Postup : 2018/2840(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0364/2018

Předložené texty :

RC-B8-0364/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2018 - 10.1

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0344

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 365kWORD 54k
12.9.2018
PE624.073v01-00}
PE624.074v01-00}
PE624.076v01-00}
PE624.077v01-00}
PE624.081v01-00}
PE624.087v01-00} RC1
 
B8-0364/2018}
B8-0365/2018}
B8-0367/2018}
B8-0368/2018}
B8-0372/2018}
B8-0378/2018} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující tyto návrhy usnesení:

B8-0364/2018 (ECR)

B8-0365/2018 (Verts/ALE)

B8-0367/2018 (S&D)

B8-0368/2018 (GUE/NGL)

B8-0372/2018 (PPE)

B8-0378/2018 (ALDE)


o Ugandě, zejména o zatýkání opozičních poslanců (2018/2840(RSP))


Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés, Inese Vaidere za skupinu PPE
Elena Valenciano, Soraya Post, Norbert Neuser za skupinu S&D
Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner za skupinu ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL
Pascal Durand, Maria Heubuch, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o Ugandě, zejména o zatýkání opozičních poslanců (2018/2840(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Ugandě,

–  s ohledem na společné prohlášení delegace Evropské unie, hlav mise Belgie, Dánska, Francie, Irska, Itálie, Německa, Nizozemska, Rakouska, Švédska a Velké Británie a hlav mise Norska a Islandu ze dne 17. srpna 2018 o doplňovacích volbách konaných ve městě Arua,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948, jíž je Uganda signatářem,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který Uganda ratifikovala dne 21. června 1995,

–  s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a správu věcí veřejných (ACDEG),

–  s ohledem na prohlášení ugandské Komise pro lidská práva o nových problémech týkajících se oblasti lidských práv, které se objevily v návaznosti na doplňovací volby konané dne 15. srpna 2018 ve městě Arua,

–  s ohledem na zprávu pracovní skupiny pro všeobecný pravidelný přezkum, který provádí Rada pro lidská práva, o Ugandě,

–  s ohledem na dohodu o partnerství mezi AKT a EU (tzv. dohodu z Cotonou), a zejména na její čl. 8 odst. 4 o zákazu diskriminace,

–  s ohledem na Ústavu Ugandské republiky z roku 1995, který byla novelizována v roce 2005,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že doplňovací volby konané dne 15. srpna 2018 ve městě Arua na severozápadně Ugandy, které skončily zvolením nezávislého opozičního kandidáta Kassiana Wadriho, se vyznačovaly násilím;

B.  vzhledem k tomu, že ve městě Arua proběhla dne 13. srpna 2018 v rámci napjatě sledovaných doplňovacích voleb, které byly vyhlášeny v důsledku zavraždění příslušného poslance v červnu, kampaň prezidenta Ugandy Yoweriho Museveniho, nezávislého poslance Kyagulanyiho Ssentamua, známého také jako Bobi Wine, a několika dalších politiků;

C.  vzhledem k tomu, že populární hudebník Bobi Wine se poté, co v roce 2017 získal křeslo v ugandském parlamentu, stal vlivným kritikem prezidenta Museveniho;

D.  vzhledem k tomu, že pozdě v noci dne 13. srpna 2018 byl za nevyjasněných okolností zastřelen řidič Bobiho Winea Yasin Kawuma a že při odjezdu prezidenta Museveniho z Aruy napadli stoupenci Kassiana Wadriho prezidentský vůz kameny;

E.  vzhledem k tomu, že policie zatkla dva reportéry televize NTV Uganda, Herberta Zziwu a Ronalda Muwangu, když vysílali živě z místa, kde byl pan Kawuma zavražděn;

F.  vzhledem k tomu, že krátce poté byl zatčen pan Wine, pan Wadri a řada dalších osob; vzhledem k tomu, že pan Wine byl obviněn z držení střelných zbraní;

G.  vzhledem k tomu, že jeden den po volbách bylo z vlastizrady obviněno 33 osob, včetně pana Wadriho a čtyř poslanců (Roberta Kyagulanyiho, Francise Zaakeho, Geralda Karuhangy a Paula Mwirua) a že pan Wine byl vojenským soudem obviněn z nelegálního držení střelných zbraní;

H.  vzhledem k tomu, že protesty, které toto zatčení vyvolalo ve městech Arua, Kampala a Mityana, ugandské bezpečnostní síly násilně potlačily; vzhledem k tomu, že přitom byl údajně použit slzný plyn a ostré náboje;

I.  vzhledem k tomu, že dne 20. srpna 2018 byl fotograf James Akena, který pracuje pro zpravodajskou agenturu Reuters a který informoval o politických protestech #freeBobiWine v Kampale, zbit vojáky, zatčen a po několik hodin zadržován;

J.  vzhledem k tomu, že existují zprávy o tom, že pan Wine a další osoby byli ve vazbě mučeni; vzhledem k tomu, že poté, co ugandské orgány tato obvinění nejdříve popřely, nyní slíbily, že je vyšetří;

K.  vzhledem k tomu, že poté, co vojenský soud rozhodl o ukončení stíhání pana Winea za nezákonné držení zbraní, jej civilní soud obvinil z vlastizrady;

