Procedură : 2018/2717(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0254/2018

Texte depuse :

RC-B8-0254/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 31/05/2018 - 7.1

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0231

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 424kWORD 56k
30.5.2018
PE621.639v01-00}
PE621.640v01-00}
PE621.641v01-00}
PE621.642v01-00}
PE621.643v01-00} RC1
 
B8-0254/2018}
B8-0255/2018}
B8-0256/2018}
B8-0257/2018}
B8-0258/2018} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul următoarelor propuneri de rezoluție:

B8‑0254/2018 (ECR)

B8‑0255/2018 (Verts/ALE)

B8‑0256/2018 (S&D)

B8‑0257/2018 (PPE)

B8‑0258/2018 (ALDE)


referitoare la situația deținuților din Iran cu dublă cetățenie UE-iraniană (2018/2717(RSP))


Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere în numele Grupului PPE
Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Branislav Škripek în numele Grupului ECR
Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans în numele Grupului ALDE
Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Pascal Durand, Keith Taylor în numele Grupului Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Aymeric Chauprade

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația deținuților din Iran cu dublă cetățenie UE-iraniană (2018/2717(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Iran, în special Rezoluția din 25 octombrie 2016 referitoare la strategia UE față de Iran în urma încheierii acordului nuclear(1), Rezoluția din 3 aprilie 2014 referitoare la strategia UE privind Iranul(2), Rezoluția din 17 noiembrie 2011 referitoare la Iran - cazuri recente de încălcare a drepturilor omului(3) și Rezoluția din 10 martie 2011 referitoare la abordarea UE privind Iranul(4),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la rapoartele anuale ale UE privind drepturile omului,

–  având în vedere orientările UE privind pedeapsa cu moartea, tortura, libertatea de exprimare și apărătorii drepturilor omului,

–  având în vedere noul Cadru strategic al UE și Planul de acțiune privind drepturile omului și democrația, care urmăresc să pună protecția și monitorizarea drepturilor omului în centrul tuturor politicilor UE,

–  având în vedere Decizia (PESC) 2018/568 a Consiliului din 12 aprilie 2018(5), care prelungește măsurile restrictive referitoare la încălcări grave ale drepturilor omului în Iran, pentru o perioadă de un an, până la 13 aprilie 2019,

–  având în vedere declarația comună făcută la 16 aprilie 2016 la Teheran de către Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, și de ministrul afacerilor externe al Republicii Islamice Iran, Javad Zarif, în care cele două părți au convenit să se angajeze într-un dialog privind drepturile omului și să organizeze vizite având drept obiectiv schimbul de experiență între UE și Iran privind chestiunile legate de drepturile omului,

–  având în vedere raportul anual al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și rapoartele Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și ale Secretarului General al ONU privind situația drepturilor omului în Republica Islamică Iran, din 23 martie 2018,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966, la care Iranul este parte,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât există mai multe persoane cu dublă cetățenie UE-iraniană care sunt deținute în închisorile iraniene, printre care se numără dl Ahmadreza Djalali, un cercetător cu dublă cetățenie iraniană și suedeză, care a fost acuzat de spionaj și condamnat la moarte în urma unui proces inechitabil, fără acces la un avocat sau la îngrijirile medicale necesare, deși starea sa de sănătate este precară, și care se află sub amenințarea iminentă a execuției;

B.  întrucât dl Kamran Ghaderi, un cetățean cu dublă cetățenie austriacă și iraniană, a fost arestat în timp ce se afla într-o călătorie de afaceri în Iran și condamnat la 10 ani de închisoare pe baza unei mărturisiri forțate în fața autorităților de urmărire penală; întrucât și dna Nazanin Zaghari-Ratcliffe, angajată a unei organizații caritabile, cu dublă cetățenie britanică și iraniană, se află în prezent în detenție în Iran, fiind diagnosticată cu o formă gravă de depresie; întrucât dl Abbas Edalat, un cadru universitar cu dublă cetățenie britanică și iraniană, a fost arestat în aprilie 2018, iar acuzațiile care i se aduc nu au fost încă comunicate;

