Förfarande : 2018/2840(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0364/2018

Ingivna texter :

RC-B8-0364/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.1

Antagna texter :

P8_TA(2018)0344

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 282kWORD 55k
12.9.2018
PE624.073v01-00}
PE624.074v01-00}
PE624.076v01-00}
PE624.077v01-00}
PE624.081v01-00}
PE624.087v01-00} RC1
 
B8-0364/2018}
B8-0365/2018}
B8-0367/2018}
B8-0368/2018}
B8-0372/2018}
B8-0378/2018} RC1

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

B8‑0364/2018 (ECR)

B8‑0365/2018 (Verts/ALE)

B8‑0367/2018 (S&D)

B8‑0368/2018 (GUE/NGL)

B8‑0372/2018 (PPE)

B8‑0378/2018 (ALDE)


om Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen (2018/2840(RSP))


Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian‑Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés, Inese Vaidere för PPE-gruppen
Elena Valenciano, Soraya Post, Norbert Neuser för S&D-gruppen
Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen‑Lerner för ECR-gruppen
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen
Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie‑Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen
Pascal Durand, Maria Heubuch, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen (2018/2840(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Uganda,

–  med beaktande av det gemensamma lokala uttalande som gjordes den 17 augusti 2018 av EU:s delegation, uppdragscheferna från Belgien, Danmark, Frankrike, Förenade kungariket, Irland, Italien, Nederländerna, Sverige, Tyskland och Österrike samt uppdragscheferna från Norge och Island och som gällde fyllnadsvalet i kommunen Arua,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna av den 10 december 1948, som Uganda har undertecknat,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, ratificerad av Uganda den 21 juni 1995,

–  med beaktande av 1984 års FN-konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning,

–  med beaktande av uttalandet av Ugandas människorättskommission om framväxande människorättsfrågor i landet efter fyllnadsvalet i kommunen Arua den 15 augusti 2018,

–  med beaktande av rapporten om Uganda från människorättsrådets arbetsgrupp för allmän periodisk översyn,

–  med beaktande av AVS–EU-partnerskapsavtalet (”Cotonouavtalet”), särskilt artikel 8.4 om icke-diskriminering,

–  med beaktande av Ugandas konstitution från 1995, ändrad 2005,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Fyllnadsvalet den 15 augusti 2015 i kommunen Arua i nordvästra Uganda, där den oberoende oppositionskandidaten Kassiano Wadri blev invald, kantades av våldsamheter.

B.  Ugandas president Yoweri Museveni och den oberoende parlamentsledamoten Robert Kyagulanyi Ssentamu, även känd som Bobi Wine, bedrev tillsammans med flera andra politiker kampanj i Arua den 13 augusti 2018 i samband med det mycket laddade fyllnadsval som utlösts av mordet på en parlamentsledamot i juni.

C.  Den populäre musikern Bobi Wine har vuxit fram som en inflytelserik kritiker av president Museveni sedan han tog plats i Ugandas parlament 2017.

D.  Bobi Wines chaufför Yasin Kawuma sköts sent den 13 augusti ihjäl under oklara omständigheter. När president Museveni lämnade Arua ska anhängare till Kassiano Wadri ha attackerat presidentbilen med stenar.

E.  Polisen grep två journalister från den ugandiska tv-kanalen NTV, Herbert Zziwa och Ronald Muwanga, medan de rapporterade direkt från området där Kawuma mist livet.

F.  Strax därefter greps både Bobi Wine och Kassiano Wadri, tillsammans med flera andra. Wine anklagades för innehav av skjutvapen.

G.  33 människor, däribland Kassiano Wadri och fyra parlamentsledamöter – Robert Kyagulanyi, Francis Zaake, Gerald Karuhanga och Paul Mwiru – åtalades för förräderi dagen efter valet, och Bobi Wine åtalades i en militärdomstol för olaga vapeninnehav.

H.  De protester som dessa gripanden utlöst i Arua, Kampala och Mityana har slagits ned med våld av Ugandas säkerhetsstyrkor. Det har rapporterats om att tårgas och skarp ammunition ska ha använts.

I.  James Akena, en fotograf som arbetar för nyhetsbyrån Reuters och som höll på att bevaka de politiska protesterna #freeBobiWine i Kampala, blev den 20 augusti slagen av soldater och därefter gripen och kvarhållen i häkte i flera timmar.

J.  Det förekommer rapporter om att Bobi Wine och andra frihetsberövade torterats i häktet. Efter att först ha tillbakavisat dessa beskyllningar har nu myndigheterna lovat att utreda dem.

K.  Bobi Wine åtalades senare för förräderi i en civil domstol efter militärdomstolens beslut att inte gå vidare med anklagelserna om olaga vapeninnehav.

L.  Bobi Wine släpptes senare fri mot borgen och har lämnat Uganda för att söka behandling i USA.

M.  FN:s tidigare högkommissarie för mänskliga rättigheter Zeid Ra’ad al-Hussein har manat Ugandas regering att göra en ingående, oberoende och opartisk utredning av de allvarliga anklagelserna om människorättsbrott, bland annat utomrättsliga avrättningar, övervåld, tortyr och andra former av misshandel, och att ställa de ansvariga inför rätta.

N.  Kizza Besigye, ledare för partiet Forum för demokratisk förändring (FDC) och fyrfaldig presidentkandidat, frihetsberövades åtskilliga gånger av polis eller militär mellan 2001 och 2017, senast den 25 september 2017.

O.  Att företrädare för den politiska oppositionen grips och hotas tillhör vardagen i Uganda.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över gripandena av oppositionsparlamentariker i samband med fyllnadsvalet i Arua.

2.  Europaparlamentet framhåller hur viktigt det är för demokratin i Uganda att dess president och regering respekterar oberoendet hos landets parlament som institution och parlamentsledamöternas oberoende mandat och säkerställer att alla parlamentsledamöter fritt kan fullgöra sina mandat som folkvalda.

3.  Europaparlamentet uppmanar de ugandiska myndigheterna att dra tillbaka de till synes falska anklagelserna mot Bobi Wine och att upphöra med tillslagen mot oppositionspolitiker och anhängare av oppositionen.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de ugandiska myndigheterna att omedelbart inleda en effektiv, opartisk och oberoende utredning av Yasin Kawumas död och rapporterna om dödsfall och övervåld i samband med protesterna. Parlamentet förväntar sig en snabb och oberoende utredning av anklagelserna om att de gripna i Arua utsatts för tortyr och misshandel. Parlamentet framhåller behovet av att de ansvariga ställs inför rätta.

5.  Europaparlamentet framhåller på nytt sin tro på yttrandefriheten och mediernas viktiga roll i ett demokratiskt samhälle. Parlamentet konstaterar med oro att journalister som bevakade demonstrationerna och de upplopp som bröt ut blev slagna tillsammans med deltagarna och att två journalister greps. Parlamentet uppmanar de ugandiska myndigheterna att skapa ett klimat där journalister obehindrat kan utöva sitt yrke och informera om den politiska utvecklingen i landet.

6.  Europaparlamentet erinrar de ugandiska myndigheterna om deras skyldigheter att garantera, skydda och främja de grundläggande rättigheterna, bland annat befolkningens medborgerliga och politiska rättigheter, som till exempel yttrande- och mötesfriheten.

7.  Europaparlamentet erinrar Ugandas regering om dess internationella skyldigheter, särskilt beträffande respekten för grundläggande friheter och rättsstatliga principer och hanteringen av domstolsmål, i synnerhet med avseende på rätten till en rättvis och opartisk rättegång.

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de brottsbekämpande myndigheterna att skydda de grundläggande friheterna utan någon form av hot och att därigenom efterleva artikel 24 i landets konstitution, som stipulerar att ”ingen person får utsättas för någon form av tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning”.

9.  Europaparlamentet uppmanar de ugandiska säkerhetsstyrkorna att visa prov på återhållsamhet när de övervakar protester, avstå från användning av skarp ammunition, verka lagenligt och med full respekt för människorättslagstiftningen och låta journalister bedriva sitt informationsarbete fritt.

10.  Europaparlamentet vädjar samtidigt till de protesterande att vara laglydiga och utöva sina rättigheter och friheter inom lagens råmärken.

11.  Europaparlamentet uppmanar EU att utnyttja det politiska inflytande som utvecklingsbiståndsprogrammen ger, särskilt programmen för budgetstöd, för att stärka försvaret och främjandet av mänskliga rättigheter i Uganda.

12.  Europaparlamentet lovordar det arbete som Ugandas människorättskommission bedrivit efter gripandena, dödsfallen och tortyren i samband med fyllnadsvalet i Arua, bland annat genom att rapportera, besöka interneringsanläggningar, leta efter försvunna personer samt ingripa för att säkerställa fångarnas rättigheter, medicinsk behandling och anhörigbesök.

13.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att noga följa situationen i Uganda, och begär att bli underrättat om varje nytt tecken på att ugandiska oppositionsparlamentariker hindras eller obstrueras i sitt arbete som lagstiftare.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Republiken Ugandas president, talmannen i Ugandas parlament samt Afrikanska unionen och dess institutioner.

 

 

Senaste uppdatering: 12 september 2018Rättsligt meddelande