Postup : 2018/2663(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0191/2018

Predkladané texty :

RC-B8-0191/2018

Rozpravy :

PV 19/04/2018 - 8.1
CRE 19/04/2018 - 8.1

Hlasovanie :

PV 19/04/2018 - 10.3

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0176

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 360kWORD 55k
18.4.2018
PE618.443v01-00}
PE621.578v01-00}
PE621.580v01-00}
PE621.581v01-00}
PE621.582v01-00} RC1
 
B8-0191/2018}
B8-0207/2018}
B8-0209/2018}
B8-0210/2018}
B8-0211/2018} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy uznesenia skupín:

PPE (B8-0191/2018)

S&D (B8-0207/2018)

ALDE (B8-0209/2018)

Verts/ALE (B8-0210/2018)

ECR (B8-0211/2018)


o situácii v Pásme Gazy  (2018/2663(RSP))


Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Julia Pitera, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Norbert Neuser v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Anders Primdahl Vistisen v mene skupiny ECR
Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE
Tamás Meszerics, Jakop Dalunde, Bart Staes, Helga Trüpel, Alyn Smith, Rebecca Harms, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE
Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Eleonora Evi

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Pásme Gazy  (2018/2663(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o izraelsko-palestínskom konflikte a mierovom procese na Blízkom východe,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej z 31. marca 2018, ako aj na vyhlásenia jej hovorcu z 5. a 7. apríla a z 19. februára 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa z 5. apríla 2018 a na vyhlásenie jeho hovorcu z 30. marca 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie prokurátorky Medzinárodného trestného súdu Fatou Bensoudovej z 8. apríla 2018,

–  so zreteľom na príslušné rezolúcie Valného zhromaždenia OSN a Bezpečnostnej rady OSN,

–  so zreteľom na štvrtý Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb v čase vojny z roku 1949,

–  so zreteľom na základné zásady OSN pre použitie sily a strelných zbraní príslušníkmi orgánov presadzovania práva z roku 1990,

–  so zreteľom na správu OSN s názvom Gaza Ten Years Later (Gaza po desiatich rokoch) z júla 2017,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 30. marca 2018 začal v Pásme Gazy tzv. Veľký pochod za návrat, každotýždenný masový protest, ktorý organizujú skupiny občianskej spoločnosti a ktorý má trvať šesť týždňov; keďže Hamas a ďalšie palestínske skupiny vyzvali obyvateľstvo, aby sa pridalo k pochodu; keďže izraelské orgány informovali o tom, že proti ich obranným silám boli hádzané kamene a zápalné fľaše a že niektorí protestujúci sa pokúsili poškodiť oplotenie a prejsť cez plot do Izraela;

B.  keďže 30. marca, 6. apríla a 13. apríla 2018 izraelské obranné sily spustili na demonštrantov paľbu s ostrými nábojmi; keďže takmer 30 Palestínčanov bolo zabitých a viac ako 2 000 bolo zranených vrátane mnohých žien a detí;

C.  keďže generálny tajomník OSN António Guterres, PK/VP Federica Mogherini a viacero ďalších medzinárodných aktérov vyzvali na nezávislé a transparentné vyšetrovanie týchto násilných udalostí, s osobitným zreteľom na použitie ostrej munície;

D.  keďže základné zásady OSN pre použitie sily a strelných zbraní príslušníkmi orgánov presadzovania práva povoľujú zámerné smrtiace použitie strelných zbraní len za podmienok stanovených v súlade so zásadou č. 9;

E.  keďže hnutie Hamas, ktoré vyzýva na zničenie Izraela, je na úniovom zozname teroristických organizácií; keďže pokračuje odpaľovanie rakiet z Pásma Gazy na izraelské územie; keďže v uplynulých týždňoch bol zaznamenaný nárast teroristických útokov proti Izraelu v súvislosti s eskaláciou vojenských incidentov v Gaze a jej okolí;

F.  keďže podľa údajov OSN 1,3 milióna osôb v Gaze potrebuje humanitárnu pomoc, 47 % domácností trpí vážnou alebo miernou potravinovou neistotou, 97 % vody z vodovodov nie je vhodných na ľudskú spotrebu, 80 % potrieb energie nie je pokrytých a viac ako 40 % obyvateľov v tejto oblasti je nezamestnaných;

G.  keďže Hamas naďalej udržuje obyvateľstvo pod svojou kontrolou a tlakom v Pásme Gazy, ktorú medzinárodné spoločenstvo aj naďalej vníma ako centrum teroristických organizácií; keďže orgány vedené hnutím Hamas veľmi obmedzujú základné slobody vrátane slobody združovania a prejavu; keďže okrem tejto blokády znižuje schopnosť miestnych orgánov poskytovať základné služby v Pásme Gazy aj vnútropalestínske rozdelenie; keďže nedávne pokusy o zavraždenie palestínskeho premiéra Rámího Hamdalláha počas jeho návštevy v tejto oblasti ešte viac prehĺbili patovú situáciu, v ktorej sa nachádza proces palestínskeho zmierenia;

H.  keďže sa predpokladá, že Avera Mengistu, ktorý emigroval z Etiópie do Izraela, a palestínsky beduín z Izraela Hišám as-Sajjid sú protiprávne zadržiavaní v izolácii v Pásme Gazy, pričom obaja muži sú psychosociálne postihnutí; keďže Hamas v Pásme Gazy naďalej zadržuje telesné pozostatky izraelských vojakov Hadara Goldina a Orona Shaula;

1.  požaduje čo najväčšiu zdržanlivosť a zdôrazňuje, že musí byť prioritou vyhnúť sa ďalšej eskalácii násilia a stratám na životoch;

2.  vyjadruje poľutovanie nad stratami na životoch; odsudzuje zabíjanie a zranenie nevinných palestínskych demonštrantov v Pásme Gazy v uplynulých troch týždňov a naliehavo vyzýva izraelské obranné sily, aby upustili od použitia smrtiacej sily proti neozbrojeným demonštrantom; vyjadruje sústrasť rodinám obetí; opätovne zdôrazňuje, že je nutné umožniť rýchle dodávky lekárskych zariadení pre osoby, ktoré ich potrebujú, a umožniť, aby boli pacienti z Gazy z humanitárnych dôvodov prijímaní v nemocniciach mimo Gazy;

3.  uznáva výzvy, ktorým Izrael čelí v oblasti bezpečnosti, a to, že musí chrániť svoje územie a hranice použitím primeraných prostriedkov; odsudzuje teroristické útoky hnutia Hamas a ďalších militantných skupín na Izrael z pásma Gazy vrátane vystreľovania rakiet, prenikania na izraelské územie a hĺbenia tunelov; vyjadruje znepokojenie nad tým, že cieľom hnutia Hamas je pravdepodobne eskalácia napätia; dôrazne odsudzuje pretrvávajúcu taktiku hnutia Hamas, pri ktorej využíva civilistov na krytie teroristických činností;

4.  zdôrazňuje právo Palestínčanov na pokojný protest ako legitímny výkon ich základných práv na slobodu prejavu, zhromažďovania a združovania; vyzýva osoby, ktoré vedú protesty v Pásme Gazy, aby sa vyhýbali akémukoľvek podnecovaniu k násiliu a aby zabezpečili, že všetky protesty, demonštrácie a zhromaždenia budú dôsledne nenásilné a aby nemohli byť využité na iné účely; vyzýva Izrael, aby rešpektoval toto základné právo na pokojný protest;

5.  podporuje výzvy na nezávislé a transparentné vyšetrovanie týchto násilných udalostí; berie na vedomie mechanizmus vyšetrovania a hodnotenia vytvorený izraelskými obrannými silami na preskúmanie svojich krokov a konkrétnych incidentov, ktoré sa udiali na hraniciach medzi Izraelom a Pásmom Gazy od 30. marca 2018; pripomína význam zodpovednosti a to, že úmyselné použitie smrtiacej sily proti demonštrantom, ktorí nepredstavujú bezprostredné ohrozenie života alebo vážne zranenie osôb, je porušením medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a v súvislosti s okupáciou je vážnym porušením štvrtého Ženevského dohovoru;

6.  s hlbokým znepokojením berie na vedomie varovanie v rôznych správach OSN, že pásmo Gazy sa do roku 2020 môže stať miestom nevhodným na život; vyjadruje poľutovanie najmä nad tým, že sektor zdravotníctva je na pokraji kolapsu, pretože nemocnice čelia vážnemu nedostatku liekov, zariadení a elektrickej energie; vyzýva na okamžité a zmysluplné medzinárodné úsilie o rekonštrukciu a obnovu Gazy s cieľom zmierniť humanitárnu krízu; vysoko oceňuje prácu Agentúry Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA), ktorá poskytuje potravinovú pomoc, zabezpečuje prístup k vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti a iným životne dôležitým službám pre 1,3 miliónov palestínskych utečencov v tejto oblasti;

7.  požaduje okamžité a bezpodmienečné ukončenie blokády a uzavretia Pásma Gazy, ktoré viedli k zhoršeniu bezprecedentnej humanitárnej krízy v tejto oblasti;

8.  opätovne požaduje návrat Palestínskej samosprávy do Pásma Gazy, aby sa ujala svojej vládnej funkcie, čo musí byť prioritou; vyzýva všetky palestínske frakcie, aby obnovili úsilie o uzmierenie, ktoré má zásadný význam aj pre zlepšenie situácie ľudí žijúcich v Gaze; zdôrazňuje, že palestínske uzmierenie vrátane uskutočnenia dlho očakávaných prezidentských a parlamentných volieb je dôležité pre dosiahnutie riešenia v podobe dvoch štátov a EÚ by ho mala aj naďalej podporovať prostredníctvom inovačných opatrení; vyzýva na odzbrojenie všetkých militantných skupín v Pásme Gazy;

9.  žiada, aby boli Avera Mengistu a Hišám as-Sajjid prepustení na slobodu a aby sa mohli vrátiť do Izraela; žiada, aby boli vrátené pozostatky Hadara Goldina a Orona Shaula, a vyjadruje svoju sústrasť ich rodinám; žiada, aby boli vrátené pozostatky zabitých Palestínčanov;

10.  opätovne vyzýva všetky strany zapojené do konfliktu, aby plne rešpektovali práva zadržiavaných osôb a väzňov;

11.  pripomína, že situáciu v Pásme Gazy je nutné vnímať v širšom kontexte mierového procesu na Blízkom východe; pripomína, že hlavným cieľom EÚ je dosiahnuť riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu v podobe dvoch štátov, ktorého podstatou sú hranice z roku 1967 s Jeruzalemom ako hlavným mestom oboch štátov, pričom by existoval bezpečný Izraelský štát aj nezávislý, demokratický, celistvý a životaschopný Palestínsky štát, ktoré by nažívali vedľa seba v mieri a bezpečí na základe práva na sebaurčenie a úplného dodržiavania medzinárodného práva;

12.  zdôrazňuje, že nenásilné prostriedky a dodržiavanie ľudských práv a humanitárneho práva štátnymi i neštátnymi subjektmi sú jediným spôsobom na dosiahnutie udržateľného riešenia a spravodlivého a trvalého mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi; domnieva sa takisto, že pokračujúce násilie, teroristické činy a nabádanie k násiliu sú od základu v rozpore so snahou o dosiahnutie riešenia založeného na existencii dvoch štátov; konštatuje, že potvrdenie záväzku účinne konať proti násiliu, terorizmu, prejavom nenávisti a nabádaniu k nim je kľúčové pre obnovenie dôvery a zabránenie eskalácii, ktorá ešte viac ohrozí vyhliadky na mier;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre mierový proces na Blízkom východe, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, Knesetu, prezidentovi a vláde Izraela, Palestínskej zákonodarnej rade a predsedovi Palestínskej samosprávy.

 

 

Posledná úprava: 18. apríla 2018Právne oznámenie