Menettely : 2018/2661(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0197/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0197/2018

Keskustelut :

PV 19/04/2018 - 6.1
CRE 19/04/2018 - 6.1

Äänestykset :

PV 19/04/2018 - 10.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0174

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 288kWORD 57k
18.4.2018
PE618.450v01-00}
PE618.452v01-00}
PE618.453v01-00}
PE618.454v01-00}
PE618.457v01-00} RC1
 
B8-0197/2018}
B8-0199/2018}
B8-0200/2018}
B8-0201/2018}
B8-0204/2018} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

PPE (B8-0197/2018)

S&D (B8-0199/2018)

ECR (B8-0200/2018)

ALDE (B8-0201/2018)

Verts/ALE (B8-0204/2018)


Valko-Venäjästä (2018/2661(RSP))


Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Clare Moody ECR-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga S&D-ryhmän puolesta
Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta
Rebecca Harms, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Davor Škrlec, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjästä (2018/2661(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ja suosituksensa Valko-Venäjästä,

–  ottaa huomioon Valko-Venäjällä 11. syyskuuta 2016 pidetyt parlamenttivaalit, 11. lokakuuta 2015 pidetyt presidentinvaalit ja 18. helmikuuta 2018 pidetyt paikallisvaalit,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 20. heinäkuuta 2018 antaman julkilausuman paikallisvaaleista Valko-Venäjällä,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan 25. maaliskuuta 2017 antaman julkilausuman tapahtumista ennen vapauden päivää ja sen aikana Valko-Venäjällä,

–  ottaa huomioon neuvoston päätelmät Valko-Venäjästä, erityisesti 15. helmikuuta 2016 annetut päätelmät, joissa poistettiin 170:tä henkilöä ja kolmea valkovenäläistä yritystä koskeneet pakotteet ja asetettiin kehykset poliittiselle vuoropuhelulle ja edellytykset EU:n ja Valko-Venäjän suhteiden kehittymiselle vielä myönteisempään suuntaan erityisesti demokraattisten uudistusten osalta,

–  ottaa huomioon 24. marraskuuta 2017 pidetyn itäisen kumppanuuden huippukokouksen päätelmät ja vuodelle 2020 asetetut 20 tavoitetta, joiden tarkoituksena on tuottaa tuloksia kansalaisille,

–  ottaa huomioon komission jäsen Hahnin vierailun Valko-Venäjälle tammikuussa 2018 ja meneillään olevat neuvottelut EU:n ja Valko-Venäjän välisen kumppanuuden painopisteistä,

–  ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston päätöksen jatkaa yhdellä vuodella helmikuuhun 2019 saakka jäljellä olevia Valko-Venäjään kohdistettavia rajoittavia toimenpiteitä, joihin sisältyy asevientikielto, kielto viedä kansallisiin tukahduttamistoimiin käytettäviä tuotteita, sekä niihin neljään henkilöön kohdistuva varojen jäädyttäminen ja matkustusrajoitukset, jotka on merkitty luetteloon kahden oppositiopoliitikon, yhden liikemiehen ja yhden toimittajan selvittämättä olevien vuosina 1999 ja 2000 tapahtuneiden katoamisten johdosta,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja kaikki ihmisoikeussopimukset, joissa Valko-Venäjä on osapuolena,

–  ottaa huomioon Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan 28. maaliskuuta 2018 esittämän raportin,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että vuoden 2015 presidentinvaalien ja vuoden 2016 parlamenttivaalien jälkeen Valko-Venäjällä pidettiin paikallisvaalit 18. helmikuuta 2018; ottaa huomioon, että Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) ja Venetsian komission jo kauan sitten esittämiä vaalilainsäädäntöä ja prosesseja koskevia suosituksia ei edelleenkään noudateta Valko-Venäjällä; ottaa huomioon, että ulkomaisten diplomaattien ja valkovenäläisten tarkkailijoiden mukaan helmikuussa 2018 pidetyt paikallisvaalit ainoastaan vahvistivat nämä puutteet;

B.  toteaa, että unioni purki helmikuussa 2016 useimmat Valko-Venäjän viranomaisiin ja oikeushenkilöihin kohdistuneet pakotteet hyvän tahdon eleenä kannustaakseen Valko-Venäjää kohentamaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta koskevaa tilannettaan;

C.  ottaa huomioon, että EU on toistuvasti todennut, että perusvapauksien, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen on selkeä ennakkoedellytys Euroopan unionin ja Valko-Venäjän välisten suhteiden parantamiselle ja edistämiselle; toteaa kuitenkin, että tilanne maassa on edelleen huolestuttava, koska nähtävissä on vain joitakin haparoivia ensiaskelia tilanteen parantamiseksi;

D.  ottaa huomioon, että kauan kaivatut perustuslain ja muun lainsäädännön uudistukset, jotka mahdollistaisivat todellisen demokratian kehittämisen, ovat jääneet toteuttamatta;

E.  toteaa, että mitään vaaliuudistusta ei ole yritetty saada aikaan, ja kuten helmikuun 2018 paikallisvaalien aikana kävi ilmi, merkittävä määrä vakavia puutteita ja menettelyihin liittyviä väärinkäytöksiä esiintyy edelleen, esimerkkeinä poliittisia oikeuksia rajoittava oikeudellinen kehys vaalikampanjoiden kaikissa vaiheissa ja vaalitarkkailussa, äänestyksessä ja ääntenlaskennassa ilmenevät ongelmat; ottaa huomioon, että vapaita ja rehellisiä vaaleja ei ole pidetty Valko-Venäjällä vuoden 1994 jälkeen;

F.  toteaa, että kansainvälisiä tarkkailijoita ei ollut kutsuttu tarkkailemaan paikallisvaaleja, ja valkovenäläiset tarkkailijat puolestaan keräsivät konkreettisia todisteita massiivisesta koko maan kattavasta toiminnasta, jolla pyrittiin paisuttamaan äänestysprosenttia, ja ”karuselliäänestämisestä”, jota käytettiin ensimmäistä kertaa moneen vuoteen;

G.  ottaa huomioon, että pelottelutoiminta jatkuu ja useissa tapauksissa siihen kuuluu myös riippumattomien ja oppositiota edustavien aktivistien, poliitikkojen ja toimittajien vangitseminen; toteaa, että jälleen kerran tunnettuja opposition jäseniä ja demokratia-aktivisteja ja ihmisoikeuksien puolustajia estettiin osallistumasta Valko-Venäjän itsenäisyysjulistuksen satavuotispäivän kunniaksi Minskissä 25. maaliskuuta 2018 järjestettyyn luvattomaan mielenosoitukseen tai pidätettiin ennen sitä tai sen aikana, vaikka useimmat vapautettiin myöhemmin ilman syytteitä;

H.  ottaa huomioon, että kaksi poliittista vankia, Mihail Žamtšužny ja Dzmitry Palijenka, ovat edelleen pidätettyinä;

I.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on tukenut Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaa vuosien ajan myöntämällä Saharov-palkinnon Valko-Venäjän toimittajayhdistykselle vuonna 2004 ja Aljaksandr Milinkevitšille vuonna 2006 muiden aloitteiden ohella;

J.  ottaa huomioon, että vuoden 2018 vapauden päivän tapahtumat osoittivat jälleen kerran, että Valko-Venäjän hallituksella ei ole minkäänlaista aikomusta luopua vanhoista toimintatavoistaan, vaan se alistaa edelleen laajamittaisesti kansalaisia, jotka yrittävät käyttää perustuslaissa ja kansainvälisissä sopimuksissa säädettyjä oikeuksiaan;

K.  ottaa huomioon, että 24. tammikuuta 2018 tiedotusministeriö esti mielivaltaisesti pääsyn johtavaan riippumattomaan Charter97.org-uutissivustoon Valko-Venäjän alueella; ottaa huomioon, että rikosoikeudenkäyntejä on pantu vireille riippumattomia bloggaajia vastaan; ottaa huomioon, että tiedotusvälineitä koskevan lain muutosesitykset merkitsisivät uutta ja merkittävää uhkaa ilmaisunvapaudelle maassa, jos ne hyväksyttäisiin;

L.  toteaa, että Valko-Venäjä hyväksyi 25. lokakuuta 2016 ensimmäisen kansallisen ihmisoikeuksia koskevan toimintasuunnitelmansa, joka hyväksyttiin Valko-Venäjän ministerineuvoston päätöslauselmalla ja jossa määritellään keskeiset toimintaperiaatteet maan ihmisoikeussitoumusten täytäntöönpanolle;

M.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjä on ainoa Euroopan maa, jossa on vielä käytössä kuolemanrangaistus; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta tarkasteleva YK:n erityisraportoija on todennut, että kuolemanrangaistuksia Valko-Venäjällä voidaan pitää erittäin kyseenalaisina, koska maassa ei ole riippumatonta oikeuslaitosta eikä oikeudenmukaisia oikeudenkäyntejä;

N.  toteaa, että EU ja Valko-Venäjä käyvät paraikaa neuvotteluja räätälöidyistä kumppanuuden painopisteistä, joiden aihealueita ovat muun muassa talouden kehittäminen ja nykyaikaistaminen, instituutioiden ja hyvän hallintotavan lujittaminen, yhteenliitettävyys ja ihmisten väliset yhteydet; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän hallitus on toistuvasti todennut, että se haluaa suhteiden normalisointia EU:n kanssa, jäljellä olevien pakotteiden poistamista ja viisumivapautta; katsoo kuitenkin, että edistyminen näissä asioissa edellyttää välttämättä, että Valko-Venäjä osoittaa poliittista tahtoa ja sitoutumista demokraattisiin arvoihin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja perusvapauksiin;

1.  tukee EU:n kriittistä toimintaa Valko-Venäjän kanssa, kunhan sen edellytyksenä ovat konkreettiset askeleet kohti demokratiaa ja Valko-Venäjän viranomaisten osoittama täydellinen kunnioitus perusvapauksia ja ihmisoikeuksia kohtaan;

2.  panee pettyneenä merkille, ettei aiemmista vetoomuksista huolimatta ole vielä pantu täytäntöön Etyjin/ODIHR:n ja Venetsian komission vuonna 2015 järjestettyjen presidentinvaalien ja vuonna 2016 järjestettyjen parlamenttivaalien jälkeen esittämiä suosituksia, jotka oli määrä toteuttaa ennen vuoden 2018 paikallisvaaleja; kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia jatkamaan viipymättä ja yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa työtä kattavien vaaliuudistusten toteuttamiseksi osana laajempaa demokratisointiprosessia;

3.  tuomitsee toimittajien ja riippumattomien tiedotusvälineiden ahdistelun Valko-Venäjällä paikallisvaalien jälkeen ja esimerkiksi Belsat TV:n toimittajan Andrus Kozelin laittoman poistamisen äänestyspaikalta sekä hänen raa´an kohtelunsa samoin kuin Charter97-uutissivuston sulkemisen;

4.  kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia poistamaan välittömästi ja ehdoitta johtavan riippumattoman Charter97.org-uutissivuston eston, luopumaan tiedotusvälineitä koskevan lain muutoksista, jotka uhkaisivat ilmaisunvapautta, jos ne hyväksyttäisiin, ja lopettamaan riippumattomien ja oikeuttaan ilmaisunvapauteen käyttävien bloggaajien vainoamisen;

5.  toteaa, että demokraattisen opposition edustajien määrä vaalipiiritason äänestyspaikoilla oli suhteettoman alhainen esitettyjen hakemusten määrään nähden;

6.  on pettynyt siihen, että demokraattisia oppositiopuolueita on toistuvasti kieltäydytty rekisteröimästä; kehottaa poistamaan Valko-Venäjän poliittisia puolueita koskevat rajoitukset ja helpottamaan niiden rekisteröintimenettelyjä; korostaa, että kaikille poliittisille puolueille on sallittava rajoittamaton poliittinen toiminta etenkin vaalikampanjoiden aikana; kehottaa kumoamaan Valko-Venäjän rikoslain 193/1 pykälän, joka kriminalisoi osallistumisen rekisteröimättömien järjestöjen toimintaan;

7.  pitää valitettavana Valko-Venäjän viranomaisten kohtuutonta reagointia oppositioaktivistien yrityksiin järjestää ilman lupaa mielenosoitus vapauden päivän juhlallisuuksien yhteydessä 25. maaliskuuta 2018, jolloin pidätettiin kymmeniä ihmisiä, kuten oppositiojohtajia ja aiemmat presidenttiehdokkaat Mikola Statkevitš ja Uladzimir Njakljajeu; toistaa, että kokoontumis- ja yhdistymisvapaus ovat perustavia ihmisoikeuksia; korostaa, että jos demokratiaa ja perusvapauksien kunnioitusta heikennetään merkittävästi ja suoritetaan lisää poliittisten vankien pidätyksiä, sen pitäisi kussakin tapauksessa johtaa EU:n selvään reagointiin sen suhteissa Valko-Venäjään;

8.  kehottaa painokkaasti vapauttamaan Mih’ail Žamtšužnyn ja Dzmitry Palijenkan, kaksi kansalaisyhteiskunnan aktivistia, jotka ovat tällä hetkellä pidätettyinä poliittisista syistä, ja kehottaa rehabilitoimaan kaikki entiset poliittiset vangit ja palauttamaan heidän kansalaisoikeutensa ja poliittiset oikeutensa;

9.  pyytää uudelleen Valko-Venäjän viranomaisia varmistamaan, että demokratian periaatteita, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia kunnioitetaan kaikissa olosuhteissa ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja Valko-Venäjän ratifioimien kansainvälisten ja alueellisten ihmisoikeussopimusten mukaisesti;

10.  toteaa, että perusvapauksien kunnioittaminen on keskeinen osa tervettä demokratiaa; kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia käymään rakentavaa ja avointa vuoropuhelua demokraattisen opposition ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa, jotta voidaan taata kansalaisten vapaudet ja oikeudet ja erityisesti yhdistymisvapaus, oikeus rauhanomaiseen kokoontumiseen sekä ilmaisunvapaus ja varmistaa vapaiden ja riippumattomien tiedotusvälineiden toimintaympäristö;

11.  toistaa painokkaasti Valko-Venäjälle esittämänsä kehotuksen liittyä kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon maailmanlaajuiseen keskeyttämiseen ensimmäisenä askeleena kohti sen lopullista lakkauttamista; muistuttaa, että kuolemanrangaistus on epäinhimillinen ja halventava rangaistus, että sen ei ole voitu osoittaa toimivan pidäkkeenä ja että kuolemanrangaistusta sovellettaessa oikeuslaitoksen tekemiä virheitä ei voi peruuttaa; panee pettyneenä merkille, että Valko-Venäjän tuomioistuimet ovat määränneet uusia kuolemanrangaistuksia vuonna 2018;

12.  kehottaa EUH:ta ja komissiota jatkamaan tukeaan kansalaisyhteiskunnan järjestöille Valko-Venäjällä sekä maan ulkopuolella; korostaa tässä yhteydessä tarvetta tukea kaikkia Valko-Venäjän yhteiskuntaa palvelevia riippumattomia tietolähteitä, mukaan luettuina valkovenäjän kielellä ja ulkomailta ohjelmasisältöä lähettävät tiedotusvälineet;

13.  panee merkille EU:n ja Valko-Venäjän teknisellä tasolla käymät alakohtaiset vuoropuhelut sekä yhteistyön laajentamisen esimerkiksi talousuudistusten, resurssitehokkuuden, vihreän talouden ja ympäristönsuojelun alalla; kehottaa EUH:ta ja komissiota asettamaan etusijalle Astravetsissa sijaitsevan valkovenäläisen ydinvoimalan ja kehottaa varmistamaan, että EU:n ja Valko-Venäjän välisten suhteiden kehittyminen riippuu avoimuuden ja yhteistyön lisäämisestä sekä siitä, että Valko-Venäjä noudattaa täysin kansainvälisiä ydin- ja ympäristöturvallisuusnormeja;

14.  pitää valitettavana, ettei ihmisoikeusvuoropuhelu ole tuottanut konkreettisia tuloksia, ja kehottaa ihmisoikeuksista vastaavaa EU:n erityisedustajaa etsimään tapoja ja keinoja edistää ihmisoikeuksien täyttä ja tehokasta suojaa Valko-Venäjällä; kehottaa vapauttamaan kaikki poliittiset vangit;

