Procedure : 2018/2630(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0168/2018

Indgivne tekster :

RC-B8-0168/2018

Forhandlinger :

PV 15/03/2018 - 8.1
CRE 15/03/2018 - 8.1

Afstemninger :

PV 15/03/2018 - 10.1
CRE 15/03/2018 - 10.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0079

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 293kWORD 57k
14.3.2018
PE616.114v01-00}
PE616.115v01-00}
PE616.117v01-00}
PE616.118v01-00}
PE616.120v01-00}
PE616.121v01-00}
PE616.122v01-00} RC1
 
B8-0168/2018}
B8-0169/2018}
B8-0171/2018}
B8-0172/2018}
B8-0174/2018}
B8-0175/2018}
B8-0176/2018} RC1

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

Verts/ALE (B8‑0168/2018)

EFDD (B8‑0169/2018)

ECR (B8‑0171/2018)

PPE (B8‑0172/2018)

GUE/NGL (B8‑0174/2018)

ALDE (B8‑0175/2018)

S&D (B8‑0176/2018)


om situationen i Maldiverne (2018/2630(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Geoffroy Didier, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Elmar Brok, László Tőkés for PPE-Gruppen
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Wajid Khan for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei for ECR-Gruppen
Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen
Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen
Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Maldiverne (2018/2630(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Maldiverne, navnlig beslutningerne af 16. september 2004(1), 30. april 2015(2), 17. december 2015(3) og 5. oktober 2017(4),

–  der henviser til erklæringerne fra talsmanden for EU-Udenrigstjenesten af 2. februar 2018 om afgørelsen fra højesteret i Maldiverne af 1. februar 2018(5) og af 6. februar 2018 om situationen i Maldiverne(6),

–  der henviser til den fælles lokale erklæring af 30. januar 2018 fra EU-delegationen med accept af EU's missionschefer i Colombo, som er akkrediteret til Maldiverne, om den nye anholdelse af parlamentsmedlem Faris Maumoon(7),

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Maldiverne har tiltrådt,

–  der henviser til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, som Maldiverne har tiltrådt,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende dødsstraf,

–  der henviser til den officielle tjenesterejse til Maldiverne foretaget af Den Europæiske Parlamentariske Delegation for Forbindelserne med Landene i Sydasien fra den 29. til den 31. oktober 2017,

–  der henviser til erklæringen af 7. februar 2018 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra’ad Al Hussein;

–  der henviser til erklæringen af 6. februar 2018 fra præsidiet for Europa-Parlamentets delegation for Sydasien om situationen i Maldiverne,

–  der henviser til Udenrigsrådets konklusioner om Maldiverne, som Rådet vedtog på sin 3598. samling den 26. februar 2018,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–  der henviser til mødet mellem FN's generalsekretær og Mohamed Asim, udenrigsminister i Republikken Maldiverne, den 28. september 2017, hvor der blev givet udtryk for bekymring over den politiske situation i landet,

–  der henviser til erklæringen fra den internationale advokatforening (UIA) den 7. marts 2018, hvori den udtrykte alvorlig bekymring om retsstaten og domstolenes uafhængighed i Maldiverne,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at det første demokratiske valg i 2008 og vedtagelsen af en ny forfatning havde rejst store forventninger om, at Maldiverne ville overvinde årtiers autoritære styre og bevæge sig i retning af et demokratisk system, men den seneste udvikling udgør en alvorlig trussel mod konkretiseringen af disse udsigter;

B.  der henviser til, at medlemmer af oppositionspartier, uafhængige journalister og menneskerettighedsforkæmpere beretter om flere trusler og angreb fra myndigheder, politi og ekstremistiske grupper; der henviser til, at der er blevet udtrykt bekymring over den stærkt politiserede maldiviske dommerstand, som i årenes løb har misbrugt deres beføjelser og handlet til fordel for det regerende parti og imod oppositionspolitikere; der henviser til, at der er stadig mere dokumentation for, at strafferetlige anklager mod politiske modstandere af præsident Abdulla Yameen Abdul Gayoom (i det følgende benævnt præsident Yameen) kan have været politisk motiverede; der henviser til, at den tidligere præsident Maumoon Abdul Gayoom blev anholdt i februar 2018;

