Postup : 2018/2741(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0275/2018

Predkladané texty :

RC-B8-0275/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/06/2018 - 7.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0266

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 363kWORD 50k
12.6.2018
PE621.673v01-00}
PE621.674v01-00}
PE621.675v01-00}
PE621.677v01-00}
PE621.683v01-00} RC1
 
B8-0275/2018}
B8-0276/2018}
B8-0277/2018}
B8-0279/2018}
B8-0285/2018} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku

ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:

B8‑0275/2018 (PPE)

B8‑0276/2018 (ECR)

B8‑0277/2018 (ALDE)

B8‑0279/2018 (Verts/ALE)

B8‑0285/2018 (S&D)


o okupovaných gruzínskych územiach 10 rokov po invázii Ruska (2018/2741(RSP))


Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová, Željana Zovko v mene skupiny PPE
Victor Boştinaru, Clare Moody v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
Heidi Hautala, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o okupovaných gruzínskych územiach 10 rokov po invázii Ruska 2018/2741(RSP)  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na dohodu o prímerí z 12. augusta 2008, ktorú sprostredkovala Európska únia a podpísalo Gruzínsko a Ruská federácia, a vykonávaciu dohodu z 8. septembra 2008,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 21. januára 2016 o dohodách o pridružení/prehĺbených a komplexných zónach voľného obchodu s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. decembra 2017 o výročnej správe o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky(2),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenia zo samitov Východného partnerstva, najmä z roku 2017 v Bruseli,

–  so zreteľom na spoločné oznámenia Európskej komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) o európskej susedskej politike (ESP), najmä na správu z 18. mája 2017 o vykonaní preskúmania ESP [JOIN(2017)0018] a na spoločný pracovný dokument z 9. júna 2017 s názvom Východné partnerstvo – 20 výstupov do roku 2020: Zameranie sa na kľúčové priority a konkrétne výsledky (SWD(2017)0300) a na oznámenie z roku 2016 s názvom Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v krajinách Východného partnerstva, a najmä na svoje odporúčanie z 15. novembra 2017 Rade, Komisii a ESVČ o Východnom partnerstve pred samitom v novembri 2017(3),

–  so zreteľom na účinkovanie monitorovacej misie EÚ (EUMM) 15. septembra 2008 v Gruzínsku,

–  so zreteľom na správu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej misie pre konflikt v Gruzínsku z roku 2009, ktorú viedla Heidi Tagliavini,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Gruzínsko oslavuje 100. výročie prvej Gruzínskej demokratickej republiky založenej v roku 1918 a je právom hrdé na svoje súčasné úspechy;

B.  keďže EÚ pevne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Gruzínska v rámci jeho medzinárodne uznaných hraníc;

C.  keďže 10 rokov po ruskej vojenskej agresii voči Gruzínsku z augusta 2008 Ruská federácia naďalej pokračuje v nezákonnej okupácii gruzínskeho územia Abcházsko a regiónu Cchinvali/Južné Osetsko, čím oslabuje medzinárodné právo a medzinárodný systém založený na pravidlách; keďže zmluvy o tzv. spojenectve a integrácii podpísané v rokoch 2014 a 2015 medzi Ruskom a Abcházskom a Južným Osetskom boli jasným porušením medzinárodného práva, zásad OBSE a medzinárodných záväzkov Ruska; keďže Európska únia neuznáva tzv. rámec volieb a referenda separatistov podporovaných Ruskom na gruzínskych územiach Abcházsko a Južné Osetsko v rokoch 2016 a 2017;

D.  keďže EÚ je naďalej pevne odhodlaná presadzovať mierové riešenie konfliktu medzi Ruskom a Gruzínskom v plnom súlade so základnými normami a zásadami medzinárodného práva;

E.  keďže Rusko neustále posilňuje svoju nezákonnú vojenskú prítomnosť na gruzínskych okupovaných územiach výstavbou nových základní, umiestňuje nové vojská a vybavenie a uskutočňuje vojenské cvičenia;

F.  keďže Rusko naďalej porušuje svoje medzinárodné záväzky a odmieta riadne vykonávať dohodu o prímerí z 12. augusta 2008, ktorú sprostredkovala EÚ;

G.  keďže Rusko naďalej izoluje Abcházsko a región Cchinvali/Južné Osetsko od zvyšku krajiny uzatváraním ďalších hraničných priechodov, budovaním fyzických bariér pozdĺž administratívnej demarkačnej línie a vedením kampane zameranej na likvidáciu gruzínskej kultúry;

H.  keďže táto línia sa pomaly, ale isto posúva hlbšie do územia pod kontrolou Tbilisi a týmto postupom známym ako vytyčovanie hraníc sa na niektorých miestach dostáva veľmi blízko ku kritickej infraštruktúre, ako sú diaľnice a plynovody;

I.  keďže státisícom vnútorne vysídlených osôb a utečencov, ktorí boli nútene vyhostení z gruzínskeho územia Abcházsko a regiónu Cchinvali/Južné Osetsko v dôsledku viacerých vĺn etnických čistiek, sa naďalej odopiera základné právo na bezpečný a dôstojný návrat do svojich domovov;

J.  keďže základné ľudské práva vrátane slobody pohybu a pobytu, práva na vlastníctvo majetku a práva na prístup k vzdelávaniu v materinskom jazyku sú v okupovaných regiónoch Gruzínska porušované; keďže obmedzovanie osobnej slobody a únosy pokračujú;

K.  keďže Ruská federácia, ktorá fakticky kontroluje gruzínske územie Abcházsko a región Cchinvali/Južné Osetsko, nesie plnú zodpovednosť za vážne porušovanie ľudských práv a za humanitárnu situáciu na mieste;

L.  keďže invázia v roku 2008 bola prvým veľkým otvoreným útokom Ruska na usporiadanie Európy; keďže neskôr nasledovali ďalšie, okrem iného anexia Krymu a vojna na východe Ukrajiny;

M.  keďže vnútorne vysídlení Gruzínci Archil Tatunashvili, Giga Otkhozoria a Davit Bsharuli boli protiprávne pripravení o život v dôsledku brutálneho zaobchádzania zo strany okupujúcich ruských režimov v Suchumi a Cchinvali;

N.  keďže Medzinárodný trestný súd (MTS) začal vyšetrovanie vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti, ktoré boli počas konfliktu údajne spáchané;

O.  keďže spoločná návšteva ad hoc stredoeurópskych a východoeurópskych lídrov, menovite prezidenta Poľska Lecha Kaczyńského, prezident Estónska Toomasa Hendrika Ilvesa, prezidenta Litvy Valdasa Adamkusa, predsedu vlády Lotyšska Ivarsa Godmanisa a prezidenta Ukrajiny Viktora Juščenka, v Gruzínsku z 12. augusta 2008 sa všeobecne považuje za hlavný faktor, ktorý zastavil postup Rusov k Tbilisi, keď sa ich jednotky nachádzali len 50 km od gruzínskeho hlavného mesta, a uľahčil sprostredkovanie prímeria zo strany francúzskeho predsedníctva Rady EÚ;

P.  keďže Ruská federácia naďalej odmieta vstup pozorovateľskej misie EÚ (EUMM) na gruzínske územie Abcházsko a do regiónu Cchinvali/Južné Osetsko v rozpore s dohodou o prímerí z 12. augusta 2008, ktorú sprostredkovala EÚ, čo obmedzuje schopnosť misie plne vykonávať svoj mandát;

1.  opätovne potvrdzuje svoju jednoznačnú podporu suverenite a územnej celistvosti Gruzínska; berie na vedomie, že zásady zakotvené v Charte OSN, Helsinskom záverečnom akte z roku 1975 a Parížskej charte OBSE z roku 1990 predstavujú základné kamene mierového európskeho kontinentu;

