Postupak : 2018/2741(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0275/2018

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0275/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/06/2018 - 7.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0266

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 360kWORD 54k
12.6.2018
PE621.673v01-00}
PE621.674v01-00}
PE621.675v01-00}
PE621.677v01-00}
PE621.683v01-00} RC1
 
B8-0275/2018}
B8-0276/2018}
B8-0277/2018}
B8-0279/2018}
B8-0285/2018} RC1

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:

B8-0275/2018 (PPE)

B8-0276/2018 (ECR)

B8-0277/2018 (ALDE)

B8-0279/2018 (Verts/ALE)

B8-0285/2018 (S&D)


o okupiranim teritorijima u Gruziji deset godina nakon ruske invazije (2018/2741(RSP))


Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová, Željana Zovko u ime Kluba zastupnika PPE-a
Victor Boştinaru, Clare Moody u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić u ime Kluba zastupnika ECR-a
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Heidi Hautala, Rebecca Harms u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o okupiranim teritorijima u Gruziji deset godina nakon ruske invazije (2018/2741(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir sporazum o prekidu vatre od 12. kolovoza 2008. koji su Gruzija i Ruska Federacija potpisale uz posredovanje EU-a, te sporazum o provedbi od 8. rujna 2008.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 21. siječnja 2016. o sporazumima o pridruživanju / područjima produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. prosinca 2017. o godišnjem izvješću o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike(2),

–  uzimajući u obzir zajedničke izjave sa sastanaka na vrhu Istočnog partnerstva, osobito onu donesenu 2017. u Bruxellesu,

–  uzimajući u obzir zajedničke komunikacije Komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) o europskoj politici susjedstva, a osobito izvješće od 18. svibnja 2017. o provedbi revizije europske politike susjedstva (JOIN(2017)0018), zajednički radni dokument službi od 9. lipnja 2017. naslovljen „Istočno partnerstvo – 20 ciljeva za 2020.: usmjeravanje na ključne prioritete i konkretne rezultate” (SWD(2017)0300), kao i komunikaciju iz 2016. naslovljenu „Globalna strategija Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku”,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o stanju u istočnom susjedstvu, a osobitu svoju preporuku od 15. studenoga 2017. Vijeću, Komisiji i ESVD-u o Istočnom partnerstvu uoči sastanka na vrhu u studenome 2017.(3),

–  uzimajući u obzir uspostavu Promatračke misije EU-a u Gruziji (EUMM) 15. rujna 2008.,

–  uzimajući u obzir izvješće nezavisne međunarodne misije za utvrđivanje činjenica o sukobu u Gruziji iz 2009., pod vodstvom Heidi Tagliavini,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da Gruzija slavi 100. obljetnicu prve gruzijske demokratske republike, osnovane 1918., te se s pravom ponosi svojim suvremenim postignućima;

B.  budući da EU snažno podržava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Gruzije unutar njezinih međunarodno priznatih granica;

C.  budući da deset godina nakon ruske vojne agresije u Gruziji u kolovozu 2008. Ruska Federacija nastavlja s nezakonitom okupacijom gruzijskih teritorija Abhazije i regije Chinvali / Južne Osetije, što je u suprotnosti s međunarodnim pravom i međunarodnim sustavom koji se temelji na pravilima; budući da su sporazumi o tzv. integraciji i savezništvu potpisani 2014. i 2015. između Rusije i Abhazije i Južne Osetije jasno protivni međunarodnom pravu, načelima OESS-a i međunarodnim obvezama Rusije; budući da Europska unija ne priznaje okvir tzv. izbora i referenduma koje su separatisti uz rusku potporu održali 2016. i 2017. u gruzijskim regijama Abhaziji i Južnoj Osetiji;

D.  budući da je EU i dalje čvrsto predan mirnom rješenju sukoba između Rusije i Gruzije uz potpuno poštovanje temeljnih standarda i načela međunarodnog prava;

E.  budući da Rusija stalno pojačava svoju nezakonitu vojnu prisutnost na okupiranim gruzijskim teritorijima izgradnjom novih baza, dovođenjem novih postrojbi i opreme te provođenjem vojnih vježbi;

F.  budući da Rusija i dalje ne ispunjava svoje međunarodne obveze i odbija u cijelosti provesti sporazum o prekidu vatre od 12. kolovoza 2008. sklopljen uz posredovanje EU-a;

G.  budući da Rusija nastavlja s izolacijom Abhazije i regije Chinvali / Južne Osetije od ostatka zemlje zatvaranjem dodatnih graničnih prijelaza, postavljanjem fizičkih prepreka uzduž linije administrativne granice i vođenjem kampanje u cilju iskorjenjivanja gruzijske kulture;

H.  budući da se ta linija polako ali sigurno pomiče dublje u teritorij pod kontrolom Tbilisija u postupku „postavljanja granica” te se na nekim mjestima primiče vrlo blizu kritičnoj infrastrukturi kao što su autoceste i plinovodi;

I.  budući da je stotinama tisuća interno raseljenih osoba i izbjeglica, silom protjeranih s gruzijskih teritorija Abhazije i regije Chinvali / Južne Osetije uslijed nekoliko valova etničkog čišćenja, i dalje uskraćeno njihovo temeljno pravo sigurnog i dostojanstvenog povratka kući;

J.  budući da se u okupiranim regijama Gruzije krše temeljna ljudska prava, uključujući pravo na slobodu kretanja i boravka, na vlasništvo i na pristup obrazovanju na materinjem jeziku; budući da i dalje dolazi do nezakonitih pritvaranja i otmica;

K.  budući da Ruska Federacija, kao sila koja izvršava efektivnu kontrolu nad gruzijskim teritorijima Abhazije i regije Chinvali / Južne Osetije, snosi potpunu odgovornost za teška kršenja ljudskih prava i za humanitarnu situaciju na terenu;

L.  budući da je invazija 2008. bila prvi veliki otvoreni napad Rusije na europski poredak; budući da su kasnije uslijedili drugi napadi, uključujući pripojenje Krima i rat u istočnoj Ukrajini;

M.  budući da je ruski okupatorski režim u Suhumiju i Chinvaliju brutalnim djelovanjem nezakonito oduzeo život interno raseljenim Gruzijcima Arčilu Tatunašviliju, Gigi Othozoriji i Davidu Bašaruliju;

N.  budući da je Međunarodni kazneni sud pokrenuo istragu zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti navodno počinjenih tijekom sukoba;

O.  budući da se zajednički ad hoc posjet Gruziji od 12. kolovoza 2008. čelnika središnje i istočne Europe, predsjednika Poljske Lecha Kaczyńskog, predsjednika Estonije Toomasa Hendrika Ilvesa, predsjednika Litve Valdasa Adamkusa, premijera Latvije Ivarsa Godmanisa i predsjednika Ukrajine Viktora Juščenka, općenito smatra važnim činom koji je spriječio ruski prodor prema Tbilisiju u trenutku kada su postrojbe bile samo 50 km udaljene od gruzijskog glavnog grada te potaknuo dogovor o prekidu vatre ostvarenog u vrijeme francuskog predsjedanja Vijećem EU-a;

P.  budući da Ruska Federacija i dalje uskraćuje pristup EUMM-u gruzijskim teritorijima Abhazije i regije Chinvali / Južne Osetije, čime krši sporazum o prekidu vatre potpisan uz posredovanje EU-a 12. kolovoza 2008. i ograničava sposobnost te misije da u potpunosti provede svoj mandat;

1.  ponovno ističe svoju bezrezervnu podršku suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Gruzije; potvrđuje da načela utvrđena u Povelji UN-a, Helsinškom završnom aktu iz 1975. i Pariškoj povelji OESS-a iz 1990. čine kamen temeljac mira na europskom kontinentu;

2.  ponavlja da su suverenitet, nezavisnost i mirno rješavanje sukoba ključna načela europskog sigurnosnog poretka; naglašava da je okončanje sukoba u Gruziji presudno za povećanje sigurnosti i stabilnosti čitavog europskog kontinenta; smatra da su ti sukobi i kontinuirana okupacija gruzijskih teritorija i dalje potencijalna prijetnja suverenitetu drugih europskih zemalja;

3.  zahtijeva od Ruske Federacije da poništi svoju odluku o priznavanju tzv. neovisnosti gruzijskih teritorija Abhazije i regije Chinvali / Južne Osetije; osuđuje odluke Venezuele, Nikaragve, Sirije i Naurua o priznavanju Abhazije i Južne Osetije te ih poziva da povuku ta priznanja;

4.  naglašava da Ruska Federacija mora bezuvjetno ispuniti sve odredbe sporazuma o prekidu vatre od 12. kolovoza 2008., posebno obvezu povlačenja svih svojih vojnih snaga s teritorija Gruzije;

5.  zahtijeva da Ruska Federacija prekine okupaciju gruzijskih teritorija Abhazije i regije Chinvali / Južne Osetije te da u potpunosti poštuje suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Gruzije, kao i nepovredivost njezinih međunarodno priznatih granica, te da zaustavi postupak de facto integracije obiju regija pod rusku upravu;

6.  potvrđuje snažnu predanost EU-a davanju doprinosa mirnom rješavanju rusko-gruzijskog sukoba korištenjem svih instrumenata na njegovu raspolaganju u sklopu sveobuhvatnog pristupa, uključujući njegova posebnog predstavnika za južni Kavkaz i krizu u Gruziji, njegov položaj supredsjedatelja u okviru međunarodnih razgovora u Ženevi, EUMM u Gruziji te politiku nepriznavanja i angažmana;

7.  apelira na vladu Gruzije da nastavi surađivati s Međunarodnim kaznenim sudom (MKS) time da olakša istrage koje provodi ured tužitelja MKS-a, kao i time da osigura da tajništvo MKS-a ispuni svoj mandat u smislu pružanja pomoći i sudjelovanja žrtava;

8.  poziva Rusku Federaciju da misiji EUMM u skladu s njezinim mandatom omogući bezuvjetan pristup gruzijskim teritorijima Abhazije i regije Chinvali / Južne Osetije; podsjeća da je EUMM jedini stalni međunarodni akter na terenu koji pruža nepristrane informacije o stanju na liniji administrativnog razgraničenja te poziva na produljenje njegova mandata i nakon 14. prosinca 2018.;

9.  poziva Rusku Federaciju da prekine s daljnjim postavljanjem granice na liniji administrativnog razgraničenja, što radi uz pomoć ograde od bodljikave žice i drugih umjetnih prepreka; poziva i na prestanak zadiranja u teritorij koji kontrolira gruzijska vlada kao i dodatnog širenja linije administrativnog razgraničenja, čime se namjerno onemogućava međuljudski kontakt i izolira stanovništvo obiju okupiranih regija;

10.  osuđuje namjerno uništavanje desetaka gruzijskih sela i crkava na okupiranom teritoriju Abhazije i regije Chinvali / Južne Osetije, kao i pokušaj zatiranja tragova gruzijske kulture i povijesti na okupiranim područjima, te osuđuje inicijative koje su suprotne tom stavu i kojima se unosi razdor, kao što je tzv. referendum iz 2017. o odobrenju promjene imena regije Chinvali / Južne Osetije;

11.  poziva Rusku Federaciju da se pridržava načela mirnog rješavanja sukoba te da slijedi primjer Gruzije i preuzme jednostranu obvezu o neuporabi sile, koju je predsjednik Gruzije potvrdio u svom govoru u Europskom parlamentu 23. studenog 2010.;

12.  pozdravlja novu mirovnu inicijativu vlade Gruzije pod nazivom „Korak prema boljoj budućnosti”, usmjerenu na poboljšanje humanitarnih i socio-ekonomskih uvjeta ljudi koji borave na gruzijskim teritorijima Abhazije i regije Chinvali / Južne Osetije te na poticanje međuljudskih kontakata i izgradnje povjerenja između podijeljenih zajednica;

13.  podsjeća Rusku Federaciju, kao okupatorsku silu, na njezine obveze prema stanovništvu te da mora prestati s kršenjem ljudskih prava, ograničavanjem slobode kretanja i boravka, diskriminacijom na temelju etničke pripadnosti te kršenjem prava vlasništva i pristupa obrazovanju na materinjem jeziku na okupiranom teritoriju Gruzije;

14.  osim toga, poziva Rusku Federaciju da stane na kraj nekažnjavanju i etnički motiviranim zločinima na gruzijskim teritorijima Abhazije i regije Chinvali / Južne Osetije te da ukloni sve prepreke za privođenje pravdi počinitelja nezakonitih ubojstava interno raseljenih Gruzijaca Arčila Tatunašvilija, Gige Othozorije i Davida Bašarulija;

15.  pozdravlja činjenicu da je parlament Gruzije donio nestranačku rezoluciju kojom se uspostavlja crna lista počinitelja i osoba odgovornih za prikrivanje takvih kršenja (lista Othozorija-Tatunašvili) te poziva države članice i Vijeće da protiv osoba koje se nalaze ili bi se mogle naći na toj listi uvedu sankcije na razini država članica ili na razini EU-a;

16.  potiče Rusku Federaciju da omogući siguran i dostojanstven povratak interno raseljenih osoba i izbjeglica kući te da na terenu osigura neometan pristup međunarodnim mehanizmima za praćenje ljudskih prava;

17.  ponovno osuđuje subverzivne politike propagande, dezinformiranja i infiltriranja preko društvenih medija u cilju oslabljenja demokracije i društva u Gruziji diskreditiranjem institucija, manipuliranjem javnim mišljenjem, širenjem lažnih narativa, povećanjem društvenih napetosti i poticanjem općeg medijskog nepovjerenja; osuđuje, u tom kontekstu, informacijski rat koji vodi Rusija, pri čemu koristi medije pod državnom kontrolom za namjerno širenje lažnih vijesti kako bi utjecala na unutarnju politiku i onemogućila europski integracijski proces;

18.  naglašava da međunarodna zajednica mora zauzeti dosljedan, koordiniran, zajednički i čvrst stav protiv ruske politike okupacije i pripajanja jer je to jedini način da se zajamči mirno rješenje sukoba u Gruziji te spriječe slični sukobi u susjedstvu;

19.  poziva institucije EU-a da zauzmu pristup koji je u skladu s onim Europskog parlamenta i politikama nacionalnih parlamenata država članica te da jasnije i preciznije definiraju rusku agresiju u Gruziji kao okupaciju gruzijskih teritorija Abhazije i regije Chinvali / Južne Osetije od strane Ruske Federacije;

20.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i Europskoj službi za vanjsko djelovanje, Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju, vladama i parlamentima država članica, vladama i parlamentima država Istočnog partnerstva te vladi i parlamentu Ruske Federacije.

 

(1)

SL C 11, 12.1.2018., str. 82.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0493.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0440.

Posljednje ažuriranje: 21. lipnja 2018.Pravna napomena