Proċedura : 2018/2770(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : RC-B8-0315/2018

Testi mressqa :

RC-B8-0315/2018

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 05/07/2018 - 6.13
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2018)0313

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PDF 447kWORD 56k
4.7.2018
PE621.741v01-00}
PE621.744v01-00}
PE621.745v01-00}
PE621.747v01-00}
PE621.748v01-00} RC1
 
B8-0315/2018}
B8-0316/2018}
B8-0317/2018}
B8-0319/2018}
B8-0320/2018} RC1

imressqa skont l-Artikolu 123(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura

li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

B8-0315/2018 (PPE)

B8-0316/2018 (S&D)

B8-0317/2018 (ECR)

B8-0319/2018 (ALDE)

B8-0320/2018 (EFDD)


dwar il-kriżi tal-migrazzjoni u s-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u fuq il-fruntieri tal-art tagħha mal-Kolombja u mal-Brażil (2018/2770(RSP))


Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, cLorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina f'isem il-Grupp PPE
Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo f'isem il-Grupp S&D
Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR
Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-kriżi tal-migrazzjoni u s-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u fuq il-fruntieri tal-art tagħha mal-Kolombja u mal-Brażil (2018/2770(RSP))  

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Venezwela, b'mod partikolari dawk tas-27 ta' Frar 2014 dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela(1), tat-18 ta' Diċembru 2014 dwar il-persekuzzjoni tal-oppożizzjoni demokratika fil-Venezwela(2), tat-12 ta' Marzu 2015 dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela(3), tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela(4), tas-27 ta' April 2017 dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela(5), tat-8 ta' Frar 2018 dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela(6), u tat-3 ta' Mejju 2018 dwar l-elezzjonijiet fil-Venezwela(7),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali,

–  wara li kkunsidra l-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tat-8 ta' Frar 2018 tal-Prosekutur tal-Qorti Kriminali Internazzjonali, is-Sinjura Fatou Bensouda,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni dwar il-Venezwela tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-31 ta' Marzu 2017,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem (OHCHR) intitolat "Human Rights Violations in the Bolivarian Republic of Venezuela" (Vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem fir-Repubblika Bolivarjana tal-Venezwela) tat-22 ta' Ġunju 2018,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tat-28 ta' April 2017 tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar eżekuzzjonijiet extraġudizzjarji, sommarji jew arbitrarji, ir-Rapporteur Speċjali dwar il-libertà ta' għaqda paċifika u ta' assoċjazzjoni, ir-Rapporteur Speċjali dwar is-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, u l-Grupp ta' Ħidma tan-NU dwar id-Detenzjoni Arbitrarja,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Mexxejja tal-G7 tat-23 ta' Mejju 2018,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tal-Grupp ta' Lima tat-23 ta' Jannar 2018, tal-14 ta' Frar 2018, tal-21 ta' Mejju 2018, tat-2 ta' Mejju 2018 u tal-15 ta' Ġunju 2018,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-20 ta' April 2018 tal-Organizzazzjoni tal-Istati Amerikani (OAS) dwar is-sitwazzjoni umanitarja teħżien fil-Venezwela,

–  wara li kkunsidra r-rapport tas-Segretarjat Ġenerali tal-OAS u tal-panel ta' esperti internazzjonali indipendenti dwar it-twettiq possibbli ta' delitti kontra l-umanità fil-Venezwela tad-29 ta' Mejju 2018,

–  wara li kkunsidra r-rapport ippubblikat mill-Kummissjoni Inter-Amerikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (IACHR) fit-12 ta' Frar 2018 intitolat "Democratic Institutions, the Rule of Law and Human Rights in Venezuela" (Istituzzjonijiet Demokratiċi, l-Istat tad-Dritt u d-Drittijiet tal-Bniedem fil-Venezwela), u r-riżoluzzjoni tal-IACHR tal-14 ta' Marzu 2018,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tas-26 ta' Jannar 2018, tad-19 ta' April 2018 u tat-22 ta' Mejju 2018 tal-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) dwar l-aħħar żviluppi fil-Venezwela,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-13 ta' Novembru 2017, tat-22 ta' Jannar 2018, tat-28 ta' Mejju 2018 u tal-25 ta' Ġunju 2018,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Kummissarju tal-UE għall-Għajnuna Umanitarja u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet, Christos Stylianides, dwar il-missjoni uffiċjali għall-Kolombja f'Marzu 2018,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tat-23 ta' April 2018 tal-Grupp tiegħu għas-Sostenn għad-Demokrazija u Koordinazzjoni tal-Elezzjonijiet,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi s-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt fil-Venezwela qed tkompli teħżien; billi l-Venezwela qed tħabbat wiċċha ma' kriżi politika, soċjali, ekonomika u umanitarja bla preċedent, ikkaratterizzata minn nuqqas ta' sigurtà, vjolenza, vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem, deterjorament tal-istat tad-dritt, nuqqas ta' mediċini u ta' servizzi soċjali, telf ta' dħul u żieda fir-rati tal-faqar, li qiegħda twassal għal dejjem aktar imwiet, migranti u rifuġjati;

B.  billi għadd dejjem jikber ta' nies fil-Venezwela, b'mod partikolari gruppi vulnerabbli bħan-nisa, it-tfal u l-morda, qed ibatu minn malnutrizzjoni bħala konsegwenza tal-aċċess limitat għal servizzi tas-saħħa ta' kwalità, mediċini, ikel u ilma; billi 87 % tal-popolazzjoni tal-Venezwela hija milquta mill-faqar, filwaqt li l-livell ta' dawk li jbatu faqar estrem laħaq 61,2 %; billi l-mortalità tal-ommijiet żdiedet b'60 %, filwaqt li dik tat-trabi żdiedet bi 30 %; billi fl-2017 il-marda tal-malarja rat qabża ta' 69 % minn sena qabel, li tirrappreżenta l-akbar żieda fid-dinja kollha, u billi mardiet oħra bħat-tuberkulożi u l-ħosba appik li jsiru epidemiji;

C.  billi, minkejja r-rieda tal-komunità internazzjonali, il-Gvern Venezwelan b'mod deplorevoli għadu jwebbes rasu u jiċħad l-eżistenza tal-problema u jirrifjuta li jirċievi u jiffaċilita b'mod miftuħ id-distribuzzjoni tal-għajnuna umanitarja internazzjonali;

D.  billi s-sitwazzjoni ekonomika ħżienet b'mod sinifikanti; billi l-Fond Monetarju Internazzjonali jipprevedi li l-iperinflazzjoni fil-Venezwela se tispara 'l fuq sa 13 000 % fl-2018, mil-livell stmat ta' 2 400 % fl-2017, b'tali mod li l-prezzijiet, bħala medja, sejrin jiżdiedu bi kważi 1,5 % kull siegħa;

E.  billi rapport tal-OHCHR ippubblikat fit-22 ta' Ġunju 2018 jirrileva li l-awtoritajiet Venezwelani naqsu milli jżommu responsabbli l-awturi ta' vjolazzjonijiet serji tad-drittijiet tal-bniedem, li jinkludu qtil, l-użu ta' forza eċċessiva kontra d-dimostranti, detenzjonijiet arbitrarji, maltrattament u tortura; billi l-impunità favur uffiċjali tas-sigurtà ssuspettati li wettqu qtil extraġudizzjarju ta' dimostranti wkoll tidher li hija rampanti;

F.  billi, skont ir-rapport tad-29 ta' Mejju 2018 ippreżentat mill-Panel ta' Esperti Internazzjonali Indipendenti maħtur mill-OAS, fil-Venezwela twettqu seba' delitti kontra l-umanità, li jmorru lura tal-anqas sa Frar 2014, u billi l-gvern innifsu huwa responsabbli għall-kriżi umanitarja tal-lum fir-reġjun; billi l-Prosekutur tal-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI) ħabbar il-varar ta' investigazzjoni preliminari dwar l-allegati delitti mwettqa fil-Venezwela minn April 2017 'il hawn;

G.  billi l-elezzjonijiet tal-20 ta' Mejju 2018 saru mingħajr ma kienu konformi mal-istandards minimi internazzjonali għal proċess kredibbli u naqsu milli jirrispettaw il-pluraliżmu politiku, id-demokrazija, it-trasparenza u l-istat tad-dritt; billi dan qiegħed joħloq diffikultajiet addizzjonali għas-sejbien ta' soluzzjoni għall-kriżi politika; billi l-UE, flimkien ma' korpi demokratiċi oħra, ma tirrikonoxxi la l-elezzjonijiet u lanqas l-awtoritajiet stabbiliti b'dan il-proċess illeġittimu;

H.  billi l-kriżi multidimensjonali tal-lum fil-Venezwela qed tiġġenera l-akbar spostament tal-popolazzjoni li qatt seħħ fir-reġjun; billi, skont il-UNHCR u l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni (IOM), l-għadd totali ta' Venezwelani li telqu mill-pajjiż kiber b'mod drammatiku, minn 437 000 ruħ fl-2005 għal aktar minn 1,6 miljun ruħ fl-2017; billi madwar 945 000 persuna Venezwelana telqu mill-pajjiż bejn l-2015 u l-2017; billi fl-2018 l-għadd totali ta' nies li telqu mill-pajjiż mill-2014 qabeż 2 miljun ruħ; billi kien hemm żieda ta' 2 000 % fl-għadd ta' ċittadini Venezwelani li talbu l-asil madwar id-dinja mill-2014 sal-lum, u billi sa nofs Ġunju 2018 l-għadd tagħhom kien qabeż 280 000 ruħ;

I.  billi 520 000 persuna Venezwelana fir-reġjun irrikorrew għal forom legali alternattivi ta' soġġorn; billi aktar minn 280 000 persuna Venezwelana talbu status ta' rifuġjat madwar id-dinja; billi l-għadd ta' applikanti Venezwelani għall-protezzjoni internazzjonali fl-UE żdied b'aktar minn 3 500 % bejn l-2014 u l-2017; billi huwa stmat li aktar minn 60 % tal-Venezwelani għadhom f'sitwazzjoni irregolari;

J.  billi, skont l-Uffiċċju tan-NU għall-Koordinazzjoni tal-Affarijiet Umanitarji (UNOCHA), il-Kolombja qed tospita l-akbar sehem mill-għadd ta' persuni spostati, hekk li aktar minn 820 000 persuna Venezwelana qed jgħixu fit-territorju tagħha; billi Cúcuta u Boa Vista, li jinsabu fuq il-fruntiera mal-Venezwela, qed iġarrbu influss maġġuri ta' nies, li spiss ikunu f'kundizzjonijiet ta' saħħa u nutrizzjoni terribbli; billi l-Perù, iċ-Ċilì, l-Arġentina, il-Panama, il-Brażil, l-Ekwador, il-Messiku, ir-Repubblika Dominicana, il-Costa Rica, l-Urugwaj, il-Bolivja u l-Paragwaj ukoll qed iħabbtu wiċċhom mad-dħul ta' għadd kbir ta' rifuġjati u ta' migranti; billi r-rotot marittimi qed isiru dejjem aktar sinifikanti, b'mod partikolari lejn gżejjer tal-Karibew bħal Aruba, Curaçao, Bonaire, Trinidad u Tobago u l-Guyana; billi pajjiżi Ewropej, b'mod partikolari Spanja, il-Portugall u l-Italja, ukoll qed jiġu affettwati dejjem aktar; billi l-pajjiżi ospitanti qed iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet dejjem akbar f'dak li jirrigwarda l-għoti ta' assistenza lil dawk li jkunu għadhom kemm waslu fil-pajjiż;

K.  billi l-awtoritajiet nazzjonali u lokali Kolombjani qed jaħdmu b'mod ammirevoli biex jagħtu lil dawk li qed jaħarbu mill-Venezwela, irrispettivament mill-istatus tagħhom, it-tgawdija tad-drittijiet bażiċi tal-bniedem, bħad-dritt għall-edukazzjoni primarja u għal servizzi tas-saħħa bażiċi; billi, fil-Kolombja, il-komunitajiet lokali, l-istituzzjonijiet reliġjużi u l-persuni ordinarji lkoll qed jilqgħu lill-migranti Venezwelani fi spirtu ta' fraternità u qed jagħtu xhieda ta' reżiljenza u solidarjetà kbar;

L.  billi, fis-7 ta' Ġunju 2018, il-Kummissjoni ħabbret pakkett ta' EUR 35,1 miljun f'għajnuna ta' emerġenza u f'assistenza għall-iżvilupp biex tappoġġja lill-poplu Venezwelan u lill-pajjiżi ġirien li ntlaqtu mill-kriżi; billi din il-kontribuzzjoni finanzjarja se tingħadd mas-somma ta' EUR 37 miljun li l-UE diġà impenjat għal proġetti ta' għajnuna umanitarja u ta' kooperazzjoni fil-pajjiż; billi, fit-13 ta' Ġunju 2018, l-appell supplimentari tal-UNHCR għal USD 46,1 miljun kien għadu qed jirreġistra nuqqas ta' finanzjament ta' 56 %;

M.  billi, kull xahar, aktar minn 12 000 persuna Venezwelana jidħlu fl-istat Brażiljan ta' Roraima, u madwar 2 700 minnhom imorru joqogħdu fil-belt ta' Boa Vista; billi l-Venezwelani diġà jirrappreżentaw aktar minn 7 % tal-popolazzjoni ta' din il-belt u billi, bir-rata kurrenti, sa tmiem is-sena se jkunu jgħixu hemm aktar minn 60 000 persuna Venezwelana; billi dan l-influss demografiku qed jeżerċita pressjoni enormi fuq is-servizzi pubbliċi tal-belt, b'mod partikolari fuq is-saħħa pubblika u l-edukazzjoni; billi Roraima huwa wieħed mill-ifqar stati tal-Brażil, b'suq tax-xogħol dejjaq ħafna u b'ekonomija xejn fonda, u billi dan jikkostitwixxi ostaklu ieħor għall-integrazzjoni tar-rifuġjati u tal-migranti;

N.  billi l-Parlament Ewropew bagħat delegazzjoni ad hoc lejn il-fruntieri tal-Venezwela mal-Kolombja u mal-Brażil mill-25 sat-30 ta' Ġunju 2018 biex tivvaluta l-impatt tal-kriżi fil-post;

1.  Huwa profondament allarmat u mkexkex bis-sitwazzjoni umanitarja devastanti fil-Venezwela, li wasslet għal ħafna mwiet u għal influss bla preċedent ta' rifuġjati u ta' migranti fil-pajjiżi ġirien u lil hinn minnhom; jesprimi s-solidarjetà tiegħu mal-Venezwelani kollha li kellhom jaħarbu minn pajjiżhom minħabba n-nuqqas ta' kundizzjonijiet tal-għajxien tassew bażiċi, bħall-aċċess għal ikel, ilma tax-xorb, servizzi tas-saħħa u mediċini;

2.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Venezwelani jirrikonoxxu l-kriżi umanitarja li għaddejja bħalissa, ma jħalluhiex tkompli teħżien u jippromwovu soluzzjonijiet politiċi u ekonomiċi biex jiżguraw is-sikurezza tal-persuni ċivili kollha u l-istabbiltà għall-pajjiż u għar-reġjun;

