsending til Syrien, Staffan de Mistura, har gjort for at opnå en reel og inkluderende politisk omstilling i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 2254, som er forhandlet på plads af alle de syriske parter og med støtte fra centrale internationale og regionale aktører; understreger vigtigheden af at finde en politisk løsning på konflikten; står fortsat ved, at Syrien fortsat bevares som en enhed med suverænitet, territorial integritet og uafhængighed;

3.  fordømmer i de stærkeste vendinger den igangværende vold i det østlige Ghouta, på trods af FN's Sikkerhedsråds enstemmige vedtagelse af resolution 2401, og opfordrer indtrængende alle parter, og navnlig Assadregimet, Rusland og Iran, til fuldt ud og straks at gennemføre og respektere denne resolution og sikre øjeblikkelig, sikker, uhindret og vedvarende levering af humanitær bistand, evakuering af kritisk syge og sårede samt lindre den syriske befolknings lidelser; støtter fuldt ud opfordringen til alle konfliktens parter om straks at indstille fjendtlighederne i mindst 30 på hinanden følgende dage; gentager sin opfordring til alle parter, navnlig de syriske myndigheder, om at leve op til deres ansvar for at beskytte den syriske befolkning og omgående standse alle angreb på civile i Syrien; opfordrer garanterne for våbenhvilen i de-eskaleringszonerne til at leve op til deres forpligtelser i henseende til at sætte en stopper for volden og de forbrydelser, der bliver begået, og muliggøre og sikre uhindret adgang til disse zoner; noterer sig afgørelsen fra de tre lande i Astanaprocessen om at afholde et nyt topmøde i april for at drøfte Syrien og mulige tiltag i regionen; understreger, at disse tiltag på ingen måde må være i modstrid med eller undergrave FN's støttede drøftelser eller Genève-processen;

4.  minder regimerne i Syrien, Rusland og Iran om, at de er ansvarlige i henhold til folkeretten for de afskyelige forbrydelser, som de bliver ved med at begå i Syrien, og at dem, der begår sådanne forbrydelser, hvad enten de er stater eller enkeltpersoner, vil blive draget til ansvar;

5.  beklager dybt Ruslands gentagne vetoer i Sikkerhedsrådet og den kendsgerning, at der ikke blev indgået nogen aftale om forlængelse af mandatet for den fælles OPCW-FN-undersøgelsesmekanisme, inden den udløb den 17. november 2017; anser denne holdning hos et permanent medlem af Sikkerhedsrådet med et særligt ansvar for opretholdelse af international fred og sikkerhed for at være skamfuld; understreger, at blokeringen af internationale undersøgelser i verdens øjne mere er et udtryk for skyld end noget andet;

6.  er fortsat alvorligt bekymret over den eskalerende situation i Afrin, herunder den eventuelle konfrontation mellem de tyrkiske styrker og Assads styrker eller de russiske styrker og de stigende spændinger med USA; opfordrer den tyrkiske regering til at trække sine tropper tilbage og spille en konstruktiv rolle i den syriske konflikt, hvilket også er i Tyrkiets nationale interesser; gentager den holdning, som NF/HR har fremsat om, at åbningen af nye fronter i Syrien ikke er til fordel for Tyrkiets sikkerhed, og advarer mod en yderligere forværring af den humanitære krise i landet; kræver fuld respekt for den humanitære folkeret, herunder beskyttelsen af civile, og opfordrer til våbenhvile i hele Syrien, herunder Afrin;

7.  gentager sin støtte til den globale koalitions indsats mod Da'esh; understreger, at koalitionen og syriske partnerstyrker har gjort betydelige fremskridt i kampagnen for at besejre Da'esh i Syrien; minder om, at eventuelle foranstaltninger, der træffes for at bekæmpe Da'esh og andre terroristgrupper, nøje skal overholde folkeretten; opfordrer medlemsstaterne og deres allierede til at sikre gennemsigtighed, ansvarliggørelse og fuld overholdelse af den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning;

8.  opfordrer endnu en gang indtrængende til en sikker, rettidig og uhindret humanitær adgang på hele Syriens territorium og glæder sig over FN's Sikkerhedsråds resolution 2393, der forlængede tilladelsen til humanitær adgang, der overskrider grænser og konfliktlinjer til Syrien for en periode på yderligere 12 måneder (indtil den 10. januar 2019); opfordrer FN og dets partnere til fortsat at tage skridt til at øge omfanget af humanitære leverancer til vanskeligt tilgængelige og belejrede områder, herunder ved så effektivt som muligt at anvende grænseovergange i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 2165; støtter opfordringen til, at humanitær minerydning fremskyndes hurtigst muligt i hele Syrien, og minder alle konfliktens parter om, at hospitaler og sundhedspersonale udtrykkeligt beskyttes i henhold til den humanitære folkeret; beklager dybt de forskellige tilfælde af seksuelt misbrug og ureglementeret adfærd, der er konstateret inden for internationale hjælpeorganisationer, herunder at folk, der udleverer nødhjælp på vegne af FN og velkendte internationale organisationer, har udnyttet syriske flygtninge seksuelt; erklærer på det kraftigste, at der ikke bør være nogen tolerance over for sådanne handlinger; opfordrer indtrængende til en tilbundsgående undersøgelse og understreger, at alle de ansvarlige skal straffes;