C.  der henviser til, at første runde af præsidentvalget efter planen skal finde sted i september 2018; der henviser til, at præsidenten har inviteret det internationale samfund til at observere valgprocessen;

D.  der henviser til, at en beslutning af 1. februar 2018 af Maldivernes højesteret annullerede straffesagen mod ledende politikere og indrømmede, at retssagerne mod dem ikke havde været retfærdige; der henviser til, at dommen tilpligtede til øjeblikkelig løsladelse af ni personer, herunder otte af oppositionens politiske ledere, herunder Mohamed Nasheed, der er i eksil, og til genindsættelse af 12 suspenderede medlemmer af Parlamentet; der henviser til, at regeringen har et flertal i Parlamentet, så længe de 12 parlamentsmedlemmer har fået frataget deres mandater;

E.  der henviser til, at præsident Abdullah Yameens den 5. februar 2018 efter højesterets afgørelse erklærede en 15-dages undtagelsestilstand; der henviser til, at med erklæringen af undtagelsestilstand blev en lang række menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, der er nedfældet i forfatningen, suspenderet, herunder retten til at deltage i fredelige forsamlinger og frihed fra ulovlig anholdelse og tilbageholdelse;

F.  der henviser til, at to af de siddende dommere, herunder højesterets retspræsident, blev arresteret, hvilket fik de resterende siddende dommere til at annullere den oprindelige ordre; der henviser til, at medlemmer af retsvæsenet og politiske modstandere i klar manglende respekt for retsvæsenets uafhængighed er blevet tilbageholdt på vilkårlig vis;

G.  der henviser til, at på trods af hundredvis af borgeres fredelige protester blev undtagelsestilstanden den 20. februar 2018 af parlamentet forlænget med yderligere 30 dage, hvilket blev anset for forfatningsstridig af Maldiverne statsadvokat, men stadfæstet af Højesteret; der henviser til, at afstemningen om at forlænge undtagelsestilstanden blev tvunget igennem i Parlamentet til trods for manglende beslutningsdygtighed;

H.  der henviser til, at Rådet med bekymring har fulgt den nylige forværring af situationen i Maldiverne og opfordrer alle i landet, navnlig de retshåndhævende styrker, til at udvise tilbageholdenhed; der henviser til, at en fælles erklæring blev vedtaget på det 37. møde i Menneskerettighedsrådet på vegne af over 40 lande, herunder alle EU-medlemsstater, den 8. marts 2018, og i erklæringen opfordredes regeringen i Maldiverne til at genoprette forfatningsmæssige rettigheder og domstolenes uafhængighed, og der blev givet støtte til den korrekte funktion af landets parlament, og regeringen opfordredes til at løslade politiske fanger og deres familier;

I.  der henviser til, at aktivister fra civilsamfundet og menneskerettighedsforkæmpere i Maldiverne fortsat udsættes for trusler og intimidering fra yderligtgående kræfters side og juridisk chikane fra myndighedernes side, som i tilfældet med Shahindha Ismail, administrerende direktør for det maldiviske demokratiske netværk, som er mål for nyhedsartikler, dødstrusler og politimæssig efterforskning på grund af hendes kampagner mod religiøs fundamentalisme og radikalisering;

J.  der henviser til, at præsident Yameen gentagne gange har erklæret sin hensigt om at genoptage statssanktionerede henrettelser og dermed bringe et 60-årigt moratorium til ophør; der henviser til, at Maldiverne i strid med folkeretten tillader at idømme mindreårige dødsstraf, som skal eksekveres, når de fylder 18 år; der henviser til, at i mindst tre tilfælde, navnlig sagerne Hussein Humaam Ahmed, Ahmed Murrath og Mohamed Nabeel har højesteret på Maldiverne bekræftet dødsstraf for dømte personer, hvor retssagerne ikke levede op til internationalt anerkendte standarder for retfærdig rettergang, og at de nu er i overhængende fare for at blive henrettet;

K.  der henviser til, at Maldiverne i de seneste år har bevæget sig i retning af en radikal udgave af islam; der henviser til, at der også hersker bekymring over tiltagende islamisk militarisme i Maldiverne og over antallet af radikaliserede unge mænd og kvinder, der angiveligt har tilsluttet sig ISIS;

L.  der henviser til, at Det Internationale Journalistforbund (IFJ), Journalister uden Grænser (RSF) og Komiteen til Beskyttelse af Journalister (CPJ) har udsendt en fælles erklæring den 15. februar 2018, hvori de udtrykker deres dybe bekymring over begrænsninger af og trusler mod ytrings- og pressefriheden i Maldiverne; der henviser til, at den 4. februar 2018 opfordrede næstformanden for det regerende progressive parti i Maldiverne (PPM), Abdul Raheem Abdullah, til at sikkerhedsstyrkerne omgående lukkede Raajje TV med beskyldninger om, at stationen gav sendetid til oppositionsledere;

M.  der henviser til, at EU har haft mangeårige forbindelser med Maldiverne, især på områder som bekæmpelse af klimaændringer, og hundredtusindvis af europæiske turister rejser til Maldiverne hvert år;

1.  udtrykker sin dybe bekymring over den alvorlige og forværrede politiske situation og menneskerettighedssituationen i Maldiverne og det stadig mere autoritære styre af præsident Yameen og hans regering; noterer sig med tilfredshed Rådets konklusioner om Maldiverne af 26. februar 2018;

2.  opfordrer Maldivernes regering til omgående at ophæve undtagelsestilstanden, at respektere institutionerne og deres beføjelser, som disse er fastsat i forfatningen, og til at respektere de grundlæggende rettigheder for alle personer, herunder retten til ytringsfrihed og forsamlingsfrihed samt retsstatsprincippet; udtrykker sin voksende bekymring over regeringens nylige tiltag, der alvorligt skader og undergraver demokratiet og er i modstrid med Maldivernes forfatning og landets internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet; fordømmer den fortsatte intimidering af og trusler mod journalister, bloggere og menneskerettighedsforkæmpere i Maldiverne; opfordrer indtrængende de maldiviske myndigheder til at garantere sikkerheden for alle civile aktivister, menneskerettighedsforkæmpere og mediearbejdere i landet for at sætte dem i stand til at udføre deres arbejde sikkert og uden hindringer og til at undersøge trusler mod dem og retsforfølge gerningsmændene bag; beklager undertrykkelsen af politiske modstandere i Maldiverne og opfordrer regeringen til at frafalde alle anklager mod alle, der holdes fængslet af politiske grunde, og løslade dem øjeblikkeligt og betingelsesløst;

3.  glæder sig over Maldivernes højesterets afgørelse af 1. februar 2018 om at annullere straffesagen mod ledende politikere og at genindsætte 12 medlemmer af Parlamentet; opfordrer de maldiviske myndigheder til at efterleve den afgørelse, der blev truffet;

4.  fordømmer kraftigt enhver indblanding i højesteres arbejde i Maldiverne og anholdelser af siddende dommere; kræver, at de løslades øjeblikkeligt og betingelsesløst; er bekymret over den stigende nedbrydning af princippet om adskillelse af den udøvende magt, den retslige magt og andre magter i Maldiverne; opfordrer de ansvarlige myndigheder til straks at tage skridt til at genoprette og opretholde de i landets forfatning knæsatte principper;

5.  gentager sin opfordring til regeringen om at sikre dommerstandens fulde uafhængighed og upartiskhed og til at garantere alle borgere adgang til et retfærdigt og gennemsigtigt retsvæsen uden politisk indblanding; fordømmer indblanding i arbejdet i højesteret og de foranstaltninger, der er truffet mod domstole og dommere; kræver, at regeringen sikrer, at advokater kan udføre alle de funktioner, der hører til deres erhverv, uden at blive udsat for trusler, modarbejdelse, chikane eller utilbørlig indblanding;

