Procedūra : 2018/2661(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-0197/2018

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0197/2018

Debates :

PV 19/04/2018 - 6.1
CRE 19/04/2018 - 6.1

Balsojumi :

PV 19/04/2018 - 10.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0174

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 508kWORD 56k
18.4.2018
PE618.450v01-00}
PE618.452v01-00}
PE618.453v01-00}
PE618.454v01-00}
PE618.457v01-00} RC1
 
B8-0197/2018}
B8-0199/2018}
B8-0200/2018}
B8-0201/2018}
B8-0204/2018} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

PPE (B8-0197/2018)

S&D (B8-0199/2018)

ECR (B8-0200/2018)

ALDE (B8-0201/2018)

Verts/ALE (B8-0204/2018)


par Baltkrieviju (2018/2661(RSP))


Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Clare Moody S&D grupas vārdā
Charles Tannock, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā
Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā
Rebecca Harms, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Davor Škrlec, Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Baltkrieviju (2018/2661(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas un ieteikumus par Baltkrieviju,

–  ņemot vērā Baltkrievijā notikušās parlamenta vēlēšanas 2016. gada 11. septembrī, prezidenta vēlēšanas 2015. gada 11. oktobrī un pašvaldību vēlēšanas 2018. gada 18. februārī,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās (PV/AP) runaspersonas 2018. gada 20. februāra paziņojumu par pašvaldību vēlēšanām Baltkrievijā,

–  ņemot vērā PV/AP runaspersonas 2018. gada 25. marta paziņojumu par notikumiem pirms Brīvības dienas un tās laikā Baltkrievijā,

–  ņemot vērā Padomes secinājumus par Baltkrieviju, jo īpaši 2016. gada 15. februāra secinājumus par sankciju atcelšanu 170 personām un trim Baltkrievijas uzņēmumiem un politiskā dialoga satvara izveidi, un ES un Baltkrievijas attiecību nosacījumiem nolūkā izstrādāt konstruktīvāku darba kārtību, jo īpaši attiecībā uz demokrātiskām reformām,

–  ņemot vērā Austrumu partnerības 2017. gada 24. novembra augstākā līmeņa sanāksmes secinājumus un laikposmam līdz 2020. gadam izvirzīto 20 mērķu apstiprināšanu nolūkā uzlabot iedzīvotāju apstākļus,

–  ņemot vērā komisāra J. Hahn 2018. gada janvāra vizīti Baltkrievijā un pašreizējās sarunas par ES un Baltkrievijas partnerības prioritātēm,

–  ņemot vērā Ārlietu padomes lēmumu uz vienu gadu līdz 2019. gada februārim pagarināt atlikušos ierobežojošos pasākumus pret Baltkrieviju, tostarp ieroču embargo, iekšējām represijām izmantojamu preču eksporta aizliegumu un aktīvu iesaldēšanas un ceļošanas aizlieguma piemērošanu četrām personām, kas iekļautas sarakstā saistībā ar divu opozīcijas politiķu, viena uzņēmēja un viena žurnālista līdz šim nenoskaidroto pazušanu 1999. un 2000. gadā,

–  ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un visas cilvēktiesību konvencijas, ko Baltkrievija ir parakstījusi,

–  ņemot vērā ANO īpašā referenta par cilvēktiesību situāciju Baltkrievijā 2018. gada 28. marta ziņojumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. pantu,

A.  tā kā pēc prezidenta vēlēšanām 2015. gadā un parlamenta vēlēšanām 2016. gadā Baltkrievijā 2018. gada 18. februārī notika pašvaldību vēlēšanas; tā kā Baltkrievijā joprojām nav ņemti vērā EDSO Demokrātisko iestāžu un cilvēktiesību biroja (ODIHR) un Venēcijas komisijas jau sen sniegtie ieteikumi par vēlēšanu tiesību aktiem un norisi; tā kā saskaņā ar ārvalstu diplomātiskajiem un Baltkrievijas novērotājiem 2018. gada februārī notikušās pašvaldību vēlēšanas kārtējo reizi uzskatāmi parādīja trūkumus minētajā jomā;

B.  tā kā ES 2016. gada februārī ir atcēlusi lielāko daļu no Baltkrievijas ierēdņiem un juridiskajām personām piemērotajiem ierobežojošajiem pasākumiem, tā parādot labo gribu un mudinot Baltkrieviju uzlabot situāciju cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma jomā;

C.  tā kā ES atkārtoti ir norādījusi, ka pamatbrīvību, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošana ir skaidrs priekšnoteikums tam, lai varētu uzlabot un veidot turpmākas attiecības starp Eiropas Savienību un Baltkrieviju; tomēr tā kā stāvoklis valstī joprojām raisa bažas, jo šajā ziņā tiek veikti vienīgi ļoti ierobežoti, pagaidu pasākumi;

D.  tā kā pagaidām nav īstenotas ilgi gaidītās konstitucionālās un likumdošanas reformas, kas ļautu veidot īstenu demokrātiju;

E.  tā kā nav mēģināts veikt vēlēšanu reformu un — kā to pierāda 2018. gada februāra pašvaldību vēlēšanas —, joprojām ir ļoti daudz smagu pārkāpumu un procesuālu nepilnību, tostarp ierobežojošs politisko tiesību juridiskais regulējums visos vēlēšanu kampaņu posmos un problēmas ar vēlēšanu novērošanu, balsošanu un skaitīšanu; tā kā brīvas un godīgas vēlēšanas Baltkrievijā nav notikušas kopš 1994. gada;

F.  tā kā novērot pašvaldību vēlēšanas starptautiskie novērotāji netika uzaicināti, savukārt Baltkrievijas novērotāji ir savākuši pārliecinošus materiālos pierādījumus par centieniem valsts mērogā mākslīgi uzpūst vēlētāju aktivitāti, kā arī konstatēta “karuseļveida balsošana”, kas pēdējos gados izmantota pirmo reizi;

G.  tā kā joprojām notiek iebiedēšana, tostarp aizturēti daudzi neatkarīgi un opozīcijas aktīvisti, politiķi un žurnālisti; tā kā kārtējo reizi ievērojami opozīcijas pārstāvji un prodemokrātiski noskaņoti cilvēktiesību aizstāvji nedrīkstēja piedalīties nesankcionētā mītiņā, kas notika Minskā 2018. gada 25. martā, lai atzīmētu Baltkrievijas neatkarības proklamēšanas 100. gadadienu, vai arī šie aktīvisti tika apcietināti, lai gan vēlāk lielāko daļa no viņiem atbrīvoja, neizvirzot apsūdzību;

H.  tā kā divi politieslodzītie — Mikhail Zhamchuzny un Dzmitry Palyenka — joprojām atrodas apcietinājumā;

I.  tā kā Eiropas Parlaments daudzus gadus ir atbalstījis Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību, tostarp 2004. gadā ir piešķīris Saharova balvu Baltkrievijas Žurnālistu apvienībai un 2006. gadā — Alaksandr Milinkievich;

J.  tā kā 2018. gada Brīvības dienas notikumi kārtējo reizi uzskatāmi parādīja, ka Baltkrievijas valdība netaisās atteikties no līdz šim piekoptās masveida represiju politikas pret pilsoņiem, kuri cenšas izmantot Konstitūcijā un starptautiskajos līgumos paredzētās tiesības;

K.  tā kā 2018. gada 24. janvārī Informācijas ministrija patvaļīgi bloķēja piekļuvi vadošajai neatkarīgajai ziņu vietnei Charter97.org Baltkrievijas teritorijā; tā kā ir sākti tiesvedības procesi pret neatkarīgiem blogeriem; tā kā Likuma par plašsaziņas līdzekļiem grozījumu projekts, ja to pieņemtu, radītu jaunus un būtiskus draudus vārda brīvībai valstī;

L.  tā kā 2016. gada 25. oktobrī Baltkrievija pieņēma pirmo Valsts rīcības plānu cilvēktiesību jomā, kuru apstiprināja ar Baltkrievijas Ministru padomes rezolūciju un kurā noteikti galvenie darbības virzieni valsts cilvēktiesību saistību īstenošanā;

M.  tā kā Baltkrievija ir vienīgā valsts Eiropā, kurā joprojām izpilda nāvessodu; tā kā ANO īpašais referents par cilvēktiesību situāciju Baltkrievijā ir norādījis, ka nāvessods Baltkrievijā ir izteikti strīdīga problēma, jo nepastāv neatkarīga tiesu vara un taisnīga lietas iztiesāšana;

N.  tā kā pašlaik ES un Baltkrievija risina sarunas par pielāgotām partnerības prioritātēm, kuru galvenās interešu jomas ir ekonomikas attīstība un modernizācija, iestāžu stiprināšana un laba pārvaldība, savienojamība un cilvēku savstarpējie kontakti; tā kā Baltkrievijas valdība vairākkārt ir paziņojusi, ka tā cenšas normalizēt attiecības ar ES, panākt atlikušo sankciju atcelšanu un vīzu režīma liberalizāciju; tomēr tā kā progress šajā ziņā pilnīgi noteikti ir atkarīgs no Baltkrievijas, kurai ir jāparāda politiskā griba un jāapņemas ievērot demokrātiskās vērtības, tiesiskumu un pamatbrīvības,

1.  atbalsta ES tik būtisko sadarbību ar Baltkrieviju, ja vien par priekšnosacījumu šādai sadarbībai izvirza konkrētus pasākumus virzībā uz demokratizāciju un pienākumu Baltkrievijas iestādēm pilnībā ievērot pamatbrīvības un cilvēktiesības;

2.  ar nožēlu konstatē, ka, neraugoties uz vairākkārtējiem aicinājumiem, nav īstenoti EDSO ODIHR un Venēcijas komisijas ieteikumi, kuri sniegti pēc prezidenta vēlēšanām 2015. gadā un parlamenta vēlēšanām 2016. gadā un kurus bija jāīsteno līdz 2018. gada pašvaldību vēlēšanām; aicina Baltkrievijas iestādes sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem nekavējoties atsākt darbu pie visaptverošām vēlēšanu reformām, kas būtu daļa no plašāka demokratizācijas procesa;

3.  nosoda žurnālistu un neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu vajāšanu Baltkrievijā saistībā ar pašvaldību vēlēšanām, tostarp nelegālu izraidīšanu no vēlēšanu iecirkņiem un brutālu apiešanos ar Belsat TV žurnālistu Andrus Kozel, kā arī ziņu portāla Charter97 bloķēšanu;

4.  mudina Baltkrievijas iestādes nekavējoties un bez nosacījumiem atbloķēt vadošo neatkarīgo ziņu vietni Charter97.org, atsaukt Likuma par plašsaziņas līdzekļiem grozījumus, kuri, ja tos pieņemtu, apdraudētu vārda brīvību, un prasa izbeigt neatkarīgu blogeru vajāšanu par darbībām, kas ir vārda brīvības izpausmes;

5.  norāda, ka demokrātisko opozīcijas pārstāvju skaits vēlēšanu iecirkņu balsošanas vietās bija nesamērīgi zems salīdzinājumā ar iesniegto pieteikumu skaitu;

6.  pauž nožēlu par vairākkārtējo atteikšanos reģistrēt demokrātiskās opozīcijas partijas; prasa atcelt ierobežojumus un atvieglināt reģistrēšanas procedūras, ko piemēro politiskām partijām Baltkrievijā; uzsver, ka visām politiskajām partijām ir jāļauj īstenot neierobežotas politiskās darbības, jo īpaši vēlēšanu kampaņu laikā; prasa atcelt Baltkrievijas Kriminālkodeksa 193. panta 1. daļu, ar ko paredz kriminālatbildību par iesaistīšanos nereģistrētu organizāciju darbībās;

7.  pauž nožēlu par Baltkrievijas iestāžu nesamērīgo reakciju uz opozīcijas aktīvistu centieniem rīkot nesankcionētu mītiņu saistībā ar Brīvības dienas svinībām 2018. gada 25. martā, kā rezultātā vairāki desmiti personu tika arestētas, tostarp opozīcijas līderi un bijušie prezidenta amata kandidāti Mikalai Statkevich un Uladzimir Niakliaev; atgādina, ka pulcēšanās un biedrošanās brīvība ir cilvēka pamattiesības; uzsver, ka visos gadījumos, kad notiek smagi demokrātijas un pamatbrīvību pārkāpumi, tostarp palielinās politieslodzīto skaits, uz katru konkrēto lietu ir jābūt skaidrai ES reakcijai, kas atstāj iespaidu uz ES attiecībām ar Baltkrieviju;

8.  kategoriski prasa atbrīvot Mikhail Zhamchuzny un Dzmitry Paliyenka, divus pilsoniskās sabiedrības aktīvistus, kuri pašlaik ir aizturēti politisku iemeslu dēļ, kā arī prasa reabilitēt visus bijušos politieslodzītos un atjaunot viņu pilsoniskās un politiskās tiesības;

9.  aicina Baltkrievijas varas iestādes visos gadījumos nodrošināt, ka tiek ievēroti demokrātijas principi, cilvēktiesības un pamatbrīvības saskaņā ar Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un starptautiskajiem un reģionālajiem cilvēktiesību instrumentiem, ko Baltkrievija ir ratificējusi;

10.  norāda, ka pamatbrīvību ievērošana ir viens no būtiskākajiem veselīgas demokrātijas elementiem; mudina Baltkrievijas iestādes iesaistīties konstruktīvā un atklātā dialogā ar demokrātisko opozīciju un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai garantētu pilsoņu brīvības un tiesības, jo īpaši tiesības uz biedrošanos, mierīgu pulcēšanos un vārda brīvību, kā arī aicina radīt satvaru brīvu un neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu pastāvēšanai;

11.  vēlreiz prasa Baltkrievijai ievērot globālo nāvessoda moratoriju, kas būtu pirmais pasākums virzībā uz galīgu nāvessoda atcelšanu; atgādina, ka nāvessods ir necilvēcīgs un pazemojošs, kam nav preventīvas ietekmes un kas izslēdz iespēju labot tiesu pieļautās kļūdas; ar nožēlu konstatē, ka 2018. gadā Baltkrievijas tiesas atkal vairākkārt ir piespriedušas nāvessodu;

12.  aicina EĀDD un Komisiju arī turpmāk sniegt atbalstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām gan Baltkrievijā, gan ārvalstīs; šajā kontekstā uzsver, ka ir jāatbalsta visi neatkarīgie informācijas avoti Baltkrievijas sabiedrībā, tostarp plašsaziņas līdzekļi, kas raida baltkrievu valodā, un no ārzemēm;

13.  ņem vērā ES un Baltkrievijas nozaru dialogus tehniskā līmenī un sadarbības paplašināšanu tādās jomās kā ekonomiskās reformas, resursefektivitāte, zaļā ekonomika un vides aizsardzība; aicina EĀDD un Komisiju par prioritāti noteikt Baltkrievijas atomelektrostacijas drošību Astravjecā un panākt, lai progress ES un Baltkrievijas attiecībās būtu atkarīgs no tā, vai Baltkrievija palielina atklātumu un sadarbību, kā arī nodrošina pilnīgu atbilstību starptautiskajiem kodoldrošības un vides aizsardzības standartiem;

14.  pauž nožēlu, ka pašreizējais cilvēktiesību dialogs pagaidām nesniedz konkrētus rezultātus, un mudina ES īpašo pārstāvi cilvēktiesību jautājumos atrast veidus un līdzekļus, kā veicināt cilvēktiesību pilnīgu un efektīvu aizsardzību Baltkrievijā; prasa atbrīvot visus politieslodzītos;

