Postup : 2018/2741(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0275/2018

Předložené texty :

RC-B8-0275/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/06/2018 - 7.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0266

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 364kWORD 50k
12.6.2018
PE621.673v01-00}
PE621.674v01-00}
PE621.675v01-00}
PE621.677v01-00}
PE621.683v01-00} RC1
 
B8-0275/2018}
B8-0276/2018}
B8-0277/2018}
B8-0279/2018}
B8-0285/2018} RC1

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

B8-0275/2018 (PPE)

B8-0276/2018 (ECR)

B8-0277/2018 (ALDE)

B8-0279/2018 (Verts/ALE)

B8-0285/2018 (S&D)


o okupovaných gruzínských územích deset let po ruské invazi (2018/2741(RSP))


Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová, Željana Zovko za skupinu PPE
Victor Boştinaru, Clare Moody za skupinu S&D
Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić za skupinu ECR
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström za skupinu ALDE
Heidi Hautala, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o okupovaných gruzínských územích deset let po ruské invazi (2018/2741(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na dohodu o příměří ze dne 12. srpna 2008, kterou zprostředkovala EU a kterou podepsaly Gruzie a Ruská federace, a na prováděcí dohodu ze dne 8. září 2008,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 21. ledna 2016 o dohodách o přidružení a prohloubených a komplexních zónách volného obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2017 o výroční zprávě o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky(2),

–  s ohledem na společná prohlášení přijatá na summitech Východního partnerství, zejména na společné prohlášení schválené v Bruselu v roce 2017,

–  s ohledem na společná sdělení Evropské komise a Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) o evropské politice sousedství (EPS), především na zprávu ze dne 18. května 2017 o provádění přezkumu evropské politiky sousedství (JOIN(2017)0018), společný pracovní dokument útvarů ze dne 9. června 2017 nazvaný „Východní partnerství – 20 výstupů do roku 2020: Zaměření se na hlavní priority a hmatatelné výsledky“ (SWD(2017)0300) a sdělení z roku 2016 nazvané „Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie“,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v zemích východního sousedství, a zejména na své doporučení ze dne 15. listopadu 2017 Radě, Komisi a ESVČ k Východnímu partnerství před summitem konaným v listopadu 2017(3),

–  s ohledem na pozorovatelskou misi EU (EUMM), která byla do Gruzie vyslána dne 15. září 2008,

–  s ohledem na zprávu z roku 2009, kterou vypracovala nezávislá mezinárodní vyšetřovací mise ke konfliktu v Gruzii vedená Heidi Tagliaviniovou,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Gruzie slaví 100. výročí první gruzínské demokratické republiky, která vznikla v roce 1918, a může být právem hrdá na své soudobé úspěchy;

B.  vzhledem k tomu, že EU důrazně podporuje svrchovanost a územní celistvost Gruzie v rámci mezinárodně uznaných hranic;

C.  vzhledem k tomu, že 10 let po ruské vojenské agresi v Gruzii v srpnu 2008 Ruská federace stále pokračuje v nezákonné okupaci gruzínských území Abcházie a regionu Cchinvali / Jižní Osetie a ohrožuje tak mezinárodní právo a mezinárodní systém založený na pravidlech; vzhledem k tomu, že  takzvané smlouvy o integraci a partnerství podepsané mezi Ruskem a Abcházií a Jižní Osetií v roce 2014 a 2015 byly jasným porušením mezinárodního práva, zásad OBSE a mezinárodních závazků Ruska; vzhledem k tomu, že Evropská unie neuznává rámec tzv. voleb a referenda, které uspořádali separatisté podporovaní Ruskem v gruzínských regionech Abcházie a Jižní Osetie v roce 2016 a 2017;

D.  vzhledem k tomu, že EU je i nadále pevně odhodlána zasazovat se o mírové řešení konfliktu mezi Ruskem a Gruzií v plném souladu se základními normami a principy mezinárodního práva;

E.  vzhledem k tomu, že Rusko soustavně posiluje svou nezákonnou vojenskou přítomnost na okupovaných gruzínských územích, kde staví nové základny, umísťuje nové vojenské oddíly a vybavení a provádí vojenská cvičení;

F.  vzhledem k tomu, že Rusko i nadále porušuje své mezinárodní závazky a odmítá plně provádět dohodu o příměří ze dne 12. srpna 2008, kterou zprostředkovala EU;

G.  vzhledem k tomu, že Rusko i nadále izoluje Abcházii a region Cchinvali / Jižní Osetie od zbytku země tím, že uzavírá další hraniční přechody, umísťuje podél správní hranice fyzické překážky a vede kampaň zaměřenou na vymýcení gruzínské kultury;

H.  vzhledem k tomu, že tato hranice se v rámci tzv. „vytyčení hranic“ pomalu, ale jistě posouvá hlouběji do území kontrolovaného Tbilisi a na některých místech se dostává velmi blízko ke kritické infrastruktuře, jako jsou dálnice a plynovody;

