Menettely : 2018/2840(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0364/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0364/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2018 - 10.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0344

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 282kWORD 55k
12.9.2018
PE624.073v01-00}
PE624.074v01-00}
PE624.076v01-00}
PE624.077v01-00}
PE624.081v01-00}
PE624.087v01-00} RC1
 
B8-0364/2018}
B8-0365/2018}
B8-0367/2018}
B8-0368/2018}
B8-0372/2018}
B8-0378/2018} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:

B8‑0364/2018 (ECR)

B8‑0365/2018 (Verts/ALE)

B8‑0367/2018 (S&D)

B8‑0368/2018 (GUE/NGL)

B8‑0372/2018 (PPE)

B8‑0378/2018 (ALDE)


oppositiota edustavien parlamentin jäsenten pidätyksistä Ugandassa (2018/2840(RSP))


Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian‑Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés, Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta
Elena Valenciano, Soraya Post, Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta
Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen‑Lerner ECR-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta
Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie‑Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta
Pascal Durand, Maria Heubuch, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma oppositiota edustavien parlamentin jäsenten pidätyksistä Ugandassa (2018/2840(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Ugandasta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin edustuston, Itävallan, Belgian, Tanskan, Ranskan, Saksan, Irlannin, Italian, Alankomaiden, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan edustustojen päälliköiden sekä Norjan ja Islannin edustustojen päälliköiden 17. elokuuta 2018 antaman yhteisen paikallisen julkilausuman Aruan kunnassa järjestetyistä täytevaaleista,

–  ottaa huomioon 10. joulukuuta 1948 hyväksytyn ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, jonka allekirjoittajiin Uganda kuuluu,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka Uganda on ratifioinut 21. kesäkuuta 1995,

–  ottaa huomioon vuonna 1984 tehdyn kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Afrikan peruskirjan demokratiasta, vaaleista ja hyvästä hallinnosta,

–  ottaa huomioon Ugandan ihmisoikeustoimikunnan lausunnon maassa esiin nousevista ihmisoikeusasioista 15. elokuuta 2018 Aruan kunnassa järjestettyjen täytevaalien jälkeen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallista määräaikaistarkistusta käsittelevän työryhmän Ugandaa koskevan raportin,

–  ottaa huomioon AKT–EU-kumppanuussopimuksen (”Cotonoun sopimuksen”) ja erityisesti syrjimättömyyttä käsittelevän 8 artiklan 4 kohdan,

–  ottaa huomioon vuoden 1995 Ugandan tasavallan perustuslain, jota muutettiin vuonna 2005,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Luoteis-Ugandassa sijaitsevassa Aruan kunnassa 15. elokuuta 2018 järjestetyissä täytevaaleissa, joissa valituksi tuli riippumaton opposition ehdokas Kassiano Wadri, ilmeni väkivaltaisuuksia;

B.  ottaa huomioon, että Ugandan presidentti Yoweri Museveni ja riippumaton kansanedustaja Robert Kyagulanyi Ssentamu, joka tunnetaan myös nimellä Bobi Wine, sekä useat muut poliitikot kampanjoivat Aruassa 13. elokuuta 2018 erittäin tiukoissa täytevaaleissa, jotka järjestettiin kansanedustajan kesäkuussa tapahtuneen murhan vuoksi;

C.  ottaa huomioon, että Bobi Winesta, joka on tunnettu muusikko, on tullut presidentti Musevenin vaikutusvaltainen kriitikko sen jälkeen, kun hänet valittiin Ugandan parlamenttiin vuonna 2017;

D.  ottaa huomioon, että 13. elokuuta 2018 iltana Bobi Winen autonkuljettaja Yasin Kawuma ammuttiin kuoliaaksi epäselvissä olosuhteissa, ja presidentti Musevenin poistuessa Aruasta Kassiano Wadrin kannattajat kivittivät presidentin autoa;

E.  ottaa huomioon, että poliisi pidätti kaksi NTV Uganda -televisiokanavan toimittajaa, Herbert Zziwan ja Ronald Muwangan, koska he raportoivat suorassa lähetyksessä alueelta, jossa Kawuma oli tapettu;

F.  toteaa, että sekä Wine että Wadri pidätettiin yhdessä useiden muiden henkilöiden kanssa pian tämän jälkeen; ottaa huomioon, että Winea syytettiin ampuma-aseiden hallussapidosta;

G.  ottaa huomioon, että 33:a henkilöä, muun muassa Wadria ja neljää parlamentin jäsentä (Robert Kyagulanyi, Francis Zaake, Gerald Karuhanga and Paul Mwiru) syytettiin maanpetoksesta päivää vaalien jälkeen ja Winea syytettiin sotilastuomioistuimessa ampuma-aseiden laittomasta hallussapidosta;

H.  ottaa huomioon sen, että Ugandan turvallisuusjoukot ovat tukahduttaneet väkivaltaisesti näiden pidätysten Aruassa, Kampalassa ja Mityanassa laukaisemat mielenosoitukset; toteaa, että kyynelkaasun ja kovien ammusten käytöstä on raportoitu;

I.  ottaa huomioon, että 20. elokuuta 2018 sotilaat pahoinpitelivät Reutersille työskennelleen ja #freeBobiWine-kampanjan poliittisia vastalauseita Kampalassa seuranneen valokuvaajan James Akenan, pidättivät hänet ja pitivät useita tunteja vangittuna;

J.  toteaa, että tietojen mukaan Winea ja muita pidätettyjä kidutettiin tutkintavankeuden aikana; toteaa, että viranomaiset kiistivät alun perin nämä väitteet, mutta ovat sen jälkeen luvanneet tutkia ne;

K.  ottaa huomioon, että Winea syytettiin myöhemmin maanpetoksesta siviilituomioistuimessa sen jälkeen, kun sotilastuomioistuin oli päättänyt olla jatkamatta ampuma-aseiden laitonta hallussapitoa koskevien syytteiden käsittelyä;

L.  totesi, että Wine vapautettiin myöhemmin takuita vastaan, ja hän lähti Ugandasta saadakseen hoitoa Yhdysvalloissa;

M.  ottaa huomioon, että YK:n entinen ihmisoikeusvaltuutettu Zeid Ra’ad al-Hussein on kehottanut Ugandan hallitusta suorittamaan perusteellisen, riippumattoman ja puolueettoman tutkimuksen vakavia ihmisoikeusloukkauksia koskevista väitteistä, jotka koskevat muun muassa laittomia teloituksia, kohtuutonta voimankäyttöä, kidutusta ja muuta huonoa kohtelua, ja saattamaan vastuulliset oikeuden eteen;

N.  ottaa huomioon, että poliisi tai armeija on pidättänyt vuosina 2001–2017 useita kertoja demokraattisen muutoksen foorumin (FDC) johtajan ja nelinkertaisen presidenttiehdokkaan Kazza Beguyen, viimeksi 25. syyskuuta 2017;

O.  ottaa huomioon, että oppositiopoliitikkojen pidätyksiä ja pelottelua esiintyy Ugandassa rutiininomaisesti;

1.  ilmaisee syvän huolensa opposition kansanedustajien pidättämisestä Aruan täytevaalien yhteydessä;

2.  korostaa, että Ugandan demokratian kannalta on elintärkeää, että Ugandan presidentti ja hallitus kunnioittavat parlamentin riippumattomuutta ja parlamentin jäsenten valtuutuksen riippumattomuutta ja varmistavat, että kaikki parlamentin jäsenet voivat vapaasti käyttää vaaleissa saamaansa valtuutusta;

3.  kehottaa Ugandan viranomaisia luopumaan tekaistuista syytteistä Bobi Winea vastaan ja lopettamaan tukahduttamistoimet oppositiopoliitikkoja ja heidän tukijoitaan vastaan;

4.  kehottaa Ugandan viranomaisia käynnistämään välittömästi tehokkaan, puolueettoman ja riippumattoman tutkimuksen Yasin Kawuman surmaamisesta ja raporteista, joiden mukaan protesteissa on kuollut ihmisiä ja niissä on käytetty kohtuutonta voimaa; odottaa nopeaa ja riippumatonta tutkintaa, joka koskee Aruassa pidätettyjen henkilöiden kidutusta ja huonoa kohtelua; korostaa tarvetta saattaa näihin tekoihin syyllistyneet vastaamaan niistä oikeuteen;

5.  toistaa sitoutumisensa sananvapauteen ja vahvistaa tiedotusvälineiden olevan keskeisessä asemassa demokraattisessa yhteiskunnassa; panee huolestuneena merkille, että mielenosoituksia ja puhjenneita mellakoita seuranneita toimittajia ja niihin osallistuneita henkilöitä on pahoinpidelty ja että kaksi toimittajaa pidätettiin; kehottaa Ugandan viranomaisia luomaan olosuhteet, joissa toimittajat voivat esteettä tehdä työtään, joka on maan poliittisista tapahtumista tiedottaminen;

6.  muistuttaa Ugandan viranomaisia niiden velvollisuudesta taata, suojella ja edistää perusoikeuksia, myös kansalaistensa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia, kuten sananvapautta ja kokoontumisvapautta;

7.  muistuttaa Ugandan hallitusta sen kansainvälisistä velvoitteista ja erityisesti perusvapauksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisesta sekä oikeustapausten käsittelystä erityisesti oikeudenmukaista ja puolueetonta oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden osalta;

8.  kehottaa lainvalvontaviranomaisia suojelemaan perusvapauksia ilman minkäänlaista pelottelua ja noudattamaan siten Ugandan perustuslain 24 artiklaa, jossa määrätään, että ”ketään ei saa kiduttaa tai asettaa julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen alaiseksi”;

9.  vetoaa Ugandan turvallisuusjoukkoihin, jotta ne osoittaisivat maltillisuutta valvoessaan mielenosoituksia, pidättyisivät kovien ammusten käytöstä, toimisivat laillisesti ja kunnioittaen täysimääräisesti ihmisoikeuslainsäädäntöä ja antaisivat toimittajien vapaasti tehdä tiedottamistyötään;

10.  vetoaa samaan aikaan mielenosoittajiin, että he toimisivat lainmukaisella tavalla ja käyttäisivät oikeuksiaan ja vapauksiaan lain puitteissa;

11.  kehottaa unionia hyödyntämään kehitysapuohjelmien, varsinkin budjettitukiohjelmien, tarjoamaa vipuvaikutusta, jotta ihmisoikeuksia voidaan puolustaa ja edistää Ugandassa;

12.  on tyytyväinen Ugandan ihmisoikeustoimikunnan työhön Aruan täytevaaleihin liittyvien pidätysten, murhien ja kidutusten jälkeen, mukaan lukien raportointi, vierailukäynnit säilöönottokeskuksissa, kadonneiden henkilöiden olinpaikan selvittäminen sekä toimet vankien oikeuksien, sairaanhoidon ja perhevierailujen takaamiseksi;

13.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa seuraamaan tarkasti Ugandan tilannetta; korostaa, että Euroopan parlamentille olisi ilmoitettava kaikista mahdollisista muista merkeistä, jotka viittaavat siihen, että Ugandan parlamentin opposition jäseniä häiritään tai heidän työtään lainsäätäjinä estetään;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Ugandan tasavallan presidentille, Ugandan parlamentin puhemiehelle sekä Afrikan unionille ja sen toimielimille.

 

 

Päivitetty viimeksi: 12. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus