Διαδικασία : 2018/2840(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0364/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0364/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2018 - 10.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0344

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 513kWORD 57k
12.9.2018
PE624.073v01-00}
PE624.074v01-00}
PE624.076v01-00}
PE624.077v01-00}
PE624.081v01-00}
PE624.087v01-00} RC1
 
B8-0364/2018}
B8-0365/2018}
B8-0367/2018}
B8-0368/2018}
B8-0372/2018}
B8-0378/2018} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

B8‑0364/2018 (ECR)

B8‑0365/2018 (Verts/ALE)

B8‑0367/2018 (S&D)

B8‑0368/2018 (GUE/NGL)

B8‑0372/2018 (PPE)

B8‑0378/2018 (ALDE)


σχετικά με την Ουγκάντα και τη σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης (2018/2840(RSP))


Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian‑Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés, Inese Vaidere εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Elena Valenciano, Soraya Post, Norbert Neuser εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen‑Lerner εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie‑Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Pascal Durand, Maria Heubuch, Bodil Valero εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Ουγκάντα και τη σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης (2018/2840(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ουγκάντα,

–  έχοντας υπόψη την κοινή τοπική δήλωση, της 17ης Αυγούστου 2018, της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αρχηγών των αποστολών της Αυστρίας, του Βελγίου, της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, των Κάτω Χωρών, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και των αρχηγών των αποστολών της Νορβηγίας και της Ισλανδίας, σχετικά με τις επαναληπτικές εκλογές που διενεργήθηκαν στον δήμο της Αρούας,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της 10ης Δεκεμβρίου 1948, στην οποία η Ουγκάντα είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966, το οποίο κύρωσε η Ουγκάντα στις 21 Ιουνίου 1995,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση (ACDEG),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ουγκάντας σχετικά με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ανακύπτουν στη χώρα μετά τις επαναληπτικές εκλογές που διενεργήθηκαν στον δήμο της Αρούας στις 15 Αυγούστου 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την Ουγκάντα της ομάδας εργασίας για την καθολική περιοδική εξέταση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ (Συμφωνία του Κοτονού), και ειδικότερα το άρθρο 8 παράγραφος 4 σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Ουγκάντας του 1995, που τροποποιήθηκε το 2005,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαναληπτικές εκλογές που διενεργήθηκαν στις 15 Αυγούστου 2018 στον δήμο της Αρούας στη βορειοδυτική Ουγκάντα και οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την εκλογή του ανεξάρτητου υποψηφίου της αντιπολίτευσης Kassiano Wadri σημαδεύτηκαν από βία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Ουγκάντας, Yoweri Museveni, και ο ανεξάρτητος βουλευτής Robert Kyagulanyi Ssentamu, γνωστός ως Bobi Wine, μαζί με αρκετούς άλλους πολιτικούς, βρίσκονταν στην Αρούα στις 13 Αυγούστου 2018 στο πλαίσιο του προεκλογικού αγώνα για τις ιδιαίτερα φορτισμένες επαναληπτικές εκλογές που προκηρύχθηκαν μετά τη δολοφονία βουλευτή τον Ιούνιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Bobi Wine, δημοφιλής μουσικός, έχει αναδειχθεί ως επικριτής του Προέδρου Museveni με μεγάλη επιρροή μετά την εκλογή του στο κοινοβούλιο της Ουγκάντας το 2017·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Αυγούστου 2018, στο τέλος της ημέρας, ο οδηγός του Bobi Wine, Yasin Kawuma, έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, και ότι καθώς ο Πρόεδρος Museveni έφευγε από την Αρούα υποστηρικτές του Kassiano Wadri φέρονται να επιτέθηκαν με πέτρες κατά του προεδρικού αυτοκινήτου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία συνέλαβε δύο δημοσιογράφους του τηλεοπτικού καναλιού NTV της Ουγκάντας, τους Herbert Zziwa και Ronald Muwanga, τη στιγμή που μετέδιδαν ρεπορτάζ από την περιοχή όπου σκοτώθηκε ο κ. Kawuma·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο ο κ. Wine όσο και ο κ. Wadri, μαζί με αρκετούς άλλους, συνελήφθησαν λίγο αργότερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Wine κατηγορήθηκε για κατοχή πυροβόλων όπλων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 33 άτομα, μεταξύ των οποίων ο κ. Wadri και τέσσερις βουλευτές (Robert Kyagulanyi, Francis Zaake, Gerald Karuhanga και Paul Mwiru), κατηγορήθηκαν για προδοσία την επομένη των εκλογών και ο κ. Wine κατηγορήθηκε από στρατιωτικό δικαστήριο για παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαμαρτυρίες που ξέσπασαν στις πόλεις Αρούα, Καμπάλα και Μιτιάνα εξαιτίας αυτών των συλλήψεων κατεστάλησαν βίαια από τις δυνάμεις ασφαλείας της Ουγκάντας· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξαν αναφορές για χρήση δακρυγόνων και πραγματικών πυρών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 20 Αυγούστου 2018, ο James Akena, φωτογράφος που εργάζεται για το Reuters και ο οποίος κάλυπτε τις πολιτικές διαμαρτυρίες στο πλαίσιο του #freeBobiWine στην Καμπάλα, ξυλοκοπήθηκε από στρατιώτες, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για αρκετές ώρες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Wine και άλλοι συλληφθέντες υπέστησαν βασανιστήρια ενώ βρίσκονταν υπό κράτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφού αρχικά διέψευσαν τις εν λόγω καταγγελίες, οι αρχές έχουν δεσμευτεί να διερευνήσουν το θέμα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Wine κατηγορήθηκε στη συνέχεια για προδοσία ενώπιον τακτικού δικαστηρίου, κατόπιν απόφασης του στρατιωτικού δικαστηρίου να μην κινήσει διαδικασία για τις κατηγορίες της παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Wine αφέθηκε, ακολούθως, ελεύθερος με εγγύηση και έχει φύγει από την Ουγκάντα για να λάβει περίθαλψη στις ΗΠΑ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώην Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Zeid Ra’ad Al Hussein, έχει ζητήσει από την κυβέρνηση της Ουγκάντας να διεξαγάγει μια ενδελεχή, ανεξάρτητη και αμερόληπτη έρευνα για τις σοβαρές καταγγελίες περί παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εξωδικαστικών φόνων, υπέρμετρης χρήσης βίας και βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης, και να προσαγάγει τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Kizza Besigye, αρχηγός του Φόρουμ για τη Δημοκρατική Αλλαγή (FDC) και τέσσερις φορές υποψήφιος πρόεδρος, τέθηκε υπό κράτηση σε πολλές περιπτώσεις από την αστυνομία ή τον στρατό στο διάστημα μεταξύ 2001 και 2017, με πιο πρόσφατη την περίπτωση της 25ης Σεπτεμβρίου 2017·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συλλήψεις και ο εκφοβισμός πολιτικών προσώπων της αντιπολίτευσης είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στην Ουγκάντα·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης σε σχέση με τις επαναληπτικές εκλογές στην Αρούα·

2.  τονίζει ότι για τη δημοκρατία στην Ουγκάντα είναι απολύτως αναγκαίο ο πρόεδρος και η κυβέρνηση να σέβονται την ανεξαρτησία του κοινοβουλίου της χώρας ως θεσμικού οργάνου και την ανεξαρτησία της εντολής των μελών του και να διασφαλίζουν ότι όλα τα μέλη του κοινοβουλίου μπορούν να ασκούν ελεύθερα τα αιρετά αξιώματά τους·

3.  καλεί τις αρχές της Ουγκάντας να αποσύρουν τις προφανώς ανυπόστατες κατηγορίες κατά του Bobi Wine και να δώσουν τέλος στη δίωξη πολιτικών και υποστηρικτών της αντιπολίτευσης·

4.  παροτρύνει τις αρχές της Ουγκάντας να δρομολογήσουν άμεσα μια αποτελεσματική, αμερόληπτη και ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τον φόνο του Yasin Kawuma και τις αναφορές για θανάτους και υπέρμετρη χρήση βίας κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών· αναμένει μια άμεση και ανεξάρτητη έρευνα για τις καταγγελίες περί βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης των συλληφθέντων στην Αρούα· τονίζει ότι είναι απαραίτητο να προσαχθούν οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη·

5.  υπενθυμίζει την προσήλωσή του στην ελευθερία της έκφρασης και επαναβεβαιώνει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν τα μέσα ενημέρωσης σε μια δημοκρατική κοινωνία· διαπιστώνει με ανησυχία ότι δημοσιογράφοι που κάλυπταν τις διαδηλώσεις και τις ταραχές που ξέσπασαν έχουν ξυλοκοπηθεί μαζί με συμμετέχοντες, και ότι δύο δημοσιογράφοι συνελήφθησαν· καλεί τις αρχές της Ουγκάντας να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον στο οποίο οι δημοσιογράφοι θα μπορούν να εκτελούν ανεμπόδιστοι το έργο τους και να παρέχουν ενημέρωση για τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα·

6.  υπενθυμίζει στις αρχές της Ουγκάντας την υποχρέωσή τους για κατοχύρωση, προστασία και προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών της χώρας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η ελευθερία του λόγου και η ελευθερία του συνέρχεσθαι·

7.  υπενθυμίζει στις αρχές της Ουγκάντας τις διεθνείς υποχρεώσεις τους, ιδίως όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου και την εκδίκαση των δικαστικών υποθέσεων, ιδιαιτέρως σε σχέση με το δικαίωμα σε δίκαιη και αμερόληπτη δίκη·

8.  παροτρύνει τα όργανα επιβολής του νόμου να προστατεύουν τις βασικές ελευθερίες χωρίς καμία μορφή εκφοβισμού, τηρώντας έτσι το άρθρο 24 του Συντάγματος της Ουγκάντας, το οποίο ορίζει ότι κανένας δεν επιτρέπεται να υπόκειται σε οποιασδήποτε μορφής βασανιστήρια ή σε σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση·

9.  καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας της Ουγκάντας να επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών, να μην κάνουν χρήση πραγματικών πυρών, να ενεργούν νόμιμα και με απόλυτο σεβασμό του δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να επιτρέπουν στους δημοσιογράφους να εκτελούν ελεύθερα το ενημερωτικό τους έργο·

10.  ταυτόχρονα, απευθύνει έκκληση στους διαδηλωτές να ενεργούν νόμιμα και να ασκούν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους στο πλαίσιο του νόμου·

11.  καλεί την ΕΕ να επωφεληθεί από την πολιτική επιρροή που εξασφαλίζουν τα προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας, ιδίως δε τα προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης, με στόχο να ενισχύσει την προάσπιση και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουγκάντα·

12.  εξαίρει το έργο της Επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ουγκάντας μετά τις συλλήψεις, τους φόνους και τα βασανιστήρια που συνέβησαν ως συνέπεια των επαναληπτικών εκλογών στην Αρούα, το οποίο περιλαμβάνει αναφορές, επισκέψεις σε κέντρα κράτησης, έρευνα για την τύχη αγνοουμένων και παρεμβάσεις για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των κρατουμένων, η ιατρική περίθαλψη και οι οικογενειακές επισκέψεις·

13.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να παρακολουθεί στενά την κατάσταση στην Ουγκάντα· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται για οποιεσδήποτε περαιτέρω ενδείξεις σε σχέση με βουλευτές της αντιπολίτευσης στην Ουγκάντα οι οποίοι εμποδίζονται ή παρακωλύονται κατά την εκτέλεση του έργου τους ως νομοθετών·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ουγκάντας, τον Πρόεδρο του κοινοβουλίου της Ουγκάντας και την Αφρικανική Ένωση και τα θεσμικά όργανά της.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 12 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου