Postupak : 2018/2756(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0292/2018

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0292/2018

Rasprave :

PV 14/06/2018 - 4.3
CRE 14/06/2018 - 4.3

Glasovanja :

PV 14/06/2018 - 7.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0261

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 369kWORD 57k
13.6.2018
PE621.690v01-00}
PE621.691v01-00}
PE621.692v01-00}
PE621.693v01-00}
PE621.695v01-00}
PE621.696v01-00} RC1
 
B8-0292/2018}
B8-0293/2018}
B8-0294/2018}
B8-0295/2018}
B8-0297/2018}
B8-0298/2018} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:

B8-0292/2018 (Verts/ALE)

B8-0293/2018 (ECR)

B8-0294/2018 (S&D)

B8-0295/2018 (PPE)

B8-0297/2018 (GUE/NGL)

B8-0298/2018 (ALDE)


o položaju izbjeglica iz naroda Rohingya, osobito o patnjama djece (2018/2756(RSP))


Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, József Nagy, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Giovanni La Via, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Lars Adaktusson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Tokia Saïfi u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Wajid Khan u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Amjad Bashir, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Nosheena Mobarik, Monica Macovei, Sajjad Karim u ime Kluba zastupnika ECR-a
Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda, Jean Lambert u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Rezolucija Europskog parlamenta o položaju izbjeglica iz naroda Rohingya, osobito o patnjama djece (2018/2756(RSP))  

Europski parlament,

  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Mjanmaru i položaju pripadnika naroda Rohingya,

  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Bangladešu,

  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 20. lipnja 2016. o strategiji EU-a za Mjanmar/Burmu,

  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 26. veljače 2018. o Mjanmaru/Burmi,

  uzimajući u obzir smjernice EU-a za promicanje i zaštitu prava djeteta, koje je Vijeće donijelo 6. ožujka 2017.,

  uzimajući u obzir izjavu koju je 30. ožujka 2016. dala potpredsjednica Komisije / visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini o stupanju na dužnost nove vlade Republike Unije Mjanmar,

  uzimajući u obzir zajedničko priopćenje za medije o četvrtom dijalogu o ljudskim pravima između EU-a i Mjanmara od 5. ožujka 2018.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o statusu izbjeglica iz 1951. i njezin Protokol iz 1967.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravima djeteta,

–  uzimajući u obzir Konvenciju o pravnom položaju osoba bez državljanstva iz 1954. i Konvenciju o smanjenju apatridnosti iz 1961.,

–  uzimajući u obzir Opći akcijski plan Agencije UN-a za izbjeglice (UNHCR) za iskorjenjivanje apatridnosti za razdoblje 2014. – 2024., koji je donesen u studenome 2014.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine,

–  uzimajući u obzir konačno izvješće Savjetodavnog povjerenstva za pokrajinu Rakhine iz kolovoza 2017.,

–  uzimajući u obzir Povelju Saveza država jugoistočne Azije (Povelja ASEAN-a),

–  uzimajući u obzir izvješće o seksualnom nasilju povezanom sa sukobima koje je glavni tajnik UN-a 23. ožujka 2018. uputio Vijeću sigurnosti,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da 720 000 djece pripadnika naroda Rohingya u Bangladešu i Mjanmaru hitno trebaju humanitarnu pomoć i zaštitu;

B.  budući da u pokrajini Rakhine u Mjanmaru živi otprilike 1,3 milijuna Rohingya, manjinskog naroda većinom muslimanske vjere izloženog represiji i kontinuiranom teškom kršenju ljudskih prava, uključujući ugrožavanje života i sigurnosti, uskraćivanje prava na zdravstvenu zaštitu i obrazovanje, prisilni rad, seksualno nasilje i ograničenja političkih prava; budući da se smatra da su muslimani iz naroda Rohingya najprogonjenija manjina na svijetu i najveća skupina osoba bez državljanstva;

C.  budući da je od kolovoza 2017. više od 900 000 pripadnika naroda Rohingya, među kojima 534 000 djece, pobjeglo od nasilja koje im prijeti i u strahu za vlastiti život zatražilo utočište u Bangladešu; budući da se procjenjuje da je u nasilju u Mjanmaru ubijeno oko 1000 djece mlađe od pet godina iz naroda Rohingya; budući da je prema navodima organizacije Parlamentarci ASEAN-a za ljudska prava (engl. ASEAN Parliamentarians for Human Rights, APHR) 28 300 djece pripadnika naroda Rohingya ostalo bez najmanje jednog roditelja, a još 700 njih bez oba roditelja, što čini 43 700 slučajeva gubitka roditelja;

D.  budući da više od 14 000 djece mlađe od pet godina pati od teške akutne malnutricije; budući da su djeca iz naroda Rohingya bila izložena traumatičnim događajima, kao što su u brojnim slučajevima gubitak jednog ili oba roditelja, odvajanje od obitelji, fizičko zlostavljanje, psihološke patnje, malnutricija, bolesti, seksualno iskorištavanje i zločini protiv čovječnosti počinjenima nad narodom Rohingya u pokrajini Rakhine, u koje se ubrajaju sustavno paljenje kuća, fizički napadi i silovanja, ili su svjedočila takvim događajima;

E.  budući da je visoka povjerenica UN-a za ljudska prava Zeid Raad Al-Hussein operacije mjanmarske vlade nazvala „udžbeničkim primjerom etničkog čišćenja” i „ciničnim manevrom za prisilno premještanje velikog broja ljudi bez mogućnosti povrata”;

F.  budući da su za žene i djevojčice posljedice kriza često ozbiljnije i da su različite u odnosu na one koje pogađaju muškarce i dječake jer se u krizama jačaju, produžuju i pogoršavaju postojeće i ustrajne rodne nejednakosti, rodno uvjetovano nasilje i diskriminacija;

G.  budući da se mjanmarska vojska korist silovanjima kao sredstvom u svojoj kampanji etničkog čišćenja u pokrajini Rakhine; budući da se seksualno nasilje koristi kako bi se podijelile čitave zajednice i kako bi se žene i djevojčice odvratilo od povratka kućama; budući da se žrtve silovanja u logorima često moraju suočavati s društvenim isključivanjem iz zajednica kojima pripadaju; budući da je UNHCR zatražio informacije o odgovornosti mjanmarske vojske za brojne slučajeve silovanja žena i djevojčica pripadnica naroda Rohingya;

H.  budući da je među izbjeglicama mnogo trudnica i žena s malom djecom koje su pješačile kilometrima do logora za raseljeno stanovništvo bolesne od mentalnih i fizičkih stresova, izgladnjele i s ozljedama;

I.  budući da se prema predviđanjima humanitarnih agencija devet mjeseci nakon što su mjanmarski vojnici i pripadnici paravojnih snaga počeli napade na pripadnike naroda Rohingya očekuje čak 48 000 novorođenčadi u izbjegličkim logorima;

J.  budući da žene i djeca u izbjegličkim logorima u Bangladešu imaju veoma ograničen pristup zdravstvenoj zaštiti; budući da bi trudnice i rodilje trebale dobiti ključne usluge zdravstvene zaštite koje su im potrebne, kao što su prenatalna njega, siguran porođaj, skrb o novorođenčadi, potpora za dojenje i kontinuirana reproduktivna zdravstvena skrb;

K.  budući da su žene i djeca pripadnici naroda Rohingya izloženi visokom riziku od trgovine ljudima radi prostitucije i riziku od seksualnog zlostavljanja i seksualnog nasilja u izbjegličkim logorima u Bangladešu; budući da su nestala djeca iz naroda Rohingya najugroženija skupina u izbjegličkim logorima i da je velika vjerojatnost da će postati žrtvama trgovine ljudima;

L.  budući da djeca pripadnici naroda Rohingya nemaju adekvatan pristup formalnom obrazovanju; budući da samo manja djeca iz naroda Rohingya imaju osnovno obrazovanje organizirano u neformalnim učionicama u izbjegličkim logorima, a da veća djeca nemaju nikakav ili imaju vrlo ograničen pristup formalnom obrazovanju;

M.  budući da je u Bangladešu započela sezona monsuna i da se očekuje da će se stanje znatno pogoršati; budući da je najmanje 200 000 ljudi smještenih u izbjegličkim logorima u neposrednoj opasnosti od poplava i odrona zemlje; budući da su ozbiljno ugroženi životi ljudi, skloništa u kojima ljudi žive te opskrba hranom i vodom; budući da postoji visoki rizik od širenja bolesti kao što su kolera i hepatitis u monsunskim poplavama; budući da je vrlo mali broj izbjeglica pripadnika naroda Rohingya imao pristup medicinskoj skrbi ili cijepljenju prije dolaska u Bangladeš;

N.  budući da Mjanmar dosad nije dopuštao ulazak misije za utvrđivanje činjenica osnovane u okviru Vijeća UN-a za ljudska prava u tu državu i da je zabranio dolazak posebne izvjestiteljice UN-a za stanje ljudskih prava u Mjanmaru Yanghee Lee, odbacujući gotovo sve optužbe za zlodjela mjanmarskih sigurnosnih snaga u pokrajini Rakhine;

O.  budući da se u Rimskom statutu Međunarodnog kaznenog suda ističe da najteži zločini koji se odnose na međunarodnu zajednicu u cjelinu, osobito genocid, zločini protiv čovječnosti i ratni zločini, ne smiju ostati nekažnjeni; budući da je tužitelj Međunarodnog kaznenog suda u travnju zatražio od suda da donese odluku o nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda za navodne deportacije pripadnika naroda Rohingya iz Mjanmara u Bangladeš; budući da bi odluka kojom bi se potvrdila nadležnost Međunarodnog kaznenog suda mogla biti priprema za istragu nad Mjanmarom za zločine protiv čovječnosti ili deportacije;

P.  budući da su Kina i Rusija u ožujku 2017. zaustavile donošenje rezolucije o položaju manjinske skupine Rohingya u Mjanmaru u Vijeću Sigurnosti UN-a;

Q.  budući da nedostatak bilo kakvih realističnih izgleda za siguran i dobrovoljni povratak te izostanak političkog napretka u rješavanju krize u Mjanmaru upućuju na to da se ta situacija neće uskoro riješiti, zbog čega je potreban održivi pristup koji će u prvom redu obuhvaćati rješavanje pitanja prava i potreba djece;

R.  budući da je 6. lipnja 2018. potpisan trostrani memorandum o razumijevanju između Mjanmara, Ureda visokog povjerenika UN-a za izbjeglice (UNHCR) i Programa UN-a za razvoj (UNDP); budući da je UNHCR izjavio da uvjeti za dobrovoljni povratak još nisu povoljni;

S.  budući da je Komisija u svibnju 2018. oslobodila sredstva za humanitarnu pomoć u vrijednosti 40 milijuna EUR kako bi pružila pomoć za spašavanje života ugroženih civila pripadnika naroda Rohingya i za zajednice domaćine u Bangladešu i u cijeloj pokrajini Rakhine; budući da se tom iznosu treba pridodati i iznos od 51 milijuna EUR mobiliziran 2017.;

T.  budući da je UN u ožujku 2018. uputio poziv na prikupljanje 951 milijuna USD pomoći izbjeglicama iz naroda Rohingya do kraja 2018., no da je dosad prikupljeno tek oko 20 % tog planiranog iznosa;

1.  oštro osuđuje napade na pripadnike naroda Rohingya u Mjanmaru, koji se prema UNHCR-u mogu smatrati etničkim čišćenjem; ozbiljno je zabrinut zbog povećanja težine i razmjera kršenja ljudskih prava, uključujući ubojstva, nasilne sukobe, uništavanje civilne imovine i raseljavanje stotina tisuća civila; odlučno poziva mjanmarske vojne i sigurnosne snage da smjesta prekinu ubijanja, uznemiravanja i silovanja pripadnika naroda Rohingya te paljenje njihovih kuća;

2.  poziva mjanmarsku vladu da međunarodnim promatračima i organizacijama za ljudska prava i humanitarnu pomoć, uključujući UN i međunarodne nevladine organizacije, osobito misiju UN-a za utvrđivanje činjenica koju je u ožujku 2017. osnovao UNHCR, omogući neograničen i neometan pristup pokrajini Rakhine kako bi se osigurala provedba neovisnih i nepristranih istraga u vezi s navodnim teškim kršenjima ljudskih prava koja su počinile sve uključene strane;

3.  podsjeća na potrebu za pružanjem medicinske i psihološke pomoći u izbjegličkim logorima, koja će biti posebno prilagođena ugroženim skupinama, među kojima su žene i djeca; poziva da se žrtvama silovanja i seksualnog nasilja pruži veća potpora; ustrajno se zalaže za to da bi sve žene i djevojčice trebale imati pristup informacijama i uslugama u području spolnog i reproduktivnog zdravlja, uključujući kontracepciju i siguran pobačaj;

4.  pozdravlja prenatalnu i postnatalnu potporu koju pružaju agencije i organizacije; podsjeća na važnost uspostave objekata za registraciju i izdavanje isprava za novorođenčad kako bi se osiguralo da imaju isprave, da im se mogu zajamčiti zakonska prava i pristup osnovnim uslugama te kako bi omogućilo praćenje obitelji, u skladu s obvezama koje je preuzela vlada Bangladeša da će osigurati registraciju sve djece rođene na teritoriju te zemlje; podsjeća da je, kako bi ta djeca mogla ostvariti svoja prava, nužno održavanje obiteljske zajednice;

5.  s dubokom zabrinutošću primjećuje da se nedovoljno skrbi o obrazovanju djece pripadnika naroda Rohingya u izbjegličkim logorima; poziva vlasti u Bangladešu da djeci pripadnicima naroda Rohingya osigura neograničen i adekvatan pristup kvalitetnom obrazovanju na vlastitom jeziku; ističe opasnost od nastanka izgubljene generacije koja prijeti cijeloj zajednici ako se ne poduzmu potrebne mjere kako bi se toj djeci pružilo potrebno obrazovanje; ističe važnost neograničenog pristupa obrazovanju koje agencije UN-a i nevladine organizacije mogu organizirati u školskim objektima, kako bi sva djeca mogla razvijati svoj potencijal;

6.  veoma je zabrinut zbog visoke pojavnosti prisilne prostitucije, trgovine ljudima i seksualnog nasilja, uključujući dječje brakove, nasilje od strane partnera te seksualno nasilje i iskorištavanje, u logorima; poziva vlasti u Bangladešu i Mjanmaru da u suradnji s UNHCR-om izbjeglicama pripadnicima naroda Rohingya omoguće sigurnost na svojem teritoriju i da pojačaju borbu protiv trgovine ljudima i dječje prostitucije te da razbiju postojeće mreže;

7.  pohvaljuje vladu i narod Bangladeša koji su uložili napore kako bi izbjeglicama pripadnicima naroda Rohingya pružili utočište i sigurnost te ih potiče da i dalje pružaju humanitarnu pomoć izbjeglicama koji dolaze iz Mjanmara; poziva na daljnju međunarodnu potporu zajednicama koje su udomile izbjeglice, između ostalog i rješavanjem domaćih socijalnih, obrazovnih, ekonomskih problema i problema u zdravstvu; ustrajno ističe da je važno da svi dionici slušaju i uključe žene u izradu humanitarnih mjera i mjera izgradnje otpornosti;

8.  ustrajno se zalaže za to da mjanmarska vlada mora zajamčiti siguran, dobrovoljan i dostojanstven povratak uz neograničen nadzor UN-a svim onima koji se žele vratiti u svoju zemlju; odlučno poziva i mjanmarsku i bangladešku vladu da u potpunosti poštuju načelo zabrane vraćanja;

9.  pozdravlja memorandum o razumijevanju između Mjanmara, UNHCR-a i Programa UN-a za razvoj potpisan 6. lipnja 2018. kao prvi konkretan korak prema potpunom uključivanju agencija UN-a u proces povratka izbjeglica; međutim, naglašava da je važno da se taj sporazum što prije objavi;

10.  ističe da je važno da se osigura da humanitarni djelatnici mogu pružati usluge u nuždi, uključujući u vezi sa spolno prenosivim bolestima i spolnim nasiljem; odlučno poziva sve donatore da povećaju sredstva kako bi se omogućio široki raspon usluga zdravstvene skrbi za rodilje;

11.  pozdravlja kampanju UN-a za iskorjenjivanje apatridnosti do 2024.; podsjeća da su pripadnici naroda Rohingya sastavni dio stanovništva Mjanmara i da stoga moraju kao takvi biti priznati zakonom, u skladu s preporukom Savjetodavnog povjerenstva;

12.  podsjeća da financijsku odgovornost za pomoć izbjeglicama ne smije nerazmjerno snositi Bangladeš; poziva međunarodnu zajednicu i međunarodne donatore da hitno pojačaju svoje sudjelovanje i da osiguraju potrebna sredstva kako bi se nastavilo s pružanjem nužne humanitarne pomoći i potpore te kako bi se pružila stvarna potpora ženama i djeci pripadnicima naroda Rohingya, s osobitom pažnjom za trudnice, djecu i žrtve silovanja, kao i lokalnim zajednicama i zajednicama domaćinima u Bangladešu;

13.  pozdravlja činjenicu da je Vijeće 26. travnja 2018. donijelo okvir za ciljane mjere protiv dužnosnika odgovornih za teška kršenja ljudskih prava i jačanje embarga EU-a na oružje; odlučno poziva Uniju i njezine države članice da provedu sve mjere bez daljnjeg odgađanja; nadalje, poziva Vijeće sigurnosti UN-a da uvede globalni sveobuhvatni embargo na oružje protiv Mjanmara kojim će se obustaviti sva izravna i neizravna opskrba oružjem, njegova prodaja ili prijenos, uključujući provoz i pretovar oružja, streljiva i druge vojne i sigurnosne opreme, kao i pružanje obuke ili drugih oblika vojne i sigurnosne pomoći;

14.  ponovno poziva Komisiju da razmotri posljedice u kontekstu trgovinskih povlastica koje Mjanmar uživa, među ostalim da razmotri pokretanje istrage u skladu s mehanizmima predviđenima sustavom „sve osim oružja”;

15.  poziva ESVD i države članice da se u multilateralnim forumima zalažu da oni koji su odgovorni za počinjenje zločina u Mjanmaru budu pozvani na odgovornost; prima na znanje zahtjev koji je glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda uputio sucima tog suda da se potvrdi nadležnost Međunarodnog kaznenog suda za zločin deportacije pripadnika naroda Rohingya iz Mjanmara u Bangladeš; odlučno poziva Uniju i njezine države članice preuzmu vodstvo u Vijeću sigurnosti UN-a i da podnesu posebnu rezoluciju kojom bi se cijeli slučaj u Mjanmaru, odnosno u pokrajini Rakhine, uputio Međunarodnom kaznenom sudu; odlučno se zalaže da države članice EU-a preuzmu vodstvo u Općoj skupštini UN-a i Vijeću UN-a za ljudska prava i da se pobrinu za hitnu uspostavu međunarodnog nepristranog i neovisnog mehanizma za potporu istragama navodnih zločina;

16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi vladi i parlamentu Mjanmara, državnoj savjetnici Aung San Suu Kyi, vladi i parlamentu Bangladeša, potpredsjednici Komisije / visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Komisiji, vladama i parlamentima država članica EU-a, glavnom tajniku ASEAN-a, Međuvladinoj komisiji ASEAN-a za ljudska prava, posebnoj izvjestiteljici UN-a za stanje ljudskih prava u Mjanmaru, visokom povjereniku UN-a za izbjeglice i Vijeću UN-a za ljudska prava.

 

Posljednje ažuriranje: 13. lipnja 2018.Pravna napomena