3.  Jesiġi li l-awtoritajiet Venezwelani b'urġenza jħallu l-għajnuna umanitarja tidħol fil-pajjiż bla xkiel biex iżommu l-kriżi umanitarja u tas-saħħa pubblika milli tmur għall-agħar, u b'mod partikolari ma jħallux li jerġgħu jfeġġu mardiet bħall-ħosba, il-malarja, id-difterite u l-marda tal-ilsien u d-dwiefer, u li jagħtu aċċess bla ostakli lill-organizzazzjonijiet internazzjonali li jixtiequ jgħinu lis-setturi kollha affettwati tas-soċjetà; jappella biex tiġi implimentata bil-ħeffa miżura fuq żmien qasir kontra l-malnutrizzjoni fost il-gruppi l-aktar vulnerabbli, bħan-nisa, it-tfal u l-morda; jinsab inkwetat għall-aħħar dwar l-għadd ta' tfal mhux akkumpanjati li qed jaqsmu l-fruntieri;

4.  Ifaħħar lill-Gvern Kolombjan għar-reazzjoni pronta tiegħu u għall-appoġġ li ta lill-Venezwelani kollha li daħlu fil-pajjiż; ifaħħar ukoll lill-Brażil u lil pajjiżi oħra fir-reġjun, b'mod partikolari lill-Perù, kif ukoll lill-organizzazzjonijiet reġjonali u internazzjonali, lill-entitajiet privati u pubbliċi, lill-Knisja Kattolika u liċ-ċittadini ordinarji fir-reġjun kollu kemm hu għall-għajnuna u s-solidarjetà attivi li wrew fil-konfront tal-migranti u tar-rifuġjati Venezwelani; jistieden lill-Istati Membri biex lill-migranti jew lir-rifuġjati Venezwelani fit-territorju tagħhom jipprovdulhom risposti immedjati u orjentati lejn il-protezzjoni, bħal viżi umanitarji, arranġamenti speċjali ta' soġġorn jew oqfsa reġjonali għall-migrazzjoni oħra, bis-salvagwardji ta' protezzjoni rilevanti; jistieden lill-awtoritajiet Venezwelani jiffaċilitaw u jħaffu l-ħruġ u t-tiġdid tad-dokumenti ta' identifikazzjoni liċ-ċittadini tagħhom stess, kemm fil-Venezwela u kemm barra mill-pajjiż;

5.  Jistieden lill-komunità internazzjonali, inkluża l-UE, tistabbilixxi risposta koordinata, komprensiva u reġjonali għall-kriżi u tintensifika l-għajnuna finanzjarja u materjali tagħha lill-pajjiżi riċeventi billi tonora l-impenji tagħha; jilqa' b'sodisfazzjon l-għajnuna umanitarja tal-UE li ġiet allokata sal-lum u jitlob b'urġenza li sostenn umanitarju addizzjonali jiġi rilaxxat permezz ta' fondi ta' emerġenza, biex jilqa' għall-ħtiġijiet, li qed jikbru b'rata mgħaġġla, tan-nies milqutin mill-kriżi Venezwelana fil-pajjiżi ġirien;

6.  Itenni li l-kriżi umanitarja kurrenti ġejja minn waħda politika; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Venezwelani jiżguraw li l-vjolazzjonijiet kollha tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi dawk kontra l-persuni ċivili, jintemmu minnufih u li d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali kollha, inklużi l-libertà ta' espressjoni, il-libertà tal-istampa u l-libertà tal-għaqda, jkunu rispettati bis-sħiħ; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Venezwelani jirrispettaw l-istituzzjonijiet kollha eletti demokratikament, b'mod partikolari l-Assemblea Nazzjonali, jeħilsu l-priġunieri politiċi kollha u jħarsu l-prinċipji demokratiċi, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem; jitlob li s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna jagħmel ħiltu kollha biex jiffaċilita l-isforzi ta' medjazzjoni internazzjonali meħtieġa biex jinfetħu spazji għas-sejbien ta' soluzzjoni vijabbli għall-kriżi politika u umanitarja kurrenti;

7.  Jappella biex isiru elezzjonijiet presidenzjali ġodda li jkunu konformi ma' standards demokratiċi rikonoxxuti internazzjonalment u mal-ordni kostituzzjonali Venezwelan, f'qafas ta' monitoraġġ trasparenti, ugwali, ġust u internazzjonali, bla limitazzjonijiet fuq il-partiti politiċi jew il-kandidati u b'rispett sħiħ tad-drittijiet politiċi tal-Venezwelani kollha; jenfasizza li l-gvern leġittimu li jiġi ffurmat minn dawn l-elezzjonijiet ikun jeħtieġlu jindirizza b'urġenza l-kriżi ekonomika u soċjali kurrenti fil-Venezwela u jaħdem favur rikonċiljazzjoni nazzjonali;

8.  Ifakkar li kwalunkwe sanzjoni adottata mill-komunità internazzjonali għandha tkun immirata u riversibbli u ma għandha tagħmel l-ebda ħsara lill-popolazzjoni Venezwelana; jilqa' l-adozzjoni rapida ta' sanzjonijiet addizzjonali mmirati u revokabbli, kif ukoll l-embargo fuq l-armi impost f'Novembru 2017; itenni li dawn is-sanzjonijiet ġew imposti fuq uffiċjali ta' livell għoli talli wettqu vjolazzjonijiet serji tad-drittijiet tal-bniedem, imminaw id-demokrazija u l-istat tad-dritt fil-Venezwela u mexxew l-elezzjonijiet illeġittimi tal-20 ta' Mejju 2018, li ma ngħataw l-ebda rikonoxximent internazzjonali u saru mingħajr qbil dwar id-data jew il-kundizzjonijiet, u f'ċirkostanzi li ma ħallewx lill-partiti politiċi kollha jieħdu sehem fuq bażi ndaqs; ifakkar fil-possibbiltà li dawn is-sanzjonijiet jiġu estiżi għal dawk responsabbli għad-deterjorament tal-kriżi politika, soċjali, ekonomika u umanitarja, b'mod partikolari għall-President Nicolás Maduro, f'konformità mar-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu;

9.  Itenni li dawk responsabbli għal vjolazzjonijiet gravi tad-drittijiet tal-bniedem iridu jinżammu responsabbli; jappoġġja bis-sħiħ l-investigazzjonijiet preliminari tal-QKI dwar id-delitti u l-atti ta' repressjoni estensivi mwettqa mir-reġim Venezwelan u jappella biex l-UE jkollha rwol attiv f'dan ir-rigward; jappoġġja bis-sħiħ it-talba tal-Panel ta' Esperti Internazzjonali Indipendenti maħtur mis-Segretarju Ġenerali tal-OAS u mill-Kummissarju Għoli tal-UN għad-Drittijiet tal-Bniedem li tiġi stabbilita kummissjoni ta' inkjesta dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela u li l-involviment tal-QKI jiġi approfondit;

10.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Gvern u lill-Assemblea Nazzjonali tar-Repubblika Bolivarjana tal-Venezwela, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tar-Repubblika tal-Kolombja, tar-Repubblika tal-Brażil u tar-Repubblika tal-Perù, lill-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana, lis-Segretarju Ġenerali tal-Organizzazzjoni tal-Istati Amerikani u lill-Grupp ta' Lima.

 

(1)

ĠU C 285, 29.8.2017, p. 145.

(2)

ĠU C 294, 12.8.2016, p. 21.

(3)

ĠU C 316, 30.8.2016, p. 190.

(4)

Testi adottati, P8_TA(2016)0269.

(5)

Testi adottati, P8_TA(2017)0200.

(6)

Testi adottati, P8_TA(2018)0041.

(7)

Testi adottati, P8_TA(2018)0199.

Aġġornata l-aħħar: 4 ta' Lulju 2018Avviż legali