2.  opakovane zdôrazňuje, že zvrchovanosť, nezávislosť a mierové riešenie sporov sú hlavnými zásadami európskeho bezpečnostného poriadku; zdôrazňuje, že vyriešenie konfliktov v Gruzínsku má zásadný význam pre posilňovanie bezpečnosti a stability európskeho kontinentu ako takého; domnieva sa, že tieto konflikty a pokračujúca okupácia gruzínskych území ostávajú potenciálnou hrozbou pre zvrchovanosť ostatných európskych krajín;

3.  žiada Ruskú federáciu, aby zrušila svoje rozhodnutie o uznaní tzv. nezávislosti gruzínskeho územia Abcházsko a regiónu Cchinvali/Južné Osetsko; odsudzuje rozhodnutie Ruska, Venezuely, Nikaraguy, Sýrie a Nauru uznať Abcházsko a Južné Osetsko a požaduje zrušenie tohto uznania;

4.  zdôrazňuje, že Ruská federácia musí bezpodmienečne splniť všetky ustanovenia dohody o prímerí z 12. augusta 2008, najmä záväzok stiahnuť všetky vojenské sily z územia Gruzínska;

5.  žiada, aby Ruská federácia ukončila okupáciu gruzínskeho územia Abcházsko a regiónu Cchinvali/Južné Osetsko a plne rešpektovala zvrchovanosť a územnú celistvosť Gruzínska, ako aj neporušiteľnosť jeho medzinárodne uznaných hraníc a prestala s faktickým začleňovaním obidvoch regiónov pod ruskú správu;

6.  potvrdzuje pevné odhodlanie EÚ prispievať k mierovému riešeniu rusko-gruzínskeho konfliktu tým, že využije všetky nástroje, ktoré má k dispozícii v rámci komplexného prístupu, vrátane svojho osobitného zástupcu pre Zakaukazsko a krízu v Gruzínsku, svoju pozíciu spolupredsedu medzinárodných rokovaní v Ženeve, EUMM v Gruzínsku a politiku neuznania a zapojenia;

7.  naliehavo vyzýva gruzínsku vládu, aby naďalej spolupracovala s MTS tým, že bude pomáhať pri vyšetrovaniach prokuratúry MTS a že zaručí, aby register MTS mohol plniť svoj mandát, pokiaľ ide o rozsah a účasť obetí;

8.  vyzýva Ruskú federáciu, aby pozorovateľskej misii EUMM v súlade s jej mandátom umožnila bezpodmienečný prístup ku gruzínskemu územiu Abcházsko a regiónu Cchinvali/Južné Osetsko; pripomína, že EUMM je jediným subjektom na medzinárodnej úrovni trvalo prítomným na mieste, ktorý poskytuje nezávislé informácie o situácii pozdĺž administratívnych hraníc, a požaduje predĺženie jej mandátu po 14. decembri 2018;

9.  vyzýva Ruskú federáciu, aby zastavila ďalšie vytyčovanie administratívnych hraníc, ktoré chce vytvoriť inštalovaním ostnatého drôtu a iných umelých prekážok; žiada tiež, aby sa skončili zásahy do územia kontrolovaného gruzínskou vládou a ďalšie rozširovanie administratívnych hraníc, úmyselné zabraňovanie kontaktov medzi ľuďmi a izoláciu obyvateľstva na okupovaných územiach;

10.  odsudzuje úmyselné ničenie desiatok gruzínskych dedín a kostolov v okupovanom území Abcházsko a regióne Cchinvali/Južné Osetsko, ako aj úmyselný pokus o likvidáciu stôp gruzínskej kultúry a histórie na okupovaných územiach a snahy o rozkol, ako napríklad tzv. referendum z roku 2017 na schválenie zmeny názvu regiónu Cchinvali/Južné Osetsko;

11.  vyzýva Ruskú federáciu, aby dodržiavala zásadu mierového riešenia konfliktov tým, že opätuje jednostranný záväzok Gruzínska nepoužívať silu, ako ho potvrdil prezident Gruzínska vo svojom prejave v Európskom parlamente 23. novembra 2010;

12.  víta novú mierovú iniciatívu gruzínskej vlády s názvom Krok k lepšej budúcnosti (Step to a Better Future), ktorej cieľom je zlepšenie humanitárnych a sociálnych a ekonomických podmienok ľudí žijúcich na gruzínskom území Abcházsko a v regióne Cchinvali/Južné Osetsko a posilňovanie medziľudských kontaktov a budovanie dôvery medzi rozdelenými spoločenstvami;

13.  pripomína Ruskej federácii, ktorá je okupujúcou mocnosťou, jej povinnosť voči obyvateľstvu a skutočnosť, že musí prestať porušovať ľudské práva, obmedzovať slobodu pohybu a pobytu, konať diskriminačne z etnických dôvodov a porušovať právo vlastniť majetok a právo prístupu k vzdelávaniu v rodnom jazyku na okupovaných územiach Gruzínska;

14.  vyzýva tiež Ruskú federáciu, aby skoncovala s beztrestnosťou a etnicky motivovanými trestnými činmi na gruzínskom území Abcházsko a v regióne Cchvinvali/Južné Osetsko a odstránila všetky prekážky a zaistila, že pred súd budú postavení páchatelia protizákonného zabitia vnútorne vysídlených osôb Archila Tatunashviliho, Gigu Otkhozoriu a Davita Basharuliho;

15.  víta skutočnosť, že gruzínsky parlament na základe širokého konsenzu prijal uznesenie, ktorým sa ustanovuje čierna listina páchateľov a osôb zodpovedných za maskovanie takýchto skutkov (zoznam Otchozoriu a Tatunašviliho), a vyzýva členské štáty a Radu, aby osoby, ktoré sa na zozname Otchozoriu a Tatunašviliho nachádzajú alebo doň môžu byť zapísané, zapísala na čiernu listinu a uvalila na ne národné a celoeruópske sankcie;

16.  naliehavo vyzýva Ruskú federáciu, aby umožnila bezpečný a dôstojný návrat vnútorne vysídlených osôb a utečencov do ich domovov a aby medzinárodným subjektom, ktoré monitorujú situáciu v oblasti ľudských práv, zabezpečila neobmedzený vstup do oblasti;

17.  opätovne odsudzuje podvratnú politiku propagandy, dezinformácií a infiltrácie do sociálnych médií zameranú na oslabenie demokracie a spoločnosti v Gruzínsku, diskreditáciu inštitúcií, manipuláciu verejnej mienky, šírenie falošných svedectiev, zvyšovanie napätia v spoločnosti a podporu všeobecnej nedôvery voči médiám; v tejto súvislosti odsudzuje informačnú vojnu zo strany Ruska, ktoré využíva médiá pod kontrolou štátu na zámerné šírenie nepravdivých správ s cieľom ovplyvňovať domácu politiku a podkopávať proces európskej integrácie;

18.  zdôrazňuje, že medzinárodné spoločenstvo musí prijať pevný, koordinovaný, jednotný a rozhodný postoj proti ruskej politike okupácie a anexie ako jediný spôsob na zabezpečenie mierového riešenia konfliktov v Gruzínsku a predchádzania podobných konfliktov v susedstve;

19.  vyzýva inštitúcie EÚ, aby zvolili prístup, v rámci ktorého sa v súlade s politikou Európskeho parlamentu a národných parlamentov členských štátov pri jasnejšom a presnejšom vymedzení ruskej agresie v Gruzínsku ako okupácie gruzínskeho územia Abcházsko a regiónu Cchinvali/Južné Osetsko zo strany Ruskej federácie;

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, vládam a parlamentom členských štátov, vládam a parlamentom krajín Východného partnerstva a vláde a parlamentu Ruskej federácie.

 

 

(1)

Ú. v. EÚ C 11, 12.1.2018, s. 82.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0493.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0440.

Posledná úprava: 21. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia