Postup : 2018/2840(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0364/2018

Predkladané texty :

RC-B8-0364/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2018 - 10.1

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0344

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 360kWORD 48k
12.9.2018
PE624.073v01-00}
PE624.074v01-00}
PE624.076v01-00}
PE624.077v01-00}
PE624.081v01-00}
PE624.087v01-00} RC1
 
B8-0364/2018}
B8-0365/2018}
B8-0367/2018}
B8-0368/2018}
B8-0372/2018}
B8-0378/2018} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:

B8-0364/2018 (ECR)

B8-0365/2018 (Verts/ALE)

B8-0367/2018 (S&D)

B8-0368/2018 (GUE/NGL)

B8-0372/2018 (PPE)

B8-0378/2018 (ALDE)


o Ugande: zatknutie opozičných poslancov parlamentu (2018/2840(RSP))


Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés, Inese Vaidere v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)
Elena Valenciano, Soraya Post, Norbert Neuser v mene Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner v mene Európskych konzervatívcov a reformistov
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
Pascal Durand, Maria Heubuch, Bodil Valero v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo v mene Skupiny Európa slobody a priamej demokracie

Uznesenie Európskeho parlamentu o Ugande: zatknutie opozičných poslancov parlamentu (2018/2840(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Ugande,

–  so zreteľom na spoločné miestne vyhlásenie delegácie Európskej únie zo 17. augusta 2018, vedúcich misií Belgicka, Dánska, Francúzska, Holandska, Írska, Nemecka, Rakúska, Spojeného kráľovstva, Švédska a Talianska a vedúcich misií Nórska a Islandu v súvislosti s doplňovacími voľbami v meste Arua,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948, ktorej signatárom je aj Uganda,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorý Uganda ratifikovala 21. júna 1995,

–  so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných (ACDEG),

–  so zreteľom na vyhlásenie ugandskej komisie pre ľudské práva o nových problémoch v oblasti ľudských práv v krajine v nadväznosti na doplňovacie voľby, ktoré sa uskutočnili 15. augusta 2018 v meste Arua;

–  so zreteľom na správu o Ugande, ktorú vypracovala pracovná skupina Rady pre ľudské práva pre všeobecné pravidelné preskúmanie,

–  so zreteľom na dohodu o partnerstve AKT – EÚ (Dohoda z Cotonou) a najmä na jej článok 8 ods. 4 o nediskriminácii,

–  so zreteľom na ústavu Ugandskej republiky z roku 1995 zmenenú v roku 2005,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže doplňovacie voľby, ktoré sa konali 15. augusta 2018 v meste Arua v severozápadnej Ugande a ktorých výsledkom bolo zvolenie nezávislého opozičného kandidáta Kassiana Wadriho, boli poznačené násilím;

B.  keďže ugandský prezident Yoweri Museveni a nezávislý poslanec parlamentu Robert Kyagulanyi Ssentamu, takisto známy ako Bobi Wine, spolu s niekoľkými ďalšími politikmi viedli 13. augusta 2018 v meste Arua kampaň v rámci mimoriadne napätých doplňovacích volieb, ktoré nasledovali po zavraždení poslanca parlamentu v júni;

C.  keďže Bobi Wine, populárny hudobník, sa po získaní kresla v ugandskom parlamente v roku 2017 ukázal byť vplyvným kritikom prezidenta Museveniho;

D.  keďže na konci dňa 13. augusta 2018 bol šofér Bobiho Wina Yasin Kawuma za nevyjasnených okolností zastrelený, a keď prezident Museveni odchádzal z Aruy, prívrženci Kassiana Wadriho údajne začali na prezidentské vozidlo hádzať kamene;

E.  keďže polícia zatkla Herberta Zziwu a Ronalda Muwangu, dvoch novinárov z ugandskej televíznej stanice NTV, keď naživo informovali o situácii z miesta, na ktorom došlo k zabitiu Y. Kawumu;

F.  keďže krátko nato boli zatknutí B. Wine, ako aj K. Wadri a niekoľkí ďalší; keďže B. Wine bol obvinený z držby strelných zbraní;

G.  keďže deň po voľbách bolo 33 osôb vrátane K. Wadriho a štyroch poslancov parlamentu (Robert Kyagulanyi, Francis Zaake, Gerald Karuhanga a Paul Mwiru) obvinených z vlastizrady a B. Wine bol vojenským súdom obvinený z držby nelegálnych strelných zbraní;

H.  keďže protesty, ktoré po týchto zatknutiach nasledovali v mestách Arua, Kampala a Mityana, boli násilne potlačené ugandskými bezpečnostnými silami; keďže sa objavili správy o použití slzného plynu a ostrej munície;

I.  keďže 20. augusta 2018 bol James Akena, fotograf pracujúci pre agentúru Reuters, ktorý informoval o politických protestoch #freeBobiWine v Kampale, zbitý vojakmi, zatknutý a na niekoľko hodín zadržaný;

J.  keďže sa objavili správy, že B. Wina a ďalšie zadržané osoby vo väzbe mučili; keďže po tom, ako úrady tieto tvrdenia spočiatku označili za nepravdivé, prisľúbili, že ich prešetria;

K.  keďže B. Wine bol neskôr civilným súdom obvinený z vlastizrady po rozhodnutí vojenského súdu nezačať trestné stíhanie na základe obvinení z nelegálnej držby strelných zbraní;

L.  keďže B. Wine bol následne prepustený na kauciu a odišiel z Ugandy, aby v USA vyhľadal ošetrenie;

M.  keďže bývalý vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Ra´ad al-Husajn dôrazne vyzval ugandskú vládu, aby uskutočnila dôkladné, nezávislé a nestranné vyšetrovanie závažných obvinení z porušovania ľudských práv vrátane mimosúdnych popráv, nadmerného používania sily, mučenia a ďalších foriem zlého zaobchádzania a aby postavila zodpovedné osoby pred súd;

N.  keďže Kizza Besigye, vodca Fóra pre demokratickú zmenu (FDC) a štvornásobný prezidentský kandidát, bol počas rokov 2001 – 2017 viackrát zadržaný policajnými alebo vojenskými jednotkami, naposledy 25. septembra 2017,

O.  keďže zatýkanie a zastrašovanie opozičných politikov je v Ugande bežnou praxou;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zatknutím opozičných poslancov v súvislosti s doplňovacími voľbami v meste Arua;

2.  zdôrazňuje, že pre ugandskú demokraciu je nevyhnutné, aby prezident a vláda Ugandy rešpektovali nezávislosť parlamentu krajiny ako inštitúcie a nezávislosť mandátu jeho členov a aby zabezpečili, aby všetci poslanci parlamentu mohli slobodne vykonávať svoj mandát, na ktorý boli zvolení;

3.  vyzýva ugandské orgány, aby upustili od podľa všetkého falošných obvinení proti Bobimu Winovi a zastavila tvrdé zasahovanie proti opozičným politikom a prívržencom;

4.  naliehavo vyzýva ugandské orgány, aby okamžite začali účinné, nestranné a nezávislé vyšetrovanie vraždy Yasina Kawumu a údajných prípadov úmrtia a nadmerného používania sily počas protestov;
očakáva urýchlené a nezávislé vyšetrovanie obvinení z mučenia osôb zatknutých v meste Arua a zo zlého zaobchádzania s nimi; zdôrazňuje, že je nevyhnutné postaviť zodpovedné osoby pred súd;

5.  opakuje svoje odhodlanie brániť slobodu prejavu a opätovne potvrdzuje kľúčovú úlohu médií v demokratickej spoločnosti; so znepokojením konštatuje, že novinári, ktorí informovali o demonštráciách a nepokojoch, ktoré vypukli, boli zbití spolu s účastníkmi a že dvaja novinári boli zatknutí; vyzýva ugandské orgány, aby vytvorili také prostredie, v ktorom budú môcť novinári bez prekážok vykonávať svoju prácu a informovať o politickom vývoji v krajine;

6.  pripomína ugandským orgánom ich povinnosť zaručiť, chrániť a podporovať základné práva vrátane občianskych a politických práv občanov krajiny, ku ktorým patrí aj sloboda prejavu a sloboda zhromažďovania;

7.  pripomína ugandskej vláde jej medzinárodné záväzky, najmä pokiaľ ide o rešpektovanie základných slobôd a zásady právneho štátu a o riešenie súdnych prípadov, najmä so zreteľom na právo na spravodlivý a nestranný proces;

8.  naliehavo vyzýva orgány presadzovania práva, aby chránili základné slobody bez akéhokoľvek zastrašovania, a tým dodržiavali článok 24 ugandskej ústavy, v ktorom sa stanovuje, že žiadna osoba nesmie byť podrobená akejkoľvek forme mučenia alebo krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania;

9.  vyzýva ugandské bezpečnostné sily, aby pri zaisťovaní bezpečnosti počas protestov preukázali zdržanlivosť, upúšťali od používania ostrých nábojov, postupovali v súlade so zákonom a s ohľadom na ľudské práva a umožňovali novinárom slobodne vykonávať svoju prácu a podávať informácie;

10.  zároveň žiada protestujúcich, aby rešpektovali zákony a uplatňovali svoje práva a slobody v súlade so zákonom;

11.  vyzýva EÚ, aby využila politický vplyv, ktorý má vďaka programom rozvojovej pomoci, najmä programom rozpočtovej podpory, na posilnenie ochrany a podpory ľudských práv v Ugande;

12.  vyzdvihuje úsilie ugandskej komisie pre ľudské práva v nadväznosti na zatýkanie, vraždy a mučenie po doplňovacích voľbách v meste Arua vrátane informovania, návštev zariadení určených na zadržanie, zisťovania miesta pobytu nezvestných osôb a opatrení na zabezpečenie práv väznených osôb, lekárskeho ošetrenia a rodinných návštev;

13.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby pozorne sledovala situáciu v Ugande; zdôrazňuje, že Európsky parlament by mal byť informovaný o akýchkoľvek ďalších signáloch, ktoré by naznačovali, že opozičným poslancom ugandského parlamentu sa bráni v ich činnosti zákonodarcov;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, prezidentovi Ugandskej republiky, predsedovi ugandského parlamentu a Africkej únii a jej inštitúciám.

 

Posledná úprava: 12. septembra 2018Právne oznámenie