Postup : 2018/2717(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0254/2018

Předložené texty :

RC-B8-0254/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 31/05/2018 - 7.1

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0231

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 365kWORD 55k
30.5.2018
PE621.639v01-00}
PE621.640v01-00}
PE621.641v01-00}
PE621.642v01-00}
PE621.643v01-00} RC1
 
B8-0254/2018}
B8-0255/2018}
B8-0256/2018}
B8-0257/2018}
B8-0258/2018} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

B8-0254/2018 (ECR)

B8-0255/2018 (Verts/ALE)

B8-0256/2018 (S&D)

B8-0257/2018 (PPE)

B8-0258/2018 (ALDE)


o situaci osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu vězněných v Íránu (2018/2717(RSP))


Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere za skupinu PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer za skupinu S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Branislav Škripek za skupinu ECR
Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans za skupinu ALDE
Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Pascal Durand, Keith Taylor za skupinu Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Aymeric Chauprade

Usnesení Evropského parlamentu o situaci osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu vězněných v Íránu n (2018/2717(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu, zejména usnesení ze dne 25. října 2016 ke strategii EU vůči Íránu po jaderné dohodě(1), usnesení ze dne 3. dubna 2014 o strategii EU vůči Íránu(2), usnesení ze dne 17. listopadu 2011 o Íránu – nedávné případy porušování lidských práv(3) a usnesení ze dne 10. března 2011 o postoji EU k Íránu(4)

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o výročních zprávách EU o lidských právech,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti, mučení, svobody projevu a ochránců lidských práv,

–  s ohledem na nový strategický rámec a akční plán EU pro lidská práva a demokracii, jehož cílem je, aby se otázka ochrany lidských práv a monitorování jejich dodržování dostala do centra všech politik EU,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/568 ze dne 12. dubna 2018(5), kterým se o jeden rok (tj. do 13. dubna 2019) prodloužila platnost omezujících opatření spojených s vážným porušováním lidských práv v Íránu,

–  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové a ministra zahraničních věcí Íránské islámské republiky Džaváda Zarífa učiněné v Teheránu dne 16. dubna 2016, v němž souhlasili s tím, že zahájí lidskoprávní dialog a uspořádají vzájemné návštěvy představitelů z EU a Íránu týkající se lidskoprávních otázek,

–  s ohledem na výroční zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva a na zprávy úřadu vysokého komisaře a generálního tajemníka OSN o situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice ze dne 23. března 2018,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, jehož je Írán smluvní stranou,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v íránských věznicích je v současnosti zadržováno několik osob se státní příslušností EU i Íránu, včetně švédsko-íránského vědce Ahmadrezy Džalaliho, který byl obviněn ze špionáže a v nespravedlivém procesu, při němž neměl přístup k obhájci ani k nezbytné lékařské péči, odsouzen k trestu smrti a kterému v současnosti bezprostředně hrozí poprava, přičemž je současně ve špatném zdravotním stavu;

B.  vzhledem k tomu, že rakousko-íránský občan Kamran Ghaderi se nacházel na obchodní cestě v Íránu, když byl zatčen a odsouzen k desetiletému trestu odnětí svobody poté, co žalobce použil vynucené doznání; vzhledem k tomu, že je v současnosti v Íránu rovněž vězněna státní příslušnice Spojeného království a Íránu Nazanin Zaghariová-Ratcliffeová, která pracovala pro charitativní organizaci a byla jí diagnostikována deprese v pokročilém stádiu; vzhledem k tomu, že britsko-íránský akademický pracovník Abbas Edalat byl v dubnu 2018 zatčen a obvinění, která proti němu byla vznesena, doposud nebyla zveřejněna;

C.  vzhledem k tomu, že setrvalá praxe zatýkání osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu, po kterém následuje dlouhé věznění v izolaci, výslechy, nespravedlivé řízení, zakazování konzulárního přístupu či návštěv ze strany OSN či humanitárních organizací, procesy bez přístupu veřejnosti, kdy má zadržený jen omezený přístup k obhájci, dlouhé tresty odnětí svobody založené na vágních nebo blíže neupřesněných obviněních z ohrožení „národní bezpečnosti“ nebo „špionáže“ a státem podporované kampaně na očerňování vězněných jednotlivců;

D.  vzhledem k tomu, že Írán by jakožto smluvní strana Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (ICCPR) měl respektovat svobodu myšlení, svědomí a náboženství, stejně jako svobodu slova, sdružování a pokojného shromažďování, v souladu se svými závazky;

E.  vzhledem k tomu, že Írán i nadále uvězňuje aktivisty z řad občanské společnosti, ochránce lidských práv a environmentální a politické aktivisty a v poslední době ještě zintenzivnil jejich zatýkání; vzhledem k tomu, že ochránci lidských práv, novináři a političtí aktivisté jsou za své pokojné aktivity aktivně stíháni;

F.  vzhledem k tomu, že osoby s dvojí státní příslušností zadržené v Íránu nemají vždy přístup k obhájci a není jim vždy zaručen spravedlivý proces; vzhledem k tomu, že v praxi Írán přistupuje k osobám s dvojí státní příslušností jako k výhradně svým státním příslušníkům, což omezuje přístup zahraničních velvyslanectví k jejich občanům zadrženým v Íránu a přístup zadržených ke konzulární ochraně;

G.  vzhledem k tomu, že několik politických vězňů a jednotlivců obviněných z trestných činů spojených s národní bezpečností trpí nedostatečným přístupem k lékařské péči v průběhu uvěznění, a to se závažnými důsledky;

1.  odsuzuje pokračující praxi věznění osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu ze strany íránských úřadů na základě nespravedlivých procesů; vyzývá k jejich neprodlenému a bezpodmínečnému propuštění nebo k tomu, aby byly tyto osoby znovu souzeny v souladu s mezinárodními standardy a úředníci zodpovědní za porušování jejich práv za něj museli nést odpovědnost;

2.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad zatýkáním osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu po jejich vstupu na íránské území bez důkazů prima facie, že byl spáchán trestný čin; zdůrazňuje, že toto zatýkání omezuje možnosti kontaktů mezi lidmi;

3.  s politováním konstatuje, že osoby s dvojí státní příslušností EU a Íránu jsou zadržovány v íránských věznicích ve špatných podmínkách a že jsou často donuceni k doznání na základě mučení a nelidského zacházení;

4.  vyzývá íránské úřady, aby panu Džalalimu zaručily plnohodnotný přístup k obhájci a jakékoli lékařské péči, o kterou si zažádá; naléhavě vyzývá íránské úřady, aby zrušily rozsudek smrti, který byl vůči němu vynesen, a aby ho neprodleně propustily, jak požaduje mezinárodní společenství;

5.  vyzývá íránské úřady, aby zajistily obnovu řízení s Kamranem Ghaderim s cílem zaručit, že bude dodrženo jeho právo na spravedlivý proces, aby neprodleně propustily Nazanin Zaghariovou-Ratcliffeovou, která má nárok na předčasné propuštění z výkonu trestu, a aby urychleně zveřejnily obvinění proti Abbasu Edalatovi;

6.  vyzývá íránské úřady, aby dodržovaly základní právo obviněných na přístup k obhájci, kterého si zvolí, a na spravedlivý proces, a to v souladu s mezinárodními závazky Íránu vycházejícími ze Všeobecné deklarace lidských práv;

7.  na základě důvěryhodných zpráv odsuzuje případy mučení a jiného krutého zacházení, k nimž dochází zejména při výslechu, a vyzývá íránské orgány, aby respektovaly lidskou důstojnost vězňů; s politováním konstatuje kruté a nelidské podmínky věznění a vyzývá Írán, aby zajistil, že bude všem vězňům poskytována přiměřená lékařská péče;

8.  vyzývá soudní orgány, aby dodržovaly zásady spravedlivého procesu a řádného řízení a aby podezřelým umožňovaly přístup k právnímu zástupci, konzulární návštěvy a návštěvy OSN a humanitárních organizací, jakož i plnohodnotný přístup k lékařské péči a zdravotnickým službám, a to v souladu s mezinárodními závazky Íránu; vyzývá Írán, aby učinil nezbytná opatření s cílem revidovat právní předpisy tak, že zajistí spravedlivý proces a přístup k právnímu zástupci v průběhu jednotlivých fází vyšetřování a ukončí praxi nucených doznání získaných na základě mučení;

9.  vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost a Komisi, aby zřídily interní jednotku zabývající se podporou občanů EU, kterým hrozí trest smrti nebo zjevně nespravedlivý proces ve třetích zemích, s cílem posílit podporu, kterou jim poskytují jejich národní konzulární nebo diplomatické služby;

10.  vyzývá íránské úřady, aby spolupracovaly s velvyslanectvími členských států EU v Teheránu s cílem vypracovat seznam osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu a úzce monitorovat každý takový případ, neboť bezpečnost občanů a ochrana jejich základních práv mají pro EU ten nejvyšší význam;

11.  vyzývá k propuštění všech ochránců lidských práv vězněných v Íránu a k tomu, aby byla učiněna přítrž všem činům usilujícím o jejich zastrašení;

12.  vítá výrazné zpřísnění podmínek pro odsouzení za trestné činy spojené s drogami, za něž hrozí trest smrti, jakožto první krok na cestě k zavedení moratoria na trest smrti v Íránu;

13.  vyzývá Írán, aby se intenzivněji zapojil do mezinárodních lidskoprávních mechanismů prostřednictvím spolupráce se zvláštními zpravodaji a zvláštními mechanismy, včetně povolení žádostí o vstup do země ze strany zmocněných osob; naléhavě vybízí íránské úřady, aby zejména zajistily, aby byl budoucímu zvláštnímu zpravodaji OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Íránu umožněn vstup do země;

14.  podporuje diskuse o lidských právech probíhající v rámci dialogu EU a Íránu na vysoké úrovni, který byl zahájen po uzavření společného komplexního akčního plánu; zdůrazňuje, že EU by měla být i nadále rozhodnuta pokračovat v upozorňování Íránu na její obavy v oblasti lidských práv, a to jak na bilaterálních, tak multilaterálních fórech;

15.  opakuje, že Írán je zapojen do lidskoprávního dialogu, a vítá, že íránské orgány jsou nakloněny pokračování v tomto dialogu;

16.  vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby s íránskými orgány hovořila o problému podmínek ve věznicích a porušování lidských práv, a zejména pak případech osob s dvojí státní příslušností vězněných v Íránu, s cílem ukončit kruté a nelidské zacházení s íránskými vězni; vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku a členské státy, aby systematicky hovořily s íránskými orgány o problémech v oblasti lidských práv, včetně situace politických vězňů a ochránců lidských práv a otázky svobody projevu a sdružování;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů a vládě a parlamentu Íránu.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0402.

(2)

Úř. věst. C 408, 30.6.2017, s. 39.

(3)

Úř. věst. C 153E, 31.5.2013, s. 157.

(4)

Úř. věst. C 199 E, 7.7.2012, s. 163.

(5)

Úř. věst. L 95, 13.4.2018, s. 14.

Poslední aktualizace: 30. května 2018Právní upozornění