Postopek : 2018/2840(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0364/2018

Predložena besedila :

RC-B8-0364/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2018 - 10.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0344

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 350kWORD 53k
12.9.2018
PE624.073v01-00}
PE624.074v01-00}
PE624.076v01-00}
PE624.077v01-00}
PE624.081v01-00}
PE624.087v01-00} RC1
 
B8-0364/2018}
B8-0365/2018}
B8-0367/2018}
B8-0368/2018}
B8-0372/2018}
B8-0378/2018} RC1

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti naslednje predloge resolucij:

B8-0364/2018 (ECR)

B8-0365/2018 (Verts/ALE)

B8-0367/2018 (S&D)

B8-0368/2018 (GUE/NGL)

B8-0372/2018 (PPE)

B8-0378/2018 (ALDE)


o Ugandi, aretacija opozicijskih poslancev  (2018/2840(RSP))


Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés, Inese Vaidere v imenu skupine PPE
Elena Valenciano, Soraya Post, Norbert Neuser v imenu skupine S&D
Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner v imenu skupine ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL
Pascal Durand, Maria Heubuch, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD

Resolucija Evropskega parlamenta o Ugandi, aretacija opozicijskih poslancev (2018/2840(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Ugandi,

–  ob upoštevanju skupne lokalne izjave o nadomestnih volitvah v občini Arua, ki so jo 17. avgusta 2018 podali delegacija Evropske unije, vodje misije Avstrije, Belgije, Danske, Francije, Nemčije, Irske, Italije, Nizozemske, Švedske, Združenega kraljestva ter vodji misije Norveške in Islandije,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah z dne 10. decembra 1948, katere podpisnica je Uganda,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966, ki ga je Uganda ratificirala 21. junija 1995,

–  ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju iz leta 1984,

–  ob upoštevanju Afriške listine o demokraciji, volitvah in upravljanju,

–  ob upoštevanju izjave ugandske komisije za človekove pravice o problematiki na področju človekovih pravic v državi, ki se je začela pojavljati po nadomestnih volitvah v občini Arua 15. avgusta 2018,

–  ob upoštevanju poročila o Ugandi, ki ga je pripravila delovna skupina za splošni redni pregled v Svetu za človekove pravice,

–  ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu AKP-EU („sporazuma iz Cotonouja“) in zlasti njegovega člena 8(4) o prepovedi diskriminacije,

–  ob upoštevanju ustave Republike Ugande, sprejete leta 1995 in spremenjene leta 2005,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je nadomestne volitve, ki so potekale 15. avgusta 2018 v Arui na severozahodu države, v njih pa je bil izvoljen neodvisni opozicijski kandidat Kassiano Wadri, zaznamovalo nasilje,

B.  ker sta ugandski predsednik Yoweri Museveni in neodvisni poslanec Robert Kyagulanyi Ssentamu, znan tudi pod imenom Bobi Wine, skupaj z več drugimi politiki 13. avgusta 2018 vodila kampanjo v izjemno naelektrenem ozračju nadomestnih volitev, organiziranih zaradi umora enega od poslancev junija letos;

C.  ker je Bobi Wine, sicer priljubljeni glasbenik, prerasel v vplivnega kritika predsednika Musevenija, potem ko je leta 2017 zasedel sedež v ugandskem parlamentu;

D.  ker je bil 13. avgusta ob koncu dneva Yasin Kawuma, voznik poslanca Wina, ustreljen v nejasnih okoliščinah, podporniki Kassiana Wadrija pa naj bi s kamni obmetavali predsedniško limuzino Yowerija Musevenija, ki je zapuščala Aruo;

E.  ker je policija aretirala novinarja ugandske televizijske postaje NTV Herberta Zziwo in Ronalda Muwango, ki sta v živo poročala z območja, na katerem je bil umorjen Yasin Kawuma;

F.  ker sta bila skupaj z več drugimi pozneje aretirana tudi Bobi Wine in Kassiano Wadri; ker so Bobija Wina obtožili posesti orožja;

G.  ker je bilo dan po volitvah 33 ljudi, med njimi Kassiano Wadri in štirje poslanci (Robert Kyagulanyi, Francis Zaake, Gerald Karuhanga in Paul Mwiru) obtoženih izdaje, Bobija Wina pa je vojaško sodišče obtožilo nedovoljene posesti orožja;

H.  ker so ugandske varnostne sile nasilno zatrle proteste, ki so zaradi teh aretacij izbruhnili v Arui, Kampali in Mityani; ker se poroča o uporabi solzivca in ostrega streliva;

I.  ker so vojaki 20. avgusta 2018 pretepli, aretirali in za več ur pridržali Jamesa Akeno, fotografa agencije Reuters, ki je spremljal politične proteste pod geslom #freeBobiWine v Kampali;

J.  ker poročila pričajo o tem, da so Bobija Wina in druge pridržane osebe v priporu mučili; ker so oblasti te očitke sprva zanikale, nato pa obljubile, da jih bodo preiskale;

