Postupak : 2018/2717(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0254/2018

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0254/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 31/05/2018 - 7.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0231

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 354kWORD 53k
30.5.2018
PE621.639v01-00}
PE621.640v01-00}
PE621.641v01-00}
PE621.642v01-00}
PE621.643v01-00} RC1
 
B8-0254/2018}
B8-0255/2018}
B8-0256/2018}
B8-0257/2018}
B8-0258/2018} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:

B8-0254/2018 (ECR)

B8-0255/2018 (Verts/ALE)

B8-0256/2018 (S&D)

B8-0257/2018 (PPE)

B8-0258/2018 (ALDE)


o položaju osoba koje su zatvorene u Iranu i imaju dvojno državljanstvo Irana i države članice EU-a (2018/2717(RSP))


Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Branislav Škripek u ime Kluba zastupnika ECR-a
Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Pascal Durand, Keith Taylor u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Aymeric Chauprade

Rezolucija Europskog parlamenta o položaju osoba koje su zatvorene u Iranu i imaju dvojno državljanstvo Irana i države članice EU-a (2018/2717(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Iranu, posebno one od 25. listopada 2016. o strategiji EU-a prema Iranu nakon nuklearnog sporazuma(1), od 3. travnja 2014. o strategiji EU-a prema Iranu(2), od 17. studenog 2011. o nedavnim slučajevima kršenja ljudskih prava u Iranu(3) i od 10. ožujka 2011. o pristupu EU-a Iranu(4),

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o godišnjim izvješćima EU-a o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir smjernice EU-a o smrtnoj kazni, mučenju, slobodi izražavanja i o borcima za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir novi Strateški okvir i Akcijski plan EU-a za ljudska prava i demokraciju, kojima je cilj da zaštita i praćenje stanja ljudskih prava budu u središtu svih politika EU-a,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2018/568 od 12. travnja 2018.(5) kojom se restriktivne mjere povezane s ozbiljnim povredama ljudskih prava u Iranu produljuju za godinu dana, do 13. travnja 2019.,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu iz Teherana od 16. travnja 2016. Federice Mogherini, potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, i Javada Zarifa, ministra vanjskih poslova Islamske Republike Irana, u kojoj je postignut dogovor oko početka dijaloga u području ljudskih prava i organizacije posjeta u okviru razmjene između EU-a i Irana u vezi s pitanjima ljudskih prava,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće visokog povjerenika UN-a za ljudska prava i izvješća Ureda visokog povjerenika i glavnog tajnika UN-a o stanju ljudskih prava u Islamskoj Republici Iranu od 23. ožujka 2018.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966., čija je stranka i Iran,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da se u iranskim zatvorima nalazi nekoliko dvojnih državljana Irana i jedne od država članica EU-a, među kojima je i Ahmadreza Djalali, švedsko-iranski istraživač optužen za špijunažu i osuđen na smrt nakon nepoštenog suđenja, bez pristupa odvjetniku ili potrebnoj zdravstvenoj skrbi, i kojemu izravno prijeti smaknuće i lošeg je zdravlja;

B.  budući da je austrijsko-iranski državljanin Kamran Ghaderi tijekom poslovnog putovanja u Iranu uhićen i osuđen na 10 godina zatvora nakon što je tijekom kaznenog postupka njegovo priznanje iznuđeno pod prisilom; budući da je u Iranu trenutačno pritvorena i britansko-iranska državljanka Nazanin Zaghari-Ratcliffe, zaposlenica humanitarne organizacije kojoj je dijagnosticiran teški oblik depresije; budući da je u travnju 2018. uhićen britansko-iranski akademik Abbas Edalat te da optužnica protiv njega još nije objavljena;

C.  budući da se provodi sustavna praksa uhićenja osoba s dvojnim državljanstvom Irana i jedne od država članica EU-a, nakon čega slijede produljeni boravak u samici i ispitivanje, uz nepostojanje pravičnog postupka, uskraćivanje konzularnog pristupa ili posjeta UN-a ili humanitarnih organizacija, tajna suđenja u kojima je pritvoreniku ograničen pristup odvjetniku, duge zatvorske kazne izrečene na temelju nejasnih ili neodređenih optužnica u kojima se spominju „nacionalna sigurnost” i „špijunaža” te državne kampanje ocrnjivanja zatvorenih pojedinaca;

D.  budući da Iran, država stranka Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, u skladu sa svojim obvezama treba poštovati slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi, kao i slobodu izražavanja, udruživanja i mirnog okupljanja;

E.  budući da Iran i dalje, i to u posljednje vrijeme sve češće, uhićuje aktiviste civilnog društva, borce za ljudska prava, aktiviste za zaštitu okoliša i političke aktiviste; budući da se borci za ljudska prava, novinari i politički aktivisti aktivno kazneno gone zbog svojeg mirnog djelovanja;

F.  budući da dvojni državljani zatvoreni u Iranu nemaju uvijek pristup odvjetniku kao ni pošteno suđenje; budući da Iran dvojne državljane u praksi tretira kao isključivo Irance, što stranim veleposlanstvima ograničava pristup njihovim državljanima zatvorenima u toj zemlji, kao i pristup zatvorenika konzularnoj zaštiti;

G.  budući da nekolicini političkih zatvorenika i pojedinaca optuženih za zločine protiv nacionalne sigurnosti nije pružen odgovarajući pristup zdravstvenoj skrbi tijekom razdoblja pritvora, uz ozbiljne posljedice;

1.  osuđuje kontinuiranu praksu iranskih vlasti koje nakon nepoštenih suđenja izriču zatvorske kazne osobama s dvojnim državljanstvom Irana i jedne od država članica EU-a; poziva na njihovo trenutačno i bezuvjetno oslobađanje ili na ponovno suđenje u skladu s međunarodnim standardima, kao i privođenje pravdi dužnosnika odgovornih za kršenje njihovih prava;

2.  izražava duboku zabrinutost zbog uhićenja osoba s dvojnim državljanstvom Irana i jedne od država članica EU-a nakon njihova ulaska u Iran bez jasnih dokaza za počinjeno kazneno djelo; ističe da se tim uhićenjima sprečava mogućnost međuljudskog kontakta;

3.  ne odobrava činjenicu da su osobe s dvojnim državljanstvom Irana i jedne od država članica EU-a pritvorene u iranskim zatvorima u lošim uvjetima te da ih se nerijetko prisiljava na priznanje nakon mučenja i nečovječnog postupanja;

4.  poziva iranske vlasti da g. Djalaliju zajamče neometan pristup odvjetniku te bilo kakvom liječenju koje zatraži; potiče iranske vlasti da ponište njegovu smrtnu kaznu te da ga smjesta oslobode, u skladu sa zahtjevima međunarodne zajednice;

5.  poziva iranske vlasti da osiguraju ponovno suđenje Kamranu Ghaderiju kako bi se poštovalo njegovo pravo na pošteno suđenje, da smjesta oslobode Nazanin Zaghari-Ratcliffe, koja već ispunjava uvjete za prijevremeno puštanje na slobodu, te da hitno iznesu detalje optužnice protiv Abbasa Edalata;

6.  poziva iranske vlasti da poštuju temeljno pravo optuženika na odvjetnika po izboru kao i pravo na pošteno suđenje, imajući u vidu međunarodne obveze Irana utvrđene u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima;

7.  osuđuje, nakon vjerodostojnih izvješća, mučenje i druge oblike okrutnog postupanja do kojih je osobito dolazilo tijekom ispitivanja, te poziva iranske vlasti da poštuju ljudsko dostojanstvo zatvorenika; izražava žaljenje zbog okrutnih i nehumanih uvjeta pritvora te poziva Iran da se pobrine da svi zatvorenici primaju adekvatnu liječničku skrb;

8.  poziva pravosudni sustav da poštuje načela poštenog suđenja i pravičnog postupka te da osumnjičenicima omogući pravno zastupanje, konzularne posjete i posjete UN-a i humanitarnih organizacija, kao i neometani pristup medicinskoj skrbi i zdravstvenim uslugama u skladu s međunarodnim obvezama Irana; poziva Iran da poduzme potrebne korake u cilju revizije zakona kako bi se osigurala poštena suđenja i pristup odvjetniku tijekom istražne faze te kako bi se stalo na kraj prisilnim priznanjima iznuđenima mučenjem;

9.  poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje i Komisiju da osnuju internu radnu skupinu za potporu osobama iz država članica EU-a kojima prijeti smrtna kazna ili očigledno nepošteno suđenje u trećim zemljama kako bi se povećala razina potpore koju im pružaju nacionalne konzularne ili diplomatske službe;

10.  poziva iranske vlasti da surađuju s veleposlanstvima država članica EU-a u Teheranu kako bi se izradio popis osoba s dvojnim državljanstvom Irana i jedne od država članica EU-a trenutačno pritvorenih u iranskim zatvorima te da pomno prate svaki pojedinačni slučaj, s obzirom na to da su sigurnost građana i zaštita njihovih temeljnih prava od najveće važnosti za EU;

11.  poziva na to da se svi borci za ljudska prava zatvoreni u Iranu puste na slobodu i da se prestane s njihovim zastrašivanjem;

12.  pozdravlja činjenicu da su znatno podignuti kriteriji za osuđujuće presude za kaznena djela povezana s drogom i kažnjiva smrću kao prvi korak prema uvođenju moratorija na smrtnu kaznu u Iranu;

13.  poziva Iran da više sudjeluje u međunarodnim mehanizmima za ljudska prava tako da surađuje s posebnim izvjestiteljima i posebnim mehanizmima, među ostalim odobravanjem zahtjeva za pristup zemlji nositeljima mandata; poziva iranske vlasti da se posebno pobrinu da budućem posebnom izvjestitelju UN-a o stanju ljudskih prava u Iranu bude dopušten ulazak u zemlju;

14.  izražava potporu raspravama o ljudskim pravima koje se održavaju u kontekstu dijaloga na visokoj razini između EU-a i Irana započetog nakon zaključenja zajedničkog sveobuhvatnog akcijskog plana; ističe da bi EU trebao ostati odlučan u tome da nastavi ukazivati na pitanja u vezi s ljudskim pravima u Iranu i na bilateralnim i na multilateralnim forumima;

15.  ponovno ističe sudjelovanje Irana u dijalogu o ljudskim pravima i pozdravlja otvorenost iranskih vlasti u okviru tog dijaloga;

16.  poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu da vlastima postavi pitanje o zatvorskim uvjetima i kršenju ljudskih prava, osobito u vezi s osobama s dvojnim državljanstvom Irana i jedne od država članica EU-a zatvorenima u Iranu, kako bi se stalo na kraj okrutnom i nečovječnom postupanju u iranskim zatvorima; poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu da sustavno ukazuje na pitanja ljudskih prava u kontaktu s iranskim vlastima, uključujući stanje političkih zatvorenika i boraca za ljudska prava te slobodu izražavanja i udruživanja;

17.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda i vladi i parlamentu Irana.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0402.

(2)

SL C 408, 30.11.2017., str. 39.

(3)

SL C 153 E, 31.5.2013., str. 157.

(4)

SL C 199 E, 7.7.2012., str. 163.

(5)

SL L 95, 13.4.2018., str. 14.

Posljednje ažuriranje: 30. svibnja 2018.Pravna napomena