I.  vzhledem k tomu, že statisíce vnitřně vysídlených osob a uprchlíků vyhnaných z gruzínských území Abcházie a regionu Cchinvali / Jižní Osetie v důsledku několika vln etnických čistek je nadále zbaveno svého základního práva na bezpečný a důstojný návrat do svého domova;

J.  vzhledem k tomu, že v okupovaných oblastech Gruzie jsou porušována základní lidská práva, včetně práva na volný pohyb a pobyt, práva na vlastnictví a práva na přístup ke vzdělání v mateřském jazyce; vzhledem k tomu, že dochází k nezákonnému zadržování a únosům;

K.  vzhledem k tomu, že Ruská federace jakožto mocnost, která skutečně kontroluje gruzínská území Abcházie a regionu Cchinvali / Jižní Osetie, nese plnou odpovědnost za závažné porušování lidských práv a humanitární situaci na místě;

L.  vzhledem k tomu, že invaze v roce 2008 byla prvním zásadním a otevřeným útokem Ruska na evropské uspořádání; vzhledem k tomu, že později následovaly další útoky, včetně anexe Krymu a války na východě Ukrajiny;

M.  vzhledem k tomu, že vnitřně vysídlení Gruzínci Archil Tatunašvili, Giga Otchozoria a Davit Bašaruli přišli o život v důsledku nezákonných a brutálních činů ruských okupantských jednotek v Suchumi a Cchinvali;

N.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní trestní soud zahájil vyšetřování válečných zločinů a zločinů proti lidskosti údajně spáchaných v tomto konfliktu;

O.  vzhledem k tomu, že ad hoc návštěva vedoucích představitelů ze střední a východní Evropy – polského prezidenta Lecha Kaczyńského, estonského prezidenta Toomase Hendrika Ilvese, litevského prezidenta Valdase Adamkuse, předsedy litevské vlády Ivarse Godmanise a ukrajinského prezidenta Viktora Juščenka – v Gruzii, která se uskutečnila dne 12. srpna 2008, je obecně vnímána jako hlavní faktor, který zastavil ruský postup na Tbilisi, kdy vojenské jednotky byly pouze 50 km od gruzínského hlavního města, a napomohl francouzskému předsednictví Rady EU zprostředkovat příměří;

P.  vzhledem k tomu, že Ruská federace i nadále odmítá povolit pozorovatelské misi EU přístup na gruzínská území Abcházie a regionu Cchinvali / Jižní Osetie v rozporu s dohodou o příměří ze dne 12. srpna 2008, kterou zprostředkovala EU, a brání tak misi plně vykonávat její mandát;

1.  znovu opakuje, že jednoznačně podporuje svrchovanost a územní celistvost Gruzie; uznává, že zásady zakotvené v Chartě OSN, v Helsinském závěrečném aktu z roku 1975 a v Pařížské chartě OBSE z roku 1990 představují základní kameny mírového evropského kontinentu;

2.  opakuje, že svrchovanost, nezávislost a mírové urovnání sporů jsou klíčové zásady evropského bezpečnostního uspořádání; zdůrazňuje, že řešení konfliktů v Gruzii je zásadní pro posílení bezpečnosti a stability evropského kontinentu jako celku; domnívá se, že tyto konflikty a pokračující okupace gruzínských území zůstávají potenciální hrozbou pro suverenitu jiných evropských zemí;

3.  požaduje, aby Ruská federace zrušila své rozhodnutí o uznání takzvané nezávislosti gruzínských území Abcházie a regionu Cchinvali/ Jižní Osetie; odsuzuje rozhodnutí Venezuely, Nikaragui, Sýrie a Nauru o uznání Abcházie a Jižní Osetie, a vyzývá k tomu, aby bylo toto uznání zrušeno;

4.  zdůrazňuje, že je třeba, aby Ruská federace bezpodmínečně plnila všechna ustanovení dohody o příměří ze dne 12. srpna 2008, a zejména závazek stáhnout veškeré své vojenské síly z území Gruzie;

5.  požaduje, aby Ruská federace ukončila okupaci gruzínských území Abcházie a regionu Cchinvali/ Jižní Osetie a plně respektovala svrchovanost a územní celistvost Gruzie, stejně jako neporušitelnost jejích mezinárodně uznaných hranic, a aby zastavila faktické začleňování obou regionů do ruské státní správy;

6.  potvrzuje, že EU je pevně odhodlána přispět k mírovému řešení konfliktu mezi Ruskem a Gruzií, za použití všech nástrojů, které má k dispozici jako součást komplexního přístupu, včetně zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní Kavkaz a krizi v Gruzii, jejího spolupředsednictví na ženevských mezinárodních jednáních, Pozorovatelské mise Evropské unie EUMM v Gruzii a politiky neuznávání a angažovanosti;

7.  naléhavě vyzývá vládu Gruzie, aby i nadále spolupracovala s Mezinárodním trestním soudem tak, že usnadní vyšetřování vedená Úřadem žalobce MTS a zajistí, aby rejstřík Mezinárodního trestního soudu mohl plnit svůj mandát, pokud jde o aktivní pomoc a zapojení obětí;

8.  vyzývá Ruskou federaci, aby pozorovatelské misi EU (EUMM) umožnila bezpodmínečný přístup na gruzínská území Abcházie a regionu Cchinvali/ Jižní Osetie, v souladu s jejím mandátem; připomíná, že mise EUMM představuje jedinou stálou mezinárodním přítomnost na místě a poskytuje nestranné informace o situaci podél správní hranice, a vyzývá k prodloužení jejího mandátu i po 14. prosinci 2018;

9.  vyzývá Ruskou federaci, aby zastavila další budování bariér podél správní hranice, čehož se snaží dosáhnout umísťováním plotů z ostnatého drátu a dalších umělých překážek; vyzývá rovněž k ukončení pronikání na území kontrolované gruzínskou vládou a dalšího rozšiřování správní hranice, které záměrně brání mezilidským kontaktům a vede k izolaci obyvatel obou okupovaných oblastí;

10.  odsuzuje úmyslné ničení mnoha gruzínských vesnic a gruzínských kostelů na okupovaných územích Abcházie a regionu Cchinvali/ Jižní Osetie, jakož i úmyslný pokus o vymazání stop gruzínské kultury a historie na okupovaných územích, a odsuzuje protichůdné a kontroverzní iniciativy, jako je takzvané referendum z roku 2017, kterým se schvaluje změna názvu regionu Cchinvali/ Jižní Osetie;

11.  vyzývá Ruskou federaci, aby dodržovala zásadu mírového řešení konfliktu reciprocitou k jednostrannému závazku Gruzie nepoužít sílu, jak uvedl prezident Gruzie ve svém projevu před Evropským parlamentem dne 23. listopadu 2010;

12.  vítá novou mírovou iniciativu gruzínské vlády nazvanou „Krok k lepší budoucnosti“, zaměřenou na zlepšení humanitárních a socioekonomických podmínek osob žijících na gruzínských územích Abcházie a regionu Cchinvali/ Jižní Osetie a na podporu mezilidských kontaktů a budování důvěry mezi rozdělenými komunitami;

13.  připomíná Ruské federaci jako okupační mocnosti její závazky vůči obyvatelstvu, a skutečnost, že musí zastavit porušování lidských práv, omezování svobody pohybu a pobytu, diskriminaci na základě etnického původu a porušování práva na vlastnictví a na přístup ke vzdělání v rodném jazyce na okupovaných územích Gruzie;

14.  vyzývá mimoto Ruskou federaci, aby ukončila beztrestnost a etnicky motivované trestné činy na gruzínských územích Abcházie a v regionu Cchinvali/ Jižní Osetie a aby odstranila veškeré překážky bránící tomu, aby pachatelé nezákonného zabíjení gruzínských vnitřně vysídlených osob Archil Tatunašvili Giga Otchozoria a David Bašaruli byli postaveni před soud;

15.  vítá, že gruzínský parlament přijal usnesení obou politických stran, které zavádí černou listinu pachatelů a osob odpovědných za zastírání tohoto násilí (Otchozoriův-Tatunašviliho seznam), a vyzývá členské státy a Radu, aby zařadily na černou listinu osoby, které jsou nebo mohou být na Otchozoriově-Tatunašviliho seznamu uvedeny, a aby jim uložily sankce na úrovni členských států a EU;

16.  naléhavě vyzývá Ruskou federaci, aby umožnila bezpečný a důstojný návrat vnitřně vysídlených osob a uprchlíků do jejich domovů a aby na místě zajistila neomezený přístup pro mezinárodní mechanismy monitorování lidských práv;

17.  znovu opakuje, že odsuzuje podvratnou politiku propagandy, dezinformace a infiltraci do sociálních médií, jejichž cílem je oslabit demokracii a společnost v Gruzii pomocí diskreditace institucí, manipulace veřejným míněním, šíření falešných zpráv, rozdmýchávání sociálního napětí a podpory všeobecné nedůvěry ke sdělovacím prostředkům; odsuzuje v této souvislosti informační válku vedenou Ruskem, v níž využívá státem kontrolované sdělovací prostředky k tomu, aby záměrně šířily nepravdivé zprávy s cílem ovlivňovat domácí politiku a podrývat proces evropské integrace;

18.  zdůrazňuje, že mezinárodní společenství musí zaujmout soudržný, koordinovaný, jednotný a pevný postoj proti ruské okupaci a politice anexe, neboť je to je jediný prostředek, jak zajistit mírové řešení konfliktu v Gruzii a předcházet vzniku podobných konfliktů v sousedních zemích;

19.  vyzývá orgány EU, aby zaujaly přístup, který bude v souladu s postojem Evropského parlamentu a s politikou vnitrostátních parlamentů členských států tím, že budou používat jasnější a přesnější pojmy při označování ruské agrese v Gruzii jako okupace gruzínských území Abcházie a regionu Cchinvali/ Jižní Osetie Ruskou federací;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, vládám a parlamentům členských států, vládám a parlamentům zemí Východního partnerství a vládě a parlamentu Ruské federace.

 

(1)

Úř. věst. C 11, 12.1.2018, s. 82.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0493.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0440.

Poslední aktualizace: 21. června 2018Právní upozornění