15.  panee merkille käynnissä olevat neuvottelut EU:n ja Valko-Venäjän välisen kumppanuuden painopisteistä ja odottaa niiden pikaista loppuunsaattamista, mikä laajentaa kahdenvälistä yhteistyötä hyödyttäen molempien osapuolten kansalaisia ja mahdollistaa Valko-Venäjälle entistä laajemman rahoitusavun ja yhteistyön, jonka edellytyksenä ovat selkeät ja konkreettiset askeleet kohti demokratiaa ja avoimuutta ja varsinkin kattavaa vaaliuudistusta; pitää tässä yhteydessä myönteisenä komission suunnitelmaa lisätä rahoitusapua kaudella 2018–2020; vaatii Valko-Venäjän hallitukselta entistä selvempää sitoutumista uudistuksiin ja suosittelee, että laaditaan EU:n ja Valko-Venäjän entistä tiiviimpiä suhteita koskeva etenemissuunnitelma, joka sisältää vertailuindikaattoreita ja aikataulun tällaisten sitoumusten toteuttamiselle;

16.  kehottaa EU:ta jatkamaan tukeaan kansalaisyhteiskunnan järjestöille ja ihmisoikeuksien puolustajille ja kehottaa komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä itäisen kumppanuuden kansalaisyhteiskuntafoorumin kanssa ja noudattamaan sen suosituksia; kehottaa Valko-Venäjän hallitusta takaamaan kansalaisten osallistumisen päätöksentekoprosesseihin paikallisella ja kansallisella tasolla soveltaen pohjana Eurooppa-neuvoston 27. marraskuuta 2017 hyväksymiä suuntaviivoja; panee merkille Valko-Venäjän kasvavan yhteistyön tämän organisaation kanssa;

17.  kehottaa tähän liittyen EUH:ta ja komissiota etsimään tapoja tiedottaa Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan järjestöille ja kuulla niitä käynnissä olevasta EU:n ja Valko-Venäjän välisestä vuoropuhelusta ja neuvotteluista;

18.  panee tyytyväisenä merkille EU:n ja Valko-Venäjän välisen liikkuvuuskumppanuuden toteutuksen aloittamisen ja odottaa EU:n ja Valko-Venäjän välisten viisumien myöntämisen helpottamista ja palauttamisia koskevien sopimusten saattamista päätökseen, mikä edistää selvästi ihmisten sekä yritysten välisiä kontakteja;

19.  pitää myönteisenä Minskin viranomaisten päätöstä sallia helmikuusta 2018 alkaen ulkomaiden kansalaisille lyhyt oleskelu Valko-Venäjällä ilman viisumia;

20.  pitää myönteisenä kehitystä, jota on saatu EU:n ja Valko-Venäjän välisen nuorisovaihdon ja ihmisten välisten kontaktien edistämisessä, mistä esimerkkejä ovat EU:n MOST-liikkuvuusohjelma, Erasmus+, Horisontti 2020 ja teknisen avun ja tiedonvaihdon ohjelma (TAIEX), ja jota on tukenut Valko-Venäjän liittyminen Bolognan prosessiin; kehottaa panemaan Bolognan prosessin täytäntöön noudattaen eurooppalaisen korkeakoulutusalueen (EHEA) ja Valko-Venäjän yhdessä sopimaa etenemissuunnitelmaa; toteaa, että tämä toimi hyödyttää nuoria valkovenäläisiä ja parantaa edelleen vaihtoja ja ihmisten välisiä yhteyksiä EU:n kanssa;

21.  kehottaa uusimaan Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan toimeksiannon; kehottaa Valko-Venäjän hallitusta tekemään täyttä yhteistyötä erityisraportoijan kanssa; kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita edistämään ja tukemaan YK:n erityisraportoijan toimeksiannon jatkamista ja kehottaa ihmisoikeuksista vastaavaa EU:n erityisedustajaa tekemään yhteistyötä YK:n erityisraportoijan kanssa maan tilanteen parantamiseksi;

22.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, neuvostolle, Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimistolle, Eurooppa-neuvostolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Valko-Venäjän viranomaisille.

 

 

Päivitetty viimeksi: 18. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus