Procedură : 2018/2840(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0364/2018

Texte depuse :

RC-B8-0364/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2018 - 10.1

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0344

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 428kWORD 56k
12.9.2018
PE624.073v01-00}
PE624.074v01-00}
PE624.076v01-00}
PE624.077v01-00}
PE624.081v01-00}
PE624.087v01-00} RC1
 
B8-0364/2018}
B8-0365/2018}
B8-0367/2018}
B8-0368/2018}
B8-0372/2018}
B8-0378/2018} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul următoarelor propuneri de rezoluție:

B8-0364/2018 (ECR)

B8-0365/2018 (Verts/ALE)

B8-0367/2018 (S&D)

B8-0368/2018 (GUE/NGL)

B8-0372/2018 (PPE)

B8-0378/2018 (ALDE)


referitoare la Uganda, în special la arestarea parlamentarilor din opoziție (2018/2840(RSP))


Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Bușoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés, Inese Vaidere în numele Grupului PPE
Elena Valenciano, Soraya Post, Norbert Neuser în numele Grupului S&D
Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner în numele Grupului ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström în numele Grupului ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo în numele Grupului GUE/NGL
Pascal Durand, Maria Heubuch, Bodil Valero în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo în numele Grupului EFDD

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Uganda, în special la arestarea parlamentarilor din opoziție (2018/2840(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Uganda,

–  având în vedere declarația locală comună din 17 august 2018 a Delegației Uniunii Europene, a șefilor de misiune din Austria, Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Suedia și Regatul Unit și a șefilor de misiune din Norvegia și Islanda privind alegerile parțiale organizate în orașul Arua,

–  având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948, la care Uganda este parte semnatară,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966, ratificat de Uganda la 21 iunie 1995,

–  având în vedere Convenția ONU din 1984 împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante,

–  având în vedere Carta africană privind democrația, alegerile și guvernanța (ACDEG),

–  având în vedere declarația Comisiei pentru drepturile omului din Uganda privind noile chestiuni legate de domeniul drepturilor omului din țară în urma alegerilor parțiale organizate în orașul Arua la 15 august 2018,

–  având în vedere raportul referitor la Uganda al Grupului de lucru privind evaluarea periodică universală din cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului,

–  având în vedere Acordul de parteneriat ACP-UE („Acordul de la Cotonou”), în special articolul 8 alineatul (4) privind nediscriminarea,

–  având în vedere Constituția Republicii Uganda din 1995, modificată în 2005,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât alegerile parțiale din 15 august 2018 din orașul Arua din nord-vestul Ugandei, care au fost câștigate de Kassiano Wadri, candidat independent al opoziției, au fost marcate de violență;

B.  întrucât președintele Ugandei, Yoweri Museveni, și deputatul independent Robert Kyagulanyi Ssentamu, cunoscut și sub numele de Bobi Wine, împreună cu mai mulți alți politicieni, au militat la Arua la 13 august 2018, în cadrul unor alegeri parțiale foarte tensionate, declanșate de asasinarea în luna iunie a unui parlamentar;

C.  întrucât Bobi Wine, un muzician cunoscut, s-a transformat într-un critic influent al președintelui Museveni după câștigarea unui loc în parlamentul ugandez în 2017;

D.  întrucât, la 13 august 2018, la sfârșitul zilei, șoferul lui Bobi Wine, Yasin Kawuma, a fost împușcat mortal în circumstanțe neclare, iar susținători ai lui Kassiano Wadri ar fi atacat mașina prezidențială cu pietre în timp ce președintele Museveni părăsea Arua;

E.  întrucât poliția a arestat doi jurnaliști, Herbert Zziwa și Ronald Muwanga, de la postul de televiziune NTV din Uganda, deoarece aceștia transmiteau în direct din zona în care a fost ucis Yasin Kawuma;

F.  întrucât, la scurt timp, au fost arestați și Bobi Wine, Kassiano Wadri și alte câteva persoane; întrucât Bobi Wine a fost acuzat de deținerea de arme de foc;

G.  întrucât 33 de persoane, inclusiv Kassiano Wadri și patru deputați din parlament (Robert Kyagulanyi, Francis Zaake, Gerald Karuhanga și Paul Mwiru) au fost acuzați de trădare în ziua următoare alegerilor, iar Bobi Wine a fost acuzat de către un tribunal militar de deținerea ilegală de arme de foc;

H.  întrucât protestele declanșate în Arua, Kampala și Mityana în urma acestor arestări au fost înăbușite violent de forțele de securitate ugandeze; întrucât, conform informațiilor disponibile, s-au utilizat gaze lacrimogene și muniție de război;

.  întrucât, la 20 august 2018, James Akena, un fotograf al agenției Reuters care fotografia protestele politice #freeBobiWine din Kampala, a fost bătut de soldați, arestat și reținut timp de mai multe ore;

J.  întrucât, potrivit relatărilor, Bobi Wine și alte persoane reținute au fost torturate în timpul detenției; întrucât, după ce inițial au negat aceste acuzații, autoritățile s-au angajat să le investigheze;

K.  întrucât, ulterior, Bobi Wine a fost acuzat de trădare în fața unei instanțe civile, în urma hotărârii tribunalului militar de a nu da curs acuzațiilor de deținere ilegală de arme de foc;

L.  întrucât Bobi Wine a fost ulterior eliberat pe cauțiune și a părăsit Uganda pentru a primi îngrijiri medicale în SUA;

M.  întrucât fostul Înalt Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra’ad al-Hussein, a îndemnat guvernul Ugandei să desfășoare o anchetă aprofundată, independentă și imparțială în ceea ce privește acuzațiile grave de încălcare a drepturilor omului, inclusiv execuțiile extrajudiciare, utilizarea excesivă a forței și a torturii și alte forme de rele tratamente, și să îi aducă pe cei responsabili în fața justiției;

N.  întrucât Kizza Besigye, liderul Forumului pentru schimbări democratice (Forum for Democratic Change - FDC) și de patru ori candidat la președinție, a fost reținut în repetate rânduri de către poliție sau armată în perioada 2001-2017, cel mai recent la 25 septembrie 2017;

O.  întrucât în Uganda se comit în mod regulat acte de arestare și de intimidare a politicienilor din opoziție,

1.  își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la arestarea parlamentarilor din opoziție în contextul alegerilor parțiale din Arua;

2.  subliniază că este esențial pentru democrația din Uganda ca președintele și guvernul din Uganda să respecte independența parlamentului țării ca instituție și independența mandatului membrilor săi și să se asigure că toți deputații din parlament pot să își exercite în mod liber mandatele electorale;

3.  solicită autorităților din Uganda să renunțe la acuzațiile vizibil false la adresa lui Bobi Wine și să pună capăt represiunii exercitate împotriva politicienilor din opoziție și a susținătorilor opoziției;

4.  îndeamnă autoritățile ugandeze să inițieze imediat o anchetă eficace, imparțială și independentă privind asasinarea lui Yasin Kawuma și cazurile de decese și de utilizare excesivă a forței în timpul protestelor, care au fost semnalate; se așteaptă la o anchetă rapidă și independentă privind acuzațiile de tortură și de rele tratamente aplicate persoanelor arestate în Arua; subliniază că este nevoie ca persoanele responsabile să fie aduse în fața justiției;

5.  își reiterează angajamentul față de libertatea de exprimare și reafirmă rolul esențial jucat de mass-media într-o societate democratică; ia act cu îngrijorare de faptul că jurnaliștii care relatau despre manifestațiile și revoltele izbucnite au fost bătuți la fel ca și participanții și că doi jurnaliști au fost arestați; solicită autorităților ugandeze să creeze un mediu în care jurnaliștii să își poată desfășura fără obstacole activitatea de informare cu privire la evoluțiile politice din țară;

6.  reamintește autorităților ugandeze obligațiile lor de a garanta, proteja și promova drepturile fundamentale, inclusiv drepturile civile și politice ale cetățenilor țării, printre care libertatea de exprimare și libertatea de întrunire;

7.  reamintește guvernului din Uganda obligațiile internaționale care îi revin, în special în ceea ce privește respectarea libertăților fundamentale și a statului de drept, precum și tratarea judiciară a cazurilor, mai ales dreptul la un proces echitabil și imparțial;

8.  îndeamnă organismele de aplicare a legii să protejeze libertățile fundamentale fără nicio formă de intimidare, în conformitate cu articolul 24 din Constituția Ugandei, care prevede că „nicio persoană nu poate fi supusă niciunei forme de tortură sau de alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante”;

9.  invită forțele de securitate din Uganda să dea dovadă de moderație atunci când intervin în cadrul manifestațiilor, să se abțină de la utilizarea de gloanțe adevărate, să acționeze în mod legal și cu respectarea deplină a legislației privind drepturile omului și să le permită jurnaliștilor să își desfășoare în mod liber activitatea de informare;

10.  face totodată apel la protestatari să acționeze în conformitate cu legea și să își exercite drepturile și libertățile fără a încălca legea;

11.  invită UE să profite de influența sa politică datorată programelor de ajutor pentru dezvoltare, în special programelor de sprijin bugetar, pentru a consolida apărarea și promovarea drepturilor omului în Uganda;

12.  salută măsurile adoptate de Comisia pentru drepturile omului din Uganda ulterior arestărilor, asasinatelor și actelor de tortură comise în urma alegerilor parțiale de la Arua, printre care raportări, vizite la centrele de detenție, căutarea persoanelor dispărute și intervenții pentru garantarea drepturilor deținuților, asigurarea tratamentelor medicale și a vizitelor din partea familiilor;

13.  invită Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să monitorizeze îndeaproape situația din Uganda; subliniază că Parlamentul European ar trebui să fie informat cu privire la orice alte eventuale semne care indică faptul că membrii opoziției din parlamentul ugandez sunt împiedicați să își desfășoare activitatea de legiuitori;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, președintelui Republicii Uganda, președintelui parlamentului din Uganda și Uniunii Africane și instituțiilor sale.

 

 

Ultima actualizare: 12 septembrie 2018Notă juridică