Postup : 2018/2891(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0351/2018

Predkladané texty :

RC-B8-0351/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0436

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 359kWORD 49k
24.10.2018
PE624.206v01-00}
PE624.200v01-00}
PE624.202v01-00} RC1
 
B8-0351/2018}
B8-0504/2018}
B8-0506/2018} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:

B8-0351/2018 (PPE)

B8-0504/2018 (ECR)

B8-0506/2018 (ALDE)


o situácii vo Venezuele (2018/2891(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas, Anders Sellström v mene skupiny PPE
Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR
Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele (2018/2891(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele, najmä na uznesenia z 27. februára 2014 o situácii vo Venezuele(1), z 18. decembra 2014 o prenasledovaní demokratickej opozície vo Venezuele(2), z 12. marca 2015(3), z 8. júna 2016(4), z 27. apríla 2017(5), z 8. februára 2018(6) o situácii vo Venezuele, z 3. mája 2018 o voľbách vo Venezuele(7) a z 5. júla 2018 o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej pozemných hraniciach s Kolumbiou a Brazíliou(8),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu,

–  so zreteľom na vyhlásenie prokurátorky Medzinárodného trestného súdu Fatou Bensoudovej z 8 februára 2018 o otvorení predbežného preskúmania situácie na Filipínach a vo Venezuele a z 27. septembra 2018 o predložení veci týkajúcej sa situácie vo Venezuele skupinou šiestich zmluvných štátov,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 15. októbra 2018,

–  so zreteľom na vymenovanie Eduarda Steina za spoločného osobitného zástupcu Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) pre venezuelských utečencov a migrantov v regióne, ktoré sa uskutočnilo 19. septembra 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 9. októbra 2018 o úmrtí predstaviteľa úradu miestnej správy Fernanda Albána vo Venezuele,

–  so zreteľom na vyhlásenie Výboru pre zahraničné veci a Podvýboru pre ľudské práva z 10. októbra 2018, pokiaľ ide o úmrtie Fernanda Albána,

–  so zreteľom na správu zo služobnej cesty so zameraním na migračnú krízu a humanitárnu situáciu vo Venezuele a na jej pozemných hraniciach s Kolumbiou a Brazíliou,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie udeliť Sacharovovu cenu za rok 2017 demokratickej opozícii a politickým väzňom vo Venezuele,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže situácia v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu sa vo Venezuele naďalej výrazne zhoršuje; keďže Venezuela čelí bezprecedentnej sociálnej, hospodárskej a humanitárnej kríze v dôsledku politickej krízy, ktorá je príčinou veľkého množstva úmrtí a približne 2,3 miliónov migrantov a utečencov;

B.  keďže 87 % obyvateľstva Venezuely je postihnutých chudobou, pričom 61,2 % trpí extrémnou chudobou; keďže úmrtnosť matiek vzrástla o 60 % a úmrtnosť dojčiat o  30 %; keďže 89 % venezuelského obyvateľstva uviedlo, že nemajú dostatok finančných zdrojov na nákup dostatočného množstva potravín pre svoje rodiny; keďže podľa MMF sa očakáva, že inflácia dosiahne úroveň 1 400 000 % v roku 2018 a 10 000 000 % v roku 2019;

C.  keďže napriek pripravenosti medzinárodného spoločenstva venezuelská vláda, žiaľ, naďalej tvrdohlavo odmieta otvorene prijať medzinárodnú humanitárnu pomoc a uľahčiť jej distribúciu, a tým zanedbáva zodpovednosť, ktorú má voči svojim vlastným občanom;

D.  keďže 8. októbra 2018 bol venezuelský opozičný politik Fernando Albán údajne mučený a zavraždený v priestoroch Bolívarovskej národnej spravodajskej služby (SEBIN), čiže venezuelskej politickej polície; keďže orgány napriek výzvam OSN a EÚ odmietli povoliť nezávislé vyšetrovanie príčin jeho úmrtia vrátane medzinárodnej pitvy, ktorú by vykonal nezávislý forenzný tím; keďže sa pán Albán nachádzal vo väzbe v priestoroch SEBIN a venezuelské orgány musia preto niesť zodpovednosť za miesto jeho pobytu;

E.  keďže 13. októbra 2018 bol laureát Sacharovovej ceny za rok 2017 Lorent Saleh prepustený, prepravený priamo na letisko a okamžite vyhostený do Španielska do núteného exilu; keďže strávil štyri roky vo väzení, kde bol podrobený hroznému mučeniu a bol zadržiavaný bez súdneho procesu, pričom jeho súdne pojednávanie bolo aspoň 53-krát odročené; keďže jeho svedectvá spolu so svedectvami mnohých ďalších obetí potvrdzujú systematické represie a kruté a neľudské zaobchádzanie s politickými väzňami vo Venezuele;

F.  keďže vo Venezuele sa vo väzení nachádza viac ako dvesto politických väzňov; keďže člen Národného zhromaždenia Juan Recasens bol svojvoľne zatknutý a podrobený mučeniu a je zadržiavaný v izolácii, a to v trvalom a nezákonnom rozpore s jeho politickou imunitou;

G.  keďže bývalý predseda Národného zhromaždenia a laureát Sacharovovej ceny za rok 2017 Julio Borges, bývalá generálna prokurátorka Luisa Ortega Diaz a bývalý prokurátor Generálnej prokuratúry Venezuely Zair Mundaray Rodriguez boli neodôvodnene obvinení z účasti na pokuse o prípravu vraždy venezuelského prezidenta Nicolása Madura; keďže venezuelské orgány vydali prostredníctvom Interpolu na všetkých troch medzinárodné zatykače;

H.  keďže vo Venezuele vládne atmosféra rastúceho násilia a úplnej beztrestnosti z veľkej časti kvôli neschopnosti orgánov vyvodiť zodpovednosť voči páchateľom závažných porušení ľudských práv vrátane vraždy, použitia neprimeranej sily proti demonštrantom, svojvoľného zadržiavania, mučenia a iného ponižujúceho a neľudského zaobchádzania, ale aj zločinného násilia;

I.  keďže prokurátorka MTS otvorila 8. februára 2018 predbežné preskúmanie situácie vo Venezuele; keďže 27. septembra 2018 skupina šiestich štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (Argentína, Kanada, Kolumbia, Čile, Paraguaj a Peru), požiadala, aby prokurátor otvoril vyšetrovanie trestných činov proti ľudskosti, ku ktorým došlo na území Venezuely; keďže Francúzsko a Kostarika tiež podporili výzvy na takéto vyšetrovanie; keďže toto bolo vôbec prvýkrát, čo skupina zmluvných štátov predložila vec týkajúcu sa situácie na území iného zmluvného štátu; keďže Parlament rovnakú výzvu uskutočnil dvakrát, a to v uznesení z 8. februára 2018 o situácii vo Venezuele a uznesení z 13. septembra 2017 o politických vzťahoch EÚ s Latinskou Amerikou;

J.  keďže Rada sa 13. novembra 2017 rozhodla schváliť zbrojné embargo voči Venezuele a zákaz vývozu súvisiaceho materiálu, ktorý by sa mohol použiť na represálie vo vnútri štátu; keďže Rada v reakcii na nedodržiavanie demokratických zásad 22. januára 2018 jednohlasne rozhodla o zavedení sankcií v podobe reštriktívnych opatrení ako zákaz cestovania a zmrazenie aktív voči siedmim osobám z Venezuely zastávajúcim verejné funkcie; keďže 25. júna 2018 boli sankcie rozšírené na jedenásť ďalších venezuelských úradníkov zodpovedných za porušovanie ľudských práv a narúšanie demokracie a právneho štátu;

K.  keďže EÚ spolu s ostatnými demokratickými orgánmi neuznala ani prezidentské voľby, ani voľby do Národného ústavodarného zhromaždenia, ani orgány, ktoré vzišli z týchto nezákonných volebných procesov; keďže Národná volebná rada (CNE) určila 9. december 2018 ako dátum volieb do miestnych zastupiteľstiev v krajine; keďže hlavné a najväčšie opozičné politické strany, Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) a Voluntad Popular, nebudú mať dovolené zúčastniť sa na nich; keďže medzinárodné spoločenstvo neuzná výsledky volieb, pokiaľ sú opoziční lídri uväznení a politické strany nemôžu vykonávať svoju činnosť;

L.  keďže v záveroch Rady pre zahraničné veci z 15. októbra 2018 sa uvádza odkaz na politické riešenie súčasnej krízy, o ktoré sa treba usilovať tým, že sa preskúma možnosť vytvorenia kontaktnej skupiny, ktorej cieľom by bola podpora iniciatívy vedenej spoločne s kľúčovými regionálnymi a medzinárodnými partnermi s cieľom vytvoriť podmienky, ktoré by mohli viesť k politickému procesu;

M.  keďže z dôvodu nedostatočnej vážnosti úmyslov venezuelských orgánov, ktoré sa snažili výhradne o to, aby získali čas a medzinárodné uznanie, zlyhali dva pokusy o vybudovanie národného dialógu medzi vládou a opozíciou, ktorý sprostredkoval Vatikán a medzinárodní mediátori s cieľom nájsť spôsob, ako prekonať krízu;

1.  vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a priateľom Fernanda Albána; odsudzuje v tejto súvislosti trestné činy spáchané venezuelskými orgánmi a v tomto konkrétnom prípade žiada okamžité nezávislé prešetrenie vlády vrátane medzinárodnej pitvy, ktorú by vykonal nezávislý forenzný tím; pripomína, že je povinnosťou štátu zaistiť bezpečnosť a fyzickú integritu všetkých osôb vo väzbe;

2.  odsudzuje využívanie svojvoľného zadržiavania a súdneho a administratívneho obťažovania na prenasledovanie tisícov obhajcov ľudských práv, zvolených členov opozície a nezávislých organizácií občianskej spoločnosti; naliehavo žiada venezuelské orgány, aby zastavili všetky formy porušovania ľudských práv a vyvodili zodpovednosť voči zodpovedným osobám a zabezpečili plné dodržiavanie všetkých základných slobôd a ľudských práv;

3.  pripomína, že dva predchádzajúce pokusy zamerané na dosiahnutie politického riešenia krízy vo Venezuele prostredníctvom mediácie Vatikánu a prostredníctvom národného politického dialógu, ktorý sa uskutočnil v Dominikánskej republike, jasne zlyhali;

4.  pripomína už predtým deklarovaný postoj Únie a Parlamentu, že akýkoľvek ďalší politický vývoj musí zahŕňať tieto neodvolateľné požiadavky: okamžité prepustenie všetkých politických väzňov a ukončenie mučenia, zlého zaobchádzania a obťažovania politických oponentov, aktivistov za ľudské práva a pokojných demonštrantov; zriadenie novej nezávislej Národnej volebnej rady, ktorú zvolí Národné zhromaždenie; uskutočnenie slobodných a spravodlivých volieb v súlade s medzinárodnými normami v záujme dôveryhodného procesu rešpektujúceho politický pluralizmus, a to za prítomnosti demokratických medzinárodných pozorovateľov, a uznať právomoc legitímneho Národného zhromaždenia a rozpustenie Národného ústavodarného zhromaždenia;

5.  so záujmom berie na vedomie závery Rady týkajúce sa možného nadviazania kontaktov s regionálnymi a medzinárodnými partnermi s cieľom preskúmať možnosť vytvorenia kontaktnej skupiny; v tejto súvislosti pripomína, že úloha medzinárodnej mediácie alebo skupiny sprostredkovateľov kontaktu musí byť nestranná a musia ju prijať obe strany; domnieva sa, že táto prieskumná kontaktná skupina by mala mať za svoj cieľ prispieť k nájdeniu demokratického a politického riešenia tohto konfliktu mierovou cestou, o čom by rozhodol výlučne venezuelský ľud; prízvukuje PK/VP, že pri posudzovaní možnosti zriadenia kontaktnej skupiny je potrebné nadviazať kontakt s legitímnymi zástupcami venezuelskej demokratickej opozície a overiť, či existuje väčšinová podpora v prospech takejto iniciatívy;

6.  plne podporuje predbežné vyhlásenie MTS k zločinom a aktom represie, ktorých sa venezuelský režim v širokej miere dopustil na svojich vlastných občanoch; naliehavo vyzýva Úniu a členské štáty, aby sa zapojili do iniciatívy zmluvných štátov MTS, ktorej cieľom je vyšetriť trestné činy proti ľudskosti, ktoré spáchala venezuelská vláda na území Venezuely, a hnať tak zodpovedné osoby na zodpovednosť; pripomína, že EÚ sa v rámci doktríny OSN zaviazala k multilateralizmu, a pripomína úlohu MTS v boji proti beztrestnosti páchateľov závažných trestných činov proti ľudskosti a v predvádzaní týchto páchateľov pred súd;

7.  víta uloženie dodatočných cielených a odvolateľných sankcií zo strany EÚ, ktoré nespôsobia ujmu venezuelskému obyvateľstvu, za uskutočnenie volieb 20. mája 2018, ktoré boli nelegitímne a nie sú medzinárodne uznané; požaduje, aby sa tieto sankcie posilnili, ak sa situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v krajine bude naďalej zhoršovať;

8.  vyjadruje uznanie kolumbijskej vláde za okamžitú reakciu a podporu, ktorú poskytla všetkým prichádzajúcim Venezuelčanom; rovnako chváli Brazíliu, Peru a iné krajiny v regióne, najmä tie, ktoré podpísali vyhlásenie z Quita o ľudskej mobilite venezuelských občanov, ako aj regionálne a medzinárodné organizácie, súkromné a verejné subjekty, katolícku cirkev a občanov celého regiónu za ich aktívnu pomoc a solidaritu s venezuelskými migrantmi a utečencami; vyzýva členské štáty, ktoré čelia prílevu Venezuelčanov, aby im poskytli prístup k základným službám a poskytli im štatút dočasnej ochrany a osobitné pobytové práva;

9.  opätovne pripomína veľmi znepokojujúce zistenia svojej delegácie vyslanej v júni 2018 na pozemné hranice Venezuely s Kolumbiou a Brazíliou a vyzýva na vyslanie ad hoc delegácie do Peru v roku 2019 na posúdenie vplyvu venezuelskej migračnej krízy na mieste; opätovne vyzýva venezuelské orgány, aby čo najskôr umožnili nerušené poskytovanie humanitárnej pomoci v krajine s cieľom zabrániť zhoršeniu humanitárnej krízy a krízy v oblasti verejného zdravia a aby prijali bezprostredné opatrenia s cieľom bojovať proti podvýžive;

10.  vyzýva Radu a PK/VP, aby zmobilizovali viac finančných prostriedkov a pomoci v spolupráci so spoločným osobitným zástupcom UNHCR a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) pre venezuelských utečencov a migrantov v regióne, ktorý bol nedávno vymenovaný, Eduardom Steinom; v tejto súvislosti víta jeho vymenovanie, ktoré jasne odráža regionálny a svetový rozmer prebiehajúcej krízy vo Venezuele;

11.  pripomína, že Interpol je medzinárodná policajná organizácia zameraná najmä na boj proti medzinárodnému zločinu; žiada Interpol, aby dôkladne posúdil, či je podnet venezuelskej vlády proti pánovi Borgesovi, pani Ortegovej Diazovej a pánovi Mundarayovi Rodriguezovi čisto politicky motivovaný;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a Národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, vládam a parlamentom Kolumbijskej republiky, Brazílskej republiky a Peruánskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov a Limskej skupine.

 

 

(1)

Ú. v. EÚ C 285, 29.8.2017, s. 145.

(2)

Ú. v. EÚ C 294, 12.8.2016, s. 21.

(3)

Ú. v. EÚ C 316, 30.8.2016, s. 190.

(4)

Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 101.

(5)

Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 137.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0041.

(7)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0199.

(8)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0313.

Posledná úprava: 25. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia