Förfarande : 2018/2842(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0366/2018

Ingivna texter :

RC-B8-0366/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.3

Antagna texter :

P8_TA(2018)0346

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 391kWORD 50k
12.9.2018
PE624.075v01-00}
PE624.078v01-00}
PE624.079v01-00}
PE624.084v01-00}
PE624.086v01-00} RC1
 
B8-0366/2018}
B8-0369/2018}
B8-0370/2018}
B8-0375/2018}
B8-0377/2018} RC1

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

B8‑0366/2018 (ECR)

B8‑0369/2018 (Verts/ALE)

B8‑0370/2018 (S&D)

B8‑0375/2018 (PPE)

B8‑0377/2018 (ALDE)


Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha (2018/2842(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Inese Vaidere för PPE-gruppen
Elena Valenciano, Soraya Post, David Martin för S&D-gruppen
Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Charles Tannock för ECR-gruppen
Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen
Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Pascal Durand för Verts/ALE-gruppen
Elena Valenciano, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha (2018/2842(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kambodja, särskilt resolutionerna av den 14 september 2017(1) och den 14 december 2017(2),

–  med beaktande av rådets slutsatser om Kambodja av den 26 februari 2018,

–  med beaktande av uttalandet av den 30 juli 2018 från talespersonen för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om de allmänna valen i Kambodja,

–  med beaktande av kommissionens och Europeiska utrikestjänstens utvärderingsuppdrag till Kambodja den 5–11 juli 2018,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare från 2008, 

–  med beaktande av uttalandet av den 16 november 2017 från Europeiska utrikestjänstens talesperson om upplösningen av Kambodjas nationella räddningsparti,

–  med beaktande av samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Kambodja från 1997, 

–  med beaktande av EU:s lokala uttalande av den 22 februari 2017 om den politiska situationen i Kambodja samt uttalandena av EU-delegationens talesperson av den 25 augusti 2017 och den 3 september 2017 om inskränkningarna av det politiska utrymmet i Kambodja, 

–  med beaktande av resolution 36/32 från FN:s råd för mänskliga rättigheter av den 29 september 2017 och generalsekreterarens rapport av den 2 februari 2018,

–  med beaktande av rapporten från Interparlamentariska unionens kommitté för parlamentarikers mänskliga rättigheter och dess styrande råds beslut från mars 2018,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution (A/RES/53/144) av den 8 mars 1999 om individers, gruppers och samhällsorgans rättigheter och ansvar när det gäller att främja och försvara universellt erkända mänskliga rättigheter och grundläggande friheter,

–  med beaktande av fredsavtalen i Paris från 1991, där artikel 15 innehåller ett åtagande att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i Kambodja, även från de internationella signatärernas sida,

–  med beaktande av Internationella arbetsorganisationens konvention om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten,

–  med beaktande av Kambodjas statsförfattning, särskilt artikel 41, i vilken rätten till yttrande- och mötesfrihet står inskriven, artikel 35 om rätten till politiskt deltagande och artikel 80 om parlamentarisk immunitet,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna av den 10 december 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 3 september 2017 arresterades ordföranden för Kambodjas nationella räddningsparti (CNRP) och den 16 november 2017 tillkännagav högsta domstolen att CNRP upplösts, efter en förhandling som pågått en dag. Högsta domstolen utfärdade även ett femårigt förbud mot att bedriva politisk verksamhet för 118 CNRP-politiker.

B.  I valet till nationalförsamlingen, som hölls den 29 juli 2018 fick det styrande partiet, Kambodjas folkparti (Cambodian People’s Party, CPP) 100 % av mandaten och likaså i valet till senaten den 25 februari 2018.

C.  Rätten till politiskt deltagande står inskriven i artikel 35 i Kambodjas statsförfattning. I lagen om politiska partier, som ändrades 2017, ingår talrika restriktioner för oppositionspartiers deltagande, bland annat att partier upplöses om deras ledare bestraffats för brott.

D.  Vid valen i Kambodja 2018 förekom i själva verket ingen konkurrens och de uppfyllde inte heller de internationella miniminormerna för demokratiska val. Europeiska unionen och Amerikas förenta stater inställde sitt ekonomiska bistånd till Kambodjas nationella valkommitté och vägrade övervaka valen.

E.  Beslutet om upplösning av CNRP innebar ett betydande steg i riktning mot en auktoritär stat. Kambodjas politiska uppbyggnad kan inte längre anses vara demokratisk.

F.  Kambodjas regering vidtog långtgående åtgärder för att det styrande partiet CPP skulle kunna uppträda i det närmaste utan opposition i valen både till senaten och nationalförsamlingen.

G.  Efter att Kem Sokha arresterats den 3 september 2017 åtalades han för förräderi med stöd av artikel 443 i Kambodjas strafflag, trots sin parlamentariska immunitet. Till följd av uttalanden från Kambodjas regering kom hans rätt både till en rättvis rättegång och till oskyldighetspresumtionen att ställas på spel. Han riskerar upp till 30 års fängelse om han befinns skyldig. Rättens ordförande, Dith Munty, är medlem av det styrande partiets ständiga kommitté.

H.  Den 28 augusti 2018 frigav Kambodjas myndigheter 14 medlemmar av CNRP efter att de benådats av kungen. Denna benådning står i samband med att ett halvt dussin aktivister och journalister försatts på fri fot.

I.  Kem Sokha hölls frihetsberövad utan rättegång i över ett år. FN:s arbetsgrupp mot godtyckligt frihetsberövande förklarade att Kem Sokha hållits häktad på ”godtyckliga” och ”politiskt motiverade grunder”. Den 10 september 2018 frigavs han mot borgen. Han kan inte lämna området omedelbart kring sitt hus och får inte stå i kontakt, vare sig med andra medlemmar av oppositionen eller med medier.

J.  Arresteringen av Kem Sokha utspelade sig i ett läge där de politiska rättigheterna och valrättigheterna i Kambodja i omfattande skala och systematiskt undertrycks. Alltfler medlemmar av den politiska oppositionen, liksom också politiska kommentatorer, har arresterats och frihetsberövats. Den tidigare ordföranden för CNRP, Sam Rainsy, dömdes för straffbart förtal och lever nu i landsflykt.

K.  Kambodjas myndigheter har också slagit till mot journalister och reportrar som berättat om angreppen på oppositionspartier. Den 69-årige prisbelönte filmskaparen James Ricketson är ett av offren för dessa angrepp på medierna. Ricketson arresterades för att ha låtit en drönare flyga över ett möte som hölls av ett oppositionsparti i juni 2017. Ricketson dömdes i huvudstaden Phnom Penh till sex års fängelse för spionage.

L.  Oberoende medier har utsatts för ett hårt tillslag. Angreppen har också riktat sig mot nätverk av sociala medier. I maj utfärdade regeringen en förordning med inskränkningar av rättigheterna till yttrandefrihet, pressfrihet och publikationsfrihet. Regeringen gavs också befogenhet att övervaka nätverken av sociala medier för att uppdaga och tysta ned fall av oliktänkande i Kambodja.

M.  Fackföreningsfolk, människorättsaktivister och civilsamhällesorganisationer får sin handlingsfrihet alltmer beskuren i Kambodja och ställs inför trakasserier, skrämseltaktik och godtyckliga gripanden. Lagen om föreningar och icke-statliga organisationer, som ändrades 2015, kringskär svårt föreningsfriheten och yttrandefriheten, bland annat genom att införa myndighetskontroll över de sistnämnda organisationernas arbete och censur av det. Lagen om fackföreningar kringskär föreningsfriheten och hindrar och betungar i onödan fackföreningarnas arbete och förfarandena för registrering av dem.

N.  Fem människorättsförsvarare med anknytning till den kambodjanska föreningen för mänskliga rättigheter och utveckling (ADHOC), nämligen Nay Vanda, Ny Sokha, Yi Soksan, Lim Mony, och Ny Chakrya, står anklagade för att ha mutat ett vittne och för medhjälp till mutande av ett vittne. Dessa fem människorättsförsvarare satt häktade i 14 månader innan de frigavs mot borgen.

O.  Kambodja åtnjuter det mest förmånliga systemet inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem, nämligen systemet ”Allt utom vapen”. EU har anslagit upp till 410 miljoner euro till utvecklingssamarbetet med Kambodja under budgetperioden 2014–2020. Av dessa medel är 10 miljoner euro avsedda för stöd till arbetet med valreform i Kambodja, och utbetalningen av dem har i nuläget inställts.

P.  FN:s generalsekreterare erinrade i sitt uttalande i juli om att en inkluderande och pluralistisk process förblir väsentlig för att man ska kunna slå vakt om de framsteg Kambodja gjort med att befästa freden.

Q.  Konflikterna om sockerplantager är fortfarande olösta. Det råder fortsatt oro över avhysningar från markområden, ihållande straffrihet för dessa handlingar samt över den prekära situationen för de samhällen som drabbats. Kambodjas regering har inte anslutit sig till EU:s referensramar för revisionsprocessen för sockerrör.

1  Europaparlamentet konstaterar att Kem Sokha frigavs från fängelset mot borgen och på stränga villkor. Parlamentet fördömer att han satts i husarrest, Parlamentet yrkar på att alla åtal mot honom läggs ned och att han omedelbart och fullständigt försätts på fri fot. Parlamentet yrkar därtill på att andra politiskt motiverade åtal och domstolsutslag mot oppositionspolitiker, såsom Sam Rainsy, omedelbart frångås.

2  Europaparlamentet är oroat över Kem Sokhas hälsa och uppmanar Kambodjas myndigheter att låta honom få lämplig medicinsk behandling. Parlamentet anmodar landets regering att låta Kem Sokha sammanträffa med utländska diplomater, FN‑tjänstemän och människorättsobservatörer.

3  Europaparlamentet uttalar sin övertygelse om att valen i Kambodja inte kan anses som fria och rättvisa. Parlamentet uttalar sin allvarliga oro över hur valen 2018 i Kambodja förrättats och över deras resultat, i och med att valprocessen inte blev trovärdig och i omfattande grad fördömdes av det internationella samfundet.

4  Europaparlamentet uppmuntrar den kambodjanska regeringen att arbeta för att stärka demokratin och rättsstaten och att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, vilket omfattar ett fullständigt iakttagande av de konstitutionella bestämmelserna om mångfald och förenings- och yttrandefrihet. Parlamentet uppmanar dessutom den kambodjanska regeringen att upphäva alla ändringar som på senaste tiden gjorts i statsförfattningen, strafflagen, lagen om politiska partier, lagen om fackföreningar, lagen om icke-statliga organisationer och all annan lagstiftning som inskränker yttrandefriheten och de politiska friheterna och inte fullständigt överensstämmer med Kambodjas skyldigheter och internationella normer.

5  Europaparlamentet betonar att en trovärdig demokratisk process förutsätter att de politiska partierna, det civila samhället och medierna kan sköta sina legitima funktioner utan fruktan, hot eller godtyckliga begränsningar. Parlamentet uppmanar regeringen att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att upplösningen av CNRP snabbt återkallas.

6  Europaparlamentet uppmanar än en gång den kambodjanska regeringen att få slut på alla former av trakasserier, övergrepp och politiskt motiverade straffrättsliga anklagelser mot bland annat medlemmar av den politiska oppositionen, människorättsförsvarare, fackföreningsfolk och förespråkare av arbetstagares rättigheter, aktivister som kämpar för rätten till mark och andra aktivister inom det civila samhället och journalister. Parlamentet uppmanar den kambodjanska regeringen att omedelbart frige alla som frihetsberövats för utövandet av mänskliga rättigheter, bland dem också James Ricketson, och att lägga ned alla åtal mot dem.

7  Europaparlamentet stöder beslutet om att tillfälligt inställa EU:s valstöd till Kambodja, och erinrar om vilka nationella och internationella skyldigheter i fråga om demokratiska principer och grundläggande mänskliga rättigheter som Kambodja förbundit sig att fullgöra. Parlamentet uppmanar med kraft den kambodjanska regeringen att gå in för demokratifrämjande reformer och tillämpa internationellt erkända miniminormer för framtida valprocesser, där det bland annat ska ingå att det ordnas med fria och rättvisa flerpartival, inrättas en verkligt oberoende nationell valkommitté samt att icke-statliga organisationer och oberoende medier får medverka med att övervaka valen och rapportera om dem.

8  Europaparlamentet påminner Kambodjas regering om att den måste fullgöra sina skyldigheter och åtaganden avseende de demokratiska principer och grundläggande mänskliga rättigheter som utgör en väsentlig del av samarbetsavtalet mellan EU och Kambodja och villkoren enligt ”Allt utom vapen”.

9  Europaparlamentet välkomnar det informationsuppdrag som EU inom ramen för ”Allt utom vapen” nyligen utförde i Kambodja och uppmanar kommissionen att snarast möjligt rapportera till parlamentet om slutsatserna av det. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga eventuella konsekvenser för Kambodjas handelsförmåner, också i form av att det inleds en undersökning med stöd av de mekanismer som föreskrivs i ”Allt om vapen”.

10.  Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten och kommissionen att utarbeta en förteckning över personer som bär ansvar för upplösningen av oppositionen och andra allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kambodja, i syfte att eventuellt införa viseringsrestriktioner mot dem och frysa deras tillgångar.

11.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att noga följa situationen i Kambodja. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna att vid kommande 39:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter vidta åtgärder och gå i ledningen för att det antas en kraftfull resolution om människorättssituationen i Kambodja.

12.  Europaparlamentet uppmanar den kambodjanska regeringen att förnya samförståndsavtalet med kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) i Kambodja efter att det löpt ut den 31 december 2018.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, Aseans generalsekreterare, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Kambodjas regering och nationalförsamling.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2017)0348.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2017)0497.

Senaste uppdatering: 18 september 2018Rättsligt meddelande