Postup : 2018/2712(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0259/2018

Predkladané texty :

RC-B8-0259/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 31/05/2018 - 7.2
CRE 31/05/2018 - 7.2

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0232

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 472kWORD 59k
30.5.2018
PE621.644v01-00}
PE621.645v01-00}
PE621.646v01-00}
PE621.647v01-00}
PE621.648v01-00}
PE621.653v01-00} RC1
 
B8-0259/2018}
B8-0260/2018}
B8-0261/2018}
B8-0262/2018}
B8-0263/2018}
B8-0268/2018} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:

B8‑0259/2018 (ECR)

B8‑0260/2018 (Verts/ALE)

B8‑0261/2018 (EFDD)

B8‑0262/2018 (S&D)

B8‑0263/2018 (PPE)

B8‑0268/2018 (ALDE)


o situácii obhajcov práv žien v Saudskej Arábii  (2018/2712(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Notis Marias, Monica Macovei v mene skupiny ECR
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE
Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Ana Miranda, Terry Reintke, Jordi Solé, Keith Taylor, Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Aymeric Chauprade, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii obhajcov práv žien v Saudskej Arábii (2018/2712(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Saudskej Arábii, najmä na uznesenie z 11. marca 2014 o Saudskej Arábii, jej vzťahoch s EÚ a jej úlohe na Blízkom východe a v severnej Afrike(1), uznesenie z 12. februára 2015 o prípade Rá’ifa Badawího(2) a uznesenie z októbra 2015 o prípade Aliho Muhammada al-Nimru(3),

–  so zreteľom na udelenie Sacharovovej ceny za slobodu myslenia a prejavu saudskému blogerovi Rá’ifovi Badawímu v roku 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 29. mája 2018 o nedávnych zatknutiach v Saudskej Arábii vrátane svojvoľného zadržiavania a zmiznutia Nawáfa Talála Rašída – princa z dynastie ar-Rašíd a syna zosnulého básnika Nawáfa Talála bin Abdulazíza ar-Rašída bez riadneho procesu,

–  so zreteľom na vyhlásenie veliteľstva štátnej bezpečnosti Saudskej Arábie z 18. mája 2018 týkajúce sa zatknutia siedmich podozrivých osôb,

–  so zreteľom na nový návrh právnych predpisov, ktorým sa obťažovanie stavia mimo zákon, ktorý Poradné zhromaždenie Saudskej Arábie schválilo 28. mája 2018,

–  so zreteľom na vplyv, ktorý na vnútroštátnej, ako aj regionálnej úrovni majú na ľudské práva sankcie zavedené Saudskou Arábiou a ďalšími krajinami voči Kataru, a na správu o vplyve krízy v oblasti ľudských práv v Perzskom zálive, ktorú v decembri 2017 zverejnil Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR),

–  so zreteľom na členstvo Saudskej Arábie v Rade OSN pre ľudské práva a Komisie OSN pre postavenie žien (CSW), ako aj na jej budúce členstvo vo výkonnej rade CSW počnúc januárom 2019,

–  so zreteľom na prejav, ktorý v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) predniesol komisár Christos Stylianides v rámci rozpravy v Európskom parlamente dňa 4. júla 2017 o zvolení Saudskej Arábie za člena CSW,

–  so zreteľom na záverečné pripomienky Výboru pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien z 9. marca 2018 o spojenej tretej a štvrtej pravidelnej správe Saudskej Arábie(4),

–  so zreteľom na správu o Saudskej Arábii zo 69. zasadnutia Výboru OSN pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien dňa 7. marca 2018, ktorú spoločne predložili organizácia ALQST, Centrum pre ľudské práva v oblasti Perzského zálivu (GCHR) a Medzinárodná federácia pre ľudské práva (FIDH),

–  so zreteľom na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o obhajcoch ľudských práv,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 15. mája 2018 zatkli saudskoarabské orgány sedem žien – Ludžajnu al-Hadlúlovú,Á´išu al-Mána´aovú, Madíhu al-Adžrúšovú, Ímán an-Nafdžánovú, Azízu al-Júsufovú, Hissu aš-Šajchovú a Walá´u aš-Šubbárovú – a štyroch mužov – Ibráhíma Fahda an-Nafdžána, Ibráhíma al-Mudajmígha, Muhammada ar-Rabí´u a Abdulazíza al-Miš´ala - za ich aktivizmus za práva žien; keďže títo zatknutí obhajcovia ľudských práv boli odvtedy obvinení z podpory činností zahraničných subjektov, náboru osôb, ktoré vo vláde zastávajú citlivé funkcie, a poskytovania finančnej pomoci zahraničným subjektom s cieľom destabilizovať kráľovstvo; keďže títo aktivisti sú známi svojimi kampaňami proti zákazu viesť motorové vozidlo, ktorý platí pre ženy, a za zrušenie systému mužského poručníctva; keďže boli zatknutí ešte pred zrušením zákazu žien viesť motorové vozidlo, ktoré sa očakáva 24. júna 2018;

B.  keďže Madíha al-Adžrúš, Walá´a aš-Šubbár, Á´iša al-Mána´a a Hissa aš-Šajch boli 24. mája 2018 údajne prepustené na slobodu;

C.  keďže prípad Ludžajny al-Hadlúlovej je obzvlášť znepokojivý, pretože v marci 2018 bola proti svojej vôli prevezená z Abú Zabí do Saudskej Arábie po tom, čo sa zúčastnila na zasadnutí Výboru OSN pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien zameraného na preskúmanie situácie v Saudskej Arábii; keďže do jej nedávneho zatknutia sa na ňu vzťahoval zákaz cestovania a v súčasnosti je údajne zadržiavaná v izolácii spolu s ďalšími aktivistami;

D.  keďže Saudská Arábia aj napriek nedávnym vládnym reformám zameraným na posilnenie práv žien v oblasti zamestnanosti ukladá ženám jedny z najprísnejších obmedzení; keďže politický a spoločenský systém Saudskej Arábie aj naďalej zostáva nedemokratický a diskriminačný, robí zo žien druhotriednych občanov, neumožňuje žiadnu slobodu náboženského vyznania a viery, výrazne diskriminuje značnú komunitu zahraničných pracovníkov a tvrdo potláča akékoľvek vyjadrenie nesúhlasu;

E.  keďže vyšetrovanie a práca na prípade stále prebiehajú a informácie o zadržaniach sa dajú len ťažko získať, pretože saudskoarabské orgány zverejnili len obmedzené informácie;

F.  keďže saudskoarabské orgány 25. mája 2018 zatkli obhajcu ľudských práv Muhammada al-Badžádího, zakladajúceho člena zakázaného saudskoarabského združenia za občianske a politické práva, ktorý bezpečnostné sily obvinil zo zneužívania;

G.  keďže niekoľko dní po zatknutí obhajcov ľudských práv pro-vládne masovokomunikačné prostriedky a platformy sociálnych médií začali proti nim viesť útočné očierňujúce kampane, v ktorých ich označili za zradcov, ktorí predstavujú hrozbu pre bezpečnosť štátu; keďže odborníci sa domnievajú, že kampaň, ktorá sa v súčasnosti vedie proti obhajcom ľudských práv, naznačuje úmysel uložiť im eventuálne veľmi prísne tresty;

H.  keďže saudskoarabská spoločnosť sa neustále postupne mení a keďže saudskoarabské orgány prijali niekoľko opatrení na zlepšenie uznávania žien za rovnocenných občanov, ako sú priznanie práva voliť v komunálnych voľbách, poskytnutie prístupu do Poradného zhromaždenia a Národnej rady pre ľudské práva, zrušenie zákazu viesť motorové vozidlo platného pre ženy a povolenie vstupu na verejné športové podujatia;

I.  keďže reformný program Vízia na rok 2030, ktorý prináša hospodársku a sociálnu transformáciu krajiny založenú na posilnení postavenia žien, by mal byť pre saudskoarabské ženy skutočnou príležitosťou na to, aby sa zabezpečila ich právna emancipácia, čo je absolútne nevyhnutné pre plné uplatňovanie ich práv vyplývajúcich z Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien; keďže však nedávna vlna zatýkania aktivistov za práva žien sa zdá byť v rozpore s týmto cieľom a môže viesť k odkloneniu od reformného programu;

J.  keďže saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán Ál Sa´úd vyjadril svoju rétorickú podporu reformám v oblasti práv žien, najmä počas svojich návštev v Európe a Spojených štátoch, no tieto reformy boli doteraz len obmedzené a systém mužského poručníctva, ktorý je najzávažnejšou prekážkou výkonu práv žien, zostáva takmer nedotknutý; keďže okrem toho sa pod jeho dohľadom uskutočnili rozsiahle tvrdé zákroky proti popredným aktivistom, právnikom a obhajcom ľudských práv, ktoré sa zintenzívnili po tom, čo začal upevňovať svoju kontrolu nad bezpečnostnými orgánmi krajiny;

K.  keďže v Saudskej Arábii je v platnosti niekoľko diskriminačných zákonov, najmä právne ustanovenia týkajúce sa osobného štatútu a situácie migrujúcich pracovníčok, zákon o rodinnom stave, zákonník práce, zákon o štátnom občianstve a systém mužského poručníctva, v rámci ktorého ženy môžu využívať väčšinu svojich práv, ktoré vyplývajú z Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, iba v prípade, že dostanú povolenie od mužského poručníka;

L.  keďže v Saudskej Arábii existuje živá komunita internetových aktivistov a je tu najvyšší počet používateľov služby Twitter na Blízkom východe; keďže Saudská Arábia sa nachádza na zozname nepriateľov internetu organizácie Reportéri bez hraníc z dôvodu cenzúry médií a internetu a trestania tých, ktorí kritizujú vládu alebo náboženstvo; keďže sloboda prejavu a sloboda tlače a médií, on-line aj off-line, sú rozhodujúcimi podmienkami a hybnými silami demokratizácie a reforiem a veľmi dôležitou kontrolou moci; keďže laureát Sacharovovej ceny za rok 2015 Rá’if Badawí je stále väznený len za to, že pokojne vyjadril svoje názory;

M.  keďže hodnota OSN indexu ľudského rozvoja Saudskej Arábie za rok 2015 je 0,847, čo znamená, že zo 188 krajín a území sa umiestnila na 38. mieste; keďže hodnota OSN indexu rodových rozdielov v Saudskej Arábii predstavuje 0,257 a táto krajina je podľa indexu z roku 2015 na 50. mieste zo 159 krajín; keďže Saudská Arábia je podľa správy Svetového ekonomického fóra o rodových rozdieloch vo svete z roku 2017 na 138. mieste spomedzi 144 krajín;

N.  keďže všeobecné výhrady Saudskej Arábie k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien sú podľa výboru pre odstránenie diskriminácie žien v rozpore s cieľom a účelom dohovoru a podľa jeho článku 28 sú neprípustné; keďže Saudská Arábia sa zaviazala „dodržiavať najvyššie štandardy pri podpore a ochrane ľudských práv“, keď v roku 2013 úspešne požiadala o členstvo v Rade OSN pre ľudské práva;

1.  vyzýva saudskoarabské orgány, aby ukončili všetky formy prenasledovania Ímán an-Nafdžánovej, Azízy al-Júsufovej, Ludžajny al-Hadlúlovej, Á´iše al-Mána´aovej, Madíhy al-Adžrúšovej, Hissy aš-Šajchovej, Walá´y aš-Šubbárovej, Muhammada ar-Rabí´u, Ibráhíma al-Mudajmígha a všetkých ostatných obhajcov ľudských práv v krajine – a to aj na súdnej úrovni – , aby mohli svoju prácu vykonávať bez neopodstatnených prekážok a bez strachu z represálií;

2.  odsudzuje pretrvávajúce prenasledovanie obhajcov ľudských práv vrátane obhajcov práv žien v Saudskej Arábii, ktoré podkopáva dôveryhodnosť reformného procesu v krajine; vyzýva vládu Saudskej Arábie, aby okamžite a bezpodmienečne prepustila všetkých obhajcov ľudských práv a ďalších väzňov svedomia, ktorí sú zadržiavaní a boli odsúdení iba za to, že uplatnili svoje právo na slobodu prejavu a že pokojným spôsobom vykonávajú činnosť v prospech ľudských práv; odsudzuje neustálu systematickú diskrimináciu žien a dievčat v Saudskej Arábii;

3.  vzdáva hold saudskoarabským ženám a obhajcom práv žien, ktorí sa snažia o odstránenie akéhokoľvek nespravodlivého a diskriminačného zaobchádzania, a tým, ktorí obhajujú ľudské práva aj napriek ťažkostiam, s ktorými sa musia vyrovnávať;

4.  víta prísľub zrušenia zákazu riadenia motorových vozidiel v kráľovstve, ktorý platí pre ženy, v rámci programu Vízia na rok 2030;

5.  zdôrazňuje, že pri zaobchádzaní so všetkými zadržiavanými osobami, vrátane obhajcov ľudských práv, sa počas zadržiavania musia dodržiavať podmienky ustanovené v Súbore zásad OSN na ochranu všetkých osôb vystavených akejkoľvek forme zaistenia alebo uväznenia, ktorý bol prijatý rezolúciou Valného zhromaždenia OSN č. 43/173 z 9. decembra 1988;

6.  berie na vedomie, že medzinárodné automobilové spoločnosti, najmä tie so sídlom v EÚ, už vzhľadom na avizované zrušenie zákazu začínajú vysielať reklamy zamerané na ženy;

7.  je hlboko znepokojený rozšírením násilia založeného na rodovej príslušnosti v Saudskej Arábii, ktoré sa ešte stále v prevažnej miere nenahlasuje ani nezaznamenáva a odôvodňuje sa takými dôvodmi, ako je potreba zaviesť pod ochranou mužov disciplínu u žien; naliehavo žiada saudskoarabské orgány, aby prijali komplexné právne predpisy s cieľom konkrétne vymedziť a trestne stíhať všetky formy rodovo motivovaného násilia páchaného na ženách, najmä znásilnenie vrátane znásilnenia medzi manželmi, sexuálneho násilia a sexuálneho obťažovania, a aby odstránili všetky prekážky, ktoré bránia prístupu žien k spravodlivosti;

8.  vyjadruje zhrozenie nad existenciou systému mužského poručníctva, podľa ktorého sa stále očakáva súhlas mužského poručníka v mnohých oblastiach, okrem iného pri cestovaní do zahraničia, prístupe k zdravotníckym službám, výbere miesta bydliska, sobáši, podávaní sťažností na justičné orgány, odchode zo štátnych zariadení pre zneužívané ženy a prepustení z väzenských zariadení; zdôrazňuje, že tento systém je odrazom hlboko zakoreneného patriarchálneho systému, ktorý v tejto krajine stále prevláda;

9.  vyzýva saudskoarabské orgány, aby zrevidovali zákon o združeniach a nadáciách z decembra 2015 s cieľom umožniť aktivistkám organizovať sa a slobodne a nezávisle pracovať bez zbytočného zasahovania zo strany štátnych orgánov; naliehavo tiež žiada revíziu zákona proti terorizmu, zákona o boji proti počítačovej kriminalite a zákona o tlači a publikáciách, ktoré sa opakovane zneužívajú na prenasledovanie obhajcov ľudských práv, ako aj revíziu všetkých diskriminačných ustanovení v právnom systéme;

10.  vyzýva saudskoarabské orgány, aby ratifikovali Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, stiahli výhrady k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a ratifikovali opčný protokol k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, aby saudskoarabské ženy mohli v plnej miere požívať práva zakotvené v tomto dohovore, a aby skoncovali s manželstvami maloletých, nútenými manželstvami a zrušili povinné pravidlá týkajúce sa obliekania žien; naliehavo žiada Saudskú Arábiu, aby stále pozvanie na návštevu krajiny rozšírila na všetky osobitné postupy Rady OSN pre ľudské práva;

11.  vyzýva saudskoarabské orgány, aby umožnili existenciu nezávislej tlače a oznamovacích prostriedkov a zaručili slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania pre všetkých obyvateľov Saudskej Arábie; odsudzuje represie obhajcov ľudských práv a účastníkov pokojných demonštrácií; zdôrazňuje, že pokojná obhajoba základných zákonných práv alebo vyjadrenie kritických pripomienok prostredníctvom sociálnych médií sú prejavmi neodňateľného práva; naliehavo žiada saudskoarabské orgány, aby odstránili obmedzenia vzťahujúce sa na obhajcov ľudských práv, ktoré im zakazujú vystupovať na sociálnych médiách a poskytovať rozhovory medzinárodným masovokomunikačným prostriedkom;

12.  vyzýva PK/VP, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a členské štáty, aby zabezpečili plné vykonávanie usmernení EÚ o ochrancoch ľudských práv a aby posilnili ochranu a podporu ochrancov ľudských práv, najmä obhajkýň ľudských práv;

13.  vyzýva EÚ, aby na nasledujúcom zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva predložila uznesenie o situácii obhajcov ľudských práv v Saudskej Arábii; vyzýva EÚ, aby na nadchádzajúcom zasadnutí Rady pre ľudské práva a v Komisii pre postavenie žien nastolila otázku členstva štátov s pochybnou minulosťou v oblasti ľudských práv, a to aj pokiaľ ide o dodržiavanie práv žien a rodovej rovnosti; vyzýva EÚ, aby na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva navrhla vymenovanie osobitného spravodajcu pre ľudské práva v Saudskej Arábii;

14.  vyzýva EÚ, aby diskusiu o ľudských právach, najmä o situácii obhajkýň ľudských práv, zahrnula ako stály bod programu na výročnom samite medzi EÚ a Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive, ako aj na iných bilaterálnych a multilaterálnych fórach; vyzýva Radu, aby zvážila zavedenie cielených opatrení voči osobám zodpovedným za závažné porušovanie ľudských práv; konštatuje, že podľa pravidiel udeľovania ceny Chaillot za presadzovanie ľudských práv v regióne Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive môžu podávať prihlášky iba osoby, ktoré majú zákonnú registráciu a „konštruktívne spolupracujú s orgánmi“;

15.  vyzýva ESVČ a Komisiu, aby aktívne podporovali skupiny občianskej spoločnosti a jednotlivcov obhajujúcich ľudské práva v Saudskej Arábii, a to aj prostredníctvom organizovania návštev väzníc, monitorovania súdnych procesov a verejných vyhlásení;

16.  naliehavo vyzýva VP/PK, ESVČ a členské štáty, aby so Saudskou Arábiou naďalej viedli dialóg o ľudských právach, základných slobodách a znepokojujúcej úlohe krajiny v regióne; vyjadruje svoju pripravenosť viesť konštruktívny a otvorený dialóg so saudskoarabskými orgánmi, vrátane poslancov parlamentu, o vykonávaní ich medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv; vyzýva na výmenu odborných znalostí týkajúcich sa spravodlivosti a právnych záležitostí s cieľom posilniť ochranu práv jednotlivcov v Saudskej Arábii;

17.  vyzýva saudskoarabské orgány, aby zastavili akékoľvek ďalšie bičovanie Rá´ifa Badawího a okamžite a bezpodmienečne ho prepustili, pretože je považovaný za väzňa svedomia, ktorý je zadržiavaný a odsúdený len za uplatňovanie svojho práva na slobodu prejavu; vyzýva EÚ, aby na jeho prípad aj naďalej upozorňovala na všetkých schôdzkach na vysokej úrovni;

18.  vyzýva saudskoarabské orgány, aby zaviedli okamžité moratórium na trest smrti ako krok k jeho zrušeniu; žiada o preskúmanie všetkých rozsudkov trestu smrti, aby sa zabezpečilo, že sa v rámci týchto súdnych procesov dodržali medzinárodné normy;

19.  vyzýva saudskoarabské orgány, aby zastavili podnecovanie k nenávisti a diskriminácii voči náboženským menšinám a proti všetkým ostatným jednotlivcom a skupinám, ktorí sú vystavení porušovaniu svojich ľudských práv v Saudskej Arábii vrátane cudzích štátnych príslušníkov z krajín z iných regiónov;

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, generálnemu tajomníkovi OSN, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva, Komisii pre postavenie žien, Rade OSN pre ľudské práva, Jeho Veličenstvu kráľovi Salmánovi bin Abdulazízovi Ál Sa´údovi a korunnému princovi Muhammadovi bin Salmánovi Ál Sa´údovi, vláde kráľovstva Saudskej Arábie a generálnemu tajomníkovi Centra pre národný dialóg Saudskoarabského kráľovstva.

(1)

Ú. v. EÚ C 378, 9.11.2017, s. 64.

(2)

Ú. v. EÚ C 310, 25.8.2016, s. 29.

(3)

Ú. v. EÚ C 349, 17.10.2017, s. 34.

(4)

CEDAW/C/SAU/CO/3-4.

Posledná úprava: 30. mája 2018Právne oznámenie