15.  ņem vērā pašreizējās sarunas par ES un Baltkrievijas partnerības prioritātēm un sagaida to drīzu noslēgšanu, kas padziļinās divpusējo sadarbību, nāks par labu abu pušu iedzīvotājiem un ļaus Baltkrievijai piekļūt plašākai finansiālai palīdzībai un sadarbībai, ja vien Baltkrievija veiks skaidrus un konkrētus pasākumus virzībā uz demokratizāciju un atklātumu, kas prioritārā kārtā ietver visaptverošu vēlēšanu reformu; šajā sakarībā atzinīgi vērtē Komisijas plānu palielināt piešķirtos finanšu palīdzības līdzekļus laikposmā no 2018. līdz 2020. gadam; prasa, lai Baltkrievijas valdība uzņemtos skaidrākas saistības īstenot reformas, un iesaka izveidot ceļvedi, kurā izklāstīti kritēriji ciešāku ES un Baltkrievijas attiecību veidošanai, kā arī aicina noteikt šādu saistību izpildes grafiku;

16.  mudina ES arī turpmāk sniegt atbalstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām un cilvēktiesību aizstāvjiem un aicina Komisiju cieši sadarboties ar Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības forumu un ņemt vērā tā ieteikumus; mudina Baltkrievijas valdību nodrošināt pilsoniskās sabiedrības līdzdalību politikas veidošanas procesos vietējā un valsts līmenī, par paraugu ņemot Eiropas Padomes 2017. gada 27. novembrī pieņemtās pamatnostādnes; atzīmē aizvien lielāko mijiedarbību starp Baltkrieviju un šo organizāciju;

17.  šajā ziņā aicina EĀDD un Komisiju rast veidus, kā apmainīties ar informāciju ar Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības organizācijām par pašreizējo ES un Baltkrievijas dialogu un sarunām;

18.  ar gandarījumu atzīmē, ka ir sākusies ES un Baltkrievijas mobilitātes partnerības īstenošana, un sagaida, ka tiks finalizēti ES un Baltkrievijas vīzu režīma atvieglošanas un atpakaļuzņemšanas nolīgumi, kas būtu skaidrs ieguldījums cilvēku un uzņēmumu savstarpējo attiecību veidošanā;

19.  atzinīgi vērtē Minskas iestāžu lēmumu, ar ko no 2018. gada februāra atļauj Baltkrievijā bez vīzas īslaicīgi uzturēties ārvalstu pilsoņiem no 80 valstīm;

20.  atzinīgi vērtē progresu, kāds panākts ES un Baltkrievijas jauniešu apmaiņas un cilvēku savstarpējo kontaktu veicināšanā, tostarp izmantojot ES MOST mobilitātes shēmu, Erasmus +, programmu “Apvārsnis 2020” un Tehniskās palīdzības un informācijas apmaiņas instrumentu (TAIEX), kā arī Baltkrievijas iesaistīšanos Boloņas procesā; prasa īstenot Boloņas procesu saskaņā ar ceļvedi, par ko panākta kopīga vienošanās starp Eiropas augstākās izglītības telpas (EHEA) valstīm un Baltkrieviju, jo šāds process nāks par labu Baltkrievijas jauniešiem un padziļinās sakarus un cilvēku savstarpējos kontaktus starp ES un Baltkrieviju;

21.  prasa atjaunot mandātu ANO īpašajam referentam par cilvēktiesību stāvokli Baltkrievijā; aicina Baltkrievijas valdību pilnībā sadarboties ar īpašo referentu; aicina ES un tās dalībvalstis veicināt un atbalstīt ANO īpašā referenta mandāta pagarināšanu un aicina ES īpašo pārstāvi cilvēktiesību jautājumos sadarboties ar ANO īpašo referentu, lai uzlabotu situāciju valstī;

22.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP), Eiropas Ārējās darbības dienestam, Padomei, EDSO Demokrātisko iestāžu un cilvēktiesību birojam, Eiropas Padomei un dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Baltkrievijas iestādēm.

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 18. aprīlisJuridisks paziņojums