Procedure : 2018/2840(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0364/2018

Indgivne tekster :

RC-B8-0364/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2018 - 10.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0344

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 284kWORD 55k
12.9.2018
PE624.073v01-00}
PE624.074v01-00}
PE624.076v01-00}
PE624.077v01-00}
PE624.081v01-00}
PE624.087v01-00} RC1
 
B8-0364/2018}
B8-0365/2018}
B8-0367/2018}
B8-0368/2018}
B8-0372/2018}
B8-0378/2018} RC1

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4

til erstatning af følgende beslutningsforslag:

B8‑0364/2018 (ECR)

B8‑0365/2018 (Verts/ALE)

B8‑0367/2018 (S&D)

B8‑0368/2018 (GUE/NGL)

B8‑0372/2018 (PPE)

B8‑0378/2018 (ALDE)


Om Uganda - anholdelse af parlamentsmedlemmer fra oppositionen (2018/2840(RSP))


Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian‑Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés, Inese Vaidere for PPE-Gruppen
Elena Valenciano, Soraya Post, Norbert Neuser for S&D-Gruppen
Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen‑Lerner for ECR-Gruppen
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen
Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie‑Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen
Pascal Durand, Maria Heubuch, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen
Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Uganda - anholdelse af parlamentsmedlemmer fra oppositionen (2018/2840(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Uganda,

–  der henviser til den fælles lokale erklæring af 17. august 2018 fra EU-delegationen, missionslederne fra Østrig, Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Danmark, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Nederlandene, Sverige og Det Forenede Kongerige og missionslederne fra Norge og Island om suppleringsvalget, der blev holdt i Arua kommune‑,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne af 10. december 1948, som Uganda har undertegnet,

–  der henviser til den internationale konvention fra 1966 om borgerlige og politiske rettigheder, som Uganda ratificerede den 21. juni 1995,

–  der henviser til De Forenede Nationers konvention fra 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

–  der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–  der henviser til erklæringen fra Ugandas menneskerettighedskommission om nye menneskerettighedsspørgsmål i landet efter suppleringsvalget, der blev holdt i Arua kommune den 15. august 2018,

–  der henviser til rapporten om Uganda fra Arbejdsgruppen om Universel Regelmæssig Gennemgang under Menneskerettighedsrådet,

–  der henviser til AVS-EU-partnerskabsaftalen (Cotonouaftalen) og særlig artikel 8, stk. 4, om ikkeforskelsbehandling,

–  der henviser til Republikken Ugandas forfatning af 1995, som blev ændret i 2005,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at ‑suppleringsvalget, der blev holdt den 15. august 2018 i Arua kommune i det nordvestlige Uganda, der resulterede i valget af den uafhængige oppositionskandidat Kassiano Wadri, var præget af voldshandlinger;

B.  der henviser til, at Ugandas præsident, Yoweri Museveni, og det uafhængige parlamentsmedlem Robert Kyagulanyi Ssentamu, også kendt som Bobi Wine, sammen med flere andre politikere førte valgkamp i Arua den 13. august 2018 inden for rammerne af et yderst belastet suppleringsvalg, der blev udløst af mordet på et parlamentsmedlem i juni;

C.  der henviser til, at Bobi Wine, som er en populær musiker, er dukket op som en indflydelsesrig kritiker af præsident af præsident Museveni efter at have vundet en plads i det ugandiske parlament i 2017;

D.  der henviser til, at Yasin Kawuma, Bobi Wines chauffør ved dagens afslutning den 13. august 2018 blev skudt ned under mystiske omstændigheder, og at tilhængere af Kassiano Wadri angiveligt angreb præsidentens bil med stenkast, da præsident Museveni forlod Arua;

E.  der henviser til, at politiet arresterede to journalister fra tv-kanalen NTV Uganda, Herbert Zziwa og Ronald Muwanga, da de var i gang med at rapportere live fra det område, hvor Kawuma blev dræbt;

F.  der henviser til, at både Bobi Wine og Kassiano Wadri sammen med flere andre blev arresteret kort efter; der henviser til, at Bobi Wine blev beskyldt for at være i besiddelse af skydevåben;

G.  der henviser til, at 33 personer, herunder Kassiano Wadri og fire medlemmer af parlamentet (Robert Kyagulanyi, Francis Zaake, Gerald Karuhanga og Paul Mwiru) blev anklaget for forræderi dagen efter valget, og Bobi Wine blev anklaget ved en militærdomstol for at være i besiddelse af ulovlige skydevåben;

H.  der henviser til, at de ugandiske sikkerhedsstyrker slog hårdt ned på de protester, som disse arrestationer udløste i Arua, Kampala og Mityana; der henviser til, at der blev rapporteret om brug af tåregas og skarp ammunition;

I.  der henviser til, at James Akena, en fotograf, der arbejder for Reuters, og som dækkede de politiske protestdemonstrationer #freeBobiWine i Kampala, den 20. august 2018 blev slået af soldater, arresteret og tilbageholdt i flere timer;

J.  der henviser til, at der er beretninger om, at Bobi Wine og andre tilbageholdte personer er blevet udsat for tortur, mens de var i forvaring; der henviser til, at myndighederne efter oprindeligt at have afvist disse påstande, har givet tilsagn om at undersøge dem;

K.  der henviser til, at Bobi Wine senere af en civil domstol blev anklaget for forræderi, efter at militærdomstolen havde besluttet ikke at gå videre med anklagerne for illegal besiddelse af skydevåben;

L.  der henviser til, at Bobi Wine efterfølgende blev løsladt mod kaution og har forladt Uganda for at søge behandling i USA;

M.  der henviser til, at FN's tidligere højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra’ad al-Hussein, indtrængende har opfordret Ugandas regering til at foretage en grundig, uafhængig og upartisk undersøgelse af de alvorlige påstande om menneskerettighedskrænkelser, herunder udenretlige henrettelser, omfattende brug af tvang og tortur og andre former for mishandling, og til at bringe de ansvarlige for en domstol;

N.  der henviser til, at Kizza Besigye, lederen af Forum for Democratic Change (FDC) og fire gange præsidentkandidat, er blevet tilbageholdt ved adskillige lejligheder af politiet eller militæret mellem 2001 og 2017 og senest den 25. september 2017;

O.  der henviser til, at arrestationer og intimidering af politiske oppositionsfigurer jævnligt forekommer i Uganda;

1.  udtrykker sin dybe bekymring over arrestationerne af oppositionsparlamentarikere i forbindelse med suppleringsvalget i Arua;

2.  understreger, at det er af afgørende betydning for det ugandiske demokrati, at Ugandas præsident og regering respekterer landets parlaments uafhængighed som en institution og uafhængigheden af dets medlemmers mandater og sikrer, at alle medlemmer af parlamentet frit kan udøve de mandater, de er blevet valgt til;

3.  opfordrer de ugandiske myndigheder til at opgive, hvad der tydeligvis er opdigtede anklager imod Bobi Wine og stoppe forfølgelserne af oppositionspolitikere og -tilhængere;

4.  opfordrer indtrængende de ugandiske myndigheder til omgående at indlede en effektiv, upartisk og uafhængig efterforskning af drabet på Yasin Kawuma og de rapporterede dødsfald og den omfattende brug af vold under protesterne; forventer en hurtig og uafhængig undersøgelse af påstandene om tortur og mishandling af dem, der blev arresteret i Arua; understreger nødvendigheden af at bringe de ansvarlige for en domstol;

5.  gentager sin støtte til ytringsfriheden og bekræfter den centrale rolle, som medierne spiller i et demokratisk samfund; bemærker med bekymring, at journalister, der dækker de demonstrationer og optøjer, der er brudt ud, sammen med deltagerne er blevet slået, og at to journalister blev arresteret; opfordrer de ugandiske myndigheder til at skabe et miljø, hvor journalister uden hindring kan udøve deres arbejde med at informere om den politiske udvikling i landet;

6.  minder de ugandiske myndigheder om deres forpligtelse til at garantere, beskytte og fremme de grundlæggende rettigheder, herunder landets indbyggeres civile og politiske rettigheder, heriblandt ytringsfriheden og forsamlingsfriheden;

7.  minder Ugandas regering om dens internationale forpligtelser, navnlig hvad angår respekten for de grundlæggende rettigheder og retsstatsprincipperne samt håndteringen af retssager, især hvad angår retten til retfærdig og upartisk rettergang;

8.  opfordrer indtrængende de retshåndhævende organer til at beskytte frihedsrettigheder uden nogen form for intimidering, hvorved de overholder artikel 24 i den ugandiske forfatning, hvori det hedder, at "ingen person må udsættes for nogen form for tortur eller grusom eller nedværdigende behandling eller straf";

9.  opfordrer de ugandiske sikkerhedsstyrker til at udvise tilbageholdenhed i deres imødegåelse af protester, at afstå fra at skyde med skarpt, at handle i overensstemmelse med loven og med fuld respekt for menneskerettighedslovgivningen og til at tillade journalister frit at udøve deres informationsarbejde;

10.  appellerer samtidig til protestdemonstranter om at handle på lovlig vis og udøve deres rettigheder og friheder i overensstemmelse med lovgivningen;

11.  opfordrer EU til at gøre brug af den politiske indflydelse, som udviklingsbistandsprogrammer, navnlig budgetstøtteprogrammer, giver, med henblik på at styrke beskyttelse og fremme af menneskerettighederne i Uganda;

12.  roser det arbejde, som den ugandiske menneskerettighedskommission har gjort efter de arrestationer, drab og torturhandlinger, der fulgte på suppleringsvalget‑ i Arua, herunder rapportering, besøg i tilbageholdelsescentre, undersøgelse af, hvad der er blevet af forsvundne personer, og interventioner for at garantere fængsledes rettigheder, lægebehandling og familiebesøg;

13.  opfordrer næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til nøje at overvåge situationen i Uganda; understreger, at Europa-Parlamentet bør holdes underrettet om eventuelle yderligere tegn på, at medlemmer af oppositionen i det ugandiske parlament hindres eller generes i deres arbejde som lovgivere;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Republikken Ugandas præsident, formanden for Ugandas parlament samt Den Afrikanske Union og dennes institutioner.

 

 

Seneste opdatering: 12. september 2018Juridisk meddelelse