C.  întrucât practica neîntreruptă a arestării persoanelor cu dublă cetățenie UE-iraniană este urmată de utilizarea sistematică a unui regim caracterizat de detenția prelungită în regim de izolare și de interogatorii, de nerespectarea garanțiilor procedurale, de refuzul de a acorda acces la serviciile consulare sau de a aproba vizitele organismelor ONU sau ale organizațiilor umanitare, de procese netransparente, în care accesul deținutului la serviciile de consiliere ale unui avocat sunt limitate, de condamnări la perioade lungi de detenție în temeiul unor acuzații vagi sau nespecificate vizând „securitatea națională” și „spionajul”, de campanii de defăimare sponsorizate de stat împotriva persoanelor încarcerate;

D.  întrucât Iranul, ca stat parte la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP), ar trebui să respecte libertatea de gândire, de conștiință și de religie, precum și libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică, în conformitate cu obligațiile care îi revin;

E.  întrucât Iranul continuă să rețină în închisoare activiști ai societății civile, apărători ai drepturilor omului și ai drepturilor legate de mediu și activiști politici și a intensificat recent măsurile adoptate în vederea arestării acestor persoane; întrucât apărătorii drepturilor omului, jurnaliștii și activiștii politici sunt urmăriți în mod activ în justiție pentru acțiunile lor pașnice;

F.  întrucât drepturile la un avocat și la un proces echitabil ale persoanelor cu dublă cetățenie arestate în Iran nu au fost întotdeauna respectate; întrucât, în practică, Iranul tratează persoanele cu dublă cetățenie ca fiind exclusiv cetățeni iranieni, fapt care limitează accesul ambasadelor străine la cetățenii statelor respective deținuți în Iran, precum și accesul deținuților la protecție consulară;

G.  întrucât mai mulți prizonieri politici și cetățeni acuzați de comiterea unor infracțiuni care aduc atingere securității naționale au avut de suferit de pe urma lipsei unui acces adecvat la asistență medicală în timpul detenției, cu consecințe grave,

1.  condamnă continuarea practicii de detenție a persoanelor cu dublă cetățenie UE-iraniană de către autoritățile iraniene, în urma unor procese inechitabile; solicită eliberarea imediată și necondiționată a acestor persoane sau rejudecarea cazurilor lor în conformitate cu standardele internaționale, precum și tragerea la răspundere a funcționarilor care s-au făcut vinovați de încălcarea drepturilor lor;

2.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la arestarea, fără elemente de probă prima facie care să demonstreze comiterea unei infracțiuni, a unor persoane cu dublă cetățenie UE-iraniană la intrarea lor în Iran; subliniază faptul că aceste arestări împiedică stabilirea de contacte interpersonale;

3.  regretă faptul că persoanele cu dublă cetățenie UE-iraniană sunt deținute în închisorile iraniene în condiții precare și că acestea sunt adesea forțate să facă mărturisiri după ce au fost torturate sau supuse unui tratament inuman;

4.  solicită autorităților iraniene să garanteze accesul deplin al dlui Djalali la avocatul său, precum și la orice tratament medical, la cererea acestuia; îndeamnă autoritățile iraniene să anuleze condamnarea sa la moarte și să îl elibereze imediat, conform solicitărilor comunității internaționale;

5.  solicită autorităților iraniene să asigure rejudecarea cazului lui Kamran Ghaderi, cu scopul de a garanta că dreptul său la un proces echitabil este respectat, să o elibereze imediat pe Nazanin Zaghari-Ratcliffe, care este deja eligibilă pentru eliberarea anticipată și să facă de urgență cunoscute acuzațiile care i se aduc lui Abbas Edalat;

6.  invită autoritățile iraniene să respecte dreptul fundamental al inculpaților de a avea acces la un avocat ales de ei înșiși, precum și dreptul la un proces echitabil, având în vedere obligațiile internaționale ale Iranului, astfel cum sunt prevăzute în Declarația universală a drepturilor omului;

7.  condamnă, în urma unor relatări credibile, actele de tortură și alte tratamente crude aplicate deținuților, în special în timpul interogatoriilor, și le solicită autorităților iraniene să respecte demnitatea umană a prizonierilor; regretă regimul de detenție crud și inuman și îi solicită Iranului să asigure faptul că toți deținuții au acces la asistență medicală adecvată;

8.  invită autoritățile judiciare să respecte principiile unui proces echitabil și garanțiile procedurale și să acorde suspecților accesul la un avocat, la serviciile consulare și dreptul de a primi vizite din partea organismelor ONU și a organizațiilor umanitare, precum și accesul deplin la tratamente medicale și la servicii de asistență medicală, în conformitate cu obligațiile internaționale ale Iranului; invită Iranul să ia măsurile necesare în vederea revizuirii legii, cu scopul de a garanta dreptul la un proces echitabil și accesul la un avocat pe durata etapelor de investigație și să pună capăt mărturisirilor forțate obținute prin tortură;

9.  invită Serviciul European de Acțiune Externă și Comisia să instituie un grup operativ intern cu scopul de a acorda sprijin cetățenilor UE care se confruntă cu condamnări la moarte sau sunt judecați în cadrul unor procese vădit inechitabile în țările terțe, pentru a consolida sprijinul acordat de către serviciile consulare sau diplomatice naționale;

10.  solicită autorităților iraniene să coopereze cu ambasadele statelor membre ale UE din Teheran pentru a stabili o listă a persoanelor cu dublă cetățenie UE-iraniană care se află în prezent în detenție în închisorile iraniene și să monitorizeze cu atenție fiecare caz individual, deoarece securitatea cetățenilor și protecția drepturilor lor fundamentale sunt de importanță primordială pentru UE;

11.  solicită ca toți apărătorii drepturilor omului aflați în închisoare în Iran să fie eliberați și ca toate actele de intimidare împotriva acestora să înceteze;

12.  salută demersurile ce echivalează cu o ridicare substanțială a ștachetei în cazul condamnărilor pentru infracțiunile legate de droguri, pasibile de pedeapsa cu moartea, ca fiind un prim pas în direcția implementării unui moratoriu privind pedeapsa cu moartea în Iran;

13.  invită Iranul să își consolideze angajamentul față de mecanismele internaționale din domeniul drepturilor omului, cooperând cu raportorii speciali și în cadrul mecanismelor speciale, inclusiv prin aprobarea cererilor de acces pe teritoriul țării al titularilor de mandate; îndeamnă autoritățile iraniene să garanteze în special faptul că i se permite viitorului Raportor special al ONU privind situația drepturilor omului în Iran să intre în țară;

14.  sprijină discuțiile privind drepturile omului care au loc în contextul dialogului la nivel înalt dintre UE și Iran lansat după încheierea Planului de acțiune cuprinzător comun; subliniază faptul că UE ar trebui să continue să aducă în atenția Iranului, în mod perseverent, preocupările sale legate de drepturile omului, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul forumurilor multilaterale;

15.  reiterează faptul că Iranul s-a angajat în cadrul unui dialog privind drepturile omului și salută deschiderea de către care dau dovadă autoritățile iraniene privind continuarea acestui dialog;

16.  invită VP/ÎR să sesizeze autoritățile iraniene în legătură cu preocupările legate de condițiile de detenție și de încălcările drepturilor omului, în special cu privire la cazurile persoanelor cu dublă cetățenie UE-iraniană aflate în detenție în Iran, pentru a pune capăt tratamentelor crude și inumane aplicate în închisorile iraniene; invită VP/ÎR și statele membre să aducă în atenția autorităților iraniene, în mod sistematic, preocupările legate de situația prizonierilor politici și a apărătorilor drepturilor omului, precum și de libertatea de exprimare și de asociere;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, precum și guvernului și parlamentului Iranului.

 

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0402.

(2)

JO C 408, 30.11.2017, p. 39.

(3)

JO C 153E, 31.5.2013, p. 157.

(4)

JO C 199E, 7.7.2012, p. 163.

(5)

JO L 95, 13.4.2018, p. 14.

Ultima actualizare: 30 mai 2018Notă juridică