L.  vzhledem k tomu, že pan Wine byl následně propuštěn na kauci a odcestoval z Ugandy do USA, aby se nechal ošetřit;

M.  vzhledem k tomu, že bývalý vysoký komisař OSN pro lidská práva Zaíd Raád Zaíd Husajn naléhavě vyzval ugandskou vládu k důkladnému nezávislému a nestrannému vyšetření závažných obvinění z porušování lidských práv, včetně mimosoudního zabíjení, používání nepřiměřené síly, mučení a jiných forem špatného zacházení, a k tomu, aby byly odpovědné osoby postaveny před soud;

N.  vzhledem k tomu, že vedoucího představitele Fóra pro demokratickou změnu (Forum for Democratic Change (FDC)) a čtyřnásobného prezidentského kandidáta Kizzu Besigyeho policejní nebo vojenské složky v letech 2001 až 2017 několikrát zadržely, naposledy dne 25. září 2017;

O.  vzhledem k tomu, že v Ugandě běžně dochází k zatýkání a zastrašování opozičních politických představitelů;

1.  vyjadřuje hluboké politování nad zatčením opozičních poslanců, k němuž došlo v souvislosti s doplňovacími volbami ve městě Arua;

2.  zdůrazňuje, že pro ugandskou demokracii je naprosto nezbytné, aby prezident a vláda Ugandy respektovali nezávislost ugandského parlamentu coby instituce a nezávislý mandát jeho poslanců a aby zajistili, aby všichni poslanci mohli svobodně vykonávat svůj volební mandát;

3.  vyzývá ugandské orgány, aby upustily od zjevně vykonstruovaného stíhání Bobiho Winea a ukončily tvrdé zásahy proti opozičním politikům a zastáncům opozice;

4.  naléhavě vyzývá ugandské orgány, aby okamžitě zahájily účinné nestranné a nezávislé vyšetřování zavraždění Yasina Kawumy a údajné případy úmrtí a používání nepřiměřené síly v průběhu protestů; očekává rychlé nezávislé vyšetření údajného mučení osob zatčených ve městě Arua a špatného zacházení s nimi; zdůrazňuje, že je nutné, aby byly odpovědné osoby postaveny před soud;

5.  znovu poukazuje na své odhodlání bránit svobodu projevu a opakovaně zdůrazňuje, že sdělovací prostředky hrají v demokratické společnosti zásadní úlohu; se znepokojením konstatuje, že spolu s účastníky protestů, jež propukly, byli zbiti i reportéři, kteří o nich informovali, a že dva reportéři byli zatčeni; vyzývá ugandské orgány, aby vytvořily prostředí, v němž by mohli novináři a reportéři nerušeně vykonávat svou práci a informovat o politickém vývoji v zemi;

6.  připomíná ugandským orgánům jejich povinnost zaručit, chránit a prosazovat základní práva, včetně civilních a politických práv občanů této země, mj. svobodu projevu a svobodu shromažďování;

7.  připomíná ugandské vládě její mezinárodní povinnosti, zejména ty, které se týkají dodržování základních svobod a zásad právního státu a vyřizování soudních případů, především pokud jde o právo na spravedlivé a nestranné soudní řízení;

8.  naléhavě vyzývá orgány zabývající se prosazováním práva, aby chránily základní svobody, aniž by se dopouštěly jakéhokoli zastrašování, a řídily se tak článkem 24 ugandské ústavy, v němž se uvádí, že „nikdo nesmí být podroben žádné formě mučení nebo krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání“;

9.  vyzývá ugandské bezpečnostní složky, aby se při dohlížení na protesty chovaly zdrženlivě a v souladu se zákonem, přestaly používat ostrou munici, dodržovaly všechny zákony v oblasti lidských práv a umožnily reportérům svobodně vykonávat svou práci a informovat o událostech;

10.  zároveň apeluje na protestující, aby se chovali v souladu s právními předpisy a aby uplatňovali svá práva a svobody v rámci zákonných ustanovení;

11.  vyzývá EU, aby s cílem zvýšit ochranu a podporu lidských práv v Ugandě využívala politického vlivu, který jí poskytují programy rozvojové pomoci, zejména programy zaměřené na rozpočtovou podporu;

12.  oceňuje práci ugandské komise pro lidská práva, kterou vykonala po zatýkání, zabíjení a mučení, k nimž došlo v návaznosti na doplňovací volby ve městě Arua, včetně vypracovaných zpráv, návštěv ve vazebních věznicích, zjišťování místa pobytu nezvěstných osob a zásahů, jejichž cílem je zaručit zatčeným osobám jejich práva, lékařské ošetření a návštěvy jejich rodinných příslušníků;

13.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby situaci v Ugandě pozorně sledovala; zdůrazňuje, že Evropský parlament by měl být informován o veškerých dalších náznacích toho, že je ugandským poslancům bráněno v jejich činnosti zákonodárců či je tato jejich činnost omezována;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, prezidentovi Ugandské republiky, předsedovi ugandského parlamentu a Africké unii a jejím institucím.

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 12. září 2018Právní upozornění