K.  ker je civilno sodišče pozneje Bobija Wina obtožilo izdaje, potem ko je vojaško sodišče sklenilo, da ne bo nadaljevalo postopka v zvezi z nedovoljeno posestjo orožja;

L.  ker je bil Bobi Wine nato izpuščen proti varščini ter je zapustil državo in poiskal zdravniško pomoč v ZDA;

M.  ker je nekdanji visoki komisar OZN za človekove pravice Zejd Rad Al Husein pozval ugandsko vlado, naj izvede temeljito neodvisno in nepristransko preiskavo resnih očitkov o kršitvi človekovih pravic, vključno z zunajsodnimi poboji, pretirano uporabo sile, mučenjem in drugimi oblikami slabega ravnanja, ter naj odgovorne za te kršitve privede pred sodišče;

N.  ker je vojska ali policija med letoma 2001 in 2017 večkrat, nazadnje pa 25. septembra 2017, aretirala voditelja Foruma za demokratične spremembe in štirikratnega predsedniškega kandidata Kizzo Besigyeja;

O.  ker v Ugandi redno prihaja do aretacij in ustrahovanja opozicijskih politikov;

1.  izraža resno zaskrbljenost zaradi aretacije opozicijskih poslancev v zvezi z nadomestnimi volitvami v Arui;

2.  poudarja, kako pomembno za demokracijo v Ugandi je, da predsednik in vlada spoštujeta neodvisnost parlamenta kot institucije, pa tudi neodvisnost mandata njegovih poslancev, in poskrbita, da lahko vsi poslanci parlamenta svobodno izvršujejo mandat, ki jim je bil zaupan;

3.  poziva ugandske oblasti, naj umaknejo najverjetneje neresnične obtožbe zoper Bobija Wina ter prenehajo zatirati opozicijske politike in njihove podpornike;

4.  poziva ugandske oblasti, naj nemudoma začnejo učinkovito, nepristransko in neodvisno preiskavo uboja Yasina Kawume ter poročil o smrtnih žrtvah in čezmerni uporabi sile med protesti; pričakuje hitro in neodvisno preiskavo očitkov o mučenju aretiranih v Arui in slabem ravnanju z njimi; poudarja, da je treba odgovorne privesti pred sodišče;

5.  poudarja, da je zavezan svobodi izražanja, in potrjuje, da imajo mediji v demokratični družbi ključno vlogo; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so bili novinarji, ki so spremljali demonstracije in poznejše izgrede, pretepeni skupaj z udeleženci in da sta bila dva novinarja aretirana; poziva ugandske oblasti, naj ustvarijo ozračje, v katerem bodo lahko novinarji nemoteno obveščali javnost o političnem razvoju dogodkov v državi;

6.  opominja ugandske oblasti, da so odgovorne zagotoviti, varovati in spodbujati temeljne pravice, tudi državljanske in politične pravice svojih državljanov, na primer svobodo govora in svobodo zbiranja;

7.  želi opomniti ugandsko vlado na njene mednarodne zaveze, zlasti glede spoštovanja temeljnih svoboščin in pravne države ter vodenja sodnih postopkov, še posebej pravice do poštenega in nepristranskega sojenja;

8.  poziva organe kazenskega pregona, naj temeljne svoboščine varujejo brez ustrahovanja ter spoštujejo člen 24 ugandske ustave, ki določa, da „nihče ne sme biti izpostavljen nikakršni obliki mučenja oziroma okrutnega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja“;

9.  poziva ugandske varnostne sile, naj pri varovanju protestov ravnajo preudarno, naj se vzdržijo uporabe ostrega streliva, naj delujejo v skladu z zakonom in v celoti spoštujejo pravo o človekovih pravicah, prav tako pa naj novinarjem omogočijo neovirano obveščanje javnosti;

10.  obenem poziva protestnike, naj spoštujejo zakone, svoje pravice in svoboščine pa uveljavljajo znotraj njihovih meja;

11.  poziva EU, naj izkoristi politične vzvode iz programov razvojne pomoči, zlasti programov proračunske podpore, za krepitev varstva in spodbujanja človekovih pravic v Ugandi;

12.  želi pohvaliti delo, ki ga je po aretacijah, ubojih in mučenju v zvezi z nadomestnimi volitvami v Arui opravila ugandska komisija za človekove pravice, med drugim poročanje, obiski v centrih za pridržanje, iskanje pogrešanih oseb in intervencije, s katerimi je zapornikom zagotovila pravice, zdravniško oskrbo in obiske družinskih članov;

13.  poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj natančno spremlja razmere v Ugandi; poudarja, da bi bilo treba Evropski parlament nemudoma seznaniti z vsemi novimi znaki, ki bi opozarjali, da se opozicijskim poslancem onemogoča ali otežuje opravljanje zakonodajnega dela;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, predsedniku Republike Ugande, predsedniku ugandskega parlamenta ter Afriški uniji in njenim institucijam.

Zadnja posodobitev: 12. september 2018Pravno obvestilo