Menetlus : 2018/2661(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-0197/2018

Esitatud tekstid :

RC-B8-0197/2018

Arutelud :

PV 19/04/2018 - 6.1
CRE 19/04/2018 - 6.1

Hääletused :

PV 19/04/2018 - 10.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0174

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 286kWORD 57k
18.4.2018
PE618.450v01-00}
PE618.452v01-00}
PE618.453v01-00}
PE618.454v01-00}
PE618.457v01-00} RC1
 
B8-0197/2018}
B8-0199/2018}
B8-0200/2018}
B8-0201/2018}
B8-0204/2018} RC1

vastavalt kodukorra artikli 135 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4,

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

PPE (B8-0197/2018)

S&D (B8-0199/2018)

ECR (B8-0200/2018)

ALDE (B8-0201/2018)

Verts/ALE (B8-0204/2018)


Valgevene kohta (2018/2661(RSP))


Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Clare Moody fraktsiooni S&D nimel
Charles Tannock, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel
Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel
Rebecca Harms, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Davor Škrlec, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Valgevene kohta (2018/2661(RSP))  

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone ja soovitusi Valgevene kohta,

–  võttes arvesse Valgevenes 11. septembril 2016. aastal toimunud parlamendivalimisi, 11. oktoobril 2015. aastal toimunud presidendivalimisi ja 18. veebruaril 2018. aastal toimunud kohalikke valimisi,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja pressiesindaja 20. veebruari 2018. aasta avaldust kohalike valimiste kohta Valgevenes,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja pressiesindaja 25. märtsi 2018. aasta avaldust arengute kohta vabaduse päeva eel ja selle ajal,

–  võttes arvesse nõukogu järeldusi Valgevene kohta, eriti 15. veebruari 2016. aasta järeldusi, millega tühistati 170 üksikisiku ja kolme Valgevene äriühingu suhtes kohaldatavad sanktsioonid ja sätestati poliitilise dialoogi raamistik ning ELi ja Valgevene suhete tingimused, et arendada välja positiivsem tegevuskava, eelkõige seoses demokraatlike reformidega,

–  võttes arvesse 24. novembri 2017. aasta idapartnerluse tippkohtumise järeldusi ja 2020. aastaks 20 eesmärgi kinnitamist, mille eesmärk on anda kodanike jaoks tulemusi,

–  võttes arvesse Euroopa Komisjoni liikme Hahni visiiti Valgevenesse 2018. aasta jaanuaris ning käimasolevaid läbirääkimisi ELi ja Valgevene partnerluse prioriteetide üle,

–  võttes arvesse välisasjade nõukogu otsust pikendada ühe aasta võrra, kuni veebruarini 2019, järelejäänud piiravaid meetmeid Valgevene vastu, sh relvaembargot, siserepressioonideks kasutada võidavate kaupade ekspordikeeldu ning nelja isiku varade külmutamist ja neile kehtestatud reisikeeldu; nimetatud isikud on loetellu kantud seoses kahe opositsioonipoliitiku, ühe ärimehe ja ühe ajakirjaniku seni lahendamata kadumisega 1999. ja 2000. aastal,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni ja kõiki inimõiguste konventsioone, millega Valgevene on ühinenud,

–  võttes arvesse Valgevene inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri 28. märtsi 2018. aasta avaldust,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 135,

A.  arvestades, et pärast 2015. aasta presidendivalimisi ja 2016. aasta parlamendivalimisi korraldati Valgevenes 18. veebruaril 2018. aastal kohalikud valimised; arvestades, et OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (ODIHR) ning Veneetsia komisjoni pikaajalistele soovitustele valimisi käsitlevate õigusaktide ja protsesside valdkonnas ei ole Valgevenes tähelepanu pööratud; arvestades, et 2018. aasta veebruaris toimunud kohalikud valimised vaid kinnitasid välisriikide diplomaatiliste ja Valgevene vaatlejate sõnul neid puudusi;

B.  arvestades, et 2016. aasta veebruaris tühistas EL enamiku Valgevene ametnike ja juriidiliste isikute vastaseid piiravaid meetmeid hea tahte märgina, mille eesmärk oli ergutada Valgevenet parandama oma olukorda inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi valdkonnas;

C.  arvestades, et EL on korduvalt nentinud, et põhivabaduste, õigusriigi ja inimõiguste austamine on Euroopa Liidu ja Valgevene suhete parandamise ja edasise arengu selge eeltingimus; arvestades, et olukord riigis jääb siiski endiselt probleemiks, kuna selles vallas on märgata vaid väga piiratud esialgseid samme;

D.  arvestades, et kauaoodatud põhiseaduslike ja seadusandlike reformide elluviimine, mis võimaldaks tõelise demokraatia arengut, on edenenud oodatust aeglasemalt;

E.  arvestades, et valimisreformi ei ole püütudki läbi viia ning nagu 2018. aasta veebruaris toimunud kohalikud valimised näitasid, esineb endiselt palju tõsiseid puudusi ja menetluslikke eeskirjade eiramisi, mis hõlmavad ka piiravat õigusraamistikku poliitiliste õiguste valdkonnas kõigis valimiskampaania etappides ning probleeme valimiste vaatlemisel, hääletamisel ja häälte lugemisel; arvestades, et alates 1994. aastast ei ole Valgevenes toimunud vabu ja õiglasi valimisi;

F.  arvestades, et rahvusvahelisi vaatlejaid ei kutsutud kohalikke valimisi vaatlema, samal ajal kui Valgevene vaatlejad kogusid omalt poolt konkreetseid tõendeid massiliste püüete kohta suurendada kogu riigis kunstlikult valimisaktiivsust ja nn karussellhääletamise kohta, kusjuures viimast kasutati üle paljude aastate esimest korda;

G.  arvestades, et jätkub hirmutav tegevus, sealhulgas arvukad sõltumatute ja opositsiooni aktivistide, poliitikute ja ajakirjanike kinnipidamised; arvestades, et taas kord ei lastud silmapaistvatel opositsiooniliikmetel ning demokraatia ja inimõiguste kaitsjatel osaleda Minskis 25. märtsil 2018. aastal Valgevene sõltumatuse väljakuulutamise 100. aastapäeva tähistamiseks toimunud sanktsioneerimata meeleavaldusel või vahistati nad meeleavalduse ettevalmistamisel ja käigus, kuigi enamik neist vabastati hiljem süüdistust esitamata;

H.  arvestades, et kaks poliitvangi, Mihhail Žamtšužnõ ja Zmitser Palijenka, viibivad endiselt vahi all;

I.  arvestades, et Euroopa Parlament on toetanud Valgevene kodanikuühiskonda aastaid, andes muu hulgas 2004. aastal Sahharovi auhinna Valgevene Ajakirjanike Liidule ja 2006. aastal Aljaksandr Milinkevitšile;

J.  arvestades, et 2018. aasta vabaduse päeva sündmused näitavad taas kord, et Valgevene valitsus ei kavatse loobuda oma vanast poliitikast represseerida massiliselt kodanikke, kes üritavad kasutada põhiseaduses ja rahvusvahelistes lepingutes sätestatud õigusi;

K.  arvestades, et 24. jaanuaril 2018. aastal blokeeris infoministeerium meelevaldselt juurdepääsu peamisele sõltumatule uudistesaidile Charter97.org Valgevene territooriumil; arvestades, et sõltumatute blogijate suhtes on algatatud kriminaalmenetlusi; arvestades, et meediaseaduse muudatused tekitaksid vastuvõtmise korral uue ja märkimisväärse ohu sõnavabadusele riigis;

L.  arvestades, et Valgevene võttis 25. oktoobril 2016 vastu oma esimese riikliku inimõiguste tegevuskava, mis kiideti heaks Valgevene ministrite nõukogu resolutsiooniga ja milles määratakse põhimõtteliselt kindlaks tegevussuunad riigi inimõigustealaste kohustuste täitmiseks;

M.  arvestades, et Valgevene on ainuke Euroopa riik, kus ikka veel viiakse täide surmanuhtlusi; arvestades, et Valgevene inimõiguste olukorraga tegelev ÜRO eriraportöör on märkinud, et sõltumatu kohtusüsteemi ja õiglase kohtumõistmise puudumise tõttu võib surmanuhtluste määramist Valgevenes pidada väga vaieldavaks;

N.  arvestades, et EL ja Valgevene peavad praegu läbirääkimisi spetsiaalselt väljatöötatud partnerluse prioriteetide üle, mille peamised huvivaldkonnad on majandusareng ja moderniseerimine, institutsioonide ja hea valitsemistava tugevdamine, ühenduvus ja inimestevahelised kontaktid; arvestades, et Valgevene valitsus on korduvalt väitnud, et taotleb suhete normaliseerimist ELiga, järelejäänud sanktsioonide ja viisanõude kaotamist; arvestades siiski, et selles valdkonnas on tingimata vaja Valgevene-poolset poliitilist tahet ja pühendumist demokraatlikele väärtustele, õigusriigi põhimõttele ja põhivabadustele;

1.  toetab ELi kaalutletud poliitikat Valgevene suhtes, tingimusel et selle eelduseks on konkreetsed sammud demokratiseerimise suunas ning põhivabaduste ja inimõiguste täielik austamine Valgevene ametivõimude poolt;

2.  märgib nördimusega, et hoolimata varasematest üleskutsetest ei ole rakendatud pärast 2015. aasta presidendivalimisi ja 2016. aasta parlamendivalimisi antud OSCE ODIHRi ja Veneetsia komisjoni soovitusi, mida tuli rakendada enne 2018. aasta kohalikke valimisi; kutsub Valgevene ametivõime üles jätkama viivitamata ja koostöös rahvusvaheliste partneritega oma tööd põhjalike valimisreformidega laiema demokratiseerimisprotsessi raames;

3.  mõistab hukka ajakirjanike ja sõltumatu meedia ahistamise Valgevenes pärast kohalikke valimisi, muu hulgas Belsat TV ajakirjaniku Andrus Kozeli brutaalse kohtlemise ja seadusevastase kõrvaldamise valimisjaoskonnast ning uudisteportaali Charter97 blokeerimise;

4.  nõuab tungivalt, et Valgevene ametivõimud viivitamata ja tingimusi esitamata lõpetaksid peamise sõltumatu uudistesaidi Charter97.org blokeerimise, loobuksid meediaseaduse muudatustest, mis vastuvõtmise korral ohustaksid sõnavabadust, ja lõpetaksid väljendusvabadust kasutavate sõltumatute blogijate tagakiusamise;

5.  märgib, et demokraatliku opositsiooni esindajate arv ringkonna tasandi valimisjaoskondades oli võrreldes esitatud taotluste arvuga ebaproportsionaalselt väike;

6.  väljendab nördimust seoses korduvate keeldumistega registreerida demokraatlikke opositsioonierakondi; nõuab piirangute tühistamist ja registreerimismenetluste lihtsustamist poliitilistele erakondadele Valgevenes; rõhutab, et kõigil erakondadel tuleb lubada poliitiliselt piiranguteta tegutseda, eriti valimiskampaaniate ajal; nõuab, et tunnistataks kehtetuks Valgevene karistusseadustiku artikkel 193/1, millega kriminaliseeritakse osalemine registreerimata organisatsioonide tegevuses;

7.  väljendab kahetsust seoses Valgevene ametivõimude ebaproportsionaalse reaktsiooniga opositsiooni esindajate katsele korraldada 25. märtsil 2018 vabaduse päeva tähistamiseks sanktsioneerimata üritus, mis tõi kaasa kümnete inimeste, sealhulgas opositsiooniliidrite ja endiste presidendikandidaatide Mikalai Statkevitši ja Uladzimir Njakljajevi vahistamise; toonitab veel kord, et kogunemis- ja ühinemisvabadus on põhilised inimõigused; rõhutab, et mis tahes tõsised tagasilöögid demokraatiale ja põhivabaduste austamisele, sealhulgas poliitiliste vangide arvu suurenemine, peaksid alati põhjustama ELi ühemõttelise reaktsiooni suhetes Valgevenega;

8.  nõuab tungivalt, et vabastataks kaks kodanikuühiskonna aktivisti, Mihhail Žamtšužnõ ja Zmitser Palijenka, keda peetakse kinni poliitilistel põhjustel, ning rehabiliteeritaks kõik endised poliitvangid ja taastataks nende kodaniku- ja poliitilised õigused;

9.  kordab oma üleskutset Valgevene ametivõimudele tagada kõikides olukordades demokraatlike põhimõtete, inimõiguste ja põhivabaduste järgimine vastavalt inimõiguste ülddeklaratsioonile ning Valgevene poolt ratifitseeritud rahvusvahelistele ja piirkondlikele inimõigusi käsitlevatele õigusaktidele;

10.  juhib tähelepanu asjaolule, et põhivabaduste austamine on üks toimiva demokraatia põhielemente; nõuab tungivalt, et Valgevene ametivõimud osaleksid konstruktiivses ja avatud dialoogis demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega, eesmärgiga kindlustada kodanikuvabadused ja -õigused, eelkõige rahumeelse kogunemise, ühinemis- ja sõnavabadus, ning tagada raamistik vaba ja sõltumatu meedia jaoks;

11.  kordab tungivalt oma üleskutset, et esimese sammuna surmanuhtluse täieliku kaotamise teel ühineks Valgevene surmanuhtlusele kuulutatud üldise moratooriumiga; tuletab meelde, et surmanuhtlus on ebainimlik ja alandav karistus, sellel ei ole tõendatud heidutavat mõju ja see muudab õigusemõistmise vead pöördumatuks; märgib kahetsusega, et 2018. aastal on Valgevene kohtud määranud karistuseks uusi surmanuhtlusi;

12.  kutsub Euroopa välisteenistust ja komisjoni üles jätkama Valgevenes ja väljaspool selle piire tegutsevate kodanikuühiskonna organisatsioonide toetamist; rõhutab sellega seoses vajadust toetada kõiki Valgevene ühiskonnale teavet andvaid sõltumatuid allikaid, sealhulgas valgevene keeles ja ka välismaalt teavet edastavaid meediakanaleid;

13.  võtab teadmiseks ELi ja Valgevene valdkondliku dialoogi tehnilisel tasandil ning koostöö laiendamise sellistes valdkondades nagu majandusreform, ressursitõhusus, keskkonnasäästlik majandus ja keskkonnakaitse; kutsub Euroopa välisteenistust ja komisjoni üles seadma prioriteediks Ostrovetsis asuva Valgevene tuumaelektrijaama ohutuse ning tagama, et ELi ja Valgevene suhete areng oleks sõltuv suuremast avatusest ja koostööst ning rahvusvaheliste keskkonna- ja tuumaohutusstandardite järgimisest Valgevenes;

14.  peab kahetsusväärseks, et praegune inimõiguste alane dialoog ei anna konkreetseid tulemusi ning kutsub ELi inimõiguste eriesindajat üles leidma võimalusi ja vahendeid inimõiguste täieliku ja tõhusa kaitse edendamiseks Valgevenes; nõuab kõigi poliitvangide vabastamist;

15.  võtab teadmiseks käimasolevad läbirääkimised ELi ja Valgevene partnerluse prioriteetide üle ning ootab nende kiiret lõpuleviimist, mis laiendaks kahepoolse koostöö ulatust mõlema poole kodanike hüvanguks ja võimaldaks Valgevenele laiemat juurdepääsu finantsabile ja -koostööle ning mis sõltuks selgest ja konkreetsest arengust demokratiseerimise ja avatuse, sealhulgas põhjaliku valimisreformi suunas; väljendab seoses sellega heameelt komisjoni kavatsuste suhtes suurendada finantsabi eraldamist ajavahemikul 2018–2020; nõuab, et Valgevene valitsus võtaks endale selgemaid reformikohustusi ja soovitab kehtestada ELi-Valgevene tihedamate suhete tegevuskava võrdlusaluste kujul, samuti ajakava selliste kohustuste täitmiseks;

16.  nõuab ELi jätkuvat toetust kodanikuühiskonna organisatsioonidele ja inimõiguste kaitsjatele ning kutsub komisjoni üles tegema tihedat koostööd idapartnerluse kodanikuühiskonna foorumiga ja järgima nende soovitusi; nõuab tungivalt, et Valgevene valitsus tagaks kodanike osaluse poliitikakujundamise protsessides nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil, lähtudes Euroopa Nõukogu poolt 27. novembril 2017 vastu võetud suunistest; märgib kasvavat vastastikust mõju Valgevene ja kõnealuse organisatsiooni vahel;

17.  kutsub sellega seoses Euroopa välisteenistust ja komisjoni üles leidma võimalusi, kuidas Valgevene kodanikuühiskonna organisatsioone teavitada ja nendega konsulteerida ELi-Valgevene dialoogi ja läbirääkimiste teemal;

18.  märgib rahuloluga, et EL-Valgevene liikuvuspartnerluse rakendamisega on algust tehtud, ning loodab, et peagi viiakse lõpule ELi-Valgevene läbirääkimised viisalihtsustuse ja tagasivõtulepingute üle, mis kujutaks selget panust ettevõtjate- ja inimestevaheliste kontaktide arengusse;

19.  väljendab heameelt Minski ametivõimude otsuse üle võimaldada alates 2018. aasta veebruarist 80 välisriigi kodanikele lühiajalist viisavaba viibimist Valgevenes;

20.  väljendab heameelt edusammude üle, mida on saavutatud ELi ja Valgevene noortevahetuse ja inimestevaheliste kontaktide edendamisel, muu hulgas ELi MOSTi liikuvusprogrammi, programmide Erasmus+ ja „Horisont 2020“ ning tehnilise abi ja teabevahetuse rahastamisvahendi (TAIEX) abil, samuti tänu Valgevene ühinemisele Bologna protsessiga; nõuab Bologna protsessi rakendamist vastavalt Euroopa kõrgharidusruumi (EHEA) ja Valgevene ühiselt kokku lepitud tegevuskavale, millest saaksid kasu noored valgevenelased ning mis parandaks veelgi teabevahetust ja inimestevahelisi kontakte ELiga;

21.  nõuab Valgevene inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri volituste pikendamist; kutsub Valgevene valitsust üles tegema eriraportööriga täielikku koostööd; kutsub ELi ja liikmesriike üles edendama ja toetama ÜRO eriraportööri volituste pikendamist ning kutsub ELi inimõiguste eriesindajat üles tegema ÜRO eriraportööriga koostööd riigis valitseva olukorra parandamiseks;

22.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa välisteenistusele, nõukogule, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroole (OSCE ODIHR), Euroopa Nõukogule, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Valgevene ametivõimudele.

 

 

 

Viimane päevakajastamine: 18. aprill 2018Õigusalane teave