6.  gentager sin opfordring til den maldiviske regering til at gå ind i en inklusiv dialog med lederne af alle de politiske partier; minder om, at en sådan dialog baner vejen for troværdige, gennemsigtige og inklusive valg; mener, at EU aktivt bør fortsætte med at støtte FN's fremme af denne dialog;

7.  opfordrer regeringerne i Indien og Kina til at samarbejde med EU-landene med henblik på at bidrage til at skabe politisk og demokratisk stabilitet i Maldiverne;

8.  mener, at den eneste måde at vende tendensen med nedbrydning af demokrati, menneskerettigheder og frihedsrettigheder i Maldiverne er gennem en reel dialog med deltagelse af alle politiske parter og andre civile ledere; mener endvidere, at som et første skridt hen imod forsoning må regeringen løslade alle oppositionspolitikere, der i øjeblikket er fængslet;

9.  gentager EU's stærke modstand mod dødsstraf, uanset forbrydelsens art og uden undtagelser; fordømmer på det kraftigste meddelelsen om genindførelse af dødsstraf i Maldiverne og opfordrer indtrængende Maldivernes regering og parlament til at overholde det moratorium for dødsstraf, der har været opretholdt i mere end 60 år; opfordrer til universel afskaffelse af dødsstraffen og opfordrer regeringen til at ophæve alle dødsstraffe mod unge og til at forbyde henrettelse af unge lovovertrædere;

10.  kritiserer stærkt det forhold, at udøvelse af ikke-muslimsk tro straffes hårdt i Maldiverne; udtrykker bekymring over, at loven om religiøs enhed bliver anvendt til at begrænse ytringsfriheden i Maldiverne;

11.  er bekymret over de virkninger, som den nuværende situation også kan få for udenlandske borgere og besøgende; opfordrer NF/HR, EU's delegation i Maldiverne og medlemsstaternes delegationer til nøje at samordne deres rejsevejledning i denne henseende;

12.  opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle personer, der tilbageholdes vilkårligt, hvoraf mange er journalister og fredelige demonstranter; fordømmer enhver anvendelse af magt fra myndighedernes side; opfordrer alle maldiviske myndigheder, navnlig de retshåndhævende myndigheder til at udvise tilbageholdenhed; opfordrer myndighederne til at efterforske alle dem, der mistænkes for at være ansvarlige for de overtrædelser, der er begået, og til at holde dem ansvarlige;

13.  opfordrer EU til fuldt ud at gøre brug af alle de til rådighed stående instrumenter for at fremme respekten for menneskerettighederne og de demokratiske principper i Maldiverne, herunder eventuelt suspension af EU's finansielle bistand til landet i afventning af genoptagelsen af retsstatsprincippet og overholdelse af de demokratiske principper; opfordrer Rådet til at indføre passende foranstaltninger og sanktioner mod dem i landet, der underminerer menneskerettighederne, og at indefryse aktiver i udlandet og indføre rejseforbud mod visse medlemmer af den maldiviske regering og dens førende tilhængere i det maldiviske erhvervsliv;

14.  opfordrer den maldiviske regering til at reformere retsvæsenet i dybden for at genoprette dommernævnets upartiskhed, genskabe statsanklagerens uafhængighed og til at respektere princippet om en retfærdig procedure og retten til en retfærdig, upartisk og uafhængig rettergang;

15.  anerkender, at ifølge forfatningen skal der afholdes valg i 2018; understreger, at der øjeblikkeligt bør tages skridt til at sikre, at dette valg er gennemsigtigt og troværdigt, at vælgerne får et reelt valg, og at parterne har mulighed for frit at føre valgkamp;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær og Maldivernes regering.

 

(1)

EUT C 140E af 9.6.2005, s. 165.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0180.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0464.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0383.

(5)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39275/statement-spokesperson-decision-supreme-court-maldives_en

(6)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39413/statement-spokesperson-situation-maldives_en

(7)

https://eeas.europa.eu/delegations/sri-lanka/39021/joint-local-statement-renewed-arrest-mp-faris-maumoon_en

Seneste opdatering: 15. marts 2018Juridisk meddelelse