9.  understreger, at der ikke bør være nogen tolerance eller straffrihed for de forfærdelige forbrydelser, der er begået i Syrien, herunder dem, der begås mod religiøse, etniske og andre grupper og mindretal; gentager sit krav om en uafhængig, upartisk, grundig og troværdig undersøgelse og retsforfølgning af de ansvarlige og støtter det arbejde, der udføres af den internationale, upartiske og uafhængige mekanisme (IIIM) om internationale forbrydelser, der er begået i Den Syriske Arabiske Republik siden marts 2012; glæder sig over EU's beslutning om at yde 1,5 mio. EUR i økonomisk bistand til mekanismen gennem instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred; understreger imidlertid, at der vil være brug for bistand ud over programmets varighed på 18 måneder; understreger betydningen af, at medlemsstaterne opfylder deres løfter, og forventer, at spørgsmålet om finansiering af IIIM behandles og løses på den anden Bruxelleskonference om støtte til Syriens og regionens fremtid; opfordrer desuden til støtte for civilsamfundsorganisationer og NGO'er, som indsamler og bidrager til at bevare dokumentation af menneskerettighedskrænkelser og krænkelser af den humanitære folkeret;

10.  er fortsat overbevist om, at der ikke kan opnås nogen effektiv konfliktløsning eller varig fred i Syrien, uden at der tages ansvar for de forbrydelser, der er begået, og opfordrer til, at der vedtages en europæisk strategi for så vidt angår ansvarlighed for de grusomheder, der er begået i Syrien; gentager sin støtte til princippet om universel jurisdiktion i bekæmpelsen af straffrihed og hilser de skridt, som en række af EU's medlemsstater har truffet i den forbindelse, velkommen; glæder sig også over medlemsstaters initiativer til at gøre alvorlige krænkelser af folkeretten til en lovovertrædelse i henhold til deres nationale lovgivning; gentager sin opfordring til EU og dets medlemsstater om at undersøge, i tæt samarbejde med ligesindede lande, muligheden for oprettelse af en syrisk krigsforbryderdomstol, i afventning af en vellykket overdragelse til Den Internationale Straffedomstol; noterer sig det vigtige arbejde, der udføres af det europæiske net af kontaktpunkter vedrørende personer, som er ansvarlige for folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser, og opfordrer NF/HR og Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere til at støtte og inkludere nettet i fremtidige bestræbelser for at opnå ansvarlighed for Syrien;

11.  kræver, at alle respekterer de rettigheder, som religiøse og etniske grupper og mindretal i Syrien, herunder kristne og alle fordrevne personer, har til fortsat at leve i eller vende tilbage til deres historiske og hævdvundne hjemlande i værdighed, lighed og sikkerhed og til at udøve deres religion og overbevisning frit og til fulde uden at blive udsat for nogen som helst form for tvang, vold eller forskelsbehandling; støtter dialog mellem forskellige religioner for at fremme gensidig forståelse og modvirke fundamentalisme;

12.  er urolig over, at menneskerettighedsforkæmperen og Sakharovprismodtageren, Razan Zaitouneh, der angiveligt blev bortført i Douma i december 2013 af den væbnede gruppe Jaysh al-Islam, fortsat er forsvundet; opfordrer til, at der nedsættes en EU-taskforce med henblik på at koordinere og øge indsatsen for at søge efter hendes opholdssted og sikre, at hun løslades;

13. opfordrer NF/HR til at gøre sig alle bestræbelser på at puste nyt liv i de FN-ledede fredsforhandlinger og til at kræve en mere aktiv rolle i disse forhandlinger ved at gøre brug af EU's finansielle kapacitet og vilje til at afsætte betydelige ressourcer til Syriens genopbygning; opfordrer indtrængende NF/HR til i højere grad at inddrage og aktivt at støtte det syriske civilsamfund og dem, der ønsker et demokratisk, pluralistisk og inkluderende Syrien, i hendes indsats for det syriske folks fremtid, begyndende med den anden konference i Bruxelles den 24. og 25. april 2018; tilskynder NF/HR til at samarbejde med det syriske folk om at udvikle lokale genopbygningsstrategier for de forskellige regioner i Syrien; understreger, at EU bør overveje alle til rådighed værende muligheder i sit samarbejde med internationale partnere, herunder nedkastning af nødhjælp fra fly og indførelse af flyveforbudszoner i henhold til en resolution fra FN's Sikkerhedsråd;

14.  bifalder afholdelsen af den anden konference i Bruxelles med EU som vært med henblik på at udtrykke og implementere det internationale samfunds fulde politiske og økonomiske støtte til Genèveprocessen over for de syrere, der lider nød, og de lande, der huser syriske flygtninge; anerkender den imponerende solidaritet, som Jordan, Libanon og Tyrkiet har udvist over for flygtninge, og opfordrer til, at EU's økonomiske bistand, der tager sigte på at imødegå det presserende behov hos flygtninge og deres værtssamfund, øges; advarer mod, at der påbegyndes nogen genopbygningsindsats, før der foreligger en politisk aftale, som er forhandlet på plads i FN-regi, og som involverer alle parter; opfordrer NF/HR til i højere grad at inddrage civilsamfundsorganisationer i denne konference; opfordrer i denne forbindelse til øget støtte til fredelige og demokratiske syriske civilsamfundsorganisationer og menneskerettighedsforkæmpere, bl.a. gennem Madadfonden, instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred, og det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder; opfordrer det internationale samfund til at indfri de udestående løfter om humanitær bistand i Syrien og nabolandene;

15.  understreger, at EU's indsats for at yde humanitær bistand og planlægge Syriens fremtid er prisværdig; minder om, at EU i overensstemmelse med EU-strategien har forpligtet sig til ikke at yde bistand til genopbygningen i Syrien ubetinget, men først når det står klart, at en omfattende, ægte og inkluderende politisk overgang, der er forhandlet af de syriske parter i konflikten på grundlag af FN's Sikkerhedsråds resolution 2254 og Genèvekommunikéet, er undervejs; understreger, at Assad-regimet, Putins Rusland og Iran har hovedansvaret for de økonomiske konsekvenser af deres militære interventioner; bemærker, at enhver forpligtelse om genopbygning, baseret på en bottom-up-tilgang og en vellykket styrkelse af lokale aktører, hvilket udelukker kendte terrorgrupper, skal være gearet hen imod fred og ansvarlighed;

16.  fordømmer kraftigt anvendelsen af børn i kamphandlinger eller terrorangreb; understreger den grundlæggende vigtighed af at beskytte børn og prioritere deres adgang til uddannelse, også for flygtningebørn i nabolandene, og af at støtte psykologisk rehabilitering af disse traumatiserede børn;

17.  er bekymret over den rapporterede tilbagevenden af 66 000 flygtninge til Syrien i 2017 og understreger behovet for fuldt ud at respektere nonrefoulementprincippet; understreger, at Syrien ikke er sikker for flygtninges tilbagevenden, og at EU ikke bør støtte sådanne tilbagesendelser; gentager sin opfordring til medlemsstaterne om at overholde deres egne forpligtelser, herunder dem, der er fastsat i New York-erklæringen, og sikre ansvarsdeling ved at gøre det muligt for flygtninge, der flygter fra de syriske krigszoner, at finde beskyttelse uden for den nærmeste naboregion, herunder via genbosætning og humanitære adgangsordninger;

18.  glæder sig over tilføjelsen af to syriske ministre den 26. februar 2018 til listen over dem, der er omfattet af EU's restriktive foranstaltninger over for det syriske regime, og som blev udnævnt i januar 2018 og bærer ansvaret for de undertrykkende foranstaltninger over for det syriske folk; opfordrer indtrængende alle medlemsstater til at sikre fuld overensstemmelse med Rådets afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien, navnlig indefrysning af privatpersoners aktiver, der er anført deri, og indrejserestriktioner over for personer, der drager fordel af eller støtter regimet i Syrien; fordømmer de seneste rapporter om krænkelser af denne afgørelse og minder medlemsstaterne om deres forpligtelse i henhold til folkeretten til at sikre, at personer, der er mistænkt for masseforbrydelser på deres område, anholdes og tilbageholdes; opfordrer til, at der indføres målrettede sanktioner mod Rusland og iranske embedsmænd efter deres målrettede og forsætlige aktioner mod civilbefolkningen i det østlige Ghouta såvel som i resten af Syrien;

19.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, De Forenede Nationer, medlemmerne af den internationale støttegruppe for Syrien og alle parter, der er involveret i konflikten i Syrien, samt at sikre, at denne tekst oversættes til arabisk.

 

(1)

P8_TA(2017)0227.

(2)

EUT L 121 af 10.5.2011, s. 11.

Seneste opdatering: 14. marts 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik